HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

The Mark of the BeastLes 20

WAARSCHUWING: De duivel wil niet dat je deze studiegids afmaakt!
Een getatoeëerd nummer, een computerchip onder de huid, of iets subtieler? Het is een van de meest verkeerd geïnterpreteerde profetieën in de hele Bijbel – maar het is van vitaal belang om het te begrijpen. Bij het bestuderen van het merkteken van het beest moeten we een aantal gevoelige zaken aan de orde stellen, waarbij we namen moeten noemen en specifiek moeten zijn. Dit is niet populair, maar we moeten standvastig zijn, want God houdt van zijn volk en wil dat het de waarheid weet. Deze boodschap is niet van ons, maar van Jezus. En met de eeuwige dood in het vooruitzicht van degenen die het merkteken ontvangen, zou het verkeerd zijn om Hem niet te helpen deze boodschap te verspreiden. Dus lees Openbaring 13:1-8, 16-18 en 14:9-12 en bid voor de Heilige Geest om je een eerlijk en begripvol hart te geven voordat je aan dit studieavontuur begint.Een dringende herinnering
We leerden van Studiegids 2 dat er een vreselijk conflict gaande is tussen God en de duivel. Het heeft door de eeuwen heen gewoed sinds Lucifer, de machtigste engel van de hemel, in opstand kwam tegen God. Met de engelen die zich bij hem voegden, probeerde hij de controle over het universum te grijpen. God en de trouwe engelen hadden geen andere keuze dan Lucifer en zijn engelen uit de hemel te verdrijven. Lucifer, die bekend werd als Satan, was woedend. Zijn vastberadenheid om het universum te beheersen is sindsdien alleen maar toegenomen. Verbazingwekkend genoeg heeft hij in zijn opstand de steun van de meerderheid van de mensen op aarde gewonnen. De Heer vraagt ook om de loyaliteit en steun van de mensen, maar Hij laat iedereen vrij om te kiezen. Spoedig zal elke persoon op aarde zich op één lijn hebben gesteld met ofwel Satan ofwel God. De laatste strijd tussen Satan en God ligt net voor de boeg en wordt beschreven in het boek Openbaring. Dit profetische boek wijst erop dat God een embleem heeft, een merkteken, dat zijn volk zal identificeren. Satan heeft ook een embleem, een merkteken, dat degenen die hem steunen zal identificeren. Zoals gewoonlijk zal Satan werken door middel van een aardse kracht – gesymboliseerd in de Openbaring door een beest – om zijn merkteken op te leggen. Deze Studiegids zal het merkteken van het beest onthullen, dat elke verloren persoon van de eindtijd zal ontvangen. Hoe kun je voorkomen dat je zijn merkteken ontvangt, tenzij je weet wat zijn merkteken is?

1. In order to know what the mark of the beast is, we must first identify the beast. How does the Bible describe it?

1. Om te weten wat het merkteken van het beest is, moeten we eerst het beest identificeren. Hoe beschrijft de Bijbel het?

Antwoord:
A. Het stijgt op uit de zee (vers 1).

B. Het is de samenstelling van de vier dieren in Daniël, hoofdstuk 7 (vers 2).

C. De draak geeft hem kracht en gezag (vers 2).

D. Hij krijgt een dodelijke wond (vers 3).

E. Zijn dodelijke wond is genezen (vers 3).

F. Het is een sterke politieke kracht (vers 3, 7).

G. Het is een sterke religieuze kracht (verzen 3, 8).

H. Het is schuldig aan godslastering (verzen 1, 5, 6).

I. Het oordeelt met en overwint de heiligen (vers 7).

J. Het regeert voor 42 maanden (vers 5).

K. Het heeft een mysterieus getal-666 (vers 18).

Komen sommige van deze punten jou bekend voor? Dat zou wel moeten! Je kwam veel van hen eerder tegen toen we over de antichrist in Daniël hoofdstuk 7 bestudeerden. Het “beest” dat in Openbaring 13:1 wordt geïntroduceerd is gewoon een andere naam voor de “antichrist”, die we van Daniël 7 hebben geleerd is het pausdom. Profetieën in de boeken van Daniël en Openbaring worden vaak meerdere malen gepresenteerd, waarbij telkens details worden toegevoegd om een juiste interpretatie aan te moedigen. Verwacht dus dat u enkele nieuwe dingen over de antichrist uit deze studiegids zult leren. Laten we nu, één voor één, de 11 punten overwegen die het beest beschrijven…

A. Het zou uit de zee opstaan (Openbaring 13:1).
De zee (of het water) in de profetie verwijst naar mensen of een bevolkt gebied (Openbaring 17:15). Dus het beest – de antichrist – zou opstaan te midden van de gevestigde naties van de toen bekende wereld. Het pausdom is in West-Europa ontstaan, dus het past bij dit punt.

