INSPIREERT GOD ASTROLOGEN EN HELDERZIENDEN?

Does God Inspire Astrologers and Psychics?Les 24

Als een zelfverklaarde profeet plotseling opstond en menigte begon te tekenen met roerige boodschappen, de zieken genezen, de doden opwekken, het vuur uit de hemel laten neerdalen en de kennis van je persoonlijke geheimen onthullen – zou je dan in hem of haar geloven? Zou je moeten geloven? Je uiteindelijke bestemming is misschien wel direct verbonden aan je vermogen om onderscheid te maken tussen ware en valse profeten. Het is dus heel belangrijk om te weten wat de Bijbel werkelijk zegt over dit actuele onderwerp!

 

 

1. Leert de Bijbel dat er in de laatste dagen van de aarde ware profeten zullen zijn?

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen” (handelingen 2:17).

Antwoord: Ja. Zowel mannen als vrouwen zullen in de laatste dagen profeteren (Joël 2:28-32).

 

2. Jezus plaatste bij zijn hemelvaart de gave van de profeten in zijn kerk, samen met vier andere gaven: apostelen, evangelisten, voorgangers en leraren (Efeziërs 4:7-11). Waarom heeft God deze gaven in de kerk geplaatst?

“Voor het uitrusten van de heiligen voor het werk van de bediening, voor de opbouw van het lichaam van Christus” (Efeziërs 4:12).

Antwoord: Jezus gaf alle vijf de gaven voor de uitrusting van zijn heiligen. Het uitrusten van Gods eindtijdkerk is niet mogelijk als een van deze vijf gaven ontbreekt.

 

The Bible says that God gives the gift of prophecy to both men and women.

De Bijbel zegt dat God de gave van profetie aan zowel mannen als vrouwen geeft.

 

3. Was de gave van profetie in de Bijbelse tijd beperkt tot de mannen?

Antwoord: Nee. Naast veel mannen die de gave van profetie hadden, gaf God de gave ook aan minstens acht vrouwen: Anna (Lucas 2:36-38); Miriam (Exodus 15:20); Deborah (Rechters 4:4); Hulda (2 Koningen 22:14); en de vier dochters van Filips, een evangelist (Handelingen 21:8, 9).

 

4. How long were these gifts to remain in God’s church?

4. Hoe lang waren deze gaven om in Gods kerk te blijven?

“Tot wij allen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God komen, tot een volmaakt mens, tot de maat van de gestalte van de volheid van Christus” (Efeziërs 4:13).

Antwoord: Zij zullen blijven totdat Gods volk verenigd is, volwassen christenen – wat natuurlijk aan het einde van de tijd zal zijn.

 

5. From what source do true prophets obtain their information?

5. Uit welke bron halen de ware profeten hun informatie?

“De profetie is nooit gekomen door de wil van de mens, maar de heilige mensen van God spraken zoals zij werden bewogen door de Heilige Geest” (2 Petrus 1:21).

Antwoord: Profeten spreken niet hun eigen persoonlijke mening uit over geestelijke zaken. Hun gedachten komen van Jezus, door de Heilige Geest.

 

6. God spreekt tot de profeten op drie verschillende manieren. Wat zijn deze manieren?

“Als er een profeet onder u is, maak ik, de Heer, mijzelf bekend in een visioen; ik spreek tot hem in een droom. … Ik spreek met hem van aangezicht tot aangezicht” (Numeri 12:6, 8).

Antwoord: Visioenen, dromen, of van aangezicht tot aangezicht.

 

7. What are the physical evidences of a true prophet in vision?

 

 

7. Wat zijn de fysieke bewijzen van een ware profeet in visioen?

Antwoord: Let op deze zes cruciale punten:

A. Zal in eerste instantie fysieke kracht verliezen (Daniël 10:8).

B. Kan later bovennatuurlijke kracht ontvangen (Daniël 10:18, 19).

C. Geen adem in het lichaam (Daniël 10:17).

D. In staat om te spreken (Daniël 10:16).

E. Niet bewust van de aardse omgeving (Daniël 10:5-8; 2 Korintiërs 12:2-4).

F. Ogen zullen open zijn (Numeri 24:4).

Deze zes Bijbelse punten leveren het fysieke bewijs van een ware profeet in het visioen; ze verschijnen niet altijd samen. Het visioen van een profeet kan oprecht zijn zonder alle zes de bewijzen tegelijk te manifesteren.

