1.000 JAAR VAN VREDE

1,000 Years of PeaceLes 12

U kunt er zeker van zijn dat het eraan komt – een ongelooflijk millennium dat zal worden ingeluid na de wederkomst van Christus. En de duivel wil niet dat je erover weet, omdat zijn gevangenisstraf van duizend jaar, zijn ware karakter onthult. Inderdaad, Satan heeft een vervalste boodschap voor het millennium verzonnen om u te misleiden! Dit is een geweldige, fascinerende studie die alles wat je hebt gehoord heel goed zou kunnen opschudden. Maar nu kunt u de verbazingwekkende waarheden van de Bijbel over de komende 1000 jaar kennen!

1. What event begins this 1,000-year period?

1. Met welke gebeurtenis begint deze periode van 1000 jaar?

‘Zij leefden [kwamen tot leven] en regeerden duizend jaar met Christus’ (Openbaring 20: 4).
(Zie studiegids 10 voor meer informatie over het onderwerp overlijden.)

Antwoord: Een opstanding begint de periode van 1000 jaar.

 

2. Hoe wordt deze opstanding genoemd? Wie zal erin worden opgewekt?

‘Dit is de eerste opstanding. Gezegend en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding ‘(Openbaring 20: 5, 6).
Antwoord: het wordt de eerste opstanding genoemd. De verlosten – “gezegend en heilig” van alle tijden – zullen erin worden opgewekt.

 

3. The Bible says there are two resurrections. When is the second resurrection, and who will be raised in it?

3. De Bijbel zegt dat er twee opstandingen zijn. Wanneer is de tweede opstanding, en wie zullen erin worden opgewekt?

“De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.” (Openbaring 20: 5).

‘Allen, die in de graven zijn, zullen naar zijn stem horen en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.’ (Johannes 5:28, 29).

Antwoord: De tweede opstanding vindt plaats aan het einde van de periode van 1000 jaar. De verlorenen zullen in deze opstanding worden opgewekt. Het wordt de opstanding van veroordeling genoemd.

Let op: de opstanding van de verlosten is het begin van de 1000 jaar. De opstanding van de verlorenen is aan het einde van de 1000 jaar.

 

 

4. What other momentous events take place when the 1,000 years begin?

4. Welke andere belangrijke gebeurtenissen vinden er plaats wanneer de 1000 jaar beginnen?

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien” (Openbaring 1: 7).

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.”(1 Tessalonicenzen 4:16, 17).

“En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was…En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, ‘(Openbaring 16:18, 21).

(Zie ook Jeremia 4: 23–26; Jesaja 24: 1, 3, 19, 20; Jesaja 2:21.)

De schattingen van wetenschappers over het gewicht van een talent variëren van 58 tot 100 pond of 26-50 kilogram!

Antwoord: Andere gedenkwaardige gebeurtenissen die plaatsvinden aan het begin van de 1000 jaar zijn: de meest verwoestende aardbeving en hagelstorm in de geschiedenis treffen de aarde; Jezus keert terug in de wolken voor Zijn volk; en alle heiligen worden opgenomen in de lucht om Jezus te ontmoeten.
(Zie studiegids 8 voor meer informatie over de wederkomst van Christus.)

 

 

The living wicked will be slain by the brightness of Jesus' second coming.

De levende goddelozen zullen worden gedood door de helderheid van Jezus ‘wederkomst.

 

5. Wat gebeurt er met de goddeloze – levenden en doden – bij de wederkomst van Jezus?

“Met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddelozen doden” (Jesaja 11: 4).

“Bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.” (2 Tessalonicenzen 1: 7, 8).

“Laat de goddelozen omkomen voor het aangezicht van God” (Psalm 68: 2).

” De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren ” (Openbaring 20: 5)

Antwoord: De levenden die niet gered zijn zullen worden gedood door de aanwezigheid van Christus bij de tweede komst.

Toen er een engel verscheen bij het graf van Jezus, viel de hele groep Romeinse wachters als dode mannen (Mattheüs 28: 2, 4). Wanneer de helderheid van alle engelen, God de Vader en God de Zoon zich verenigen, zullen de goddelozen sterven alsof ze door de bliksem getroffen zijn. De goddelozen die al dood zijn als Jezus terugkeert, zullen tot het einde van de 1000 jaar in hun graven blijven.