Een woord van uitleg

In overeenstemming met Gods bevel om alle mensen te eren (1 Petrus 2:17), pauzeren we hier om het pausdom te erkennen voor haar vele goede daden en activiteiten. Haar ziekenhuizen, weeshuizen, zorg voor de armen, tehuizen voor ongehuwde moeders en zorg voor de ouderen worden universeel gewaardeerd. Ze kan eerlijk gezegd voor veel dingen worden geprezen. Maar net als alle andere organisaties heeft ook zij ernstige fouten gemaakt. God wijst op enkele van deze fouten in de Openbaring. De Heer, die zegent en troost, moet soms kastijden en corrigeren. Vraag Zijn Geest om tot u te spreken terwijl u dit cruciale onderwerp verder bestudeert.

B. Het zou een samenstelling zijn van de vier dieren van Daniël, hoofdstuk 7 (Openbaring 13:2).
Study the comparison below to see how it all fits together:

Daniel chapter 7 Revelation chapter 13
Babylon leeuwenbeest (vs. 4) “Mond van een leeuw” (vs. 2)
Medo-Perzië Berenachtig beest (vs. 5) “Voeten van een beer” (vs. 2)
Griekenland Luipaard-achtig beest (vs. 6)  “Als een luipaard” (vs. 2)
Rome Tienhoornachtig beest (vs. 7) “Met … tien hoorns” (vs. 1)

De vier dieren van Daniël 7 zijn afgebeeld als onderdeel van de Antichrist, of het beest, omdat het pausdom heidense geloofsovertuigingen en praktijken uit alle vier de rijken heeft opgenomen. Ze kleedde ze in geestelijk gewaad en verspreidde ze naar de wereld als christelijke leer. Hier is een van de vele ondersteunende uitspraken uit de geschiedenis: “In een bepaald opzicht heeft zij [het pausdom] haar organisatie gekopieerd van die van het Romeinse Rijk, heeft zij de filosofische intuïties van Socrates, Plato en Aristoteles, ontleend aan zowel de Barbaren als het Byzantijnse Romeinse Rijk, bewaard en vruchtbaar gemaakt, maar blijft zij altijd zichzelf, en verteert zij alle elementen die uit externe bronnen afkomstig zijn. 1 Dit punt past zeker bij het pausdom.

C. Het beest moet zijn macht, zetel (hoofdstad) en gezag van de draak krijgen (Openbaring 13:2).
Om de draak te identificeren, gaan we naar Openbaring hoofdstuk 12, waar Gods eindtijdkerk wordt afgebeeld als een zuivere vrouw. In de profetie vertegenwoordigt een reine vrouw Gods ware volk of kerk (Jeremia 6:2 Jesaja 51:16). (In Studiegids 23 zullen we een gedetailleerde studie presenteren van Gods eindtijdkerk van Openbaring hoofdstuk 12.) Studiegids 22 legt de hoofdstukken 17 en 18 van Openbaring uit, waar gevallen kerken gesymboliseerd worden door een gevallen moeder en haar gevallen dochters). De reine vrouw wordt afgebeeld als zwanger en op het punt om te bevallen. De draak hurkt in de buurt, in de hoop de baby bij de geboorte te “verslinden”. Wanneer de baby echter geboren wordt, ontwijkt hij de draak, vervult zijn missie en stijgt dan op naar de hemel. Het is duidelijk dat de baby Jezus is, die Herodes probeerde te vernietigen door alle baby’s in Bethlehem te doden (Mattheüs 2:16). De draak vertegenwoordigt dus het heidense Rome, waarvan Herodes een koning was. De kracht achter Herodes’ plot was natuurlijk de duivel (Openbaring 12:7-9). Satan treedt via verschillende regeringen op om zijn lelijke werk in dit geval, het heidense Rome, te volbrengen.

We zullen slechts twee ondersteunende verwijzingen uit de geschiedenis aanhalen, hoewel het er veel zijn: (1) “De Romeinse Kerk … duwde zichzelf in de plaats van de Romeinse wereld-Empire, waarvan het de eigenlijke voortzetting is. …de paus … is de opvolger van Caesar.” 2 (2) “De machtige katholieke kerk was weinig meer dan het Romeinse Rijk gedoopt. Rome werd zowel getransformeerd als bekeerd. De hoofdstad van het oude Rijk werd de hoofdstad van het christelijke Rijk. Het kantoor van Pontifex Maximus werd voortgezet in dat van de paus.” 3 Dus dit punt past ook bij het pausdom. Ze kreeg haar hoofdstad en macht van het heidense Rome.

