DE ULTIEME VERLOSSING

Ultimate DeliveranceLes 8

Het is geen sprookje! Op een dag kun je vrij zijn van alle pijn, honger, eenzaamheid, misdaad en chaos die de wereld van vandaag besmetten. Klinkt dat niet geweldig? Maar het zal niet de een of andere charismatische wereldleider zijn die u gaat verlossen – nee, uw verlosser is veel beter! Jezus komt binnenkort, maar er zijn veel misvattingen over hoe Hij terugkomt. Neem dus een paar minuten de tijd om te begrijpen wat de Bijbel werkelijk zegt over de wederkomst, zodat u niet achterblijft!

1. Can we be positive Jesus will return a second time?

1. Kunnen we er zeker van zijn dat Jezus voor de tweede keer terugkomt?

“Christus… zal een tweede keer verschijnen” (Hebreeën 9:28).

“en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder ” (Johannes 14: 3).

Antwoord: Ja! In Mattheüs 26:64 getuigde Jezus dat Hij weer naar deze aarde zou terugkeren. Aangezien de Schrift niet kan worden gebroken (Johannes 10:35), is dit een positief bewijs. Het is de persoonlijke garantie van Christus zelf. Bovendien vervulde Jezus de profetieën van Zijn eerste komst – dus we kunnen er absoluut zeker van zijn dat Hij ook de profetieën betreffende Zijn tweede komst zal vervullen!

 

2. Op welke manier zal Jezus voor de tweede keer terugkeren?

“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. ” (Handelingen 1: 9-11).

Antwoord: De Schrift belooft dat Jezus naar deze aarde zal terugkeren op dezelfde manier als Hij verliet – op een zichtbare, letterlijke, lichamelijke en persoonlijke manier. Mattheüs 24:30 zegt: “Zij zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid.” Hij zal letterlijk in de wolken komen, als een persoonlijk wezen met een lichaam van vlees en beenderen (Lucas 24: 36–43, 50, 51). Zijn komst zal zichtbaar zijn; De Schrift is duidelijk over deze feiten!

 

3. Will the second coming of Christ be visible to everyone or only to a select group?

3. Zal de wederkomst van Christus voor iedereen zichtbaar zijn of alleen voor een geselecteeerde groep?

“Zie, Hij komt met wolken, en elk oog zal Hem zien” (Openbaring 1: 7).
“Zoals de bliksem uit het oosten komt en naar het westen flitst, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Matteüs 24:27).
“De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een gejuich, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God. En de doden in Christus zullen het eerst opstaan ​​”(1 Tessalonicenzen 4:16).

Antwoord: Elke man, vrouw en kind die in de wereld leeft wanneer Jezus terugkeert, zal Hem zien bij Zijn tweede komst. De verbluffende helderheid van Zijn verschijning zal zich uitstrekken van horizon tot horizon, en de atmosfeer zal worden opgeladen met schitterende glorie als bliksem. Niemand zal zich ervoor kunnen verbergen. Dit zal een luide, dramatische gebeurtenis zijn waarin zelfs de doden worden opgewekt.

Opmerking: iedereen zal weten dat de tweede komst plaatsvindt! Sommigen gebruiken 1 Tessalonicenzen 4:16 om een ​​”geheime opname” te suggereren, waar de verlosten stilletjes van de aarde verdwijnen, maar het is eigenlijk een van de luidruchtigste verzen in de Bijbel: de Heer roept, er klinkt een bazuin en de doden worden opgewekt! De tweede komst is geen stille gebeurtenis, noch is het alleen een spirituele komst in het hart. Het vindt niet plaats bij het overlijden van een persoon, noch is het figuurlijk. Al deze theorieën zijn menselijke uitvindingen, maar de Bijbel stelt duidelijk dat de wederkomst een letterlijke, wereldwijde, zichtbare, persoonlijke verschijning van Christus in de wolken zal zijn.