 

8. Is the working of great miracles proof that a prophet is of God?

8. Is de werking van grote wonderen het bewijs dat een profeet van God is?

“Zij zijn geesten van demonen, die tekenen [wonderen] verrichten” (Openbaring 16:14).

Antwoord: Nee. De duivel en zijn afgezanten hebben ook de macht om wonderen te verrichten. Wonderen bewijzen maar één ding: bovennatuurlijke kracht. Maar zo’n kracht komt zowel van God als van Satan (Deuteronomium 13:1-5; Openbaring 13:13, 14).

 

9. Of what perilous end-time danger does Jesus warn us?

9. Voor welk gevaarlijk gevaar voor de eindtijd waarschuwt Jezus ons?

“Valse christenen en valse profeten zullen opstaan en grote tekenen en wonderen vertonen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden” (Matteüs 24:24).

Antwoord: God waarschuwt ons voor valse christenen en valse profeten die zo extreem overtuigend zullen zijn dat zij allen, behalve de uitverkorenen van God, zullen bedriegen. Miljarden zullen worden bedrogen en verloren gaan.

 

10. Hoe kan ik bepalen of een profeet waar of vals is?

“Aan de wet en aan het getuigenis! Als zij niet volgens dit woord spreken, is dat omdat er geen licht in hen is” (Jesaja 8:20).

Antwoord: Test hun leer en gedrag door het Woord van God, de Bijbel. Als ze leren en zich in strijd met de Schrift gedragen, zijn ze valse profeten en “er is geen licht in hen”.

 

Psychics and diviners who claim to be guided by spirits of the dead are not led of God.

Helderzienden en wichelroedelopers die beweren door geesten van de doden te worden geleid, worden niet door God geleid.

11. Worden bepaalde soorten valse profeten specifiek genoemd en veroordeeld in de Bijbel?

Antwoord: Ja. Deuteronomium 18:10-12 en Openbaring 21:8 spreken tegen de volgende soorten valse profeten:

A. Waarzegger – astroloog

B. Tovenaar – iemand die beweert contact te hebben met geesten van de doden

C. Medium – iemand die beweert de geesten van de doden te kanaliseren

D. Iemand die hekserij beoefent – waarzeggerij

E. Iemand die voortekenen interpreteert – iemand die spreuken uitspreekt of grafieken gebruikt

F. Spiritist – iemand die beweert met de doden te praten

G. Heks of tovenaar (KJV) – vrouwelijke of mannelijke helderziende

De meeste van deze valse profeten beweren contact te hebben met de geesten van de doden. In de Bijbel staat duidelijk dat de doden niet door de levenden kunnen worden gecontacteerd. (Studiegids 10 bevat meer informatie over de dood.) De veronderstelde geesten van de doden zijn boze engelen-duivels (Openbaring 16:13, 14). Kristallen ballen, het lezen van handpalmen, het ontcijferen van bladeren, astrologie en het praten met de veronderstelde geesten van de doden zijn niet Gods manieren om met mensen te communiceren. De Schrift leert duidelijk dat al deze dingen een gruwel zijn (Deuteronomium 18:12). En erger nog, zij die er nog steeds bij betrokken zijn, zullen uit Gods koninkrijk worden geweerd (Galaten 5:19-21; Openbaring 21:8; 22:14, 15).

 

12. Is a true prophet’s work primarily to serve the church or to serve unbelievers?

12. Is het werk van een ware profeet in de eerste plaats bedoeld om de kerk te dienen of om ongelovigen te dienen?

“Profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven.” (1 Korintiërs 14:22).

Antwoord: De Bijbel is duidelijk. Hoewel de boodschap van een profeet soms het publiek kan oprichten, is het primaire doel van profetie het dienen van de kerk.