 

The righteous will be in heaven with Jesus during the 1,000 years.

De rechtvaardigen zullen gedurende de 1000 jaar bij Jezus in de hemel zijn.

 

6. Velen geloven dat de goddelozen gedurende de 1000 jaar de gelegenheid zullen hebben om zich te bekeren. Wat zegt de Bijbel hierover?

‘En zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.”(Jeremia 25:33).

“Ik zag, en zie er was geen mens” (Jeremia 4:25).

 

 

The wicked will lay dead upon the earth during the 1,000 years.

De goddelozen zullen gedurende de 1000 jaar dood op aarde liggen.

 

Antwoord: Het zal voor niemand mogelijk zijn om zich gedurende de 1000 jaar te bekeren, omdat er geen persoon op aarde zal zijn. De rechtvaardigen zullen allemaal in de hemel zijn. Alle goddelozen zullen dood op aarde liggen. Openbaring 22:11, 12 maakt duidelijk dat de zaak van elke persoon wordt gesloten voordat Jezus terugkeert. Degenen die wachten om Christus te aanvaarden tot de 1000 jaar beginnen, zullen te lang hebben gewacht.

 

7. The Bible says that Satan will be bound in the “bottomless pit” during the 1,000 years. What is this pit?

7. De Bijbel zegt dat Satan gedurende de 1000 jaar gebonden zal zijn in de “afgrond of bodemloze put”. Wat is deze afgrond?

‘En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond… totdat de duizend jaren voleindigd waren. ‘(Openbaring 20: 1–3).

Antwoord: Het woord voor “afgrond of bodemloze put” in het oorspronkelijke Grieks is “abussos” of afgrond. Datzelfde woord wordt gebruikt in Genesis 1: 2 in de Griekse versie van het Oude Testament in verband met de schepping van de aarde, maar daar wordt het vertaald met “diep”. “De aarde was woest en ledig; en duisternis lag op de diepte. ” De woorden “diep”, “bodemloze put” en “afgrond” verwijzen hier naar hetzelfde – de aarde in zijn totaal donkere, ongeorganiseerde vorm voordat God er orde in maakte. Jeremia gebruikte bij het beschrijven van deze aarde gedurende de 1000 jaar vrijwel dezelfde termen als deze in Genesis 1: 2: “zonder vorm en leeg”, “geen licht”, “geen mens” en “zwart” (Jeremia 4: 23, 25, 28). Dus de gehavende, donkere aarde zonder levende mensen zal gedurende de 1000 jaar de bodemloze put of afgrond worden genoemd, net zoals het was in het begin voordat de schepping voltooid was. Ook spreekt Jesaja 24:22 over Satan en zijn engelen gedurende de 1000 jaar als “verzameld in de put” en “opgesloten in de gevangenis”.

 

 

8. What is the chain that binds Satan? Why is he bound?

8. Wat is de ketting die Satan bindt? Waarom is hij gebonden?

” En ik zag een engel … en een grote keten in zijn hand; en hij greep de satan, en hij bond hem duizend jaren, sloot en verzegelde hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden,totdat de duizend jaren voleindigd waren. ‘(Openbaring 20: 1–3).

 

De aarde, in een verscheurde, verduisterde toestand, is de “afgrond of bodemloze put” waar Satan gedurende de 1000 jaar zal moeten verblijven.

 

 

Antwoord: De keten of ketting is symbolisch – een aaneenschakeling van omstandigheden. Een bovennatuurlijk wezen kan niet worden beperkt tot een letterlijke ketting. Satan is “vastgebonden” omdat hij geen mensen heeft om te misleiden. De goddelozen zijn allemaal dood en de verlosten zijn allemaal in de hemel. De Heer beperkt de duivel tot deze aarde, zodat hij niet door het universum kan zwerven in de hoop iemand te vinden om te misleiden. De duivel dwingen om op aarde te blijven, duizend jaar alleen met zijn demonen zonder dat hij iemand kan misleiden, zal voor hem de meest verschrikkelijke ketting zijn die ooit is gesmeed.

