GODS GRATIS GEZONDHEIDSPLAN


God's Free Health PlanLes 13

Goede medische zorg is onbetaalbaar, maar zou het niet geweldig zijn als we geen dokters meer nodig hadden? Wist je dat er een bewezen manier is om veel doktoren werkloos te maken? … Zorg goed voor je lichaam! Wetenschappers hebben alarm geslagen over cholesterol, tabak, stress, obesitas(overgewicht) en alcohol, dus waarom zou je risico lopen? God geeft er echt om hoe u uw lichaam behandelt, en Hij heeft u een gratis gezondheidsplan gegeven om aan te voldoen – de Bijbel! Voor verbazingwekkende feiten over hoe u een overvloedige gezondheid en een langer leven kunt hebben, kunt u deze studiegids raadplegen – maar zorg ervoor dat u alles leest voordat u overhaaste conclusies trekt!

1. Are health principles really a part of true Bible religion?

1. Zijn gezondheidsbeginselen echt een onderdeel van ware bijbelse religie?

“Geliefden, ik biddat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat” (3 Johannes 1: 2).

Antwoord: ja. De bijbel beoordeelt gezondheid helemaal bovenaan de lijst in belangrijkheid. De geest, de spirituele aard en het lichaam van een persoon zijn allemaal met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Wat het ene beïnvloedt, beïnvloedt het andere. Als het lichaam wordt misbruikt, kunnen de geest en de spirituele aard niet worden wat God had gepland dat ze zouden moeten zijn – en je zult geen overvloedig leven kunnen leiden. (Zie Johannes 10:10.)

 

2. Waarom gaf God gezondheidsprincipes aan Zijn volk?

“De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden” (Deuteronomium 6:24).

‘U zult de Heer, uw God, dienen en Hij zal uw brood en uw water zegenen. En Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen ”(Exodus 23:25).

Antwoord: God heeft gezondheidsprincipes gegeven omdat Hij weet wat het beste is voor het menselijk lichaam. Autofabrikanten leggen een bedieningshandleiding in het dashboardkastje van elke nieuwe auto omdat ze weten wat het beste is voor hun creatie. God, die onze lichamen heeft gemaakt, heeft ook een ”bedieningshandleiding”. Het is de Bijbel. Het negeren van Gods ‘bedieningshandleiding’ leidt vaak tot ziekte, verwrongen denken en uitgebrande levens, net zoals het misbruiken van een auto kan leiden tot ernstige autopech. Het volgen van Gods principes resulteert in “het redden van gezondheid” (Psalm 67: 2 KJV) en meer overvloedig leven (Johannes 10:10). Met onze medewerking kan God deze geweldige gezondheidswetten gebruiken om de effecten van de ziekten van Satan aanzienlijk te verminderen en te elimineren (Psalm 103: 2, 3).

 

3. Do God’s health principles have anything to do with eating and drinking?

3. Hebben Gods gezondheidsprincipes iets te maken met eten en drinken?

“Eet wat goed is” (Jesaja 55: 2).

“Of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe alles ter ere van God” (1 Korintiërs 10:31).

Antwoord: ja. Een christen zal zelfs anders eten en drinken – allemaal tot eer van God – en alleen kiezen voor ‘wat goed is’. Als God zegt dat iets niet eetbaar is, moet Hij een goede reden hebben. Hij is geen harde dictator, maar een liefhebbende vader. Al zijn raad is altijd voor ons welzijn. De Bijbel belooft: “Hij zal niets goeds onthouden aan hen die oprecht wandelen” (Psalm 84:11). Dus als God ons iets onthoudt, is dat omdat het niet goed voor ons is.

Opmerking: niemand kan zijn of haar weg naar de hemel eten. Alleen aanvaarding van Jezus Christus als Heer en Redder kan dat doen. Het negeren van Gods gezondheidswetten kan er echter voor zorgen dat iemand zijn gezonde verstand verliest en in zonde vervalt, zelfs tot het punt dat hij zijn redding verliest.