 

13. Heeft Gods eindtijdkerk de gave van profetie?

Antwoord: In Studiegids 23 ontdekten we dat Jezus een zespuntsbeschrijving geeft van zijn eindtijdkerk. Laten we deze zes punten opnieuw bekijken:

A. Het zou niet bestaan als een officiële organisatie tussen nr. 538 en 1798.

B. Het zou ontstaan en zijn werk doen na 1798.

C. Zij zou de Tien Geboden onderhouden, met inbegrip van de zevende-daagse sabbat van het vierde gebod.

D. Het zou de gave van profetie hebben.

E. Het zou een wereldwijde zendingskerk zijn.

F. Het zou de drieengelenboodschap van Jezus’ Openbaring 14:6-14 zijn, die hij onderwijst en predikt.

Het is belangrijk om te onthouden dat Gods eindtijdrestantenkerk moet passen bij alle zes de beschrijvende punten van Jezus. Dit betekent dat de gave van de profetie moet worden opgenomen. Het zal een profeet hebben.

 

Joining God's church, which has all the gifts, will anchor you spiritually.

Als je je aansluit bij Gods kerk, die alle gaven heeft, zal je geestelijk verankerd worden.

14. Wanneer u zich aansluit bij Gods eindtijdkerk, die alle gaven heeft, hoe zal dat u dan beïnvloeden?

“Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, ” (Efeziërs 4:14).

Antwoord: Het zal je geestelijk verankeren. Je zult niet langer onzeker en onzeker zijn in je geloof.

 

The eye of the church symbolize prophecy.

Het oog van de kerk symboliseert de profetie.

15. De apostel Paulus, in 1 Korintiërs 12:1-18, houdt vast aan de gaven die Jezus de kerk aan delen van het lichaam gaf. Welk deel van het lichaam vertegenwoordigt het best de gave van de profetie?

“Vroeger in Israël, toen een man naar God ging om te vragen, sprak hij zo: “Kom, laten we naar de ziener gaan”, want wie nu een profeet wordt genoemd, werd vroeger een ziener genoemd” (1 Samuël 9:9).

Antwoord: Aangezien een profeet soms een ziener wordt genoemd (iemand die in de toekomst kan kijken), zouden de ogen het best de gave van de profetie vertegenwoordigen.

 

A church without the gift of prophecy is blind.

Een kerk zonder de gave van profetie is blind.

16. Aangezien profetie de ogen van de kerk is, zou een kerk zonder de gave van profetie in welke toestand verkeren?

Antwoord:   Het zou blind zijn. Jezus verwees naar de latere gevaren toen Hij zei: “Als de blinde de blinde leidt, zullen beiden in een sloot vallen” (Mattheüs 15:14).

 

17. Must God’s remnant church have all the gifts that Christ gave?

17. Moet Gods Resterende Kerk alle gaven hebben die Christus heeft gegeven?

Antwoord: Ja. De Schrift leert duidelijk dat God’s eindtijdkerk ‘tekort zal komen in geen gave’, wat betekent dat zij alle gaven moet hebben, inclusief de gave van de profetie (1 Korintiërs 1:5-8).

 

18. Revelation 12:17 points out that God’s end-time remnant church will “have the testimony of Jesus Christ.” Revelation 19:10 says that “the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.” Can we be s

18. Openbaring 12:17 wijst erop dat Gods eindtijd-restantenkerk “het getuigenis van Jezus Christus zal hebben”. Openbaring 19:10 zegt dat “het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is.” Kunnen we er zeker van zijn dat dit betekent dat de kerk een profeet zal hebben?

Antwoord:   Ja. Een engel vertelde de apostel Johannes in Openbaring 19:10 dat hij de “dienstknecht” van Johannes was, een van zijn “broeders” die het getuigenis van Jezus hebben. Dezelfde engel herhaalde de identieke informatie in Openbaring 22:9 en zei: “Ik ben uw dienstknecht en van uw broeders de profeten”. Merk deze keer op dat hij zichzelf een profeet noemde in plaats van een profeet met het getuigenis van Jezus. Dus het “getuigenis van Jezus” en een profeet zijn betekenen hetzelfde.