 

BEKIJK DE GEBEURTENISSEN AAN HET BEGIN VAN DE 1000 JAAR:

 1. Een verwoestende aardbeving en hagelbui (Openbaring 16: 18–21)
 2. De wederkomst van Jezus voor Zijn heiligen (Mattheüs 24:30, 31)
 3. De verloste doden opgewekt tot leven (1 Tessalonicenzen 4:16)
 4. De verlosten ontvangen onsterfelijkheid (1 Korintiërs 15: 51–55)
 5. De verlosten krijgen lichamen zoals Jezus (1 Johannes 3: 2; Filippenzen 3:20, 21)
 6. Alle rechtvaardigen werden opgenomen in de wolken (1 Tessalonicenzen 4:17)
 7. De levende goddelozen gedood door de adem van de mond van de Heer (Jesaja 11: 4)
 8. De goddeloze doden blijven in hun graven tot het einde van de 1000 jaar (Openbaring 20: 5)
 9. Jezus neemt de rechtvaardigen mee naar de hemel (Johannes 13:33, 36; 14: 2, 3)
 10. Satan is gebonden (Openbaring 20: 1–3)

9. Revelation 20:4 says there will be a judgment in heaven during the 1,000 years. What for? Who will participate?

9. Openbaring 20: 4 zegt dat er een oordeel in de hemel zal zijn gedurende de 1000 jaar. Waarvoor? Wie gaat hieraan meedoen?

‘En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven… En zij leefden en regeerden met Christus duizend jaar ‘(Openbaring 20: 4).

“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? … Weet je niet dat we engelen zullen oordelen? ” (1 Korintiërs 6: 2, 3).

Antwoord: De verlosten van alle leeftijden (en waarschijnlijk zelfs goede engelen) zullen gedurende de 1000 jaar deelnemen aan het oordeel. De gevallen van allen die verloren zijn, inclusief de duivel en zijn engelen, zullen worden besproken. Dit oordeel zal alle vragen ophelderen die de verlosten zouden kunnen hebben over degenen die verloren waren.

Uiteindelijk zullen allen zien dat mensen alleen uit de hemel worden buitengesloten als ze niet echt zoals Jezus wilden leven of bij Hem wilden zijn.

 

BEOORDELING VAN DE EVENEMENTEN GEDURENDE DE 1000 JAAR:

 1. De aarde in gehavende toestand door enorme hagelstenen en een verwoestende aardbeving (Openbaring 16: 18–21)
 2. De aarde in totale verduistering en verlatenheid, een “afgrond of bodemloze put” (Jeremia 4:23, 28)
 3. Satan gebonden en gedwongen om op aarde te blijven (Openbaring 20: 1–3)
 4. De rechtvaardigen in de hemel nemen deel aan het oordeel (Openbaring 20:4)
 5. De goddelozen zijn allemaal dood (Jeremia 4:25; Jesaja 11: 4)

 

Gedurende de 1000 jaar zal elke ziel die ooit op aarde heeft geleefd op een van de twee plaatsen zijn: (1) op aarde, dood en verloren, of (2) in de hemel, deelnemend aan het oordeel. De Heer nodigt je uit om in de hemel te zijn. Accepteer alstublieft zijn uitnodiging!

 

The holy city, along with all God's people, will descend to earth at the close of the 1,000 years.

De heilige stad zal, samen met heel Gods volk, aan het einde van de 1000 jaar naar de aarde neerdalen.

 

10. Aan het einde van de 1000 jaar zal de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar deze aarde neerdalen. Wie komt er mee? Waar zal het zich vestigen?

“Ik … zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God. … En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: ‘Zie, de tent van God is bij de mensen (Openbaring 21: 2, 3).

‘Zie, de dag des Heren komt. … En op die dag zullen Zijn voeten staan ​​op de Olijfberg, die in het oosten naar Jeruzalem gericht is. En de Olijfberg zal in tweeën worden gespleten. … Zo zal de Heer, mijn God, komen, en alle heiligen met U. … Al het land zal worden veranderd in een vlakte van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem ”(Zacharia 14: 1, 4, 5, 10).

Antwoord: Het nieuwe Jeruzalem zal zich vestigen op de plek waar de Olijfberg nu staat. De berg zal worden afgeplat om een ​​grote vlakte te maken, waarop de stad zal rusten. Alle rechtvaardige mensen van alle leeftijden (Zacharia 14: 5), de engelen van de hemel (Mattheüs 25:31), God de Vader (Openbaring 21: 2, 3), en God de Zoon (Mattheüs 25:31) zal naar de aarde terugkeren met de heilige stad voor Jezus ‘speciale derde komst. De tweede komst zal voor Zijn heiligen, terwijl de derde zal zijn met Zijn heiligen.