D. Zij zou een dodelijke wond krijgen (Openbaring 13:3).
De dodelijke wond werd toegebracht toen de generaal van Napoleon, Alexander Berthier, Rome binnenkwam en paus Pius VI in februari 1798 gevangen nam. Napoleon veronderstelde dat bij de dood van de paus het pausdom zou worden opgeheven. De paus stierf in Frankrijk in augustus 1799. “Half Europa dacht … dat zonder de paus het pausdom dood was.” 4 Dus dit punt past ook bij het pausdom.

E. De dodelijke wond zou genezen worden, en de hele wereld zou hulde brengen aan het beest (Openbaring 13:3).
Sinds zijn genezing is de kracht van het pausdom gegroeid. Vandaag de dag is ze een van de meest
Krachtige religieus-politieke organisaties en invloed centra in de wereld.

 

OVER DE PAUS:

Hij is de bekendste persoon in onze wereld. De mensen van de wereld zien hem als een sterke morele leider. Duizenden katholieken en niet-katholieken komen naar hem toe als hij andere landen bezoekt. In 2015 sprak hij voor het eerst in de geschiedenis voor een gezamenlijke zitting van het Amerikaanse Congres.

OVER HET PAUSDOM:

Een Amerikaanse ambassadeur heeft gezegd dat het Vaticaan ongeëvenaard is als ‘luisterpost’. 5 De pauselijke structuur is al voorbereid op wereldwijde controle.

Het is duidelijk dat de wond aan het genezen is en dat de ogen van de naties op het Vaticaan gericht zijn, passend bij de profetie van de Bijbel.

F. Het zou een sterke politieke macht worden (Openbaring 13:3, 7).
Zie item E hierboven. Vicarius Filii Dei

G. Het zou een zeer krachtige religieuze organisatie worden (Openbaring 13:3,8).
Zie punt E hierboven.

H. Het zou schuldig zijn aan godslastering (Openbaring 13:5, 6).
Het pausdom is schuldig aan godslastering omdat haar priesters beweren de zonden te vergeven en haar pausen beweren Christus te zijn.

I. Het zou oorlog voeren met de heiligen en hen vervolgen (Openbaring 13:7).
Het pausdom vervolgde en vernietigde miljoenen heiligen tijdens de Donkere Middeleeuwen.

J. Het zou 42 maanden lang regeren (Openbaring 13:5).
Het pausdom regeerde 42 profetische maanden, wat overeenkomt met 1.260 jaar, vanaf 538-1798 na Christus.

De punten H tot en met J passen ook duidelijk bij het pausdom. We hebben ze hier slechts kort aangeroerd, omdat ze uitgebreid aan bod kwamen in Studiegids 15, vraag 8.

K. Het zou het mysterieuze nummer 666 hebben (Openbaring 13:18).
Dit vers zegt: “Het is het getal van een man”, en Openbaring 15:2 verwijst naar “het getal van zijn naam”. Aan welke man denk je als je aan het pausdom denkt? Natuurlijk denken we aan de paus. Wat is zijn officiële naam? Hier is een katholiek citaat: “De titel van de paus van Rome is Vicarius Filii Dei”. (English: “Vicar of the Son of God”) 6 Maleachi Martin gebruikt in “The Keys of This Blood” dezelfde titel voor de paus op pagina 114. In een voetnoot bij Openbaring 13:18 in sommige Douay-versies van de Bijbel staat: “De cijfers van zijn naam vormen dit getal”. Let op de grafiek rechts, die laat zien wat er gebeurt als we de Romeinse cijferwaarde van de letters van de naam optellen. Ook hier past het pausdom bij het identificatiepunt. Het beest met het “merkteken” is het pausdom. Geen enkele andere macht in de geschiedenis zou mogelijkerwijs passen bij deze 11 goddelijke beschrijvende punten. Nu we het beest positief hebben geïdentificeerd, kunnen we haar merkteken, of symbool van autoriteit, ontdekken. Maar laten we eerst eens kijken naar Gods teken van autoriteit.

Vicarius Filii Dei

1 Andre Retif, The Catholic Spirit, trans. door Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 van The Twentieth Century Encyclopedia of Catholicism (New York, Hawthorne Books, 1959), p. 85.

2 Adolf Harnack, What is Christianity? trans. door Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2nd ed., rev., 1901), p. 270.

