27. GEEN WEG MEER TERUG

No Turning Back

Als een parachutist naar de rand van de vliegtuigdeur stapt en van het vliegtuig wegspringt, weet ze dat er geen weg terug is. Ze is te ver gegaan, en als ze zou vergeten haar parachute vast te binden, kan niets haar redden en zal ze zeker tot een angstaanjagende dood neerstorten. Wat een tragedie! Maar er kan nog iets ergers gebeuren met een persoon. Inderdaad, het is veel erger om op het punt te komen dat je niet meer terugkomt in je relatie met God. Toch naderen miljoenen mensen dit punt en hebben geen idee! Is het mogelijk dat je een van hen bent? Wat is de vreselijke zonde die tot zo’n lot kan leiden? Waarom kan God het niet vergeven? Voor een duidelijk en doordringend antwoord – dat ook vol hoop is – is slechts een paar minuten nodig met deze fascinerende Studiegids.

1. What is the sin that God cannot forgive?

 

1. Wat is de zonde die God niet kan vergeven?

“Elke zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar de godslastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden” (Mattheüs 12:31).

Antwoord: De zonde die God niet kan vergeven is ‘godslastering tegen de Geest’. Maar wat is “godslastering tegen de Geest”? Mensen hebben veel verschillende overtuigingen over deze zonde. Sommigen geloven dat het moord is; sommigen, die de Heilige Geest vervloeken; sommigen, die zelfmoord plegen; sommigen, die een ongeboren kind doden; sommigen, een ontkenning van Christus; sommigen, een gruwelijke, slechte daad; en anderen, die een valse god aanbidden. De volgende vraag zal een nuttig licht werpen op deze cruciale kwestie.

Murder, though terrible, is not the sin God cannot forgive.

Moord, hoewel vreselijk, is niet de zonde die God niet kan vergeven.

 

2. Wat zegt de Bijbel over zonde en godslastering?

“Elke zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden” (Mattheüs 12:31).

Antwoord: De Bijbel zegt dat alle soorten zonden en godslastering vergeven zullen worden. Dus geen van de zonden die in vraag 1 worden genoemd is de zonde die God niet kan vergeven. Geen enkele daad van welke aard dan ook is de onvergeeflijke zonde. Het mag tegenstrijdig klinken, maar beide volgende beweringen zijn waar:

A. Elke vorm van zonde en godslastering zal vergeven worden.

B. De godslastering of zonde tegen de Heilige Geest zal niet vergeven worden.

Jezus heeft beide verklaringen afgelegd

Jezus deed beide uitspraken in Mattheüs 12:31, dus er is hier geen sprake van een fout. Om de uitspraken te harmoniseren, moeten we het werk van de Heilige Geest ontdekken.

 

3. Wat is het werk van de Heilige Geest?

“Hij [de Heilige Geest] zal de wereld veroordelen van de zonde, en van de gerechtigheid, en van het oordeel. … Hij zal u in alle waarheid leiden” (Johannes 16:8, 13).

Antwoord: Het werk van de Heilige Geest is ons te veroordelen van de zonde en ons te leiden in alle waarheid. De Heilige Geest is God’s keuze voor bekering. Zonder de Heilige Geest voelt niemand verdriet om de zonde en wordt niemand ooit bekeerd.

4. When the Holy Spirit convincts us of sin, what must we do to be forgiven?

 

4. Wanneer de Heilige Geest ons van de zonde veroordeelt, wat moeten we dan doen om vergeven te worden?

“Als we onze zonden belijden, is Hij trouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

Antwoord: Als we door de Heilige Geest van de zonde worden veroordeeld, moeten we onze zonden belijden om vergeven te worden. Wanneer we ze belijden, vergeeft God niet alleen, maar reinigt Hij ons ook van alle ongerechtigheid. God wacht en is bereid om u te vergeven voor elke zonde die u zou kunnen begaan (Psalm 86:5), maar alleen als u belijdt en er afstand van doet.