 

4. Wie zal er met Jezus komen bij zijn wederkomst, en waarom?

“Wanneer de Mensenzoon komt in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij op de troon van Zijn heerlijkheid zitten” (Mattheüs 25:31)

Antwoord: Alle engelen van de hemel zullen bij Zijn tweede komst met Jezus komen. Als de heldere wolk de aarde nadert, zal Jezus Zijn engelen uitzenden, en zij zullen snel alle rechtvaardige mensen bijeenbrengen ter voorbereiding op de reis terug naar de hemel (Mattheüs 24:31).

 

5. What is the purpose of Jesus’ second coming to this earth?

5. Wat is het doel van Jezus ‘tweede komst naar deze aarde?

“Zie, Ik kom spoedig, en Mijn beloning is bij Mij, om een ​​ieder te geven naardat zijn werk” (Openbaring 22:12).

“Ik zal terugkomen en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”(Johannes 14: 3).

“Opdat Hij Jezus Christus moge zenden … die de hemel moet ontvangen tot de tijden van herstel van alle dingen” (Handelingen 3:20, 21).

Antwoord: Jezus komt terug naar deze aarde om Zijn volk te redden, precies zoals Hij beloofde, en om hen mee te nemen naar het prachtige huis dat Hij voor hen heeft voorbereid.

 

6. What will happen to the righteous people when Jesus comes the second time?

6. Wat gebeurt er met de rechtvaardige mensen als Jezus voor de tweede keer komt?

“De Heer zelf zal neerdalen uit de hemel… en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij die in leven zijn en blijven, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn ”(1 Tessalonicenzen 4:16, 17).

“We zullen allemaal veranderd worden… en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Want… dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen ‘(1 Korintiërs 15: 51–53).

“We wachten ook reikhalzend op … de Heer Jezus Christus, die ons nederige lichaam zal transformeren, zodat het gelijkvormig kan worden aan zijn heerlijke lichaam” (Filippenzen 3:20, 21).

Antwoord: Degenen die Christus tijdens hun leven hebben aanvaard, maar zijn gestorven, zullen uit hun graf worden opgewekt, perfecte en onsterfelijke lichamen krijgen, en zullen worden opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. De verloste levenden zullen ook nieuwe lichamen krijgen en zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. Jezus zal dan alle verlosten naar de hemel brengen.

Opmerking: Jezus raakt de aarde niet aan bij Zijn wederkomst. De heiligen ontmoeten Hem “in de lucht”. Gods volk laat zich dus niet voor de gek houden door enig bericht dat zegt dat Christus in bijvoorbeeld Londen, New York, Moskou of waar dan ook op aarde is. Valse christussen zullen op aarde verschijnen en wonderen doen (Matteüs 24: 23–27), maar Jezus zal bij zijn wederkomst in de wolken boven de aarde blijven.

 

7. Wat gebeurt er met de slechte mensen als Jezus terugkomt?

“Met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddelozen doden” (Jesaja 11: 4).
“Op die dag zullen de verslagenen des Heren van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde zijn” (Jeremia 25:33).

Antwoord: Zij die zich opstandig aan de zonde vastklampen wanneer Jezus komt, zullen omkomen door Zijn stralende heerlijkheid.

 

8. How will Christ’s second coming affect the earth itself?

8. Hoe zal de wederkomst van Christus de aarde zelf beïnvloeden?

“En er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.  … En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. ”(Openbaring 16:18, 20).

“Ik zag, en inderdaad, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden werden afgebroken voor het aangezicht des Heren” (Jeremia 4:26).
‘De Heer maakt de aarde leeg en verwoest. … Het land zal geheel leeggemaakt worden ”(Jesaja 24: 1, 3).

Antwoord: De aarde zal worden veroverd door een grote aardbeving bij de komst van de Heer. Deze aardbeving zal zo verwoestend zijn dat ze de wereld in een staat van totale vernietiging zal achterlaten.

 

9. Geeft de Bijbel specifieke informatie over de nabijheid van Christus ‘wederkomst?

Antwoord: Ja! Jezus Zelf zei: “Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur -!” (Mattheüs 24:33). De Heer plaatste de hele weg van Zijn hemelvaart tot Zijn tweede komst tekenen. Zie hieronder …

A. De vernietiging van Jeruzalem
Profetie: “Hier zal niet een steen op de andere worden gelaten, die niet zal worden neergeworpen. … Laten zij die in Judea zijn, naar de bergen vluchten ”(Matteüs 24: 2, 16).