 

4. What did God give people to eat when He created them in a perfect environment?

4. Wat gaf God de mensen te eten toen Hij ze in een perfecte omgeving schiep?

“God zei:‘ Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn … Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten  ’” (Genesis 1:29; 2:16).

Antwoord: Het dieet dat God de mensen in het begin gaf, was fruit, granen en noten. Groenten werden iets later toegevoegd (Genesis 3:18).

 

 

5. What items are specifically mentioned by God as being unclean and forbidden?

5. Welke items worden door God specifiek genoemd als onrein en verboden?

 

Antwoord: In Leviticus 11 en Deuteronomium 14 wijst God erop dat de volgende voedselgroepen onrein zijn. Lees beide hoofdstukken volledig.

A. Alle dieren die niet zowel herkauwen en een gespleten hoef hebben (Deuteronomium 14: 6).

B. Alle vissen en waterschepsels die niet zowel vinnen als schubben hebben (Deuteronomium 14: 9). Bijna alle vissen zijn schoon.

C. Alle roofvogels, aaseters en viseters (Leviticus 11: 13–19).

D. De meeste “kruipende dingen” (of ongewervelde dieren) (Leviticus 11: 21–44).

Opmerking: Deze hoofdstukken maken duidelijk dat de meeste dieren, vogels en waterdieren die mensen normaal eten, rein zijn. Er zijn echter enkele opmerkelijke uitzonderingen. Volgens Gods regels zijn de volgende dieren onrein en mogen ze niet gegeten worden: katten, honden, paarden, kamelen, adelaars, gieren, varkens, eekhoorns, konijnen, meervallen, paling, kreeften, kokkels, krabben, garnalen, oesters, kikkers , en anderen.

 

6. If a person likes pork and eats it, will he really be destroyed at the second coming?

6. Als iemand van varkensvlees houdt en het eet, zal hij dan echt vernietigd worden bij de wederkomst?

‘Zie, de Heer zal komen met vuur… en door Zijn zwaard zal de Heer alle vlees oordelen; en de verslagenen van de Heer zullen talrijk zijn. Zij die zichzelf heiligen en zichzelf zuiveren … die varkensvlees eten en de gruwel en de muis, zullen samen worden verteerd ”(Jesaja 66: 15–17).

Antwoord: Dit kan schokkend zijn, maar het is waar en moet worden verteld. De Bijbel zegt dat iedereen die “varkensvlees” eet en andere onreine dingen die een “gruwel” zijn, zal worden vernietigd bij de komst van de Heer. Als God zegt iets met rust te laten en het niet op te eten, moeten we Hem in elk geval gehoorzamen. Het eten van verboden vruchten door Adam en Eva bracht immers in de eerste plaats zonde en dood naar deze wereld. Kan iemand zeggen dat het er niet toe doet? God zegt dat mensen zullen worden vernietigd omdat ze “datgene hebben gekozen waarin ik geen behagen schep” (Jesaja 66: 4).

 

7. But didn’t this law of clean and unclean animals originate with Moses? Wasn’t it for the Jews only, and didn’t it end at the cross?

7. Maar is deze wet van reine en onreine dieren niet bij Mozes ontstaan? Was het niet alleen voor de Joden, en eindigde het niet bij het kruis?

“De Heer zei tegen Noach, …‘ neem zeven dieren mee van elk rein dier … twee elk van de dieren die onrein zijn’” (Genesis 7: 1, 2).

Antwoord: Nee op alle punten. Noach leefde lang voordat er Joden bestonden, maar hij kende de reine en onreine dieren, omdat hij de reine dieren per zevens en de onreine per twee in de ark nam. Openbaring 18: 2 verwijst naar sommige vogels als onrein net voor de wederkomst van Christus. De dood van Christus heeft deze gezondheidswetten op geen enkele manier beïnvloed of veranderd, aangezien de Bijbel zegt dat iedereen die ze overtreedt, vernietigd zal worden wanneer Jezus terugkeert (Jesaja 66: 15–17). Het spijsverteringssysteem van de Jood verschilt op geen enkele manier van het spijsverteringssysteem van de heiden. Deze gezondheidswetten gelden voor alle mensen voor altijd.