3 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church (herdruk: New York, Burt Franklin, 1959), p. 148, 149.

4 Joseph Rickaby, “The Modern Papacy”, Lecture on the History of Religion, Lecture 24, (Londen: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.

5 Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York, Simon & Schuster, 1990).

6 “Antwoorden op vragen van lezers,” Onze zondagse bezoeker, 15 november 1914.

 

2. Wat is Gods teken, of symbool, van autoriteit?

“Ik heb hen ook mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen hen en Mij, opdat zij zouden weten dat Ik de Heer ben die hen heiligt” (Ezechiël 20:12).

“Het is een teken tussen Mij en de kinderen van Israël voor altijd; want in zes dagen heeft de Heer de hemelen en de aarde gemaakt” (Exodus 31:17).

“Hij ontving het teken van de besnijdenis, een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij de vader zou zijn van al degenen die geloven, hoewel ze onbesneden zijn, opdat de gerechtigheid ook aan hen zou worden toegeschreven” (Romeinen 4:11).

Antwoord: In deze teksten zegt God dat Hij ons zijn sabbat heeft gegeven als teken van zijn scheppingskracht en zijn macht om ons te heiligen (te bekeren en te redden). In de Bijbel worden de woorden zegel, teken, merkteken en teken door elkaar gebruikt.7 Gods teken, de sabbat, stelt zijn heilige macht voor om als Schepper en Redder te heersen. Openbaring 7:1-3 zegt dat het op de voorhoofden (geesten – Hebr. 10:16) van Zijn volk geschreven zal worden. Het zal betekenen dat zij eigendom zijn van Hem en Zijn karakter hebben. Hebreeën 4:4-10 bevestigt dit door te zeggen dat wanneer we zijn rust ingaan (redding ontvangen), we zijn zevende-daagse sabbat heilig moeten houden als symbool, of merkteken, van de redding. Het houden van de ware sabbat betekent dat een persoon zijn leven aan Jezus Christus heeft overgegeven en bereid is om te volgen waar Jezus leidt. Aangezien het symbool, merkteken, van Gods gezag en macht zijn heilige sabbatdag is, lijkt het waarschijnlijk dat het symbool, of merkteken, van Gods uitdager – het beest – ook een heilige dag kan inhouden. Laten we eens kijken of dat zo is.

7 Vergelijk Genesis 17:11 met Romeinen 4:11 en Openbaring 7:3 met Ezechiël 9:4.

 

3. What does the papacy say is her symbol, or mark, of authority?

 

 

3.Wat zegt het pausdom dat haar symbool, of merkteken, van autoriteit is?

Antwoord: Let op het volgende gedeelte van een katholieke catechismus:

“Vraag: Heeft u een andere manier om te bewijzen dat de kerk de macht heeft om feesten voor te schrijven?

Antwoord: Als ze die macht niet had gehad, had ze niet kunnen doen wat alle moderne religies met haar overeenkomen – ze had de inachtneming van de zondag op de eerste dag van de week niet kunnen vervangen door de inachtneming van de zaterdag op de zevende dag, een verandering waarvoor geen bijbelse autoriteit bestaat “8 .

Het pausdom zegt hier dat het de sabbat “veranderde” in de zondag en dat vrijwel alle kerken de nieuwe heilige dag accepteerden. Zo beweert het pausdom dat de zondag als heilige dag het merkteken, of het symbool, is van haar macht en gezag.

8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3e Amerikaanse ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.

 

4. Heeft God zo’n poging tot verandering voorspeld?

Answer

Antwoord: Ja. In de beschrijving van de antichrist in Daniël 7:25 zei God dat het “van plan is om de tijden en de wet te veranderen”.

A. Hoe heeft het pausdom geprobeerd Gods wet te veranderen? Op drie manieren: In haar catechismus heeft ze (1) het tweede gebod tegen de verering van beelden weggelaten, en (2) de
vierde (sabbat) gebod van 94 woorden tot slechts acht. Het sabbatgebod (Exodus 20:8-11) specificeert duidelijk de sabbat als de zevende dag van de week. Zoals het pausdom in zijn catechismus heeft veranderd, luidt het gebod: “Vergeet niet dat u de sabbatdag heilig houdt”. Zo geschreven, kan het verwijzen naar elke dag. En ten slotte verdeelde zij (3) het tiende gebod… in twee geboden. Omdat het tweede gebod volledig is weggelaten blijven er nog maar negen geboden over. Door het in tweeën delen van het tiende gebod is het totale aantal weer terug naar tien.

