HEEFT DE DUIVEL DE LEIDING OVER DE HEL?

Is the Devil in Charge of Hell?Les 11

Goed? Houdt God echt de duivel op Zijn loonlijst als de hoofdcommissaris van de hel, om de straf van de verlorenen af ​​te meten? Bijna de hele wereld houdt vast aan een zeer onbijbelse kijk op de hel, en je bent het aan jezelf verplicht te weten wat de Bijbel er werkelijk over zegt. Laat u niet misleiden – want wat u over de hel denkt, heeft invloed op wat u over God denkt! Neem even de tijd om de verbazingwekkende feiten te krijgen die u vandaag moet weten!

1. How many lost souls are being punished in hell today?

1. Hoeveel verloren zielen worden er vandaag in de hel gestraft?

‘De Here weet de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen”(2 Petrus 2: 9).

Antwoord: Er is vandaag geen enkele ziel in het hellevuur. De Bijbel zegt dat God de goddelozen bewaard tot de dag van het oordeel om gestraft te worden.

 

2. When will the lost be cast into hellfire?

2. Wanneer zullen de verlorenen in het hellevuur worden geworpen?

‘ Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen.'(Matteüs 13: 40–42).

” Het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. ” (Johannes 12:48).

Antwoord: De verlorenen zullen bij het grote oordeel aan het einde van de wereld in het hellevuur worden geworpen – niet wanneer ze sterven. God zou een persoon die in brand staat niet straffen totdat zijn of haar zaak aan het einde van de wereld voor de rechtbank is berecht en beslist. Is het logisch dat God een moordenaar die 5000 jaar geleden 5.000 jaar geleden stierf, 5000 jaar langer zou verbranden dan een moordenaar die vandaag sterft en dezelfde straf voor dezelfde zonde verdient? (Zie Genesis 18:25.)

 

3. Waar zijn de zondaars (verlorenen) die al zijn gestorven, nu?

‘Want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. (Johannes 5: 28, 29).

“Dat de bozen ten dage des verderfs bewaard worden… … Toch zal hij naar het graf worden gebracht en in het graf blijven ”(Job 21:30, 32 KJV).

Antwoord: De Bijbel is specifiek. Zowel de zondaars als de rechtvaardigen die zijn gestorven, liggen in hun graven “slapend” tot de dag van de opstanding. (Zie studiegids 10 voor meer informatie over wat er werkelijk gebeurt als iemand sterft.)

 

4. What is the end result of sin?

4. Wat is het eindresultaat van de zonde?

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23).

“Zonde, wanneer ze volgroeid is, brengt het de dood voort” (Jakobus 1:15).

“God … gaf zijn eniggeboren Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Jesus died to save us from our sins. Those who do not accept His gift of salvation will receive death.

Jezus stierf om ons van onze zonden te redden. Degenen die zijn geschenk van verlossing niet aanvaarden, zullen de dood ontvangen.

 

 

Antwoord: Het loon voor (of het resultaat van) zonde is de dood, niet eeuwig leven in het hellevuur. De goddelozen “komen om” of ontvangen de “dood”. De rechtvaardigen ontvangen “eeuwig leven”.

 

5. What will happen to the wicked in hellfire?

5. Wat gebeurt er met de goddelozen in het hellevuur?

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. ” (Openbaring 21: 8).

Antwoord: De goddelozen sterven de tweede dood in het hellevuur. Als de goddelozen eeuwig zouden leven terwijl ze in de hel werden gemarteld, zouden ze onsterfelijk zijn. Maar dit is onmogelijk omdat de Bijbel zegt dat God “alleen onsterfelijkheid heeft” (1 Timoteüs 6:16). Toen Adam en Eva uit de hof van Eden werden verdreven, werd er een engel geplaatst om de boom des levens te bewaken, zodat zondaars niet van de boom zouden eten en ‘eeuwig leven’ zouden leven (Genesis 3: 22–24). De leerstelling dat zondaars onsterfelijk zijn in de hel, is afkomstig van Satan en is volkomen onwaar. God voorkwam dit toen de zonde op aarde kwam door de boom des levens te bewaken.