 

8. Does the Bible say anything about the use of alcoholic beverages?

8. Zegt de Bijbel iets over het gebruik van alcoholische dranken?

“De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.” (Spreuken 20: 1).

“Kijk niet naar de wijn als hij rood is, als hij schittert in de beker, als hij soepel ronddraait; tenslotte bijt het als een slang, en steekt als een adder ”(Spreuken 23:31, 32).

“Noch hoereerders … noch dronkaards … zullen het koninkrijk van God beërven” (1 Korintiërs 6: 9, 10).

Antwoord: Ja. De Bijbel waarschuwt met klem voor het gebruik van alcoholische dranken.

 

9. Does the Bible warn against the use of other harmful substances, such as tobacco?

9. Waarschuwt de bijbel voor het gebruik van andere schadelijke stoffen, zoals tabak?

Antwoord: ja. De Bijbel geeft zes redenen waarom het gebruik van schadelijke stoffen, zoals tabak, God mishaagt:

A. Het gebruik van schadelijke stoffen schaadt de gezondheid en verontreinigt het lichaam. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” (1 Korintiërs 3:16, 17).

B. Nicotine is een verslavende stof die mensen tot slaaf maakt. Romeinen 6:16 zegt dat we dienaren worden van wie (of wat dan ook) we onszelf overgeven. Tabaksgebruikers zijn slaven van nicotine. Jezus zei: “U zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen zult u dienen” (Mattheüs 4:10).

C. De gewoonte van tabak is onrein. ‘Kom uit hun midden vandaan en wees afgescheiden’, zegt de Heer. Raak het onreine niet aan, dan zal ik u aannemen ”(2 Korintiërs 6:17). Is het niet belachelijk te denken dat Christus tabak in welke vorm dan ook gebruikt?

D. Het gebruik van schadelijke stoffen is geldverspilling. “Waarom geef je geld uit voor wat geen brood is?” (Jesaja 55: 2). Wij zijn Gods rentmeesters van het geld dat ons wordt gegeven, en “van rentmeesters is vereist dat iemand getrouw wordt bevonden” (1 Korintiërs 4: 2).

E. Het gebruik van schadelijke stoffen verzwakt ons vermogen om de ingevingen van de Heilige Geest te onderscheiden. “Onthoud u van vleselijke lusten die oorlog voeren tegen de ziel” (1 Petrus 2:11). Het gebruik van schadelijke stoffen is een vleselijke lust.

F. Het gebruik van schadelijke stoffen verkort de levensduur. De wetenschap heeft bevestigd dat het gebruik van tabak de levensduur drastisch kan verkorten. Dit overtreedt Gods gebod tegen het doden (Exodus 20:13). Ook al is het een langzame moord, het is nog steeds moord. Een van de beste manieren om uw begrafenis uit te stellen, is door te stoppen met het gebruik van tabak.

 

10. Wat zijn enkele van de eenvoudige maar belangrijke gezondheidswetten die in de Bijbel worden aangetroffen?

Answer

Antwoord: Hier zijn 11 Bijbelse gezondheidsprincipes:

A. Eet uw maaltijden met regelmatige tussenpozen en gebruik geen dierlijk vet of bloed. “Feest [eet] te rechter tijd” (Prediker 10:17). “Dit zal een eeuwigdurende wet zijn … u mag geen vet of bloed eten” (Leviticus 3:17).

Opmerking: De wetenschap heeft bevestigd dat de meeste hartaanvallen het gevolg zijn van een hoog cholesterolgehalte – en dat het gebruik van vetten grotendeels verantwoordelijk is voor een hoog cholesterolgehalte. Het lijkt erop dat de Heer toch weet waar Hij het over heeft, nietwaar?

B. Eet niet te veel. “Steek een mes tegen je keel als je een man bent die tot eetlust is overgegaan” (Spreuken 23: 2). In Lukas 21:34 waarschuwde Christus specifiek voor “carousing” (onmatigheid) in de laatste dagen. Te veel eten, een vorm van onmatigheid, is verantwoordelijk voor veel degeneratieve ziekten.