B. Hoe heeft het pausdom geprobeerd Gods tijden te veranderen? Op twee manieren: Ze probeerde de tijd van de sabbat te veranderen van de zevende dag naar de eerste dag. (2) Ze probeerde ook Gods “timing” voor de begin- en sluitingsuren van de sabbat te veranderen. In plaats van de sabbatdag te tellen van de zonsondergang vrijdagavond tot de zonsondergang zaterdagavond zoals God voorschrijft (Leviticus 23:32), nam ze de heidense Romeinse gewoonte aan om de dag te tellen van middernacht zaterdagavond tot middernacht zondagavond. God voorspelde dat deze “veranderingen” zouden worden geprobeerd door het beest, of de antichrist.

Let op het volgende gedeelte uit een katholieke catechismus:

“Vraag. Welke is de sabbatdag?

Antwoord: Zaterdag is de sabbatdag.

Vraag: Waarom observeren we de zondag in plaats van de zaterdag?

Antwoord: We observeren de zondag in plaats van de zaterdag, omdat de katholieke kerk de plechtigheid van zaterdag op zondag heeft overgedragen. 9

Hier is nog een andere katholieke verklaring: “De kerk staat boven de Bijbel en deze overdracht van de sabbatviering van zaterdag op zondag is daar een positief bewijs van.” 10

Het pausdom zegt in deze verwijzingen dat de succesvolle verandering van de sabbatviering in de zondagse aanbidding het bewijs is dat het gezag ervan groter is, of “boven” de Schrift.

9Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.

10 The Catholic Record (Londen, Ontario, Canada, 1 september 1923).

 

5. Hoe kon iemand met een goed geweten proberen Gods heilige dag te veranderen?

Antwoord: We vragen het pausdom: “Heb je echt de sabbat veranderd in zondag?” Ze antwoordt: “Ja, dat hebben we gedaan. Het is ons symbool, of teken, van autoriteit en macht.” We vragen: “Hoe konden jullie daar zelfs maar aan denken?” Hoewel het een relevante vraag is, is de vraag die het pausdom officieel aan de protestanten stelt nog relevanter. Lees het alstublieft zorgvuldig:

“U zult me vertellen dat zaterdag de joodse sabbat was, maar dat de christelijke sabbat is veranderd in zondag. Veranderd! Maar door wie? Wie heeft het gezag om een uitdrukkelijk gebod van de Almachtige God te veranderen? Als God heeft gesproken en gezegd: Gij zult de zevende dag heilig houden, wie zal durven zeggen: Neen, gij mag werken en allerlei wereldlijke zaken doen op de zevende dag, maar gij zult de eerste dag heilig houden in zijn plaats? Dit is een zeer belangrijke vraag, waarvan ik niet weet hoe u die kunt beantwoorden. U bent een protestant, en u belooft alleen bij de Bijbel en de Bijbel te gaan; en toch gaat u in zo’n belangrijke zaak als de inachtneming van de ene dag op de zeven als een heilige dag, tegen de gewone letter van de Bijbel in, en zet een andere dag in de plaats van die dag die de Bijbel heeft bevolen. Het bevel om de zevende dag heilig te houden is een van de Tien Geboden; u gelooft dat de andere negen nog steeds bindend zijn; wie gaf u het gezag om met de vierde te knoeien? Als u in overeenstemming bent met uw eigen principes, als u werkelijk alleen de Bijbel en de Bijbel volgt, zou u in staat moeten zijn om een deel van het Nieuwe Testament te produceren waarin dit vierde gebod uitdrukkelijk wordt veranderd “11.

Tragisch genoeg staan zowel het katholicisme als het protestantisme ten onrechte voor het verwerpen van Gods sabbat – zijn teken van identificatie.

11 Bibliotheek van de christelijke leer: Waarom hou je de Sabbatdag niet heilig? (Londen: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.

 

Religious leaders who ignore God's holy Sabbath will face His indignation.

Religieuze leiders die Gods heilige sabbat negeren zullen Zijn verontwaardiging onder ogen zien.

6. Welke plechtige waarschuwingen heeft God gegeven met betrekking tot Zijn wet en Zijn teken, of markering?

Antwoord: A. God waarschuwt religieuze leiders om mensen niet te laten struikelen door te zeggen dat sommige geboden er niet toe doen (Maleachi 2:7-9). Sommige predikanten leren bijvoorbeeld: “Het maakt niet uit op welke dag je je heilig houdt.”

B. God waarschuwt mensen die willen dat hun predikanten gladde fabels prediken in plaats van de waarheid over Zijn wet (Jesaja 30:9, 10).

