HET LAATSTE OORDEEL

The Final JudgmentLes 19

De jury is binnen, het vonnis voorgelezen – zaak gesloten! Er zijn maar weinig gedachten die meer ontnuchterend kunnen zijn. De dag nadert met rasse schreden waarop iedereen die ooit geleefd heeft zijn of haar leven zal laten beoordelen door de alwetende God. (2 Korintiërs 5:10). Maar laat dit je niet verontrusten – heb moed! Miljoenen mensen hebben de oordeelsboodschap die in deze studiegids wordt geopenbaard al als heel goed nieuws ervaren! Bij vier gelegenheden, wanneer het boek Openbaring het grote oordeel vermeldt, brengt het lof en dankzegging voort! Maar wist u dat de Bijbel meer dan duizend keer over het oordeel spreekt? Bijna elke bijbelschrijver verwijst ernaar, dus het belang ervan kan niet worden overschat.. In de volgende paar minuten krijg je een echte eye-opener over dit verwaarloosde onderwerp. Opmerking: Er zijn drie fasen van het laatste oordeel – let daarop terwijl je deze les bestudeert!

 

 

Eerste fase van het laatste oordeel


1. De engel Gabriël gaf Daniël de profetie van het hemelse oordeel van 1844. De eerste fase van het oordeel wordt het “onderzoekend oordeel” genoemd, omdat het voor de tweede komst van Jezus plaatsvindt. Welke groep mensen komt aan bod in de eerste fase van het oordeel? Wanneer eindigt het?

“De tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. ” (Openbaring 22:11, 12).

 

Answer

Antwoord: Het eindigt net voor de tweede komst van Jezus. (De begindatum van 1844 is vastgelegd in Studiegids 18.) Levend of dood, degenen die beweerden christenen te zijn (“het huis van God”) zullen worden beschouwd in het onderzoekend oordeel.

 

2. Wie zit het oordeel voor? Wie is de advocaat van de verdediging? De rechter? De aanklager? Wie is de getuige?

“De oude van dagen zat. … Zijn troon was een vurige vlam. … “Het gerechtshof [vonnis] was gezeten, en de boeken werden geopend.

“We hebben een Voorspreker bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige” (1 Johannes 2:1).

“De Vader … heeft alle oordeel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22).

“De duivel … de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigde, is neergeworpen” (Openbaring 12:9, 10).

“Deze dingen zeggen de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping van God” (Openbaring 3:14).

(Zie ook Kolossenzen 1:12-15.)

Antwoord: God de Vader, de Ouden van dagen, zit voor in het oordeel. Hij houdt heel veel van je (Johannes 16:27). Satan is je enige aanklager. In het hemelse hof zal Jezus, die van je houdt – en je beste vriend is – je advocaat, rechter en getuige zijn. En Hij belooft dat er ‘ten gunste van de heiligen’ geoordeeld zal worden (Daniël 7:22).

 

3. Wat is de bron van het bewijs dat gebruikt wordt in het onderzoekend oordeel? Op welke standaard zal iedereen worden beoordeeld? Aangezien God al alles over ieder mens weet, waarom zou men dan een oordeel hebben?

“Het hof [vonnis] zat, en de boeken werden geopend” (Daniël 7:10). “De doden werden beoordeeld naar hun werken, naar de dingen die in de boeken waren geschreven” (Openbaring 20:12). “[Zij] … zullen worden geoordeeld naar de wet van de vrijheid” (Jakobus 2:12). “We zijn tot een spektakel [theater] voor de wereld gemaakt, zowel voor de engelen als voor de mensen” (1 Korintiërs 4:9).