 

6. When and how will hellfire be kindled?

6. Wanneer en hoe wordt het hellevuur ontstoken?

Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen.'(Matteüs 13: 40–42).

‘Ze trokken over de breedte van de aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. En vuur kwam van God neer uit de hemel en verslond hen ”(Openbaring 20: 9).

” Zie, aan de rechtvaardige wordt vergolden op aarde, hoeveel te meer aan de goddeloze en de zondaar!” (Spreuken 11:31).

Antwoord: De Bijbel zegt dat God het hellevuur zal ontsteken. Nadat de heilige stad uit de hemel is neergedaald (Openbaring 21: 2), zullen de goddelozen proberen haar te veroveren. Op dat moment zal God vuur uit de hemel op aarde laten neerdalen, en het zal de goddelozen verslinden. Dit vuur is bijbelse hellevuur.

 

7. How big and how hot will hellfire be?

7. Hoe groot en hoe heet zal het hellevuur zijn?

‘De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemel zal verdwijnen met een groot geluid, en de elementen zullen smelten van vurige hitte; zowel de aarde als de werken die erop zijn, zullen worden verbrand ”(2 Petrus 3:10).

Antwoord: Het Hellevuur zal net zo groot zijn als deze aarde omdat de aarde in brand zal zijn. Dit vuur zal zo heet zijn dat het de aarde doet smelten en alle “werken die erin zijn” verbrandt. De atmosferische hemel zal exploderen en “met een groot geluid verdwijnen”.

 

8. How long will the wicked suffer in the fire?

8. Hoe lang zullen de goddelozen lijden in het vuur?

“Zie, Ik kom Spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om een ​​ieder te vergelden naardat zijn werk is” (Openbaring 22:12).

‘Hij zal een ieder belonen naar zijn werken’ (Matteüs 16:27).

“Die dienstknecht die de wil van zijn heer kende en … niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. ”(Lucas 12:47, 48).

Antwoord: De Bijbel vertelt ons niet hoe lang de goddelozen zullen worden gestraft voordat ze de dood in het vuur ontvangen. God zegt echter specifiek dat iedereen gestraft zal worden naar zijn daden. Dit betekent dat sommigen op basis van hun werken een langere straf zullen krijgen dan anderen.

 

9. Will the fire eventually go out?

9. Zal het vuur uiteindelijk uitgaan?

“Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten. ” (Jesaja 47:14).

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. … en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”(Openbaring 21: 1, 4).

Antwoord: ja. De bijbel leert specifiek dat het hellevuur zal uitgaan – dat er geen ‘kolen zullen overblijven om opgewarmd te worden, noch een vuur om daarvoor te zitten’. De Bijbel zegt ook dat in Gods nieuwe koninkrijk alle “vroegere dingen” voorbij zullen zijn. De hel, die een van de vroegere dingen is (of zal zijn dan), is inbegrepen, dus we hebben Gods belofte dat het uit zal gaan.

Als God Zijn vijanden in een vurige martelkamer de hele eeuwigheid zou martelen, zou Hij wreder en hartelozer zijn dan mensen ooit zijn geweest in de ergste oorlogswreedheden. Een eeuwige hel van kwelling zou ook een hel zijn voor God, die zelfs de gemeenste zondaar liefheeft.

 

 

10. What will be left when the fire goes out?

10. Wat blijft er over als het vuur uitgaat?

“Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken… welke hun wortel noch tak zal overlaten…. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen. (Maleachi 4: 1, 3).

Antwoord: Merk op dat Als het vuur uitgaat, blijft er alleen as over. In Psalm 37:10, 20 zegt de Bijbel dat de goddelozen in rook opgaan en volledig vernietigd worden.