 

5. Wat gebeurt er als we onze zonden niet belijden als we veroordeeld worden door de Heilige Geest?

“Hij die zijn zonden bedekt, zal niet slagen, maar wie ze belijdt en verlaat, zal barmhartigheid hebben” (Spreuken 28:13).

Antwoord: Als we onze zonden niet belijden, kan Jezus onze zonden niet vergeven. Dus elke zonde die we niet belijden is onvergeeflijk totdat we die belijden, want vergeving volgt altijd op de belijdenis. Het gaat er nooit aan vooraf.

Vreselijk Gevaar van verzet tegen de Heilige Geest

Verzet tegen de Heilige Geest is vreselijk gevaarlijk omdat het zo gemakkelijk leidt tot een totale afwijzing van de Heilige Geest, die de zonde is die God nooit kan vergeven. Het gaat voorbij aan het punt van geen terugkomst. Aangezien de Heilige Geest de enige instantie is die ons tot overtuiging kan brengen, is onze zaak daarna hopeloos als we Hem voorgoed verwerpen. Dit onderwerp is zo belangrijk dat God het op veel verschillende manieren in de Schrift illustreert en verklaart. Let op deze verschillende verklaringen terwijl u deze studiegids verder verkent.

 

6. Wanneer de Heilige Geest ons overtuigt van de zonde of ons naar een nieuwe waarheid leidt, wanneer moeten we dan handelen?

Antwoord: De Bijbel zegt:

A. “Ik heb me gehaast en niet gewacht met het onderhouden van Uw geboden” (Psalm 119:60).

B. “Zie, nu is de geaccepteerde tijd; zie, nu is de dag van de verlossing” (2 Korintiërs 6:2).

C. “Waarom wacht je? Sta op en laat u dopen en spoel uw zonden weg, waarbij u de naam van de Heer aanroept” (Handelingen 22:16).

De Bijbel stelt herhaaldelijk dat wanneer we veroordeeld worden voor de zonde, we deze onmiddellijk moeten belijden. En wanneer we nieuwe waarheid leren, moeten we die onmiddellijk aanvaarden.

 

7. Welke plechtige waarschuwing geeft God over het pleidooi van Zijn Heilige Geest?

“Mijn Geest zal niet eeuwig strijden met de mens” (Genesis 6:3).

Antwoord: God waarschuwt plechtig dat de Heilige Geest niet eindeloos blijft smeken om zich van de zonde af te keren en God te gehoorzamen.

8. At what point does the Holy Spirit stop pleading with a person?

 

8. Op welk moment stopt de Heilige Geest met smeken bij een persoon?

“Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat … zij niet horen” (Mattheüs 13:13).

Antwoord: De Heilige Geest stopt met praten met een persoon als die persoon doof wordt voor zijn stem. De Bijbel beschrijft het als horen maar niet horen. Het heeft geen zin om de wekker in de kamer van een dove te zetten. Hij zal het niet horen. Evenzo kan een persoon zichzelf conditioneren om een wekker niet te horen door hem herhaaldelijk uit te zetten en niet op te staan. De dag komt eindelijk dat de wekker afgaat en hij hoort het niet.

Sluit de Heilige Geest niet af

Zo is het met de Heilige Geest. Als we Hem blijven afsluiten, zal Hij op een dag tot ons spreken en zullen we Hem niet meer horen. Als die dag komt, keert de Geest zich helaas van ons af, omdat we doof zijn geworden voor zijn smeekbeden. We zijn het punt van geen terugkomst gepasseerd.

9. God, through His Holy Spirit, brings light (John 1:9) and conviction (John 16:8) to every person. What must we do when we receive this light from the Holy Spirit?

 

9. God brengt door Zijn Heilige Geest licht (Johannes 1:9) en overtuiging (Johannes 16:8) aan ieder mens. Wat moeten we doen als we dit licht van de Heilige Geest ontvangen?