 

Answer

Antwoord: Bewijs voor deze rechtbank komt uit “boeken” waarin alle details van iemands leven zijn vastgelegd. Voor de gelovigen zal het verslag van gebed, berouw en vergeving van de zonde voor iedereen te zien zijn. De verslagen zullen bewijzen dat Gods kracht christenen in staat stelt om een veranderd leven te leiden. God is blij met Zijn heiligen en zal blij zijn met het delen van het bewijs van hun leven. Het oordeel zal bevestigen dat er “geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees, maar naar de Geest wandelen” (Romeinen 8:1). De wet van het Tien Gebod is Gods standaard in het oordeel (Jakobus 2:10-12). Het overtreden van Zijn wet is de zonde (1 Johannes 3:4). De gerechtigheid van de wet zal door Jezus in zijn hele volk worden vervuld (Romeinen 8:3, 4). Beweren dat dit onmogelijk is, is het woord van Jezus en Zijn kracht in twijfel trekken. Het oordeel is niet om God te informeren. Hij is al volledig geïnformeerd (2 Timoteüs 2:19). De verlosten zullen eerder naar de hemel komen van een wereld die door de zonde is vernederd. Zowel de engelen als de bewoners van ongevraagde werelden zouden zich zeker ongemakkelijk voelen om iemand toe te laten tot Gods koninkrijk die misschien opnieuw zou beginnen te zondigen. Zo zal het oordeel voor hen elk detail openen en elke vraag beantwoorden. Het werkelijke doel van Satan is altijd geweest om God in diskrediet te brengen als oneerlijk, meedogenloos, liefdeloos en onwaarachtig. Dit maakt het nog belangrijker voor alle wezens in het universum om uit de eerste hand te zien hoe extreem geduldig God is geweest met de zondaars. De rechtvaardiging van God’s karakter is een ander zeer belangrijk doel van het oordeel (Openbaring 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 7; 19:1, 2; Daniël 4:36, 37). Merk op dat de lof en de glorie aan God worden gegeven voor de manier waarop Hij met het oordeel omgaat.

 

4. What portion of a person’s life is considered in the pre-advent judgment? What will be confirmed? How will rewards be decided?

4. Welk deel van het leven van een persoon wordt beschouwd in het onderzoekendoordeel? Wat wordt er bevestigd? Hoe zal de beloning worden bepaald?

“God zal elk werk in het oordeel brengen, inclusief elk geheim ding, of het nu goed of kwaad is” (Prediker 12:14).

“Laat beide [tarwe en onkruid] samen groeien tot aan de oogst. … De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk alle dingen verzamelen die beledigend zijn” (Matteüs 13:30, 41).

“Zie, Ik kom spoedig, en Mijn beloning is bij Mij, om aan een ieder te geven naardat zijn werk” (Openbaring 22:12).

Antwoord: Elk detail van het leven zal worden herzien, inclusief geheime gedachten en verborgen handelingen. Daarom wordt deze eerste fase van het oordeel het “onderzoekendoordeel” genoemd. Het oordeel zal bevestigen wie er gered zal worden van degenen die beweerden christenen te zijn. Het zal ongetwijfeld ook bevestigen dat degenen wier namen niet worden beoordeeld in het onderzoekendoordeel, verloren zijn gegaan. Hoewel we gered zijn door genade, zullen er beloningen worden gegeven op basis van werken, daden of gedrag – die de echtheid van het geloof van een christen bewijzen (Jakobus 2:26).

 

Tweede fase van het Laatste Oordeel


5. Welke groep is betrokken bij het hemelse oordeel tijdens de 1000 jaar van openbaring hoofdstuk 20? Wat is het doel van deze tweede fase van het oordeel?

“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? … Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen?” (1 Korintiërs 6:2, 3).

“Ik zag tronen, en zij zaten erop, en het oordeel werd aan hen gegeven” (Openbaring 20:4).

 

Answer

Antwoord: De “heiligen” – het verloste volk van alle leeftijden die Christus bij zijn tweede komst naar de hemel brengt – zullen aan deze tweede fase van het oordeel deelnemen. Stel dat een familie ontdekt dat hun geliefde zoon, die vermoord werd, niet in de hemel is – maar de moordenaar wel. Ongetwijfeld zouden ze een aantal antwoorden nodig hebben. Deze tweede fase van het oordeel zal al deze vragen beantwoorden. Het leven van elk verloren persoon (inclusief Satan en zijn engelen) zal worden beoordeeld door de verlosten, die het uiteindelijk eens zullen zijn met de beslissingen van Jezus met betrekking tot het eeuwige lot van elk van hen. Het zal voor iedereen duidelijk worden dat het oordeel geen willekeurige zaak is. In plaats daarvan bevestigt het simpelweg de keuzes die mensen al hebben gemaakt om ofwel Jezus ofwel een andere meester te dienen (Openbaring 22:11, 12). (Voor een overzicht van de 1000 jaar, zie Studiegids 12.)