Vervulling: Jeruzalem werd in het jaar 70 verwoest door de Romeinse krijger Titus.

B. Grote vervolging, verdrukking

Profetie: “Dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet is geweest sinds het begin van de wereld” (Mattheüs 24:21).

Vervulling: Deze profetie verwijst in de eerste plaats naar de verdrukking die plaatsvond tijdens de donkere middeleeuwen en werd geïnitieerd door de afvallige christelijke kerk. Het duurde meer dan 1000 jaar. Meer dan 50 miljoen christenen werden gedood door de valse kerk, die “meer onschuldig bloed heeft vergoten dan enige andere instelling die ooit onder de mensheid heeft bestaan”. WIJ H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Reprint New York: Braziller, 1955) Vol. 2, blz. 40-45.
Lady holding a lap, the sun turned dark
C. Zon veranderde in duisternis

Profetie: “Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd” (Matteüs 24:29).

Vervulling: Dit werd vervuld door een dag van bovennatuurlijke duisternis op 19 mei 1780. Het was geen eclips. Een ooggetuige beschreef: “19 mei 1780 was een opmerkelijk donkere dag. In veel huizen werden kaarsen aangestoken; de vogels zwegen en verdwenen, en de vogels trokken zich terug om te slapen. … Er heerste een zeer algemene mening dat de dag des oordeels nabij was. ” Historische collecties van Connecticut, samengesteld door John Warner Barber (2e ed. New Haven: Durrie & Peck en J.W. Barber, 1836) p. 403.

 

D. Maan veranderde in bloed

Profetie: “De zon zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag des Heren komt” (Joël 2:31).

Vervulling: de maan werd zo rood als bloed in de nacht van “de donkere dag”, 19 mei 1780. Een waarnemer zei in Stone’s History of Massachusetts: “De maan die op volle kracht was, zag eruit als bloed.”

Red moon and stars falling
E. Sterren vallen uit de hemel

Profetie: “De sterren zullen uit de hemel vallen” (Matteüs 24:29).

Vervulling: In de nacht van 13 november 1833 vond een verbluffende sterrendouche plaats. Het was zo helder dat er in een verder donkere straat een krant kon worden gelezen. Mensen dachten dat het einde van de wereld was gekomen. Kijk hier eens naar. Het is buitengewoon fascinerend – en een teken van de komst van Christus. Een schrijver zei: “Bijna vier uur lang stond de lucht letterlijk in vuur en vlam.” *

*Peter A. Millman, “The Falling of the Stars,” The Telescope, 7 (May-June, 1940) 57.

 

F. Jezus komt in de wolken

Profetie: “Dan zal het teken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen, en dan zullen alle stammen van de aarde treuren, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid” (Mattheüs 24 : 30).

Vervulling: dit is het volgende grote evenement. Ben je klaar?

 

10. How can we know when we have reached the very last days of earth’s history? Does the Bible describe the world and its people in the last generation?

10. Hoe kunnen we weten wanneer we de allerlaatste dagen van de aardse geschiedenis hebben bereikt? Beschrijft de Bijbel de wereld en haar mensen in de laatste generatie?

 

Antwoord: Ja! Kijk naar de volgende tekenen van de laatste dagen. U zult versteld staan. En dit zijn slechts enkele van de vele tekenen die laten zien dat we ons in de laatste dagen van de geschiedenis van de aarde bevinden.

 

A. Oorlogen en commoties

Profetie: “Als je hoort van oorlogen en onrust, wees dan niet bang; want deze dingen moeten geschieden ”(Lucas 21: 9).

Vervulling: oorlogen en terreuraanslagen treffen miljoenen wereldwijd. Alleen de spoedige komst van Jezus zal een einde maken aan de pijn en vernietiging.

 

B. Onrust, angst en onrust

Profetie: “Er zal… op aarde benauwdheid zijn van naties, met verbijstering… het hart van mensen zal hen bezwijken van angst en de verwachting van die dingen die op aarde komen” (Lucas 21:25, 26).