 

19. Of what other special significance are the words the “testimony of Jesus”?

19. Van welke andere bijzondere betekenis zijn de woorden “getuigenis van Jezus”?

Antwoord: Het “getuigenis van Jezus” betekent dat de woorden van een profeet van Jezus zijn. Wij moeten de woorden van een ware profeet beschouwen als een bijzondere boodschap van Jezus aan ons (Openbaring 1:1; Amos 3:7). Het is uiterst gevaarlijk om een ware profeet op enigerlei wijze te verwijten. Het is hetzelfde als het brengen van verwijten aan Jezus, die hen stuurt en leidt. Geen wonder dat God waarschuwt: “Doe mijn profeten geen kwaad” (Psalm 105:15).

 

20. Wat zijn de Bijbelse kwalificaties voor een echte profeet?

Antwoord:  

De Bijbelse testpunten voor een ware profeet zijn als volgt:

A. Leef een godvruchtig leven (Matteüs 7:15-20).

B. Wees door God tot dienst geroepen (Jesaja 6:1-10; Jeremia 1:5-10; Amos 7:14, 15).

C. Spreek en schrijf in overeenstemming met de Bijbel (Jesaja 8:19, 20).

D. Voorspel gebeurtenissen die uitkomen (Deuteronomium 18:20-22).

E. Zal visioenen hebben (Numeri 12:6).

 

21. Heeft God een profeet naar zijn eindtijd-restantenkerk gestuurd?

 

Answer

Antwoord: Ja, dat deed hij! Hier zijn de korte details:

God roept een jonge vrouw

Gods eindtijdkerk begon zich te vormen in het begin van de jaren 1840 en had dringend behoefte aan begeleiding. Dus, in harmonie met Zijn belofte van Amos 3:7, riep God een jonge vrouw genaamd Ellen Harmon om Zijn profetes te zijn. Ellen nam de oproep aan. Ze was op negenjarige leeftijd gewond geraakt bij een ongeluk en moest met slechts drie jaar formeel onderwijs stoppen met school. Haar gezondheid ging achteruit totdat ze, toen ze door God werd geroepen toen ze 17 jaar oud was, slechts 70 pond woog en werd opgegeven om te sterven.

Ze diende 70 jaar

Ellen accepteerde Gods roep met het begrip dat Hij haar fysiek in staat zou stellen en haar nederig zou houden. Ze leefde nog eens 70 jaar en stierf op 87-jarige leeftijd. Ze stond erop dat haar doel en werk was om de kerk en haar leden te wijzen op de Bijbel – die haar geloofsbelijdenis zou zijn – en op Jezus’ gratis gave van gerechtigheid. Ellen vervulde elke test van een profeet die in deze studiegids wordt genoemd.

Haar pseudoniem en haar boeken

Ellen trouwde met James White, een geestelijke, en schreef onder de naam Ellen G. White. Ze werd een van ‘s werelds meest productieve vrouwelijke schrijvers. Haar boeken, die wereldwijd worden gelezen, geven geïnspireerd advies over gezondheid, onderwijs, matiging, het christelijke huis, opvoeden, publiceren en schrijven, het helpen van de behoeftigen, rentmeesterschap, evangelisatie, christelijk leven en nog veel meer. Haar boek Onderwijs wordt beschouwd als een autoriteit op dit gebied. Dr. Florence Stratemeyer, een voormalig professor in het onderwijs aan de Universiteit van Columbia, zei dat het boek “geavanceerde onderwijsconcepten” bevatte en “meer dan vijftig jaar zijn tijd vooruit was”. Dr. Clive McCay, voormalig hoogleraar voeding aan Cornell University, zei over haar geschriften over gezondheid: “Ondanks het feit dat de werken van mevrouw White werden geschreven lang voor de komst van de moderne wetenschappelijke voeding, is er geen betere algemene gids beschikbaar vandaag.” Late nieuwslezer Paul Harvey zei dat ze “schreef met zo’n diepgaand begrip over het onderwerp voeding dat alle, behalve twee van de vele principes die ze omhelsde, wetenschappelijk zijn vastgesteld.” Haar boek The Desire of Ages, over het leven van Christus, is bestempeld als een “Engels meesterwerk” door Stationers Hall in Londen. Het is hartverwarmend en verheffend en gaat de beschrijving te boven. Ze zei over het onderwerp van intelligentie dat het IQ van een persoon kan worden verhoogd – lang voordat deskundigen het ermee eens zijn. Ze zei in 1905 dat kanker een kiem (of virus) is, die de medische wetenschap pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw begon te onderschrijven. Ellen zou de op drie na meest vertaalde schrijver aller tijden zijn. Haar boek over christelijk leven, Steps to Christ, is vertaald in meer dan 150 talen en dialecten. (Voor een gratis exemplaar van dit inspirerende boek, schrijf naar Amazing Facts.)