 

Derde Fase van het Laatste Oordeel


6. Wanneer en waar vindt de derde fase van het eindvonnis plaats? Welke nieuwe groep zal in deze fase van het vonnis aanwezig zijn?

“Op die dag zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan, die tegenover Jeruzalem staat. … Zo zal de Heer, mijn God, komen en alle heiligen met U. … Heel het land zal worden veranderd in een vlakte van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem” (Zacharia 14:4, 5, 10).

“Ik, Johannes, zag de heilige stad, Nieuw Jeruzalem, neerdalen uit de hemel van God” (Openbaring 21:2).

“Wanneer de duizend jaar zijn verstreken, zal Satan … uitgaan om de volken te misleiden … om ze te verzamelen voor de strijd” (Openbaring 20:7, 8).

 

Answer

Antwoord: De derde fase van het oordeel vindt plaats op de aarde aan het einde van het 1.000 jaar, beschreven in hoofdstuk 20 van de Openbaring, na de terugkeer van Jezus op aarde met de heilige stad. Alle goddelozen die ooit hebben geleefd, inclusief de duivel en zijn engelen, zullen aanwezig zijn. Aan het einde van de 1000 jaar zullen de goddeloze doden van alle tijden worden opgewekt (Openbaring 20:5). Satan zal een krachtige propaganda campagne lanceren om hen te misleiden. Verbazingwekkend genoeg zal hij erin slagen de naties op aarde ervan te overtuigen dat ze de heilige stad kunnen veroveren.

The wicked will try to attack the holy city.

De goddelozen zullen proberen de heilige stad aan te vallen.

7. Wat gebeurt er nu?

“Ze gingen op de breedte van de aarde op en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad” (Openbaring 20:9).

Antwoord: De goddelozen omringen de stad en bereiden zich voor om aan te vallen.

 

8. Wat onderbreekt hun strijdplan en met welke resultaten?

“Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan, en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, dat is het Boek des Levens. En de doden werden beoordeeld naar hun werken, naar de dingen die in de boeken waren geschreven” (Openbaring 20:12).

“We moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen” (2 Korintiërs 5:10).

“Zoals Ik leef, zegt de Heer, elke knie zal zich voor Mij buigen en iedere tong zal aan God belijden. Dus dan zal ieder van de verlorenen verantwoording afleggen aan God” (Romeinen 14:11, 12).

Antwoord: Plotseling verschijnt God boven de stad (Openbaring 19:11-21). Het moment van de waarheid is aangebroken. Elke verloren ziel sinds het begin van de wereld, inclusief Satan en zijn engelen, staat nu tegenover God in het oordeel. Elk oog is op de Koning der koningen gericht (Openbaring 20:12).

Elk leven wordt herzien
Op dit moment herinnert elke verloren ziel zich zijn of haar eigen levensverhaal: Gods constante, warme, smekende oproepen om zich te bekeren; die sukkelende, nog steeds kleine stem; de ontzagwekkende overtuiging die vaak kwam; de herhaalde weigeringen om te reageren. Het is er allemaal. De juistheid ervan is onbetwistbaar. De feiten zijn onweerlegbaar. God wil dat de goddelozen het volledig begrijpen. Hij zal alle gewenste details geven om alles duidelijk te maken. De boeken en verslagen zijn beschikbaar.

Wicked bowing downGeen bedekking
God is niet betrokken bij een of andere hemelse doofpotaffaire. Hij heeft geen enkel bewijs vernietigd. Er is niets te verbergen. Alles is open, en elke persoon die ooit heeft geleefd en alle goede en slechte engelen zullen dit drama van alle drama’s bekijken.