C. God waarschuwt de mensen voor het verharden van hun hart voor de waarheid van Zijn wet (Zacharia 7:12).

D. God stelt dat de onrust, de tragedie, de problemen en de ellende van de aarde komen omdat de mensen weigeren om Zijn wet te volgen – en zelfs hebben geprobeerd om deze te veranderen (Jesaja 24:4-6).

E. God waarschuwt religieuze leiders die weigeren om de profetieën van de eindtijd te prediken (Jesaja 29:10, 11).

F. God waarschuwt dat leiders die onderwijzen dat er echt geen verschil is tussen heilige dingen (zoals Gods heilige sabbat) en gewone dingen (zoals de zondag) zijn verontwaardiging onder ogen zullen zien (Ezechiël 22:26, 31).

 

7. Revelation 13:16 says people will receive the mark of the beast in the forehead or in the hand. What does this mean?

7.Openbaring 13:16 zegt dat mensen het merkteken van het beest in het voorhoofd of in de hand zullen ontvangen. Wat betekent dit?

Antwoord: Het voorhoofd vertegenwoordigt de geest (Hebreeën 10:16). Een persoon zal worden gemarkeerd in het voorhoofd door een beslissing om de zondag als een heilige dag te houden. De hand is een symbool van het werk (Prediker 9:10). Een persoon zal in de hand gemarkeerd worden door te werken aan Gods heilige sabbat of door mee te gaan met de zondagse wetten om praktische redenen (baan, gezin, enz.). Het teken, of merkteken, want of God of het beest zal onzichtbaar zijn voor de mensen. Je zal, in essentie, jezelf markeren door ofwel Gods markering – de sabbat – ofwel de markering van het beest – de zondag te accepteren. Hoewel onzichtbaar voor de mensen, zal God weten wie welk merkteken heeft (2 Timotheüs 2:19).

 

8. According to Isaiah 58:1, 13, 14, what decisive message does God deliver to His people in the last days?

8. Volgens Jesaja 58:1, 13, 14, welke beslissende boodschap brengt God in de laatste dagen over aan Zijn volk?

“Schreeuw hardop, spaar niet; verhef je stem als een trompet; vertel Mijn volk hun overtreding. … Als u uw voet van de sabbat afwendt, van het doen van uw plezier op Mijn heilige dag, en de sabbat een verrukking noemt … dan zult u zich verlustigen in de Heer” (Jesaja 58:1, 13, 14).

Antwoord: Hij zegt om Zijn volk te vertellen dat ze zondigen omdat ze Zijn heilige dag vertrappen, en Hij vraagt hen om te stoppen met het breken van de sabbat zodat Hij hen kan zegenen. Hij wil dat Zijn boodschapper hardop spreekt, zodat het volk zal horen. Merk op dat de derde engel van Openbaring 14:9-12, die de boodschap over het merkteken van het beest brengt, ook met luide stem spreekt (vers 9). De boodschap is te belangrijk om als gewoon te behandelen. Het is een kwestie van leven of dood! Jezus zegt dat zijn schapen, of mensen, Hem zullen volgen als Hij hen roept (Johannes 10:16, 27).

 

9. Do people who worship on Sunday as a holy day have the mark of the beast now?

9. Hebben mensen die op zondag als een heilige dag aanbidden nu het merkteken van het beest?

Antwoord: Absoluut niet! Niemand zal het merkteken van het beest hebben totdat de zondagse aanbidding een door de wet gedwongen kwestie wordt. Op dat moment zullen degenen die besluiten om de valse leer van het beest te volgen en op zondag te aanbidden – de vervalste heilige dag van het beest – zijn merkteken krijgen. Zij die Jezus volgen en Zijn waarheid gehoorzamen zullen Zijn sabbatdag heilig houden en Zijn merkteken ontvangen. Degenen die verwachten het merkteken van het beest in de toekomst te weigeren, moeten nu onder Jezus’ sabbatvlag stappen. Zijn macht is beschikbaar voor hen die Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32). Zonder Hem kunnen we niets doen (Johannes 15:5). Met Hem zijn alle dingen mogelijk (Marcus 10:27).

 

10. According to the book of Revelation, who did John see in God’s eternal kingdom?

10.Wie zag Johannes volgens het boek Openbaring in Gods eeuwige koninkrijk?

Antwoord: Het antwoord is drieledig en zeer duidelijk:

A. Zij die Gods teken (Zijn sabbat) in hun voorhoofd hebben (Openbaring 7:3, 4).

B. Zij die weigerden zich met het beest of zijn beeltenis te identificeren en die weigerden zijn merkteken of naam in hun voorhoofd te hebben (Openbaring 15:2).