 

22. Had Ellen White visioenen?

Answer

Antwoord: Ja, veel van hen. Ze duurden van een paar minuten tot zes uur. En ze voldoen aan de Bijbelse standaard voor visioenen zoals geschetst in het antwoord op vraag 7 van deze Studiegids.

 

23. Zijn de woorden van Ellen White bedoeld als onderdeel van de Bijbel of als aanvulling op de Bijbel?

Antwoord: Nee. De leer komt alleen uit de Bijbel. Als een eindtijdprofeet was het haar doel om de liefde van Jezus en Zijn nakende terugkeer te benadrukken. Ze drong er bij de mensen op aan om Hem te dienen en Zijn gerechtigheid als een gratis geschenk te aanvaarden. Ze richtte ook de aandacht van de mensen op de Bijbelse profetieën voor de eindtijd, in het bijzonder de drie ledige boodschap van Jezus voor de wereld van vandaag (Openbaring 14:6-14). Zij drong erop aan dat zij deze boodschappen van hoop snel en wereldwijd zouden delen.

 

24. Did Ellen White speak in harmony with the Scriptures?

24. Sprak Ellen White in harmonie met de Schrift?

 

Antwoord: Ja! Haar geschriften zijn verzadigd met de Schrift. Haar bedoeling was om de mensen te wijzen op de Bijbel. Haar woorden zijn nooit in tegenspraak met Gods Woord.

 

25. How can I accept Ellen White as a true prophet, since I do not know what she wrote?

25. Hoe kan ik Ellen White accepteren als een ware profeet, omdat ik niet weet wat ze heeft geschreven?

Antwoord: Je kunt niet, totdat je hebt gelezen wat ze heeft geschreven. U kunt echter wel weten dat (1) Gods ware eindtijdkerk een profeet moet hebben, dat (2) Ellen White de beproevingen van een profeet heeft doorstaan, en dat (3) ze het werk van een profeet heeft gedaan. We dringen er bij u op aan om een van haar boeken te verkrijgen en te lezen en het met eigen ogen te zien. (Een goedkoop paperback exemplaar van The Desire of Ages kan worden gekocht bij Amazing Facts). Als je het leest, vraag jezelf dan af of het je naar Jezus trekt en of het in harmonie is met de Bijbel. Wij denken dat je het absoluut boeiend zult vinden. Het is voor u geschreven!

 

26. What three-point command does the apostle Paul give us regarding a prophet?

26. Welk driedelige bevel geeft de apostel Paulus ons met betrekking tot een profeet?

“veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het
goede.” (1 Tessalonicenzen 5:20, 21).

Antwoord: Paulus zegt dat we een profeet niet moeten verachten of
“afstellen”. Integendeel, we moeten aan de hand van de bijbel zorgvuldig
testen wat de profeet zegt en doet. Als de woorden en het gedrag van
een profeet in overeenstemming zijn met de Bijbel, moeten we aandacht
schenken aan hen. Dit is wat Jezus vandaag van Zijn eindtijd-mensen vraagt.

 

27. Hoe beoordeelt Jezus de verwerping van de woorden en de raadgevingen van een ware profeet?

Antwoord: Jezus telde de verwerping van een ware profeet als het verwerpen van de wil van God (Lucas 7:28–30). Verder verklaarde Hij dat geestelijke welvaart afhankelijk is van het geloven van Zijn profeten (2 Kronieken 20:20).

 

The words of a true prophet always lead people to a deeper study of the Bible.

De woorden van een ware profeet leiden mensen altijd naar een diepere studie van de Bijbel.