De verlorenen vallen op hun knieën

Plotseling is er een beweging. Een verloren ziel zakt op zijn knieën om zijn schuld te bekennen en openlijk te belijden dat God meer dan rechtvaardig met hem was. Zijn eigen hardnekkige trots weerhield hem ervan om te reageren. En aan alle kanten zitten nu ook mensen en boze engelen op hun knieën (Filippenzen 2:10, 11). Dan vallen in één grote, bijna gelijktijdige beweging alle overgebleven mensen en boze engelen, inclusief Satan, voor God op de grond (Romeinen 14:11). Ze zuiveren openlijk de naam van God van alle valse beschuldigingen en getuigen van Zijn liefdevolle, eerlijke en barmhartige behandeling van hen.

Allen belijden dat de straf eerlijk is

Allen belijden dat het doodvonnis dat over hen wordt uitgesproken eerlijk is – de enige veilige manier om met de zonde om te gaan. Van elke verloren persoon kan gezegd worden: “Gij hebt uzelf vernietigd” (Hosea 13:9 KJV). God staat nu terecht voor het universum. De beschuldigingen en beweringen van Satan zijn blootgelegd en in diskrediet gebracht als de perverse leugens van een geharde zondaar.

 

Fire from heaven will eradicate sin and sinners for eternity.

Vuur uit de hemel zal de zonde en de zondaars voor eeuwig uitroeien.

9. Welke laatste stappen zullen de zonde uit het universum uitroeien en zorgen voor een veilig thuis en een veilige toekomst voor de rechtvaardigen?

“Ze … omsingelden het kamp van de heiligen. … En vuur kwam van God neer uit de hemel en verslond hen. De duivel, die hen bedroog, werd in de vuurzee geworpen” (Openbaring 20:9, 10).

“De goddelozen … zullen as zijn onder de zolen van uw voeten” (Maleachi 4:3).

“Zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” (Jesaja 65:17).

“Wij … zoeken naar nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin de gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

“Zie, de tabernakel van God is bij de mensen … en zij zullen Zijn volk zijn. God zelf zal met hen zijn” (Openbaring 21:3).

Antwoord: Vuur uit de hemel zal op de goddelozen vallen. Het vuur zal de zonde en degenen die het koesteren voor altijd uit het universum uitroeien. (Zie Studiegids 11 voor volledige details over het hellevuur.) Dit zal een tijd van diepe droefheid en trauma voor Gods volk zijn. Vrijwel ieder mens zal een geliefde of vriend in het vuur hebben. Beschermengelen zullen waarschijnlijk huilen over het verlies van de mensen die zij jarenlang beschermd en bemind hebben. Christus zal ongetwijfeld huilen over degenen die Hij zo lang heeft liefgehad en beloofd. Op dat vreselijke moment zal de angst van God – onze liefhebbende Vader – de beschrijving tarten.

World in his hands
Nieuwe Hemel en Aarde

Dan zal de Heer alle tranen van Zijn verloste volk wegvegen (Openbaring 21:4) en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde voor Zijn heiligen scheppen. En het beste van alles is dat Hij hier in de eeuwigheid bij Zijn volk zal verblijven!

 

The sacrificed animal represented Jesus' sacrifice on the cross.

Het geofferde dier stelde het offer van Jezus aan het kruis voor.

 

10. Hoe symboliseerde de Dag van de verzoeningsdienst van het Heiligdom van het Oude Testament het oordeel en Gods plan om de zonde uit het universum uit te roeien en de harmonie te herstellen?

Antwoord: In Studiegids 2 leerden we dat Satan God valselijk beschuldigde en uitdaagde, door de lelijke kwaadaardigheid van de zonde in het universum te brengen. De dag van verzoening in het oude Israël leerde, door middel van symbolen, dat God het zondeprobleem zal aanpakken en de harmonie in het universum zal herstellen door middel van de verzoening. (“verzoening betekent “één worden”, of “alle dingen in totale goddelijke harmonie brengen”). In het aardse heiligdom waren de symbolische stappen:

A. De geit van de Heer werd gedood om de zonden van het volk te bedekken.

B. De hogepriester bracht het bloed voor bij de verzoendeksel.

C. Het oordeel vond plaats in deze volgorde:

(1) de rechtvaardigen werden bevestigd, (2) de ongelovigen werden afgesneden, en (3) het verslag van de zonde werd uit het heiligdom verwijderd.