C. De mensen die vandaag en in de eeuwigheid volgen waar Jezus naartoe leidt en Hem volledig vertrouwen in alles (Openbaring 14:4).


11. Wat zegt Jezus vandaag de dag tegen de mensen?

“Wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12).

Antwoord: Wat een fantastische belofte! Als we Hem volgen, zullen we niet in de duisternis terechtkomen, maar zullen we in plaats daarvan de glorieuze waarheid hebben. Verder zal het volgen van Hem en het houden van zijn sabbat Gods teken op ons voorhoofd zetten en ons beschermen tegen de vreselijke plagen (Psalm 91:10) die op de ongehoorzame zullen vallen (Openbaring 16). Het markeert ons ook als klaar voor de vertaling bij de tweede komst van Jezus. Wat een gezegende bescherming en zekerheid heeft God ons geboden!

Een dringende waarschuwing
Je zult meer verbazingwekkende informatie ontdekken als je de laatste drie studiegidsen van de negen bestudeert die de boodschappen van de drie engelen uit Openbaring 14:6-14 behandelen. Deze studiegidsen zullen uitleggen (1) welke rol de Verenigde Staten spelen in het laatste conflict op aarde, (2) hoe de kerken en religies van de wereld erbij betrokken zullen zijn, (3) welke wereldomstandigheden de laatste strijd van de aarde zullen bespoedigen, en (4) de verbazingwekkende strategie van Satan om miljarden te bedriegen. Als u zich afvraagt wat protestantse kerken te zeggen hebben over de pauselijke claim om de sabbat te veranderen in zondag, zullen citaten op de volgende twee pagina’s de schokkende antwoorden geven.

 

12. God vraagt u om zijn heilige sabbat op de zevende dag te houden als een teken dat u zijn verlossing hebt aanvaard en dat u Hem zult volgen waar Hij ook maar leidt. Zult u nu besluiten om Zijn sabbat heilig te houden?

Antwoord:


Gedachte vragen


 

Commentaar van kerken en andere autoriteiten over de sabbat

Antwoord:

Baptist: “Er was en is een gebod om de sabbatdag heilig te houden, maar die sabbatdag was niet de zondag. … Er zal echter gezegd worden, en met enige blijk van triomf, dat de sabbat werd overgebracht van de zevende naar de eerste dag van de week. … Waar is het verslag van zo’n transactie te vinden? Niet in het Nieuwe Testament. Absoluut niet. Er is geen bijbels bewijs van de verandering van de sabbatinstelling van de zevende naar de eerste dag van de week.” Dr. Edward T. Hiscox, auteur van The Baptist Manual, in een krant die voor een New Yorkse ministersconferentie op 13 november 1893 werd gelezen.

Katholiek: “U mag de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaring, en u zult geen enkele regel vinden die de heiliging van de zondag toestaat. De Schrift dwingt de religieuze naleving van de zaterdag af, een dag die [katholieken] nooit zullen heiligen”. James Kardinaal Gibbons, The Faith of Our Fathers, 93e editie, 1917, p. 58.

Kerk van Christus: “Eindelijk hebben we het getuigenis van Christus over dit onderwerp. In Marcus 2:27 zegt hij: ‘De sabbat is gemaakt voor de mens, en niet voor de mens voor de sabbat’. Uit deze passage blijkt dat de sabbat niet alleen voor de Israëlieten is gemaakt, zoals Paley en Hengstenberg ons willen doen geloven, maar voor de mens … dat wil zeggen voor het ras. Vandaar dat we concluderen dat de sabbat vanaf het begin is geheiligd en dat het aan Adam is gegeven, zelfs in Eden, als een van die oerinstellingen die God heeft verordend voor het geluk van alle mensen”. Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165.

Congregationalist: “De christelijke sabbat staat niet in de Schriften en werd door de primitieve kerk niet de sabbat genoemd. Dwight’s Theology, Vol. 4, p. 401.

Bisschoppelijk: “De zondag (Dies Solis, van de Romeinse kalender, ‘dag van de zon’, omdat die gewijd is aan de zon), de eerste dag van de week, werd door de vroege christenen aangenomen als een dag van aanbidding. … In het Nieuwe Testament zijn geen voorschriften voor de naleving ervan vastgelegd, en de naleving ervan is zelfs niet verplicht”. “Zondag,” A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk en Wagnalls, 1883) p. 2259.

Luthers: “De inachtneming van de dag des Heren [zondag] is niet gegrondvest op een bevel van God, maar op het gezag van de kerk.” Augsburgse geloofsbelijdenis, geciteerd in het Catholic Sabbath Manual, deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 10.