Lady holding a lap, the sun turned dark
C. Koester geen afgunst en koester geen wrok. Dit soort zondige gevoelens verstoren feitelijk lichaamsprocessen. De Bijbel zegt dat afgunst “verrotting tot op de beenderen” is (Spreuken 14:30). Christus gebood ons zelfs wrok weg te nemen die anderen tegen ons zouden kunnen koesteren (Mattheüs 5:23, 24).

D. Behoud een opgewekte, gelukkige instelling.
“Een vrolijk hart doet goed, zoals medicijnen” (Spreuken 17:22).
“Zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij” (Spreuken 23: 7).
Veel ziekten waaraan mensen lijden, zijn het gevolg van depressies. Een opgewekte, gelukkige instelling schenkt gezondheid en verlengt het leven!

Lady holding a lap, the sun turned dark

E. Vertrouw volledig op de Heer. “De vreze des Heren leidt tot leven, en wie het heeft, zal in voldoening blijven” (Spreuken 19:23). Vertrouwen in de Heer versterkt de gezondheid en het leven. “Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden … want ze zijn leven voor wie ze vinden, en gezondheid voor heel hun vlees” (Spreuken 4:20, 22). Gezondheid komt voort uit gehoorzaamheid aan Gods geboden en uit volledig vertrouwen in Hem.

Men sleeping and exercising

F. Breng werk en lichaamsbeweging in evenwicht met slaap en rust. “Zes dagen zult u werken en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen ”(Exodus 20: 9, 10).

“De slaap van een werkende man is zoet” (Prediker 5:12).

“In het zweet van uws aanschijns zult gij brood eten” (Genesis 3:19).

“Het is tevergeefs voor u om vroeg op te staan, laat op te zitten” (Psalm 127: 2). ‘Want wat heeft de mens voor al zijn arbeid en voor het streven van zijn hart waarmee hij onder de zon heeft gezwoegd? Zelfs ‘s nachts rust zijn hart niet. Dit is ook ijdelheid ”(Prediker 2:22, 23).

G. Houd uw lichaam schoon. “Weest rein” (Jesaja 52:11).

Lady holding a lap, the sun turned dark

H. Wees in alle dingen gematigd.
“Iedereen die meedoet om de prijs is in alle dingen gematigd” (1 Korintiërs 9:25).

“Laat uw zachtmoedigheid aan alle mensen bekend zijn” (Filippenzen 4: 5). Een christen dient dingen die schadelijk zijn volledig te vermijden en gematigd te zijn in het gebruik van dingen die goed zijn. Gewoonten die de gezondheid schaden, breken geleidelijk het gebod “U zult niet moorden”. Ze zijn zelfmoord op afbetaling (vroeg of laat zal je eraan doodgaan.)

Lady holding a lap, the sun turned dark

I. Vermijd alles wat schadelijk is voor het lichaam (1 Korintiërs 3:16, 17). Dit zal je misschien verbazen, maar de medische wetenschap bevestigt dat thee, koffie en frisdranken die cafeïne en andere schadelijke ingrediënten bevatten, schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Geen van deze bevat voedingswaarde, behalve door de toegevoegde suiker of room, en de meesten van ons gebruiken al te veel suiker. Stimulerende middelen geven een schadelijke, kunstmatige boost aan het lichaam en zijn als het dragen van een ton in een kruiwagen. De populariteit van deze dranken is niet te danken aan de smaak of reclame, maar aan de dosis cafeïne en suiker die ze bevatten. Veel mensen zijn ziekelijk vanwege hun verslaving aan koffie, thee en frisdrank. Dit verheugt de duivel en schaadt mensenlevens.

J. Maak van de maaltijd een gelukkige tijd.
“Elke man moet eten en drinken en genieten van het goede van al zijn werk – het is een geschenk van God”
(Prediker 3:13). Ongelukkige scènes tijdens de maaltijden belemmeren de spijsvertering. Vermijd ze.