Jezus’ drie Komsten:

Jesus in the manger
Eerst naar Bethlehem komen in een kribbe.
Jesus coming in the second coming
Tweede komst in de wolken aan het begin van de 1000 jaar om Zijn volk naar de hemel te brengen.
The new golden city flying
Derde komst met de heilige stad en alle rechtvaardige mensen aan het einde van de 1000 jaar.

 

11. What will happen to the wicked dead at this time? How will this affect Satan?

11. Wat gebeurt er in deze tijd met de goddeloze doden? Welke invloed zal dit hebben op Satan?

“De rest van de doden leefde pas weer toen de duizend jaar voorbij waren. …

Als de duizend jaar zijn verstreken, zal Satan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten en naar buiten gaan

om de natiën te misleiden ”(Openbaring 20: 5, 7, 8).

Antwoord: Aan het einde van de 1000 jaar (wanneer Jezus voor de derde keer komt), zullen de goddelozen worden opgewekt. Satan, word voor een korte tijd losgelaten van zijn banden, en zal dan een aarde vol mensen (alle naties van de wereld) hebben om te misleiden

 

12. What will Satan do then?

12. Wat zal Satan dan doen?

“Satan zal… uitgaan om de naties… van de aarde… te misleiden om hen samen te brengen voor de strijd, wier aantal is als het zand van de zee. Ze klommen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad ‘(Openbaring 20: 7–9).

Antwoord: Satan zal, trouw aan zijn natuur, onmiddellijk beginnen te liegen tegen de mensen die op aarde zijn achtergebleven – de goddelozen van alle leeftijden. (Zie studiegids 2 voor meer informatie over de oorsprong van Satan.) Hij kan beweren dat de stad echt van hem is, dat hij ten onrechte uit het hemelse koninkrijk is afgezet, dat God hongerig en meedogenloos is naar macht. Hij zal hen ervan overtuigen dat God geen kans heeft als ze zich verenigen. Met de hele wereld tegen één stad, zal de overwinning hun waarschijnlijk zeker lijken. De naties zullen zich dan verenigen en hun legers verzamelen om het nieuwe Jeruzalem te omsingelen.

 

13. What will interrupt Satan’s plan to capture or destroy the city?

13. Wat zal Satans plan om de stad in te nemen of te vernietigen onderbreken?

“Vuur kwam van God uit de hemel naar beneden en verslond hen. De duivel, die hen misleidde, werd geworpen in … de poel die brandt van vuur en zwavel, wat de tweede dood is ”(Openbaring 20: 9, 10; 21: 8).

“‘ De goddelozen … zullen tot as zijn onder uw voetzolen op de dag dat Ik dit doe ’, zegt de Heer der heerscharen” (Maleachi 4: 3).

Antwoord: Vuur zal plotseling uit de hemel neerdalen (niet uit de hel, zoals velen geloven) op de goddelozen en alles zal in as worden veranderd, inclusief de duivel en zijn engelen (Mattheüs 25:41). Dit vuur dat zonde en zondaars vernietigt, wordt de tweede dood genoemd. Er is geen opstanding uit deze dood. Het is definitief. Merk op dat de duivel niet voor het vuur zal zorgen, zoals algemeen wordt aangenomen. Hij zal erin zijn, en hij zal ophouden te bestaan

(Zie studiegids 11 voor volledige informatie over deze brand, ook wel hel genoemd. Zie studiegids 10 voor informatie over overlijden.)

14. When the wicked are burned up and the fire goes out, what glorious, thrilling event will take place next?

14. Welke heerlijke, opwindende gebeurtenis zal er daarna plaatsvinden als de goddelozen worden verbrand en het vuur uitgaat?

“Zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” (Jesaja 65:17).

“Zoek nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

“Hij die op de troon zat, zei:‘ Zie, ik maak alle dingen nieuw ’” (Openbaring 21: 5).

“De tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal met hen zijn en hun God zijn ”(Openbaring 21: 3).