“Het pad van de rechtvaardige is als de stralende zon, die steeds helderder schijnt tot aan de volmaakte dag”. De weg van de goddelozen is als de duisternis” (Spreuken 4:18, 19). “Wandel terwijl je het licht hebt, opdat de duisternis je niet inhaalt” (Johannes 12:35).

Antwoord: De Bijbelse regel is dat wanneer de Heilige Geest ons nieuw licht of een overtuiging van de zonde brengt, we onmiddellijk moeten handelen – gehoorzamen zonder uitstel. Als we gehoorzamen en in het licht wandelen zoals we het ontvangen, zal God ons licht blijven geven. Als we weigeren, zal zelfs het licht dat we hebben uitgaan en zullen we in de duisternis achterblijven. De duisternis die voortkomt uit een hardnekkige en definitieve weigering om het licht te volgen is het resultaat van het verwerpen van de Geest, en het laat ons zonder hoop achter.

10. Can any sin become the sin against the Holy Spirit?

 

10. Kan elke zonde de zonde tegen de Heilige Geest worden?

Answer

Antwoord: Ja. Als we standvastig weigeren om een zonde te belijden en deze te verzaken, zullen we uiteindelijk doof worden voor de smeekbeden van de Heilige Geest en zo het punt van geen terugkomst passeren. Hieronder volgen enkele Bijbelse voorbeelden:

A. De onvergeeflijke zonde van Judas was gierigheid (Johannes 12:6). Waarom? Was het omdat God het niet kon vergeven? Nee! Het werd alleen onvergeeflijk omdat Judas weigerde te luisteren naar de Heilige Geest en zijn zonde van hebzucht te belijden en te verzaken. Uiteindelijk werd hij doof voor de stem van de Geest.

B. Lucifer’s onvergeeflijke zonden waren trots en zelfverheffing (Jesaja 14:12-14). Terwijl God deze zonden kan vergeven, weigerde Lucifer te luisteren totdat hij de stem van de Geest niet meer kon horen.

C. De onvergeeflijke zonde van de Farizeeën was hun weigering om Jezus als de Messias te aanvaarden (Marcus 3:22-30). Ze waren er herhaaldelijk van overtuigd dat Jezus de Messias was, de Zoon van de levende God. Maar ze verhardden hun hart en weigerden koppig om Hem als Redder en Heer te aanvaarden. Uiteindelijk werden ze doof voor de stem van de Geest. Op een dag, na een prachtig wonder van Jezus, vertelden de Farizeeën de menigte dat Jezus zijn kracht van de duivel ontving. Christus vertelde hen meteen dat het toeschrijven van zijn wonderbaarlijke kracht aan de duivel aangaf dat zij het punt van geen terugkomst hadden gepasseerd en de Heilige Geest hadden belasterd. God had hen kunnen en willen vergeven. Maar ze weigerden totdat ze steendoof waren voor de Heilige Geest en niet meer te bereiken waren.

Ik kan de gevolgen niet kiezen

Wanneer de Geest zijn oproep doet, kunnen we kiezen om te reageren of te weigeren, maar we kunnen niet kiezen voor de gevolgen. Ze staan vast. Als we consequent reageren, worden we net als Jezus. De Heilige Geest zal ons als een kind van God op het voorhoofd verzegelen of markeren (Openbaring 7:2, 3), en ons zo een plaats in Gods hemelse koninkrijk verzekeren. Maar als we hardnekkig weigeren om te reageren, zullen we de Heilige Geest wegtrouwen – en Hij zal ons voor altijd verlaten en onze ondergang bezegelen.

11. After King David had committed a terrible double sin of adultery and murder, what anguished prayer did he pray?

 

11. Nadat koning David een vreselijke dubbele zonde van overspel en moord had begaan, welk angstig gebed bad hij dan?

“Neem Uw Heilige Geest niet van mij aan” (Psalm 51:11).