D. Het verslag van de zonde werd vervolgens op de zondebok gelegd.

E. De zondebok werd naar de woestijn gestuurd.

F. De zonde werd gezuiverd van het volk en het heiligdom.

G. Alles begon het nieuwe jaar met een schoon verslag.

Deze symbolische stappen vertegenwoordigen de letterlijke verzoeningsgebeurtenissen die vanuit het hemelse heiligdom – het hemelse hoofdkwartier van God voor het universum – zijn ingesteld. Het eerste punt boven is het symbool van de gebeurtenis van het eerste punt beneden; het tweede punt boven is het symbool van het tweede punt beneden, enz. Merk op hoe duidelijk God deze grote verzoeningsgebeurtenissen heeft gesymboliseerd:

A. Jezus stierf een offerdood als vervanger van de mensheid (1 Korintiërs 15:3; 5:7)

B. Jezus, als onze Hogepriester, herstelt de mensen naar Gods beeld (Hebreeën 4:14-16; Romeinen 8:29).

C. Het oordeel geeft verslagen om levens-goed en slecht te bevestigen en verwijdert dan de verslagen van de zonde uit het hemelse heiligdom (Openbaring 20:12; Handelingen 3:19-21).

D. Satan draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de zonde en voor het veroorzaken van de zonde (1 Johannes 3:8; Openbaring 22:12).

E. Satan wordt verbannen naar de “wildernis” (1.000 jaar Openbaring hoofdstuk 20).

F. Satan, de zonde en zij die zich vastklampen aan de zonde worden uitgeroeid (Openbaring 20:10; 21:8); Psalm 37:10, 20; Nahum 1:9).

G. Een nieuwe aarde is geschapen voor Gods volk. Alle goede dingen die door de zonde verloren zijn gegaan worden hersteld voor de heiligen van de Heer (2 Petrus 3:13; Handelingen 3:20, 21).

De verzoening is pas voltooid als het universum en alles wat zich daarin bevindt, hersteld is tot de toestand van voor de zonde – met de zekerheid dat de zonde nooit meer zal opstaan.

 

After the judgment, sin will be gone forever. The righteous will be safe for eternity.

Na het oordeel zal de zonde voor altijd weg zijn. De rechtvaardigen zullen veilig zijn voor de eeuwigheid.

11. Wat is het goede nieuws over het oordeel zoals dat in deze studiegids wordt geopenbaard?

Antwoord: We hebben het goede nieuws voor u hieronder samengevat…

A. God en Zijn manier van omgaan met het zondeprobleem zal worden gerechtvaardigd voor het hele universum. Dit is het centrale doel van het oordeel (Openbaring 19:2).

B. Het oordeel zal ten gunste van Gods volk worden uitgesproken (Daniël 7:21, 22).

C. De rechtvaardigen zullen voor eeuwig veilig zijn voor de zonde (Openbaring 22:3-5).

D. De zonde zal worden uitgeroeid en zal nooit een tweede keer opstaan (Nahum 1:9).

E. Alles wat Adam en Eva door de zonde verloren hebben zal worden hersteld tot de verlossing (Openbaring 21:3-5).

F. De goddelozen zullen in de as worden gelegd – niet eindeloos worden gemarteld (Maleachi 4:1).

G. In het oordeel is Jezus rechter, advocaat en getuige (Johannes 5:22; 1 Johannes 2:1; Openbaring 3:14).

H. Zowel de Vader als de Zoon houden van ons. Het is de duivel die ons beschuldigt (Johannes 3:16; 17:23; 13:1; Openbaring 12:10).

I. De hemelse boeken zullen nuttig zijn voor de rechtvaardigen, omdat ze Gods leiding in hun bevrijding zullen laten zien (Daniël 12:1).

J. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Het oordeel zal die waarheid duidelijk maken (Romeinen 8:1).

K. Geen enkele ziel (mens of engel) zal klagen dat God oneerlijk is. Het zal unaniem zijn dat God liefdevol, eerlijk, genadig en vriendelijk is geweest in de omgang met allen (Filippenzen 2:10, 11).