Antwoord: God zal nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen, en het nieuwe Jeruzalem zal de hoofdstad van de nieuw gemaakte aarde zijn. Zonde en haar lelijkheid zullen voor altijd verdwenen zijn. Gods volk zal eindelijk het koninkrijk ontvangen dat hun is beloofd. “Zij zullen vreugde en blijdschap verkrijgen, en verdriet en zuchten zullen wegvluchten” (Jesaja 35:10). Het is gewoon te fantastisch om te beschrijven en te glorieus om te missen! God heeft daar een plaats voor je klaargemaakt (Johannes 14: 1–3). Plan om erin te leven. Jezus wacht op uw toestemming. (Zie studiegids 4 voor volledige informatie over de hemel.)

two girls holding flowers

BEKIJK DE GEBEURTENISSEN BIJ HET AFSLUITEN VAN DE 1000 JAAR:

 1. Derde komst van Jezus met Zijn heiligen (Zacharia 14: 5).
 2. De heilige stad vestigt zich op de Olijfberg, die een grote vlakte wordt (Zacharia 14: 4, 10).
 3. De Vader, zijn engelen en alle rechtvaardigen komen met Jezus (Openbaring 21: 1–3; Matteüs 25:31; Zacharia 14: 5).
 4. De goddeloze doden worden opgewekt; Satan is losgelaten (Openbaring 20: 5, 7).
 5. Satan bedriegt de hele wereld (Openbaring 20: 8).
 6. De goddelozen omringen de heilige stad (Openbaring 20: 9).
 7. De goddelozen worden vernietigd door vuur (Openbaring 20: 9).
 8. Nieuwe hemelen en aarde geschapen (Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13; Openbaring 21: 1).
 9. Gods volk geniet van de eeuwigheid bij God op de nieuwe aarde (Openbaring 21: 2–4)

 

15. Can we know how soon all these momentous events will take place?

15. Kunnen we weten hoe snel al deze gedenkwaardige gebeurtenissen zullen plaatsvinden?

“Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur!” (Mattheüs 24:33).

“Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, want uw verlossing nadert” (Lucas 21:28).

” want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.” (Romeinen 9:28).

“Als ze zeggen:‘ Vrede en rust! ’, Dan komt een plotseling verderf over hen” (1 Tessalonicenzen 5: 3).

Antwoord: Jezus zei dat wanneer de tekenen van Zijn komst snel worden vervuld, zoals ze nu zijn, we ons moeten verheugen en weten dat het einde van deze wereld van zonde nabij is – zelfs voor de  deur. En de apostel Paulus zei dat we kunnen weten dat het einde nabij is als er een grote beweging voor vrede in de wereld is. Ten slotte zegt de Bijbel dat God het werk zal verkorten (Romeinen 9:28). Dus zonder twijfel leven we op geleende tijd. De Heer zal plotseling en onverwacht komen – op een uur dat niemand kent, maar alleen God de Vader (Matteüs 24:36; Handelingen 1: 7). Onze enige veiligheid is om nu klaar te zijn.

 

 

16. Jesus, who loves you very much, has prepared a place for you in His fantastic eternal kingdom. Are you making plans to live in that glorious home custom-built for you by Jesus Himself?

16. Jezus, die heel veel van je houdt, heeft een plaats voor je bereid in zijn fantastische eeuwige koninkrijk. Maakt u plannen om in dat glorieuze huis te wonen dat Jezus zelf voor u heeft gebouwd?

 

Antwoord:


Gedachte vragen


 

1. Hoe lang zal de tijdsperiode zijn vanaf de dag dat de heilige stad neerdaalt totdat de goddelozen worden vernietigd door vuur uit de hemel?

De Bijbel zegt dat het een ‘korte tijd’ zal duren (Openbaring 20: 3). Satan zal genoeg tijd hebben om de mensen over te halen zijn plan te volgen en oorlogswapens voor te bereiden. De exacte tijdsduur wordt niet onthuld in de Schrift.

 

2. Wat voor lichamen zullen mensen hebben in Gods nieuwe koninkrijk?

De Bijbel zegt dat de verlosten lichamen zullen hebben zoals dat van Jezus (Filippenzen 3:20, 21). Jezus had een echt lichaam van vlees en beenderen na zijn opstanding (Lucas 24: 36–43). De verlosten zullen geen spoken zijn. Het zullen echte mensen zijn, net zoals Adam en Eva echte lichamen hadden.