Antwoord: Hij smeekte God om de Heilige Geest niet van hem af te nemen. Waarom? Omdat David wist dat als de Heilige Geest hem zou verlaten, hij vanaf dat moment verdoemd was. Hij wist dat alleen de Heilige Geest hem kon leiden tot bekering en herstel, en hij beefde bij de gedachte om doof te worden voor zijn stem. De Bijbel vertelt ons op een andere plaats dat God uiteindelijk Efraïm alleen liet omdat hij met zijn afgoden verbonden was (Hosea 4:17) en niet naar de Geest wilde luisteren. Hij was geestelijk doof geworden. Het meest tragische dat een mens kan overkomen is dat God zich moet afkeren en hem met rust moet laten. Laat het je niet overkomen!

12. What serious command did the apostle Paul give to the church in Thessalonica?

 

12. Welk ernstig bevel heeft de apostel Paulus aan de kerk in Thessaloniki gegeven?

“Doof de Geest niet uit” (1 Thessalonicenzen 5:19).

Antwoord: Het pleidooi van de Heilige Geest is als een vuur dat brandt in iemands geest en hart. De zonde heeft hetzelfde effect op de Heilige Geest als water op het vuur. Als we de Heilige Geest negeren en doorgaan met zondigen, gieten we water op het vuur van de Heilige Geest. De zwaarwegende woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen gelden ook voor ons vandaag de dag. Doof het vuur van de Heilige Geest niet door herhaaldelijk te weigeren aandacht te schenken aan de stem van de Geest. Als het vuur uitgaat, zijn we het punt van “no return” gepasseerd!

Elke zonde kan het vuur doven

Elke niet beleden of niet begane zonde kan uiteindelijk het vuur van de Heilige Geest uitstralen. Het zou de weigering kunnen zijn om Gods zevende dag Sabbat te houden. Het zou het gebruik van alcohol kunnen zijn. Het kan zijn dat men verzuimt iemand te vergeven die u heeft verraden of op een andere manier heeft verwond. Het zou onzedelijk kunnen zijn. Het kan het houden van Gods tiende zijn. Weigering om de stem van de Heilige Geest te gehoorzamen op welk gebied dan ook giet water op het vuur van de Heilige Geest. Doof het vuur niet. Er kan geen grotere tragedie plaatsvinden.

 

13. Welke andere schokkende verklaring heeft Paulus afgelegd aan de gelovigen in Thessaloniki?

“Met alle onrechtvaardige bedrog onder hen die omkomen, omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij gered zouden worden”. En daarom zal God hen een sterke waanvoorstelling sturen, opdat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld zouden worden die de waarheid niet geloofden, maar genoegen hadden in ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:10-12).

Antwoord: Wat een krachtige, schokkende woorden! God zegt dat degenen die weigeren om de waarheid en de door de Heilige Geest teweeggebrachte overtuiging te ontvangen – nadat de Geest van hen is afgeweken – een sterke waanvoorstelling krijgen om te geloven dat de dwaling de waarheid is. Een ontnuchterende gedachte.

14. What experience will those who have been sent these strong delusions face in the judgment?

 

14. Welke ervaring zullen zij die deze sterke waanideeën hebben gekregen in het oordeel onder ogen zien?

“Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, demonen in Uw naam uitgedreven en vele wonderen in Uw naam verricht? En dan zal Ik tot hen verklaren: “Ik heb jullie nooit gekend; gaat weg van Mij, jullie die de wetteloosheid beoefenen! “(Mattheüs 7:22, 23).

Antwoord: Zij die “Heer, Heer” roepen, zullen geschokt zijn dat ze buitengesloten zijn. Ze zullen er zeker van zijn dat ze gered zijn. Jezus zal hen dan ongetwijfeld herinneren aan die cruciale tijd in hun leven toen de Heilige Geest nieuwe waarheid en overtuiging bracht. Het was glashelder dat het de waarheid was. Het hield hen ‘s nachts wakker terwijl ze worstelden om een beslissing. Hoe hun hart in hen brandde! Uiteindelijk zeiden ze: “Nee!” Ze weigerden verder te luisteren naar de Heilige Geest. Toen kwam er een sterke waanvoorstelling, waardoor ze zich gered voelden toen ze verdwaald waren. Is er een grotere tragedie?