 

12. God promises to acquit you in the heavenly judgment if you invite Jesus to enter your life and permit Him to remain in control. Will you invite Him to enter today?

12. God belooft je vrij te spreken in het hemelse oordeel als je Jezus uitnodigt om je leven binnen te gaan en Hem toestaat om de controle te behouden. Zult u Hem vandaag uitnodigen om binnen te komen?

Antwoord:

 


Gedachte Vragen


 

1. Wat is het verschil tussen het aanvaarden van Jezus als Redder en het aanvaarden van Hem als Heer?
Het verschil is significant. Als je Hem als Redder accepteert, redt Hij je van de schuld en de straf van de zonde en geeft Hij je de nieuwe geboorte. Hij verandert je van zondaar in heilige. Deze transactie is een glorieus wonder en is essentieel voor de verlossing. Niemand kan gered worden zonder. Maar Jezus is op dit moment nog niet klaar met jou. Je bent opnieuw geboren, maar Zijn plan is dat je ook opgroeit om te worden zoals Hij (Efeziërs 4:13). Wanneer je Hem dagelijks aanvaardt als de heerser-verlorene van je leven, zorgt Hij er door Zijn wonderen voor dat je groeit in genade en christelijk gedrag totdat je volwassen bent in Christus (2 Petrus 3:18).

Het probleem – onze eigen weg
Het probleem is dat we ons eigen leven willen leiden en onze eigen weg willen gaan. De Bijbel noemt dit “ongerechtigheid” – dat wil zeggen, zonde (Jesaja 53:6). Jezus onze Heer maken is zo belangrijk dat het Nieuwe Testament Hem 766 keer als “Heer” noemt! Alleen al in het boek Handelingen wordt Hij 110 keer “Heer” genoemd en slechts twee keer “Redder”. Dit toont aan hoe belangrijk het is om Hem te kennen als Heer en Heerser over ons leven.

Een veronachtzaamde Imperatief-Makende Heer
Jezus legde voortdurend de nadruk op Zijn Heerschappij omdat Hij wist dat het kronen van Zijn Heer een vergeten en verwaarloosd gebod zou zijn (2 Korintiërs 4:5). Tenzij we Hem tot Heer van ons leven maken, is er geen enkele manier waarop we ooit volgroeide Christenen kunnen worden die gekleed zijn in de gerechtigheid van Christus. In plaats daarvan blijven we “ellendig, ellendig, arm, blind en naakt” – en, erger nog, we hebben het gevoel dat we “niets nodig hebben” (Openbaring 3:17).

2. Sinds het verslag van de zonden van Gods volk op de dag van de verzoening aan de zondebok is overgedragen, maakt dat hem niet ook tot onze zondedrager? Droeg Jezus niet alleen onze zonden?

De zondebok, die Satan vertegenwoordigt, draagt of betaalt op geen enkele manier voor onze zonden. De geit van de Heer, die geofferd werd op de dag van de verzoening, vertegenwoordigde Jezus, die onze zonden op Golgotha op zich nam en ervoor betaalde. Jezus alleen “neemt de zonde van de wereld weg” (Johannes 1:29). Satan zal gestraft worden (net als alle andere zondaars – Openbaring 20:12-15) voor zijn eigen zonden, waaronder de verantwoordelijkheid voor (1) het bestaan van de zonde, (2) zijn eigen slechte daden, en (3) het beïnvloeden van ieder mens op aarde om te zondigen. God zal hem duidelijk verantwoordelijk houden voor het kwaad. Dit is wat de symboliek van de overdracht van de zonde aan de zondebok (Satan) op de dag van de verzoening bedoeld was.

3. De Bijbel is duidelijk dat God alle zonden vergeeft die beleden zijn (1 Johannes 1:9). Het is ook duidelijk dat, hoewel vergeven, het verslag van deze zonden tot het einde der tijden in de hemelse boeken blijft staan (Handelingen 3:19-21). Waarom worden de zonden niet uitgewist als ze vergeven zijn?