 

3. Zegt de Bijbel hoe de verlorenen zullen reageren op Jezus ‘wederkomst?

Ja. De Bijbel zegt dat ze zullen uitroepen “tot de bergen en rotsen: ‘ Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam! Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan standhouden? ” (Openbaring 6:16, 17). (Zie ook de verzen 14 en 15.) De rechtvaardigen daarentegen zullen zeggen: “Zie, dit is onze God; we hebben op Hem gewacht, en Hij zal ons redden. Dit is de Heer; we hebben op Hem gewacht; we zullen blij zijn en ons verheugen in de zijne redding ” (Jesaja 25: 9).

 

4. Zullen de goddelozen de rechtvaardige mensen kunnen zien die zich in het nieuwe Jeruzalem bevinden?

We weten het niet met zekerheid, maar de Bijbel zegt wel dat de stadsmuur het doorzichtige type zal zijn – kristalhelder (Openbaring 21:11, 18). Sommigen geloven dat Psalm 37:34 en Lucas 13:28 suggereren dat de verlosten en de goddelozen elkaar zullen kunnen zien.

 

5. De Bijbel zegt dat God alle tranen van de ogen van Zijn volk zal afwissen en dat er geen dood, verdriet of pijn meer zal zijn. Wanneer gaat dit gebeuren?

Uit Openbaring 21: 1–4 en Jesaja 65:17 blijkt dat dit zal gebeuren nadat de zonde van de aarde is gereinigd. Tijdens het laatste oordeel en de vernietiging van zonde door vuur, zullen Gods mensen veel redenen hebben voor diep verdriet. Als ze beseffen dat familieleden en vrienden verloren zijn gegaan en dat mensen van wie ze hielden in het vuur worden vernietigd, zal dat ongetwijfeld tranen en hartzeer brengen bij Gods volk. Maar nadat het vuur gedoofd is, zal de Heer hun tranen wegwissen. Hij zal dan nieuwe hemelen en een nieuwe aarde voor Zijn volk scheppen, die hun onuitsprekelijke vreugde en vervulling zullen brengen. En verdriet,  huilen en hartzeer zullen voor altijd verdwenen zijn. (Zie studiegids 4 voor meer informatie over het hemelse huis van Gods volk.)

 

6. Hoe zal de vernietiging van goddeloze engelen en mensen van invloed zijn op God de Vader en zijn Zoon?

Ze zullen ongetwijfeld opgelucht en dolblij zijn dat de lelijke kanker van de zonde voor altijd verdwenen is en dat het universum voor altijd veilig en gereinigd is. Maar net zo zeker zullen ze ook diepe droefheid ervaren over het feit dat zovelen van degenen van wie ze houden – en voor wie Jezus stierf – ervoor kozen om aan de zonde vast te houden en verlossing te verwerpen. Satan zelf was ooit hun vriend, en veel mensen in het vuur waren ooit hun zeer geliefde kinderen. Het zal zijn als de pijn van de dood van een van uw eigen dwalende kinderen. Zonde is vanaf het begin een verpletterende last voor zowel Vader als Zoon geweest. Hun doel was om van mensen te houden en ze zachtjes naar verlossing te brengen. Hun gevoelens worden uitgedrukt in Hosea 11: 8, waar staat: “Hoe kan ik je opgeven, Efraïm? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. ”

 

7. Wat voor lichaam heeft Jezus?

Hij heeft een lichaam van vlees en beenderen. Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn discipelen (Lucas 24: 36–43) en liet zien dat Hij vlees en beenderen was door hen zijn lichaam te laten voelen en door wat vis en honing te eten.

Jezus stijgt op
Hij wandelde toen met hen naar Bethanië en, toen Hij klaar was met hun gesprek, steeg hij op naar de hemel (Lucas 24:50, 51). De engel die aan de discipelen verscheen toen Jezus opsteeg, legde uit: “Deze zelfde Jezus, die van u naar de hemel werd opgenomen, zal op dezelfde manier komen als u Hem naar de hemel zag gaan” (Handelingen 1:11).