 

11. Will the wicked enter hell in bodily form and be destroyed both soul and body?

11. Zullen de goddelozen in lichamelijke vorm de hel ingaan en zowel ziel als lichaam vernietigd worden?

” Want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare. ” (Matteüs 5:30).

“Vrees liever Hem die in staat is zowel ziel als lichaam in de hel te vernietigen” (Mattheüs 10:28).

“De ziel die zondigt, zal sterven” (Ezechiël 18:20).

Antwoord: ja. Echte, levende mensen komen in lichamelijke vorm de hel binnen, waar zowel ziel als lichaam vernietigd zal worden. Het vuur van God uit de hemel zal op echte mensen vallen en ze uitwissen.

 

12. Will the devil be in charge of hellfire?

12. Zal de duivel de leiding hebben over het hellevuur?

“De duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel” (Openbaring 20:10).

‘Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen… U… zijt verdwenen voor altijd!”(Ezechiël 28:18, 19).

Antwoord: Absoluut niet! De duivel zal in het vuur worden geworpen en het zal hem in as veranderen.

 

13. Verwijst het woord “hel” zoals gebruikt in de Bijbel altijd naar een plaats van verbranding of straf?

 

Antwoord: Nee. Het woord “hel” wordt 54 keer gebruikt in de Bijbel (KJV), en in slechts 12 gevallen verwijst het naar “een brandplaats”.

Het woord “hel” is vertaald uit verschillende woorden met verschillende betekenissen, zoals hieronder aangegeven:

 

IN HET OUDE TESTAMENT
31 times from “Sheol,” which means the grave.

 

IN HET NIEUWE TESTAMENT
10 keer van “Hades”, wat “het graf” betekent.
12 keer van “Gehenna”, wat “de plaats van verbranding” betekent.
1 keer uit ‘Tartarus’, wat ‘een plaats van duisternis’ betekent.

54 KEER TOTAAL

 

Opmerking: het woord “Gehenna” is een transliteratie van het Hebreeuwse “Ge-Hinnom”, wat het “dal van Hinnom” betekent. Deze vallei, die direct ten zuiden en ten westen van Jeruzalem ligt, was een plaats waar dode dieren, afval en ander afval werden gedumpt. Er brandde constant vuur, zoals op moderne sanitaire stortplaatsen. De Bijbel gebruikt “Gehenna” of de “Vallei van Hinnom” als een symbool van het vuur dat de verlorenen aan het einde der tijden zal vernietigen. Het vuur van Gehenna was niet oneindig. Anders zou het vandaag nog steeds ten zuidwesten van Jeruzalem branden. Evenmin zal het vuur van de hel oneindig zijn.

 

14. What is God’s real purpose in hellfire?

14. Wat is Gods werkelijke doel in het hellevuur?

” Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. ” (Mattheüs 25:41).

” En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. ” (Openbaring 20:15).

“Nog een korte tijd en de goddelozen zullen er niet meer zijn. … De vijanden van de Heer… zullen verdwijnen. In rook zullen zij verdwijnen ”(Psalm 37:10, 20).

Antwoord: Gods doel is dat de hel de duivel, alle zonde en de goddelozen zal vernietigen om de wereld voor eeuwig veilig te maken. Elk spoor van zonde dat op deze planeet achterblijft, zou een dodelijk virus zijn dat het universum voor altijd bedreigt. Het is Gods plan om de zonde voor altijd uit het bestaan ​​uit te wissen!

 

De eeuwige hel zou de zonde vereeuwigen 

Een eeuwige hel van kwelling zou de zonde in stand houden en de uitroeiing ervan onmogelijk maken. Een eeuwige hel van kwelling maakt helemaal geen deel uit van Gods grote plan. Zo’n theorie is laster tegen de heilige naam van een liefdevolle God. De duivel vindt het heerlijk om onze liefdevolle Schepper afgebeeld te zien als een monsterlijke tiran.