15. What special words of warning does Jesus give to help us avoid believing we are saved when we are actually lost?

 

15. Welke speciale waarschuwingswoorden geeft Jezus om ons te helpen niet te geloven dat we gered zijn als we werkelijk verloren zijn?

“Niet iedereen die tegen Mij zegt: “Heer, Heer,” zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet” (Mattheüs 7:21).

Antwoord: Jezus waarschuwde plechtig dat niet iedereen die het gevoel van zekerheid heeft zijn koninkrijk zal binnengaan, maar alleen degenen die zijn wil doen. We verlangen allemaal naar zekerheid over de verlossing – en God wil ons redden! Maar er is vandaag de dag een valse zekerheid die het Christendom overspoelt en die mensen verlossing belooft terwijl ze in de zonde blijven leven en geen enkele verandering in hun leven manifesteren.

Jezus reinigt de lucht

Jezus zei dat de ware zekerheid is voor hen die de wil van Zijn Vader doen. Wanneer we Jezus als Heer en Heerser over ons leven accepteren, zal onze levensstijl veranderen. We zullen een compleet nieuw schepsel worden (2 Korintiërs 5:17). We zullen met plezier Zijn geboden onderhouden (Johannes 14:15), Zijn wil doen en vreugdevol volgen waar Hij leidt (1 Petrus 2:21). Zijn fantastische opwekkingskracht (Filippenzen 3:10) verandert ons in Zijn beeld (2 Korintiërs 3:18). Zijn glorieuze vrede overspoelt onze levens (Johannes 14:27). Nu Jezus door Zijn Geest in ons woont (Efeziërs 3:16, 17), kunnen we “alle dingen doen” (Filippenzen 4:13) en “niets zal onmogelijk zijn” (Mattheüs 17:20).

Fabulous True Assurance Versus Counterfeit Assurance

Als we volgen waar de Heiland naartoe leidt, belooft Hij dat niemand ons uit zijn hand kan nemen (Johannes 10:28) en dat er een kroon van leven op ons wacht (Openbaring 2:10). Wat een verbazingwekkende, glorieuze, oprechte zekerheid geeft Jezus zijn volgelingen! Zekerheid die onder andere voorwaarden wordt beloofd is vals. Het zal de mensen naar de hemelse verhoorkamer leiden, met het gevoel zeker te zijn dat ze gered zijn als ze in feite verloren zijn (Spreuken 16:25).

16. What is God’s blessed promise to His faithful followers who crown Him Lord of their lives?

 

16. Wat is Gods gezegende belofte aan Zijn trouwe volgelingen die Hem tot Heer van hun leven kronen?

“Hij die een goed werk in u is begonnen, zal het voltooien tot de dag van Jezus Christus. … Want het is God die in u werkt, zowel om te willen als om te doen voor Zijn welbehagen” (Filippenzen 1:6; 2:13).

Antwoord: Prijs God! Degenen die Jezus de Heer en Heerser van hun leven maken, worden de wonderen van Jezus beloofd die hen veilig tot Zijn eeuwige koninkrijk zullen doordringen. Niets is beter dan dat!

17. What additional glorious promise does Jesus make to us all?

 

17. Welke extra glorieuze belofte doet Jezus aan ons allen?

“Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en met hem dineren, en hij met Mij” (Openbaring 3:20).

Antwoord: Jezus belooft ons leven binnen te komen als we de deur voor Hem openen. Het is Jezus die door zijn Heilige Geest op de deur van je hart klopt. He-Koning der koningen en Verlosser van de wereld – komt tot u voor regelmatige, liefdevolle bezoeken en vriendelijke, zorgzame begeleiding en raad. Wat een dwaasheid dat we het ooit te druk hebben of te ongeïnteresseerd zijn om een warme, liefdevolle, blijvende vriendschap met Jezus te vormen. De goede vrienden van Jezus lopen niet het gevaar om op de dag des oordeels afgewezen te worden. Jezus zal hen persoonlijk welkom heten in Zijn koninkrijk (Mattheüs 25:34).