28. Ontstaat er bij ware eindtijdprofeten een nieuwe leer, of komt de leer strikt uit de Bijbel?

Antwoord: Echte eindtijdprofeten verzinnen geen nieuwe doctrines (Openbaring 22:18, 19). De Bijbel is de bron van alle doctrines. Ware profeten echter doen dit:

A. Onthullen van opwindende nieuwe facetten mbt. Bijbelse doctrines die niet duidelijk waren totdat ze werden geopenbaard door de profeet (Amos 3:7).

B. Leid Gods volk naar een nauwere wandeling met Jezus en een diepere studie van Zijn Woord.

C. Help Gods volk om moeilijke, onduidelijke of onopgemerkte delen van de Bijbel te begrijpen, zodat ze plotseling tot leven komen voor ons en grote vreugde brengen.

D. Help Gods volk te beschermen tegen fanatisme, bedrog en geestelijke verdoving.

E. Help Gods volk de eindtijdprofetieën te begrijpen, die, geverifieerd door het dagelijks leven nieuwsgebeurtenissen, krijgen plotseling een nieuwe betekenis.

F. Help Gods volk de zekerheid te voelen van de spoedige terugkeer van Jezus en het einde van de wereld.

Voor een diepere liefde voor Jezus, een levendige nieuwe opwinding over de Bijbel en een nieuw begrip van Bijbelse profetieën – luister naar Gods eindtijdprofeet. U zult zien dat het leven een glorieuze nieuwe dimensie krijgt. Onthoud dat Jezus zei dat Hij zijn eindtijdkerk zou zegenen met nuttige profetische boodschappen. Prijs de Heer! Hij doet alles wat de hemel kan doen voor Zijn eindtijdmensen. Hij is van plan om Zijn volk te redden en hen naar Zijn eeuwige koninkrijk te brengen. Degenen die Hem volgen zijn verzekerd van toegang tot de hemel (Mattheüs 19:27-29).

Opmerking: Dit is de negende en laatste Studiegids over het onderwerp van de boodschappen van de drie engelen uit Openbaring 14:6-14. Er blijven drie fascinerende studiegidsen over andere cruciale onderwerpen over.

 

29. Ben je bereid om de geschriften van Ellen White door de Schrift te testen en haar raad te aanvaarden als deze in overeenstemming is met de Bijbel?

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Wat gebeurt er als een kerk geen profeet heeft?

“Where there is no vision [prophecy], the people perish: but he that keepeth the law, happy is he”
(Proverbs 29:18 KJV). When a church does not have a prophet to counsel, guide, and lead it back to Jesus and the Bible, the people will flounder (Psalm 74:9, 10) and eventually perish.

 

2. Zullen er tussen nu en de tweede komst van Jezus nog meer ware profeten verschijnen?

Gebaseerd op Joël 2:28, 29, lijkt het zeker mogelijk. Er zullen ook valse profeten zijn (Mattheüs 7:15; 24:11, 24). We moeten bereid zijn om profeten door de Bijbel te testen (Jesaja 8:19, 20; 2 Timotheüs 2:15), waarbij we alleen rekening houden met hun raad als ze oprecht zijn. God weet wanneer profeten nodig zijn om mensen wakker te maken, hen te waarschuwen en hen tot Jezus en Zijn Woord te wenden. Hij zond een profeet (Mozes) om Zijn volk uit Egypte te leiden (Hosea 12:13). Hij stuurde een profeet (Johannes de Doper) om de mensen voor te bereiden op de eerste komst van Jezus (Marcus 1:1-8). Hij beloofde ook profetische boodschappen voor deze eindtijd. God stuurt profeten om ons te wijzen op de Bijbel en zijn laatste dagen profetieën; om ons te versterken, te bemoedigen en te verzekeren; en om ons te maken als Jezus. Dus laten we profetische boodschappen verwelkomen en God prijzen voor het sturen ervan voor ons persoonlijk welzijn.

 

3. Waarom hebben de meeste kerken vandaag de dag niet de gave van profetie?

Lamentations 2:9 says, “The law is no more; her prophets also find no vision from the Lord” (KJV).
Ezekiel 7:26, Jeremiah 26:4–6, Ezekiel 20:12–16, and Proverbs 29:18 also show that when God’s people openly disregard His commandments, prophets receive no vision from Him. When they begin to obey His commands, He sends a prophet to encourage and guide. When God’s end-time remnant church emerged keeping all His commandments—including the Sabbath commandment, it was time for a prophet. And God sent one, right on schedule.