De eeuwige hel wordt in de Bijbel niet gevonden

De theorie van de “eeuwige hel van kwelling” kwam niet uit de Bijbel, maar uit misleide mensen die, misschien onbedoeld, door de duivel werden geleid. En hoewel angst voor de hel onze aandacht kan trekken, worden we niet gered door angst maar door Gods genade.

 

God zal diep bedroefd zijn als Hij degenen moet vernietigen waarvoor Zijn Zoon stierf om deze te redden.

God zal diep bedroefd zijn als Hij degenen moet vernietigen die Zijn Zoon stierf om te redden.

 

15. Is de handeling van het vernietigen van goddelozen niet vreemd aan Gods natuur?

“Zowaar ik leef ’, zegt de Here God,‘ Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen, maar dat de goddelozen zich van hun weg afkeren en leven. Wend u af van uw slechte wegen! Waarom zou je sterven? ” (Ezechiël 33:11).

“De Mensenzoon is niet gekomen om mensenlevens te verwoesten, maar om ze te redden” (Lucas 9:56).

“De Heer zal opstaan ​​… Hij zal in beweging komen, …om zijn werk te doen – vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn. ” (Jesaja 28:21).

 

Answer

Antwoord: Ja – het werk van God is altijd geweest om te redden in plaats van te vernietigen. Het werk van het vernietigen van de goddelozen in het hellevuur is zo vreemd aan Gods aard dat de Bijbel het Zijn “vreemde, ongewone daad” noemt. Gods grote hart zal pijn doen bij de vernietiging van de goddelozen. O, hoe ijverig werkt Hij om elke ziel te redden! Maar als iemand zijn liefde afwijst en zich vastklampt aan de zonde, zal God geen andere keus hebben dan de onberouwvolle zondaar te vernietigen wanneer Hij het universum bevrijdt van de vreselijke, kwaadaardige groei die “zonde” wordt genoemd in het vuur van de laatste dag.

 

16. What are God’s post-hell plans for the earth and His people?

16. Wat zijn Gods plannen na de hel voor de aarde en Zijn volk?

‘Hij zal er een volkomen einde aan maken. Verdrukking zal geen tweede keer opstaan ​​”(Nahum 1: 9).

“Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en het eerste zal niet herinnerd worden of in gedachten komen ” (Jesaja 65:17).

“Zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn. God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn”(Openbaring 21: 3, 4).

 

Answer

Antwoord: Nadat het hellevuur gedoofd is, zal God een nieuwe aarde scheppen en deze voor Zijn volk herstellen – met alle schoonheden en heerlijkheden van Eden voordat de zonde binnenkwam. Pijn, dood, tragedie, wee, tranen, ziekte, teleurstelling, verdriet en alle zonde zullen voor altijd uitgebannen worden.

Zonde zal niet meer opstaan
God belooft dat zonde nooit meer zal opstaan. Zijn volk zal worden vervuld met volmaakte vrede, liefde, vreugde en tevredenheid. Hun leven van volledig geluk zal veel glorieuzer en opwindender zijn dan woorden ooit zouden kunnen beschrijven. De echte tragedie van de hel is het missen van de hemel. Iemand die ervoor kiest dit magnifieke koninkrijk niet binnen te gaan, heeft de meest trieste keuze van zijn leven gemaakt.

17. Bent u dankbaar te horen dat God de goddelozen niet eeuwig in het hellevuur straft?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Spreekt de Bijbel niet over ‘eeuwige pijniging’?

Nee – de uitdrukking “eeuwige pijniging” komt niet in de Bijbel voor.

 

2. Waarom zegt de bijbel dan dat de goddelozen met onuitblusbaar vuur zullen worden vernietigd?

Onblusbaar vuur is vuur dat niet kan worden geblust, maar dat uitgaat wanneer het alles in de as heeft gelegd. Jeremia 17:27 zegt dat Jeruzalem vernietigd zou worden met onblusbaar vuur, en in 2 Kronieken 36: 19-21 zegt de Bijbel dat dit vuur de stad verbrandde “om het woord van de Heer te vervullen door de mond van Jeremia” en het verlaten achterliet. Toch weten we dat dit vuur uitging, omdat Jeruzalem vandaag nietmeer brandt.