K. Help degenen die het nodig hebben.
“Maak de banden van goddeloosheid los … maak de zware lasten ongedaan … deel uw brood met de hongerigen, en … breng de armen die verdreven zijn naar uw huis; als je de naakte ziet … bedek hem, en … je genezing zal spoedig ontspringen ‘(Jesaja 58: 6–8). Dit is te duidelijk om verkeerd te begrijpen: als we de armen en behoeftigen helpen, verbeteren we onze eigen gezondheid.

11. What solemn reminder is given to those who ignore God’s principles?

11. Welke plechtige herinnering krijgen degenen die Gods principes negeren?

“Laat u niet misleiden, God laat niet met zich spotten; want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten ”(Galaten 6: 7).

Antwoord: Degenen die Gods gezondheidsprincipes negeren, zullen eerder gebroken lichamen en uitgebrande levens oogsten, net zoals iemand die zijn auto misbruikt, waarschijnlijk ernstige autopech zal krijgen. En degenen die doorgaan met het overtreden van Gods gezondheidswetten zullen uiteindelijk worden vernietigd (1 Korintiërs 3:16, 17). Gods gezondheidswetten zijn niet willekeurig – het zijn natuurlijke, gevestigde wetten van het universum, zoals de wet van de zwaartekracht. Het negeren van deze wetten kan desastreuze gevolgen hebben! De Bijbel zegt: “Een vloek zonder reden zal niet komen” (Spreuken 26: 2). Er komen problemen als we de gezondheidswetten negeren. God vertelt ons in genade wat deze wetten zijn, zodat we de tragedies kunnen vermijden die het gevolg zijn van het overtreden ervan.

 

12. What shocking truth about health involves our children and grandchildren?

12. Welke schokkende waarheid over gezondheid betreft onze kinderen en kleinkinderen?

“Gij zult het niet eten; opdat het u en uw kinderen na u wèl ga,” (Deuteronomium 12:25).

“Ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek (aan de kinderen)van het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten” (Exodus 20: 5).

Antwoord: God maakt duidelijk dat kinderen en kleinkinderen (tot de vierde generatie) betalen voor de dwaasheid van ouders die Gods gezondheidsprincipes negeren. De kinderen en kleinkinderen erven verzwakte, ziekelijke lichamen wanneer hun moeders en vaders Gods regels voor hun leven trotseren. Zou u niets anders vermijden dat uw dierbare kinderen en kleinkinderen zou kunnen schaden?

 

13. What other sobering fact does God’s Word reveal?

13. Welk ander ontnuchterende feit onthult Gods Woord?

“En in haar [Gods koninkrijk van heerlijkheid] zal niets onreins binnenkomen” (Openbaring 21:27).

“Wat betreft degenen wier hart verlangen naar afschuwelijkheden en gruwelen, Ik zal hun daden op hun eigen hoofd leggen”, zegt de Here God “(Ezechiël 11:21).

Antwoord: Niets verontreinigend of onreins zal worden toegestaan ​​in Gods koninkrijk. Alle smerige gewoonten verontreinigen een persoon. Het gebruik van ongepast voedsel verontreinigt een persoon (Daniël 1: 8). Het is ontnuchterend maar waar. Het kiezen van hun eigen wegen en die dingen waarin God geen behagen schept, zal de mensen uiteindelijk hun eeuwige redding kosten (Jesaja 66: 3, 4, 15–17).

 

14. What should every sincere Christian endeavor to do at once?

14. Wat moet elke oprechte christen onmiddellijk proberen te doen?

“Laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes,” (2 Korintiërs 7: 1).

“Een ieder die deze hoop op Hem [Christus] heeft, reinigt zichzelf, zoals Hij rein is” (1 Johannes 3: 3).

” Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren ” (Johannes 14:15).

Antwoord: Oprechte christenen zullen hun leven onmiddellijk in harmonie brengen met Gods gezondheidsprincipes omdat ze van Hem houden. Ze weten dat Zijn regels alleen maar bijdragen aan hun geluk en hen beschermen tegen de ziekten van de duivel (Handelingen 10:38). Gods raad en regels zijn altijd voor ons bestwil, net zoals de regels en raad van goede ouders het beste zijn voor hun kinderen. En als we eenmaal beter weten, houdt God ons verantwoordelijk. “Voor hem die weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17).