Deze zelfde Jezus zal terugkeren
De nadruk van de engel was dat dezelfde Jezus (van vlees en beenderen) terug zal komen. Hij zal echt zijn, niet spookachtig, en de opgestane heiligen zullen lichamen hebben zoals die van Hem (Filippenzen 3:20, 21; 1 Johannes 3: 2). De nieuwe lichamen van de heiligen zullen ook onvergankelijk en onsterfelijk zijn (1 Korintiërs 15: 51-55).

 


Quizvragen


1. Markeer de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden aan het begin van de 1000 jaar van Openbaring hoofdstuk 20: (10)

_____ De tweede komst van Jezus.

_____ Aardbeving en hagelstorm.

_____ Rechtvaardige doden worden opgewekt.

_____ Satan wordt gebonden.

_____ alle goddeloze mensen worden gedood.

_____ Rechtvaardigen krijgen onsterfelijkheid.

_____ De heilige stad daalt neer.

_____ Rechtvaardigen worden naar de hemel gebracht.

_____ Slechte mensen blijven hun in graven, ze blijven dood.

_____ De rechtvaardigen krijgen lichamen zoals Jezus.

_____ De rechtvaardigen worden opgenomen in de wolken.

_____ Sommige verlosten zullen op aarde worden achtergelaten.

2. Ieder levend persoon op aarde zal Jezus zien bij Zijn wederkomst. (1)

_____ Waar.
_____ Niet waar.

3. De rechtvaardigen zullen spookachtige lichamen in de hemel hebben. (1)

_____ Waar.
_____ Niet waar.

4. Welke van de volgende punten zijn waar over de periode van 1000 jaar? (2)

_____ Veel zondaars zullen bekeerd worden.
_____ Satan en zijn engelen zullen gedwongen worden om op aarde te blijven.
_____ Satan zal gebonden zijn door het feit dat er geen televisie is om naar te kijken.
_____ Het zal gedurende de 1000 jaar helder en zonnig zijn op aarde.
_____ Satan zal de goddeloze doden tot leven wekken om hem gezelschap te houden.
_____ De rechtvaardigen zullen in de hemel zijn en deelnemen aan het oordeel.

5. Welke van de volgende uitspraken zijn waar met betrekking tot de gebeurtenissen aan het einde van de periode van 1000 jaar? (4)

_____ Christus zal voor de vijfde keer komen.

_____ De heilige stad zal landen in het gebied van Washington D.C..

_____ De goede engelen, God de Vader, en de heiligen zullen met Jezus komen.

_____ De goddelozen zullen worden opgewekt.

_____ Jezus zal komen met Zijn heiligen.

_____ God zal besluiten om de goddelozen toch niet op te voeden.

_____ De goddelozen zullen worden vernietigd door de boze engelen.

_____ God zal nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen.

_____ God zal Satan verbannen naar de buitenste regionen van het universum.

_____ De duivel zal de heilige stad wegvagen met een krachtige nieuwe raket.

6. De ketting die Satan bindt zal (3)

_____ is symbolisch – een reeks van omstandigheden.

_____ hem dwingen om op aarde te blijven.

_____ Gemaakt zijn van een nieuw, zeer hard metaal.

_____ Binnen 24 uur door de duivel gebroken worden.

_____ Voorkomen dat hij Gods volk verleidt, die veilig zal zijn in de hemel.

7. Welke uitspraken zijn waar over de bodemloze put? (2)

_____ Het is een enorm gat diep in de aarde.

_____ Het betekent afgrond.

_____ Het verwijst naar de toestand van de aarde – donker,vormloos en leeg.

_____ Het is een andere naam voor de hel.

8. Welke items zijn waar over de eerste, tweede en derde komst van Jezus? (3)

_____ De eerste komst was naar Bethlehem als baby.
_____ De eerste komst was in de tijd van Noach.
_____ De tweede komst was in de tijd van Maarten Luther.
_____ De tweede komst zal plaatsvinden aan het begin van de 1000 jaar.
_____ De derde komst zal zijn aan het einde van de 1000 jaar.
_____ De derde komst vindt plaats nadat de nieuwe aarde is geschapen.

9. De dood die de goddelozen sterven in de poel van vuur, is de tweede dood. (1)

_____ Waar.
_____ Niet waar.

10. Ik ben absoluut van plan om in het fantastische op maat gemaakte huis te gaan wonen dat Jezus voor mij in de hemel aan het voorbereiden is.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.