Daar is een zeer goede reden voor. Het hemelse oordeel is pas compleet als het oordeel van de goddelozen plaatsvindt – direct voor hun vernietiging aan het einde van de wereld. Als God de verslagen vóór deze laatste fase van het oordeel zou vernietigen, zou Hij beschuldigd kunnen worden van een massale doofpotaffaire. Alle verslagen over het gedrag blijven openstaan voor inzage totdat het oordeel is voltooid.

4. Sommigen zeggen dat het oordeel aan het kruis plaatsvond. Anderen zeggen dat het plaats vindt bij de dood. Kunnen we er zeker van zijn dat de timing van het vonnis, zoals die in deze studiegids wordt getoond, correct is?

Ja. Dus we kunnen zeker zijn over de timing van het oordeel, God heeft het duidelijk drie keer gespecificeerd in Daniël, hoofdstuk 7. Let op Gods specifieke timing; Hij laat geen ruimte voor onzekerheid. De goddelijke volgorde wordt in dit ene hoofdstuk als volgt vermeld (verzen 8-14, 20-22, 24-27):

A. De kleine hoorn aangedreven ad 538-1798. (Zie Studiegids 15.)

B. Het oordeel begint na 1798 (in 1844) en gaat door tot Jezus’ tweede komst.

C. Het nieuwe koninkrijk van God werd aan het einde van het oordeel vastgesteld.

God maakt duidelijk dat het oordeel niet plaatsvindt bij de dood of aan het kruis, maar tussen 1798 en de tweede komst van Jezus. Vergeet niet dat de boodschap van de eerste engel gedeeltelijk is: “De ure van zijn oordeel is gekomen” (Openbaring 14:6, 7). Gods eindtijdmensen moeten de wereld vertellen dat ze God glorie moeten geven, want het uiteindelijke oordeel is nu in sessie!

 

5. Welke belangrijke lessen kunnen we leren uit onze studie van het oordeel?

Let op de volgende vijf punten:

A. Het lijkt misschien lang te duren voordat God handelt, maar Zijn timing is goed. Geen enkel verloren persoon zal ooit kunnen zeggen “Ik heb het niet begrepen” of “Ik wist het niet”.

B. Satan en het kwaad van alle soorten zullen uiteindelijk door God in het oordeel worden behandeld. Aangezien het uiteindelijke oordeel Gods werk is en Hij alle feiten heeft, zouden we moeten stoppen met het oordelen over anderen en Hem dat laten doen. Het is een serieuze zaak voor ons om Gods oordeelswerk over te nemen. Het is het overnemen van Zijn gezag.

C. God laat ons allemaal vrij om te beslissen hoe we ons tot Hem zullen verhouden en wie we zullen dienen. We moeten echter wel voorbereid zijn op ernstige gevolgen als we in strijd met Zijn Woord beslissen.

D. God houdt zoveel van ons dat Hij ons de boeken van Daniël en Openbaring heeft gegeven om deze eindtijdkwesties duidelijk te maken. Onze enige veiligheid is het luisteren naar Hem en het volgen van Zijn raad uit deze grote profetische boeken.

E. Satan is vastbesloten om ieder van ons te vernietigen. Zijn bedrieglijke strategieën zijn zo effectief en zo overtuigend dat ze allemaal, op een paar na, verstrikt zullen raken. Zonder Jezus’ opstandingskracht die dagelijks in ons leven werkt om ons te beschermen tegen de valstrikken van de duivel, zullen we door Satan worden vernietigd.


Quizvragen


 

1. Hoeveel fasen zijn er van het laatsteoordeel? (1)

_____ Zes.
_____ Een.
_____ Drie.

2. Controleer de werkelijke punten met betrekking tot de eerste fase van het vonnis. (7)

_____ Het is het onderzoekendoordeel.
_____ Het begon in 1844.
_____ Het is nu in zitting.
_____ Satan is de aanklager.
_____ De engel Gabriël is de rechter.
_____ God zit voor.
_____ De profeet Jona heeft het voorspeld.
_____ Gods wet is de standaard.
_____ zal het leven van degenen die beweerden christenen te zijn in ogenschouw nemen.