 

15. Some evil habits bind people so tightly. What can they do?

15. Sommige slechte gewoonten binden mensen zo sterk. Wat kunnen ze doen?

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;” (Johannes 1:12).

“Ik vermag alle dingen in Hem , die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

Antwoord: U kunt al deze gewoonten naar Christus brengen en ze aan Zijn voeten leggen. Hij zal je met vreugde een nieuw hart geven en de kracht die je nodig hebt om elke zondige gewoonte te doorbreken en een zoon of dochter van God te worden (Ezechiël 11:18, 19). Hoe opwindend en hartverwarmend is het te weten dat “bij God alle dingen mogelijk zijn” (Marcus 10:27). En Jezus zei: “Degene die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37). Jezus staat klaar om de ketenen die ons binden te breken. Hij verlangt ernaar ons te bevrijden en dat zal Hij ook, maar alleen wij moeten het toestaan. Onze zorgen, slechte gewoonten, nerveuze spanningen en angsten zullen weg zijn als we zijn bevelen uitvoeren. “Deze dingen heb ik tot u gesproken … opdat uw vreugde volmaakt zal zijn” (Johannes 15:11). De duivel beweert dat vrijheid wordt gevonden in ongehoorzaamheid, maar dit is onjuist! (Johannes 8:44).

16. What thrilling promises are given about God’s new kingdom?

16. Welke opwindende beloften worden er gedaan over Gods nieuwe koninkrijk?

“De inwoner zal niet zeggen:‘ Ik ben ziek ’” (Jesaja 33:24).

“En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn,. Er zal geen pijn meer zijn ”(Openbaring 21: 4).

“Zij zullen opstijgen met vleugels als arenden, zij zullen rennen en niet moe worden, zij zullen lopen en niet mat worden” (Jesaja 40:31).

Antwoord: De burgers van Gods nieuwe koninkrijk zullen graag Zijn gezondheidsprincipes volgen, en er zal geen ziekte of ziekten meer zijn. Ze zullen gezegend worden met eeuwige kracht en jeugd en zullen in alle eeuwigheid bij God in opperste vreugde en geluk leven.

 

 

17. Ben je bereid om alle gezondheidsbeginselen van God na te leven, aangezien een gezond leven echt een onderdeel is van de bijbelse religie?

 

Antwoord:

 

Thought Questions


Gedachte vragen


 

1. In 1 Timoteüs 4: 4 staat: “Elk schepsel van God is goed, en niets mag worden geweigerd.” Kunt u dit verklaren?

Dit schriftgedeelte verwijst naar voedsel “dat God schiep om met dankzegging te worden ontvangen” (vers 3) door Zijn volk. Dit voedsel is het reine voedsel dat wordt opgesomd in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Vers 4 maakt duidelijk dat alle schepselen van God goed zijn en niet mogen worden geweigerd, op voorwaarde dat ze tot degenen behoren die zijn geschapen om “met dankzegging te worden ontvangen” (reine dieren). Vers 5 vertelt waarom deze dieren (of voedsel) aanvaardbaar zijn: ze worden ‘geheiligd’ door Gods Woord, dat zegt dat ze rein zijn, en door een ‘gebed’ van zegen, dat vóór de maaltijd wordt aangeboden. Houd er echter rekening mee dat mensen die proberen zichzelf te heiligen terwijl ze onrein voedsel eten, uiteindelijk zullen worden vernietigd (Jesaja 66:17).

 

2. Mattheüs 15:11 zegt: “Niet wat de mond ingaat, verontreinigt de mens; maar wat er uit de mond komt. ” Hoe leg je dit uit?

Het onderwerp in Matteüs 15: 1–20 is eten zonder eerst de handen te wassen (vers 2). De focus ligt hier niet op eten, maar op wassen. De schriftgeleerden leerden dat het eten van voedsel zonder een speciale ceremoniële wasbeurt de eter verontreinigde. Jezus zei dat deze ceremoniële wassingen zinloos waren. In vers 19 somde Hij bepaalde kwaden op: moorden, overspel, diefstallen, enz. Toen concludeerde Hij: “Dit zijn de dingen die de mens verontreinigen, maar eten met ongewassen handen is de mens niet aan het verontreinigen”(vers 20).