18. Will you decide now to always open the door as Jesus knocks at your heart and be willing to follow where He leads you?

 

18. Zul je nu besluiten om altijd de deur te openen als Jezus op je hart klopt en bereid te zijn om te volgen waar Hij je naartoe leidt?

Een scheidend woord

Dit is de laatste studiegids in onze serie van 27. Ons liefdevolle verlangen is dat je in de aanwezigheid van Jezus bent geleid en een fantastische nieuwe relatie met Hem hebt ervaren. We hopen dat je elke dag dichter bij de Meester zult komen en dat je je spoedig zult aansluiten bij die vreugdevolle groep die bij zijn verschijning in zijn koninkrijk zal worden vertaald. Als we elkaar niet op deze aarde ontmoeten, laten we dan afspreken om elkaar op die grote dag in de wolken te ontmoeten.

Roep of schrijf alstublieft als we u verder kunnen helpen op uw reis naar de hemel.

Antwoord:


Gedachte vragen


1. De Bijbel zegt dat God het hart van de Farao heeft verhard (Exodus 9:12). Dat lijkt niet eerlijk. Wat betekent het?

De Heilige Geest smeekt alle mensen, net zoals de zon op iedereen en alles schijnt (Johannes 1:9). Dezelfde zon die klei verhardt, smelt ook was. De Heilige Geest heeft een ander effect op ons hart, afhankelijk van hoe we ons verhouden tot zijn smeekbeden. Als we reageren, zal ons hart verzacht worden en zullen we volledig veranderd worden (1 Samuël 10:6). Als we ons verzetten, zal ons hart verhard worden (Zacharia 7:12).

De reactie van de farao

De farao verhardde zijn eigen hart door zich te verzetten tegen de Heilige Geest (Exodus 8:15, 32; 9:34). Maar de Bijbel spreekt ook over God die zijn hart verhardde omdat God’s Heilige Geest met de Farao bleef smeken. Omdat de Farao zich bleef verzetten, verhardde zijn hart als de zon de klei verhardt. Als Farao had geluisterd, zou zijn hart verzacht zijn als de zon de was verzacht.

Judas en Petrus

De discipelen van Christus, Judas en Petrus, demonstreerden ditzelfde principe. Beiden hadden zwaar gezondigd. De ene verraadde en de andere ontkende Jezus. Wat is erger? Wie kan dat zien? Dezelfde Heilige Geest pleitte met beide. Judas verzette zichzelf, en zijn hart werd als steen. Petrus daarentegen was ontvankelijk voor de Geest en zijn hart smolt. Hij had echt berouw en werd later een van de grote predikers in de vroege kerk. Lees Zacharia 7:12, 13, voor Gods ontnuchterende waarschuwing over het verharden van ons hart tegen het horen en gehoorzamen van de smeekbeden van zijn Geest.

 

2. Is het veilig om te vragen om “tekenen” van de Heer alvorens te kiezen voor gehoorzaamheid?

In het Nieuwe Testament sprak Jezus tegen het vragen om tekenen en zei Hij: “Een kwaadaardig en overspelig geslacht zoekt een teken” (Mattheüs 12:39). Hij leerde de waarheid en steunde deze uit het Oude Testament, dat toen in de Schrift beschikbaar was. Ze begrepen maar al te goed wat Hij zei. Ze zagen ook Zijn wonderen, maar ze verwierpen Hem nog steeds. Later zei Hij: “Als zij Mozes en de profeten niet horen, zullen zij ook niet worden overgehaald, hoewel men uit de dood is opgestaan” (Lucas 16:31). De Bijbel vertelt ons dat we alles moeten testen door de Schrift (Jesaja 8:19, 20). Als we ons ertoe verbinden om de wil van Jezus te doen en te volgen waar Hij leidt, belooft Hij dat Hij ons zal helpen om de waarheid te onderscheiden van de dwaling (Johannes 7:17).