Vervulling: Dit is een zeer nauwkeurig beeld van de wereld van vandaag – en er is een reden: wij zijn de mensen van de allerlaatste dagen van de geschiedenis van de aarde. De gespannen sfeer die tegenwoordig in de wereld aanwezig is, hoeft ons niet te verbazen. Christus heeft het voorzegd. Het zou ons ervan moeten overtuigen dat Zijn komst nabij is.

 

Scientist in lab working

C. Verhoging van kennis

Profetie: “De tijd van het einde… kennis zal toenemen” (Daniël 12: 4).

Vervulling: het aanbreken van het informatietijdperk maakt dit duidelijk. Zelfs de meest sceptische geest moet toegeven dat dit teken is vervuld. De kennis neemt explosief toe op alle gebieden van de wetenschap – geneeskunde, technologie en meer.

Lady refusing Bible

D. Spotters en religieuze sceptici

Profetie: “Spotters zullen komen in de laatste dagen” (2 Petrus 3: 3). ‘Ze zullen de gezonde leer niet verdragen. … Zij zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich tot fabels wenden ”(2 Timoteüs 4: 3, 4).

Vervulling: Het is niet moeilijk om vandaag de vervulling van deze profetie te zien. Zelfs religieuze leiders ontkennen de duidelijke Bijbelse leerstellingen over de schepping, de zondvloed, de goddelijkheid van Christus, de wederkomst en vele andere Bijbelse waarheden. Openbare opvoeders leren onze jongeren spot te hebben met het bijbelverslag en de duidelijke feiten van Gods Woord te vervangen door evolutie en andere valse leringen.

E. Morele degeneratie, achteruitgang van spiritualiteit

Profetie: “In de laatste dagen … zullen de mensen zichzelf liefhebben … liefdeloos … zonder zelfbeheersing … verachters van het goede … met een vorm van godsvrucht maar de kracht ervan verloochend” (2 Timoteüs 3: 1–3, 5).

Vervulling: Amerika bevindt zich midden in een spirituele crisis. Mensen uit alle lagen van de bevolking zeggen dat. Bijna een op de twee huwelijken eindigt in een scheiding. De afnemende belangstelling van de huidige generatie voor bijbelse spiritualiteit is een duidelijke vervulling van Gods Woord. Kijk voor een echte schok hoeveel van de zonden van de laatste dag die in 2 Timoteüs 3: 1–5 worden genoemd, je vandaag in het nieuws ziet staan. Niets minder dan de komst van de Heer zal het tij van het kwaad stoppen dat de wereld overspoelt.

 

 

Man sitting in front of TV

F. Gekte voor plezier

Profetie: “In de laatste dagen … zullen de mensen … meer liefhebbers zijn van genot dan liefhebbers van God” (2 Timoteüs 3: 1, 2, 4).

Vervulling: de wereld is gek van plezier. Slechts een paar mensen gaan regelmatig naar de kerk, maar ondertussen gaan er duizenden langs sportarena’s en andere uitgaansgelegenheden. Amerikanen geven elk jaar miljarden uit aan plezier en in vergelijking alleen met ‘aalmoezen’ (bijna niets) voor Gods doelen. Amerikanen die dol zijn op plezier, verspillen miljarden uren voor de tv op zoek naar wereldse bevrediging – in directe vervulling van 2 Timoteüs 3: 4.

Two men Fighting

G. Toenemende wetteloosheid, bloedige misdaden en geweld

Profetie: “Wetteloosheid zal overvloedig zijn” (Matteüs 24:12). “Slechte mensen en bedriegers zullen steeds erger worden” (2 Timoteüs 3:13). “Het land is gevuld met bloeddaden en de stad is vol geweld” (Ezechiël 7:23).

Vervulling: Het is duidelijk dat dit teken is vervuld. Wetteloosheid neemt met schokkende snelheid toe. Velen zijn bang voor hun leven als ze gewoon de deur van hun huis uit stappen. Velen maken zich tegenwoordig zorgen over het voortbestaan ​​van de beschaving, omdat misdaad en terreur meedogenloos naar voren komen.