 

3. Maar reinigde Jezus niet alle dieren in Petrus ‘visioen, zoals opgetekend in Handelingen 10?

Nee. Het onderwerp van deze visie zijn niet dieren, maar mensen. God gaf Petrus dit visioen om hem te laten zien dat de heidenen niet onrein waren, zoals de Joden geloofden. God had Cornelius, een heiden, opgedragen mannen te sturen om Petrus te bezoeken. Maar Petrus zou hebben geweigerd hen te zien als God hem dit visioen niet had gegeven, omdat de Joodse wet verbood heidenen te ontvangen (vers 28). Maar toen de mannen eindelijk arriveerden, verwelkomde Petrus hen, legde uit dat hij dat normaal niet zou hebben gedaan, en zei: ‘God heeft mij laten zien dat ik niemand gemeen of onrein mag noemen’ (vers 28). In het volgende hoofdstuk (Handelingen 11) bekritiseerden de kerkleden Petrus omdat hij met deze heidenen sprak. Dus Peter vertelde hen het hele verhaal van zijn visioen en de betekenis ervan. En Handelingen 11:18 zegt: “Toen ze deze dingen hoorden, werden ze stil; en zij verheerlijkten God, zeggende: ‘Dan heeft God ook aan de heidenen bekering ten leven gegeven.’

 

4. Waarvoor maakte God het varken anders dan om te eten?

Hij maakte het voor hetzelfde doel dat Hij de buizerd maakte – als aaseter om vuilnis op te ruimen. En het varken dient dit doel op bewonderenswaardige wijze.

 

5. Romeinen 14: 3, 14, 20 zegt: „Wie eet, veracht hem niet die niet eet. … Er is op zichzelf niets onreins. … Alle dingen zijn inderdaad puur. ” Kunt u dit verklaren?

In de verzen 3 tot en met 6 worden mensen die bepaalde dingen eten, vergeleken met mensen die dat niet doen. De passage zegt niet dat een van beide juist is, maar raadt eerder aan om geen oordeel te vellen over de ander. Laat in plaats daarvan God de Rechter zijn (verzen 4, 10–12). De verzen 14 en 20 verwijzen naar voedsel dat eerst aan afgoden werd geofferd – en dus ceremonieel onrein was – niet op het reine en onreine vlees van Leviticus hoofdstuk 11. (Lees 1 Korintiërs 8: 1, 4, 10, 13.) punt van de discussie is dat geen enkel voedsel “onrein” of “onrein” is alleen omdat het eerst aan afgoden is geofferd, omdat een afgod “niets in de wereld” is (1 Korintiërs 8: 4). Maar als iemands geweten haar stoort omdat ze dergelijk voedsel eet, moet ze het met rust laten. Of zelfs als het iemand anders alleen maar beledigt, zij zou zich eveneens van stemming moeten onthouden.

 

6. Is het niet genoeg om alleen de Heer lief te hebben en ons niet druk te maken over Gods gezondheidswetten?

Maar als je echt van de Heer houdt, zul je gretig zijn om zijn gezondheidswetten te gehoorzamen, want dat is de manier waarop Hij voor jou een optimale gezondheid, geluk en reinheid heeft ontworpen. “Hij werd de auteur van eeuwige redding voor allen die Hem gehoorzamen” (Hebreeën 5: 9). Jezus zei: ” Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren ” (Johannes 14:15). Als we de Heer echt liefhebben, zullen we niet proberen zijn gezondheidswetten (of andere geboden) te ontwijken of excuses te verzinnen. Deze houding onthult in feite het ware hart in de andere dingen van God. “Niet iedereen die tegen mij zegt:‘ Heer, Heer, ’zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel” (Matteüs 7:21).