 

3. Is er ooit een tijd dat bidden niet nuttig is?

Ja. Als een persoon bewust ongehoorzaam is aan God (Psalm 66:18) en toch aan God vraagt om hem te zegenen hoewel hij niet van plan is om te veranderen, dan is het gebed van die persoon niet alleen waardeloos, maar God zegt dat het een gruwel is (Spreuken 28:9).

 

4. Ik maak me zorgen dat ik de Heilige Geest misschien heb afgewezen en niet vergeven kan worden. Kunt u mij helpen?

Je hebt de Heilige Geest niet verworpen. U kunt dat weten omdat u zich bezorgd of veroordeeld voelt. Het is de Heilige Geest alleen die je bezorgdheid en overtuiging brengt (Johannes 16:8-13). Als de Heilige Geest je had verlaten, zou er geen zorg of overtuiging in je hart zijn. Verheug je en prijs God! Geef Hem nu je leven! En volg Hem in de komende dagen in gebed op en gehoorzaam hem. Hij zal u de overwinning geven (1 Korintiërs 15:57), u in stand houden (Filippenzen 2:13), en u vasthouden tot zijn terugkeer (Filippenzen 1:6).

 

5. In de gelijkenis van de zaaier (Lucas 8:5-15), wat wordt bedoeld met het zaad dat aan de kant van de weg is gevallen en door vogels is opgegeten?

De Bijbel zegt: “Het zaad is het woord van God. Degenen die aan de kant van de weg staan zijn degenen die horen; dan komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en gered worden” (Lucas 8:11, 12). Jezus wees erop dat als we begrijpen wat de Heilige Geest ons vraagt te doen met betrekking tot nieuw licht uit de Schrift, we daarnaar moeten handelen. Anders heeft de duivel de mogelijkheid om die waarheid uit onze gedachten te verwijderen.

 

6. Hoe kan de Heer zeggen “Ik heb u nooit gekend” tegen de mensen tot wie Hij zich richtte in Mattheüs 7:21-23? Ik dacht dat God alles en iedereen kende!

God verwijst hier naar het kennen van iemand als een persoonlijke vriend. We leren Hem kennen als een vriend wanneer we dagelijks met Hem communiceren door middel van gebed en Bijbelstudie, Hem volgen en vrijelijk onze vreugden en zorgen met Hem delen zoals met een aardse vriend. Jezus zei: “Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie opdraag” (Johannes 15:14). De mensen die in Mattheüs hoofdstuk 7 worden aangesproken zullen zijn Heilige Geest hebben afgewezen. Ze zullen “redding in zonde” of “redding door werken” omarmd hebben – waarvan geen van beide Jezus nodig heeft. Zij zijn een zelfgemaakt volk dat niet de tijd neemt om de Heiland te leren kennen. Daarom heeft Hij uitgelegd dat Hij niet in staat zal zijn geweest om hen echt te leren kennen, of hen te leren kennen als zijn persoonlijke vrienden.

 

7. Kun je Efeziërs 4:30 uitleggen?

Het vers zegt: ‘Treur niet om de Heilige Geest van God, door wie u bent verzegeld voor de dag van de verlossing’. Paulus impliceert hier dat de Heilige Geest een persoonlijk wezen is, omdat alleen personen kunnen worden gerouwd. Nog belangrijker is dat hij bevestigt dat de Heilige Geest van Christus kan worden gerouwd door mijn afwijzing van zijn liefdevolle smeekbeden. Zoals een verkering voor altijd kan worden beëindigd door de herhaalde weigering van de ene partij om het hof te maken voor de andere, zo kan onze relatie met de Heilige Geest voorgoed eindigen door onze aanhoudende weigering om te reageren op Zijn liefdevolle smeekbeden.