H. Natuurrampen en onrust

Profetie: “Er zullen grote aardbevingen zijn op verschillende plaatsen, en hongersnoden en pestilenties … en op aarde benauwdheid van natiën, met verwarring” (Lucas 21:11, 25).

Vervulling: Aardbevingen, tornado’s en overstromingen nemen in een ongekend tempo toe. Duizenden mensen sterven dagelijks door honger, ziekte en gebrek aan water en gezondheidszorg – allemaal tekenen dat we in de laatste uren van de aarde leven.

I. Een speciale boodschap aan de wereld in de laatste dagen

Profetie: “Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Matteüs 24:14).

Vervulling: De grote, laatste waarschuwende boodschap van Christus ‘wederkomst wordt nu in bijna elke wereldtaal gepresenteerd. Vóór de wederkomst van Jezus zal elke persoon in de wereld worden gewaarschuwd voor zijn spoedige terugkeer.

J. Een wending naar spiritisme

Profetie: “In de laatste tijd zullen sommigen van het geloof afwijken en acht slaan op misleidende geesten” (1 Timoteüs 4: 1). “Het zijn geesten van demonen” (Openbaring 16:14).

Vervulling: mensen vandaag de dag, waaronder een groot aantal hoofden van naties, zoeken raad bij helderzienden, channelers en spiritisten. Spiritisme is ook de christelijke kerken binnengedrongen, gesteund door de onbijbelse leer van de onsterfelijkheid van de ziel. De Bijbel leert dat de doden dood zijn. (Zie studiegids 10 voor meer over dit onderwerp.)

K. Problemen met kapitaal en arbeid

Profetie: “Het loon van de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, dat u door bedrog tegengehouden hebt, schreeuwt; en de kreten van de maaiers hebben de oren van de Heer bereikt. … Heb geduld… want de komst van de Heer is nabij ”(Jakobus 5: 4, 8).

Vervulling: Er wordt voor de laatste dagen een probleem tussen kapitaal en arbeid voorspeld. Twijfel je of dit is vervuld?

 

11. Just how near is the Lord’s second coming?

11. Hoe dichtbij is de tweede komst van de Heer?

‘ Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”(Matteüs 24: 32–34).

Antwoord: De Bijbel is op dit punt heel specifiek en duidelijk. Bijna alle tekenen zijn vervuld. We kunnen de dag en het uur van Christus ‘wederkomst niet weten (Mattheüs 24:36), maar we kunnen wel weten dat Zijn komst nabij is. God heeft beloofd de dingen nu heel snel af te maken (Romeinen 9:28). Christus komt binnenkort terug naar deze aarde voor Zijn volk. Ben je klaar?

 

12. Satan is telling many falsehoods regarding the second coming of Christ and, with lying wonders and miracles, will deceive millions. How can you be certain you will not be deceived?

12. Satan vertelt veel onwaarheden met betrekking tot de wederkomst van Christus en zal met leugenachtige wonderen en wonderen miljoenen mensen misleiden. Hoe kunt u er zeker van zijn dat u niet bedrogen zult worden?

 

‘Het zijn geesten van duivelen, die tekenen [wonderen] verrichten’ (Openbaring 16:14).

“Valse christussen en valse profeten zullen opstaan ​​en grote tekenen en wonderen tonen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden” (Mattheüs 24:24).

“Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”(Jesaja 8:20).

Antwoord: Satan heeft veel valse leerstellingen over de tweede komst uitgevonden en misleidt miljoenen door te geloven dat Christus al is gekomen of dat Hij zal komen op een manier die niet in overeenstemming is met de bijbelse leerstellingen. Maar Christus heeft ons gewaarschuwd voor de strategie van Satan door te zeggen: “Pas op dat niemand u bedriegt” (Mattheüs 24: 4). Hij heeft de leugens van Satan aan het licht gebracht, zodat we van tevoren kunnen worden gewaarschuwd, en Hij herinnert ons eraan: “Zie, ik heb het je van tevoren gezegd” (Mattheüs 24:25). Jezus zei bijvoorbeeld specifiek dat Hij niet in de woestijn zal verschijnen of naar een seancekamer zal komen (vers 26). Er is geen reden om misleid te worden als we leren wat God leert over de wederkomst van Christus. Mensen die weten wat de Bijbel zegt over de wederkomst, zullen niet op een dwaalspoor worden gebracht door Satan. Alle anderen zullen worden misleid.