3. Welke zaken vertellen de waarheid over de tweede fase van het oordeel, die zich in de loop van de 1000 jaar afspeelt? (3)

_____ De rechtschapene van alle leeftijden zullen aanwezig zijn.
_____ Satan zal de rechtszaak voortdurend onderbreken.
_____ Iedereen zal ermee instemmen dat de straf van Satan rechtvaardig is.
_____ Satans engelen zullen vergeven worden.
_____ De goddelozen zullen hun rechten opeisen.
_____ De rechtvaardigen zullen leren waarom sommige van hun vrienden verloren zijn.

4. Jezus zal in drie hoedanigheden dienen. Wat zijn zij? (3)

_____ Rechter.
_____ Getuige.
_____ Gerechtsdeurwaarder.
_____ Griffier.
_____ Verdedigingsadvocaat.

5. De goddelozen zullen persoonlijk aanwezig zijn voor het vonnis aan het einde van de 1000 jaar nadat ze de heilige stad hebben omsingeld. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

6. God zal iedere verloren persoon en engel duidelijk maken waarom hij of zij verloren is. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

7. In welke fase van het oordeel zal elke persoon (goed en slecht) die ooit heeft geleefd, evenals alle boze engelen en Satan, persoonlijk aanwezig zijn? (1)

_____ Eerste fase – het onderzoekendoordeel van voorarrest.
_____ Tweede fase in de loop van 1000 jaar.
_____ Derde fase aan het einde van de 1.000 jaar.

8. Waarom zijn er notulenboeken nodig in het oordeel van de hemel?? (1)

_____ Om God te informeren over de feiten.
_____ Om God te herinneren aan wat hij misschien vergeten is.
_____ De engelen iets te doen geven.
_____ Om mensen, engelen en bewoners van andere werelden te helpen om Gods eerlijke en rechtvaardige omgang met het oordeel te begrijpen.

9. “Boetedoening” betekent “alle dingen in totale goddelijke harmonie brengen.” Welke zaken hieronder maken deel uit van de grote hemelse verzoening? (5)

_____ Jezus’ dood aan het kruis.
_____ Het oordeel.
_____ De bediening van Jezus als onze Hogepriester.
_____ De vloed van Noachs dag.
_____ Daniël in het hol van de leeuw.
_____ De uiteindelijke vernietiging van de zonde en de zondaars.
_____ De schepping van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

10. Welke zaken zijn goed nieuws uit het oordeel? (5)

_____ Het vonnis zal in het voordeel van de heiligen worden gewezen.
_____ De duivel brandt voor altijd in de hel.
_____ De zonde zal nooit meer opnieuw beginnen.
_____ De zonde kan gemakkelijk opnieuw beginnen in de verre toekomst.
_____ Jezus is onze rechter, advocaat en getuige.
_____ Gods methode om met zonde en verlossing om te gaan zal volledig gerechtvaardigd zijn.
_____ Alles wat Adam en Eva door de zonde verloren hebben, zal worden hersteld.

11. Wat is de waarheid over Satan als de zondebok van het oordeel? (3)

_____ Hij wordt gestraft voor de zonde die hem is toegebracht.
_____ Hij wordt gestraft voor het leiden van ieder mens in zonde.
_____ Hij heeft niets te maken met het betalen voor onze zonden.
_____ Satan zal weigeren de zondebok te zijn en zal ontsnappen.

12. Het oordeel is niet willekeurig. In plaats daarvan bevestigt het in feite de keuzes die mensen al hebben gemaakt om Jezus te dienen of om een andere meester te kiezen. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

13. Het belangrijkste doel van het oordeel is om de mensen, Satan, de goede en slechte engelen en de bewoners van andere werelden duidelijk te maken dat God de zondige tragedie verstandig, rechtvaardig en rechtvaardig heeft behandeld sinds het ontstaan ervan. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

14. God belooft je vrij te spreken in het hemelse oordeel als je Hem uitnodigt om je leven binnen te gaan en Hem toe te staan om de controle te behouden. Zult u Hem vandaag uitnodigen om uw leven binnen te gaan?

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.