Methodist: “Neem de zaak van de zondag. Er zijn aanwijzingen in het Nieuwe Testament over hoe de kerk de eerste dag van de week als aanbiddingsdag is gekomen, maar er is geen passage die de christenen vertelt om die dag te houden, of om de Joodse sabbat naar die dag over te dragen”. Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2 juli 1942.

Moody Bible Institute: “De sabbat was bindend in Eden, en is sindsdien van kracht. Dit vierde gebod begint met het woord ‘onthoud’, waaruit blijkt dat de sabbat al bestond toen God de wet op de stenen tafelen van de Sinaï schreef. Hoe kunnen mensen beweren dat dit ene gebod is afgeschaft als ze toegeven dat de andere negen nog steeds bindend zijn? D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.

Presbyteriaans: “Totdat dus kan worden aangetoond dat de hele zedenwet is ingetrokken, zal de sabbat standhouden. … De leer van Christus bevestigt de eeuwigheid van de sabbat.” T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp. 474, 475.

Pinksteren: “Waarom aanbidden we op zondag? Leert de Bijbel ons niet dat zaterdag de dag van de Heer moet zijn?” … Blijkbaar zullen we het antwoord moeten zoeken uit een andere bron dan het Nieuwe Testament” David A. Womack, “Is zondag de dag des Heren?” The Pentecostal Evangel, 9 augustus 1959, nr. 2361, p. 3.

Encyclopedie: “Zondag was een naam die de heidenen aan de eerste dag van de week gaven, omdat het de dag was waarop ze de zon aanbaden … De zevende dag werd door God zelf gezegend en geheiligd, en … hij verlangt van zijn schepselen dat zij deze voor Hem heilig houden. Dit gebod is een universele en eeuwigdurende verplichting: “Eadie’s Biblical Cyclopedia, 1890 ed., p. 561.


Quizvragen


 

1. Veel mensen hebben al het merkteken van het beest gekregen. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

2. Het merkteken van het beest is (1)

_____ Uw sofi-nummer.
_____ Zondag als een heilige dag.
_____ De barcodes voor de boodschappenprijzen.

3. De beestjesorganisatie die het merkteken heeft is de (1)

_____ Verenigde Naties.
_____ Papacy.
_____ Europese Unie.
_____ Trilaterale commissie.

4. Het merk is letterlijk en zal door iedereen gezien worden. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

5. God heeft ook een merkteken, of symbool, van zijn macht en autoriteit. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

6. Gods teken van autoriteit is (1)

_____ Een geheim nummer dat aan elke trouwe christen wordt gegeven.
_____ Spreken in tongen.
_____ Sabbath-keeping ter nagedachtenis aan de Schepping en de heiliging.
_____ Doop.

7. Hoe probeerde het “beest” Gods wet te veranderen? (2)

_____ Sabbat (van het vierde gebod) veranderen in zondag.
_____ Het leren dat het geen zonde is om overspel te plegen.
_____ Het verwijderen van het gebod tegen de verering van beelden.

8. Hoe lang is in de Bijbelse profetie 42 maanden? (1)

_____ 420 letterlijke jaren.
_____ Drie en een half letterlijk jaar.
_____ 1.260 letterlijke dagen.
_____ 1.260 letterlijke jaren.

9. Waar wordt het merkteken van het beest geplaatst? (2)

_____ In de hand.
_____ Op de mond.
_____ Op de wang.
_____ Op het voorhoofd.

10. Waar zal Gods teken worden geplaatst? (1)

_____ Aan de hand.
_____ In het voorhoofd.
_____ Op de tong van de persoon.

11. Welke boodschap van de drie engelen is de waarschuwing tegen het teken van het beest? (1)

_____ Eerste boodschap van een engel.
_____ Tweede boodschap van de engel.
_____ Bericht van de derde engel.

12. Het beest probeerde Gods tijden te veranderen door (2)

_____ Viering van Nieuwjaar als feestdag.
_____ Het veranderen van Gods heilige dag van de zevende naar de eerste dag van de week.
_____ Het instellen van de uren voor Gods heilige dag als middernacht tot middernacht in plaats van zonsondergang.

13. Jezus gaf ons de waarschuwingsboodschap met betrekking tot het merkteken van het beest. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

14. Teken, merkteken, zegel en penning worden door elkaar gebruikt in de Schrift. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

15. Er is geen bijbelse toestemming om de zondag als een heilige dag te observeren. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

16. Ik geloof dat ik Gods zevende dag sabbat (zaterdag) als zijn heilige dag moet gaan houden.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.