 

13. How can you be certain you’ll be ready when Jesus comes back?

13. Hoe kun je er zeker van zijn dat je er klaar voor bent als Jezus terugkomt?

“Degene die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37).

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;” (Johannes 1:12).

“Ik zal Mijn wetten in hun gedachten leggen en ze in hun hart schrijven” (Hebreeën 8:10).

“Dank zij God, die ons de overwinning schenkt door onze Heer Jezus Christus” (1 Korintiërs 15:57).

Antwoord: Jezus zei: “Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen ”(Openbaring 3:20). Door de Heilige Geest klopt Jezus en vraagt ​​om in je hart te komen, zodat Hij je leven kan veranderen. Als je je leven aan Hem overgeeft, zal Hij al je zonden uitwissen (Romeinen 3:25) en je de kracht geven om een ​​godvruchtig leven te leiden (Filippenzen 2:13). Als een gratis geschenk schenkt Hij u Zijn eigen rechtvaardige karakter, zodat u onbevreesd voor een heilige God kunt staan. Zijn wil doen wordt een genoegen. Het is zo eenvoudig dat velen twijfelen aan de realiteit ervan, maar het is waar. Jouw deel is simpelweg om je leven aan Christus te geven en Hem in jou te laten leven. Zijn deel is om het machtige wonder in jou te bewerkstelligen dat je leven verandert en je voorbereidt op Zijn tweede komst. Het is een gratis geschenk. U hoeft het alleen maar te accepteren.

 

14. Voor welk groot gevaar waarschuwt Christus ons?

“Wees gereed, want de Zoon des mensen komt op een uur dat je niet verwacht” (Mattheüs 24:44).

” Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome. ” (Lucas 21:34).

“Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Matteüs 24:37).

Antwoord: Het is groot gevaar om zo druk te worden met de zorgen van dit leven of zo in vervoering te raken door de genoegens van de zonde dat de komst van de Heer ons zou kunnen besluipen. zoals de zondvloed in de tijd van Noach over de wereld deed, en we zouden verrast, onvoorbereid en verloren zijn. Helaas zal dit de ervaring zijn van miljoenen. Jezus komt heel snel terug. Ben je voorbereid?

 

15. Do you want to be ready when Jesus returns for His people?

15. Wil je er klaar voor zijn als Jezus terugkeert voor Zijn volk?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Moet de grote verdrukking nog niet komen?

Het is waar dat een vreselijke verdrukking de aarde zal bedekken vlak voordat Jezus terugkeert om Zijn volk te verlossen. Daniël beschreef het als “een tijd van benauwdheid, zoals er nooit was” (Daniël 12: 1). Mattheüs 24:21 verwijst echter naar de vreselijke vervolging van Gods volk tijdens de donkere middeleeuwen, toen miljoenen werden gedood.

 

2. Aangezien de Heer komt ‘als een dief in de nacht’, hoe kan iemand er dan iets van weten?

Het antwoord is te vinden in 1 Tessalonicenzen 5: 2–4: ‘Jullie weten zelf broedersdat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Want als ze zeggen: het is alles ‘Vrede en rust!’, Dan komt een plotselinge vernietiging over hen, zoals weeën over een zwangere vrouw. En ze zullen niet ontsnappen. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat deze dag u als een dief zou overvallen. ” De nadruk van deze passage ligt op de plotselinge dag van de Heer. Het komt alleen als een dief voor degenen die onvoorbereid zijn, niet voor degenen die wel zijn voorbereid – degenen die “broeders” worden genoemd.