 

3. Zegt Mattheüs 25:46 niet dat de goddelozen “een eeuwige straf” zullen ontvangen?

Merk op dat er staat “een eeuwige straf” en niet “voor eeuwig gestraft”.. Voor eeuwig gestraft zou continu zijn, terwijl een eeuwige straf één handeling is. De straf van de goddelozen is de dood, en deze dood is eeuwig.

 

4. Kunt u Mattheüs 10:28 uitleggen: “Vrees niet voor degenen die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; “?

Het woord “ziel” heeft drie betekenissen in de Bijbel: (1) een levend wezen, Genesis 2: 7 – (2) de geest, Psalm 139: 14 – en (3) leven, 1 Samuël 18: 1. Mattheüs 10:28 verwijst ook naar de ziel als het eeuwige leven dat God garandeert aan iedereen die het accepteert. Niemand kan dit wegnemen.

 

5. Mattheüs 25:41 spreekt van “eeuwig vuur” voor de goddelozen. Gaat het uit?

Ja. Volgens de Bijbel is dat zo. We moeten de Bijbel zichzelf laten uitleggen. Sodom en Gomorra werden vernietigd met eeuwig, of nooit dovend vuur (Judas 1: 7), en dat vuur veranderde ze “in as” als een waarschuwing voor “degenen die daarna goddeloos zouden leven” (2 Petrus 2: 6). Deze steden branden vandaag niet. Het vuur ging uit nadat alles was verbrand. Evenzo zal het eeuwige vuur uitgaan nadat het de goddelozen in as heeft veranderd (Maleachi 4: 3). De effecten van het vuur zijn eeuwig, maar niet het branden zelf.

 

6. Leert het verhaal van de rijke man en Lazarus in Lucas 16: 19-31 niet een eeuwige hel van pijniging?

Nee! Het is een gelijkenis die Jezus gebruikte om een ​​bepaalde geestelijke les te benadrukken. Het punt van het verhaal is te vinden in vers 31. Gelijkenissen moeten niet letterlijk worden genomen – anders zouden we geloven dat bomen praten! (Zie Rechters 9: 8–15.) Hier zijn enkele feiten die duidelijk maken dat Lucas 16: 19–31 een gelijkenis is:

A. De boezem van Abraham is niet de hemel (Hebreeën 11: 8–10, 16).

B. Mensen in de hel kunnen niet praten met degenen in de hemel (Jesaja 65:17).

C. De doden zijn in hun graven (Job 17:13; Johannes 5:28, 29). De rijke man had een lichamelijke vorm met ogen, een tong, enz., Maar we weten dat het lichaam bij de dood niet naar de hel gaat, maar in het graf blijft, zoals de Bijbel zegt.

D. Mensen worden beloond bij de wederkomst van Christus, niet bij de dood (Openbaring 22:12).

E. De verlorenen worden aan het einde van de wereld in de hel geworpen, niet wanneer ze sterven (Matteüs 13: 40–42).

 

7. Maar de Bijbel zegt dat de goddelozen “voor altijd” worden gekweld, nietwaar?

De term voor altijd wordt 56 keer gebruikt in de King James Bijbel in verband met dingen die al zijn verlopen/ beëindigd. * Het is als het woord ‘lang’, wat iets anders betekent bij het beschrijven van mensen, bomen of bergen. In Jona 2: 6 betekent “voor altijd” “drie dagen en nachten”. In Deuteronomium 23: 3 betekent het 10 generaties. In het geval van de mensheid betekent het “zolang hij leeft” of “tot de dood”. (Zie 1 Samuël 1:22, 28; Exodus 21: 6; Psalm 48:14.) De goddelozen zullen dus in het vuur branden zolang ze leven, of tot de dood. Deze vurige straf voor zonde zal variëren naargelang de graad van zonden voor elk individu, maar na de straf zal het vuur uitgaan. De onbijbelse leer van eeuwige kwelling heeft meer gedaan om mensen tot atheïsme te drijven dan enige andere uitvinding van de duivel. Het is een laster over het liefdevolle karakter van een genadige hemelse Vader en heeft onnoemelijk veel schade berokkend aan de christelijke zaak.