Quizvragen


 

1. Elke zonde kan de zonde worden die God niet kan vergeven. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

2. De zonde tegen de Heilige Geest is (1)

_____ Moord.

_____ Vervloek God.

_____ Verwerping van de Heilige Geest.

 

3. De Heilige Geest moet zich soms helaas terugtrekken van een zondaar omdat (1)

_____ De Heilige Geest heeft andere dingen te doen.

_____ De Heilige Geest heeft een rechtvaardige verontwaardiging over de slechte houding van de zondaar.

_____ God zegt hem iets anders te doen.

_____ De zondaar is doof geworden voor Zijn smeekbeden.

 

4. De Heilige Geest kan “gedoofd” worden door verder te gaan in de zonde als je beter weet. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

5. Elke zonde of godslastering zal vergeven worden als ik (1)

_____ Bid er genoeg over.

_____ Biecht het oprecht op aan Jezus.

_____ Snel voor enkele dagen.

_____ Getuige trouw.

 

6. Zonder de Heilige Geest voelt niemand ooit verdriet om de zonde en wordt niemand ooit bekeerd. (1)

_____ Waar.

_____ Vals.

 

7. De zekerheid van redding kan soms vervalst zijn. Sommige mensen die zeker weten dat ze gered zijn, zijn eigenlijk verloren. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

8. Controleer de items die het werk van de Heilige Geest zijn volgens Johannes 16:8, 13. (2)

_____ Leer me zingen.

_____ Geef me de gave van de profetie.

_____ Hou me gelukkig.

_____ Veroordeel me van de zonde.

_____ Leid me naar de waarheid.

 

9. Wanneer de Heilige Geest mij veroordeelt voor een nieuwe waarheid of wijst op een zonde in mijn leven, moet ik (1)

_____ Vraag het aan de dominee.

_____ Ga naar een helderziende.

_____ Vraag God om een teken.

_____ Volg de begeleiding van de Geest zonder aarzeling.

_____ Draai een munt om.

 

10. Waarom smeekte David God om de Heilige Geest niet van hem te verwijderen? (1)

_____ Omdat de Heilige Geest hem hielp bij het spelen van zijn harp.

_____ Omdat hij bang was dat de Heilige Geest hem het leven zou kosten.

_____ Omdat hij wist dat hij een verloren man zou zijn als de Geest hem zou verlaten.

 

11. Volgens Mattheüs 7:21-23 heeft iemand wonderen verricht, duivels uitgeworpen, geprofeteerd in Jezus’ naam en beweerd dat Hij als Heer niet genoeg zal zijn in de dag des oordeels. Wat zei Jezus nog meer dat absoluut noodzakelijk was? (1)

_____ Het doen van veel getuigenissen.

_____ Bidden vaak in het openbaar.

_____ Vaak vasten.

_____ Regelmatig naar de kerk gaan.

_____ Het doen van de wil van de hemelse Vader.

 

12. Volgens 2 Thessalonicenzen 2:10-12, wat zal er gebeuren met hen die weigeren de waarheid te ontvangen? (1)

_____ Ze worden sowieso gered.

_____ God zal hen vragen zich te heroverwegen.

_____ God zal hen een sterke waanvoorstelling sturen en zij zullen geloven dat een leugen de waarheid is.

 

13. Wanneer de Heer zal zeggen: “Ik heb je nooit gekend” bij het oordeel, dan zal Hij bedoelen (1)

_____ Ze worden sowieso gered.

_____ God zal hen vragen zich te heroverwegen.

_____ God zal hen een sterke waanvoorstelling sturen en zij zullen geloven dat een leugen de waarheid is.

 

14. Jezus leerde in het Nieuwe Testament tegen het vragen om tekenen. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

15. Zult u nu besluiten om altijd te luisteren naar en aandacht te schenken aan Jezus, terwijl Hij tot u spreekt door Zijn Heilige Geest?

_____ Ja.

_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.