 

3. Wanneer zal Christus zijn koninkrijk op aarde vestigen?

Na de grote periode van 1000 jaar van Openbaring 20. Dit millennium begint bij de wederkomst, wanneer Jezus de rechtvaardigen van de aarde naar de hemel neemt om met Hem te leven en te regeren “duizend jaar” (Openbaring 20: 4). Aan het einde van de 1000 jaar komt “de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem” (Openbaring 21: 2) met alle heiligen uit de hemel naar de aarde (Zacharia 14: 1, 5) en worden de goddelozen van alle leeftijden opgewekt tot leven (Openbaring 20: 5). Ze omringen de stad om haar te veroveren (Openbaring 20: 9), maar vuur komt uit de hemel neer en verslindt hen. Dit vuur zuivert de aarde en verbrandt alle sporen van zonde (2 Petrus 3:10, Maleachi 4: 3). Dan schept God een nieuwe aarde (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17; Openbaring 21: 1) en geeft die aan de rechtvaardigen, en “God Zelf zal met hen zijn en hun God zijn” (Openbaring 21: 3). Volmaakte, heilige, gelukkige wezens, opnieuw hersteld tot het volmaakte beeld van God, zullen eindelijk thuis zijn in een zondeloze, smetteloze wereld zoals God oorspronkelijk had gepland. (Zie studiegids 4 voor meer informatie over Gods prachtige nieuwe koninkrijk. Zie studiegids 12 voor meer informatie over de 1000 jaar.)

 

4. Waarom horen we vandaag niet meer prediking en onderwijs over de wederkomst van Christus?

De duivel is verantwoordelijk. Hij weet heel goed dat de wederkomst de “gezegende hoop” (Titus 2:13) van de christen is, en dat, eenmaal begrepen, het het leven van mannen en vrouwen verandert en hen ertoe brengt een persoonlijke, actieve rol te spelen in het verspreiden van dat goede nieuws voor anderen. Dit maakt Satan woedend, dus beïnvloedt hij degenen die “een vorm van godsvrucht” (2 Timoteüs 3: 5) hebben om te bespotten, door te zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want sinds de vaders sliepen, gaan alle dingen door zoals ze waren vanaf het begin ”(2 Petrus 3: 3, 4). Degenen die de tweede komst van Christus ontkennen of beschouwen als een letterlijke, spoedig komende gebeurtenis, vervullen Bijbelse profetieën – en bewijzen de duivel een dienst.

 

5. Maar sprak Jezus niet over een geheime opname toen Hij in Lucas 17:36 zei: “De een zal worden weggenomen en de ander achtergelaten”?

Nee. Er zijn geen aanwijzingen dat de gebeurtenis geheim is. Jezus beschreef de zondvloed van Noach en de vernietiging van Sodom. (Zie Lucas 17: 26–37.) Hij zei specifiek dat de vloed en het vuur “ze allemaal vernietigden” (verzen 27, 29). Het is duidelijk dat er in elk geval enkelen in veiligheid zijn gebracht en de rest is vernietigd. Toen voegde Hij eraan toe: ‘Zo zal het zijn op de dag dat de Mensenzoon wordt geopenbaard’ (vers 30). Om dit te illustreren, vervolgde Jezus: ‘Er zullen twee mannen op het veld zijn: de een zal worden meegenomen en de ander wordt achtergelaten’ (vers 36). Er is niets geheims aan Zijn terugkeer. “Ieder oog zal Hem zien” (Openbaring 1: 7). Bij Zijn tweede komst neemt Christus in het openbaar en openlijk de rechtvaardigen mee de wolken in (1 Tessalonicenzen 4:16, 17), terwijl Zijn heilige aanwezigheid de goddelozen doodt (Jesaja 11: 4; 2 Tessalonicenzen 2: 8). Daarom spreekt Lucas 17:37 over de lichamen van de goddelozen en noemt hij de arenden (of gieren) die zich om hen heen verzamelen. (Zie ook Openbaring 19:17, 18.) De goddelozen die bij de komst van Christus worden achtergelaten, worden dood achtergelaten. (Neem voor meer informatie over de theorie van de “geheime opname” contact met ons op voor ons boek over dit onderwerp.)