* Zoek het woord ‘altijd’ op in een ​​concordantie om  te controleren.


Quizvragen


1. Zondaars worden in het hellevuur geworpen (1)

_____ Als ze doodgaan.
_____ Aan het einde van de wereld.
_____ Bij de duivel.

2. De beloning die zondaars zullen ontvangen in het hellevuur is (1)

_____ Dood.
_____ Eeuwige kwelling.
_____ Gemarteld worden door de duivel, die de leiding heeft.

3. Hellevuur (1)

_____ Zal de hele wereld door God in brand worden gestoken.
_____ Brandt nu.
_____ Brandt door de eindeloze eeuwen van de eeuwigheid.

4. Zondaars die zijn gestorven zijn in (1)

_____ Vagevuur.
_____ Hellevuur.
_____ Hun graven.

5. De bevolking van de hel vandaag (1)

_____ Is precies nul.
_____ Getallen in de miljoenen.
_____ Kan niet worden vastgesteld.

6. Hellevuur (1)

_____ Vernietigt alleen het lichaam van de goddelozen.
_____ Martelt de ziel van de goddelozen tot in de eeuwigheid.
_____ Vernietigt zondaars – zowel ziel als lichaam – en verandert ze in as, en gaat dan uit.

7. Een eeuwige hel van kwelling (1)

_____ Is een heel belangrijk onderdeel van Gods grote plan.
_____ Is de leer van de duivel en belastert de heilige, liefdevolle naam van God, die het verafschuwt om mensen te zien lijden.
_____ Geeft Satan een baan voor de eeuwigheid.

8. “Hel” in de Bijbel (1)

_____ Verwijst altijd naar een brandplaats.
_____ Heeft verschillende betekenissen, waaronder het graf.
_____ Verwijst naar Satans onderaardse martelkamers.

9. Het doel van de hel is om (1)

_____ Gods vijanden te betalen en te martelen.

_____ Mensen bang te maken om goed te zijn.

_____ zonde en kwaad volledig uit te wissen uit het universum en te maken dat de rechtvaardigen voor de eeuwigheid veilig zullen zijn.

10. Mensen vernietigen in de hel (1)

_____ Zal een genot zijn voor de grote God des hemels.

_____ Wordt Gods “ongewone daad” genoemd, omdat het zo vreemd is aan Zijn liefdevolle plan om mensen te redden.

_____ Zal de taak van de duivel zijn, in samenwerking met Gods plan.

11. Nadat het hellevuur uitgaat (1)

_____ zal God Satan naar de verre ruimte verbannen.

_____ Zal God een perfecte nieuwe aarde maken, waar zonde nooit meer zal opstaan, en het aan Zijn volk geven.

_____ Zullen de rechtvaardigen in angst leven dat de zonde weer zal opstaan.

12. Het verhaal van de rijke man en Lazarus (1)

_____ Is een gelijkenis en moet niet letterlijk worden opgevat.

_____ Is bijbels bewijs voor de leer van eeuwige pijniging.

_____ Bewijst dat zielen in de hel kunnen communiceren met zielen in de hemel.

13. De term “voor altijd” zoals gebruikt in de Bijbel met betrekking tot het leven van een man (1)

_____ Betekent ‘tijd zonder einde’.
_____ Is mysterieus en kan niet worden begrepen.
_____ Betekent meestal ‘het leven van een man’ of ‘totdat hij sterft’.

14. Ik ben dankbaar te vernemen dat God de goddelozen niet eeuwig straft in het hellevuur.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.