Quizvragen


 

1. Gods gezondheidsregels voor het menselijk lichaam volgen (1)

_____ Is nodig voor kinderen, maar niet van groot belang voor een volwassene.
_____ Is een heel belangrijk onderdeel van de ware bijbelse religie.
_____ Heeft niets te maken met iemands religie.

2. Gods gezondheidswetten werden gegeven (1)

_____ Door een liefdevolle God die ons in het begin heeft gemaakt en weet wat het beste is voor ons geluk.
_____ Alleen voor de Joden en vandaag niet van toepassing.
_____ Om ons te laten zien dat Hij de baas is en ons kan beheersen.

3. Een ware christen wil (1)

_____ Alles eten en drinken wat hij maar wil.

_____ De Heer in de allerhoogste mate lief hebben en negeert Zijn gezondheidswetten omdat ze aan het kruis zijn afgeschaft.

_____Alleen eten en drinken die dingen die het lichaam, de geest en het karakter versterken en God eren.

4. Het eerste dieet van de mens (1)

_____ Bestond uit fruit, granen en noten.
_____ Inclusief alcoholische dranken en vleeswaren.
_____ Bestond uit alles en nog wat, wat Adam en Eva wilden.

5. God noemt deze schepselen als onrein: (7)

_____   Koe.

_____   Varken.

_____ Kip.

_____ Eekhoorn.

_____ Konijn.

_____ Katvis.

_____ Hert.

_____ Mosselen.

_____ Garnalen.

_____ Kreeft.

_____ Geit.

6. Alcoholische dranken zijn (1)

_____ Goed voor een christen, mits met mate gebruikt.
_____ Verkeerd voor een persoon om alleen te gebruiken als hij denkt dat ze ongelijk hebben.
_____ Niet te gebruiken door een christen.

7. Het gebruik van tabak is (1)

_____ De privézaak van elke persoon en heeft geen enkele relatie met zijn religie.

_____ Zondig, en een christen zal het in geen enkele vorm gebruiken.

_____ Nuttig voor de christen.

8. Controleer de gezondheidswetten die hieronder worden opgesomd, dit zijn Gods gezondheidswetten: (9)

_____ Eet niet te veel.
_____ Rook na elke maaltijd.
_____ Wees blij en opgewekt.
_____ Drink wat sterke drank voor de maaltijd.
_____ Houd je lichaam schoon.
_____ Eet veel varkensvlees.
_____ Drink veel koffie en thee.
_____ Wees in alle dingen gematigd.
_____ Eet regelmatig maaltijden.
_____ Koester geen wrok.
_____ Werk, lichaamsbeweging en slaap in evenwicht brengen.
_____ Vertrouw volledig op de Heer.
_____ Gebruik geen dierlijk vet en bloed.

9. Een zeer belangrijke waarheid met betrekking tot Gods gezondheidswetten is dat (1)

_____ Kinderen en kleinkinderen hebben vaak een zwak lichaam en geest omdat ouders Gods gezondheidswetten negeren.
_____ Deze wetten waren alleen voor de Joden en zijn tegenwoordig niet meer van toepassing.
_____ Als we Christus echt liefhebben, zijn zijn gezondheidswetten onbelangrijk.

10. De beste manier om zondige gewoonten te overwinnen, is door (1)

_____ ‘Afbouwen.’
_____ Geef je volledig over aan Christus, die ons de kracht geeft om alle dingen te doen.
_____ Hoop dat ze weggaan.

11. Gods gezondheidswetten zijn (1)

_____ Zoals de regels voor het besturen van een auto: ze zijn het beste voor ons, en we komen in ernstige problemen als we ze negeren.
_____ Een deel van de wet van Mozes dat aan het kruis werd afgeschaft.
_____ Een goed idee, maar heeft geen invloed op iemands relatie tot God.

12. Een oprecht christen wil (1)

_____ De privézaak van elke persoon en heeft geen enkele relatie met zijn religie.

_____ Zondig, en een christen zal het in geen enkele vorm gebruiken.

_____ Nuttig voor de christen.

13. Het is mijn plan om Gods gezondheidsregels te volgen.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.