Quizvragen


1. Bij zijn tweede komst (1)

_____ Christus zal privé komen en bepaalde steden op aarde bezoeken.
_____ Christus zal in de woestijn verschijnen.
_____ Christus zal in de wolken blijven en de rechtvaardigen oproepen om Hem in de lucht te ontmoeten.

2. Als Jezus terugkeert naar deze aarde (1)

_____ Alleen de rechtvaardigen zullen Hem zien.
_____ Elk oog zal Hem zien.
_____ Mensen zullen het niet weten totdat het op tv wordt aangekondigd.

3. Wat gebeurt er met de rechtvaardigen bij de wederkomst van Christus? (2)

_____ Rechtvaardige doden zullen worden opgewekt, onsterfelijkheid geschonken worden en opgenomen worden in de wolken en naar de hemel gebracht.

_____ levende rechtvaardigen zullen onsterfelijkheid krijgen, opgenomen worden in dewolken en naar de hemel worden gebracht.
_____ Rechtvaardigen zullen hier blijven en de goddelozen bekeren.

_____ Rechtvaardigen zullen in het geheim worden weggerukt.

4. Op basis van bijbelse tekenen, Christus ‘komst (1)

_____ Geplaatst in de hel, waar ze voor altijd zullen branden.
_____ Gedood bij Zijn tweede komst.
_____ Gespaard en nog een kans gegeven.

5. De goddelozen die in leven zijn wanneer Jezus terugkeert, zullen (1)

_____ Geplaatst worden in de hel, waar ze voor altijd zullen branden.

_____ Gedood worden bij Zijn tweede komst.

_____ Gespaard worden en nog een kans gegeven worden.

6. Controleer de onderstaande uitspraken die de waarheid vertellen over de wederkomst van Christus: (4)

_____ Hij zal in het geheim komen.
_____ De wederkomst is de ervaring van bekering.
_____ Hij zal in de wolken komen.
_____ Christus komt voor ons op ons sterfbed.
_____ De goddelozen zullen Hem niet zien.
_____ Alle engelen zullen bij Hem zijn.
_____ Hij zal de aarde niet echt aanraken.
_____ Het is mogelijk om de dag en het uur van Zijn komst te kennen.
_____ Miljoenen zullen verrast en verloren zijn.

7. Bij de wederkomst van Christus (1)

_____ Zal de hele wereld klaarstaan.

_____ Er zal een verwoestende, wereldwijde aardbeving zijn.

_____ De goddelozen zullen worden bekeerd.

8. Markeer alle uitspraken die ware tekenen zijn van de laatste dagen van de aarde: (7)

_____ De wereld zal steeds beter worden.

_____ Strijd tussen kapitaal en arbeid.

_____ Minder aardbevingen, stormen, enz.

_____ Afvallen van de bijbelse waarheid.

_____ Gekte voor plezier.

_____ Morele degeneratie.

_____ Een grote daling van de misdaadcijfers.

_____ Grote hongersnoden.

_____ Toename van kennis.

_____ Oproer en onrust.

9. Welke tekenen aan de hemel zijn tekenen van Christus ‘wederkomst? (2)

_____ Haley’s komeet.
_____ De donkere dag van mei 1780.
_____ De vallende sterren van november 1833.
_____ De maan valt op de aarde.

10. Hoe weten we dat Jezus zeer binnenkort naar de aarde zal terugkeren? (1)

_____ De Bijbel geeft tekenen en specifieke beschrijvingen van de laatste dagen.
_____ Omdat zoveel mensen geloven dat Jezus binnenkort komt.
_____ Sommige waarzeggers voorspellen het.

11. Miljoenen zullen worden misleid met betrekking tot de manier en het tijdstip van Christus ‘wederkomst, omdat (1)

_____ God wil niet dat iedereen wordt gered.
_____ Ze geven niet genoeg offers.
_____ Ze bestuderen hun bijbel niet om de waarheid van de zaak te vinden.

12. Ik kan klaar zijn voor de terugkeer van Christus als (1)

_____ Jezus in mij leeft.

_____ Ik de krant dagelijks lees.

_____ Ik doe wat mijn minister voorstelt.

13. Ik ben van plan klaar te zijn als Jezus terugkomt.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.