 

4. Wat kun je doen om de gave van de profetie betekenisvol voor je te maken?

Bestudeer het voor jezelf en volg het gebedsvol zodat Jezus je kan leiden en voorbereiden op Zijn komst. “Ik dank mijn God altijd … dat u in alles verrijkt bent door Hem … ook al is het getuigenis van Christus [geest van profetie] in u bevestigd, zodat u in geen enkele gave tekort komt, reikhalzend naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus, die u ook tot het einde toe zal bevestigen, opdat u onberispelijk zult zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus” (1 Korintiërs 1:4-8).

 

5. Zal de gave van de profetie of de gave van de tongen een grotere rol spelen in Gods restgemeente?

De gave van de profetie zal de hoofdrol spelen. In 1 Korintiërs 12:28 staat het op de tweede plaats van alle gaven, terwijl de gave van de tongentaal als laatste wordt genoemd. Een kerk zonder de gave van de profetie is blind. Jezus waarschuwt zijn eindtijdkerk plechtig voor het gevaar van blindheid en spoort hen aan om hun ogen met hemelse ogen te laten zalven zodat ze kunnen zien (Openbaring 3:17, 18). De oogklep vertegenwoordigt de Heilige Geest (1 Johannes 2:20, 27; Johannes 14:26), die alle gaven aan de kerk geeft (1 Korintiërs 12:4, 7-11). Het gehoor geven aan de woorden van Gods profeet zal zijn eindtijdgenoten helpen om de Bijbel te begrijpen en zal onzekerheid en verwarring voorkomen.

 

6. Als wij geloven dat “de Bijbel en de Bijbel alleen”, moeten wij dan niet de hedendaagse profeten afwijzen?

De Bijbel is de enige bron van de christelijke leer. Echter, dezelfde Bijbel wijst erop: De gave van profetie zal bestaan in Gods kerk tot het einde der tijden (Efeziërs 4:11, 13; Openbaring 12:17; 19:10; 22:9). Het verwerpen van de raad van een profeet is het verwerpen van Gods wil (Lucas 7:28-30). Wij worden bevolen om profeten te testen en hun raad op te volgen als zij in harmonie met de Bijbel spreken en leven (1 Thessalonicenzen 5:20, 21). Dus moeten mensen die hun geloof baseren op “alleen de Bijbel” de raadgevingen van de Bijbel met betrekking tot de profeten volgen. Ware profeten zullen altijd in harmonie met de Bijbel spreken. Profeten die Gods Woord tegenspreken zijn vals en moeten worden afgewezen. Als we er niet in slagen om naar profeten te luisteren en ze te testen, dan baseren we ons geloof niet op de Bijbel.


Quizvragen


 

1. Controleer de onderstaande items die dezelfde betekenis hebben: (4)

_____ Getuigenis van Jezus.

_____ De gave van de tongen.

_____ Geest van profetie.

_____ Voorspellingen van helderzienden.

_____ Geschenk van profetie.

_____ Gesprek met dode geesten.

_____ Profeten die tot de kerk spreken.

2. Geeft God de gave van profetie aan zowel mannen als vrouwen? (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

3. Volgens Efeziërs hoofdstuk 4, welke vijf gaven heeft Jezus bij zijn hemelvaart de kerk achtergelaten? (5)

_____ Profeten.

_____ Leraren.

_____ Zingen.

_____ Delen met de behoeftigen.

_____ Predikanten.

_____ Apostelen.

_____ Getuigen.

_____ Evangelisten.

 

4. Hoe lang waren deze vijf gaven, inclusief de profeten, om in de kerk te blijven? (1)

_____ Alleen tot de profeten van het Nieuwe Testament stierven.

_____ Totdat het oordeel begint.

_____ Tot het einde van de wereld.

 

5. Welke dingen zijn volgens de Bijbel waar voor een profeet in het visioen? (5)

_____ Praat in onbekende talen.

_____ Spreekt nooit tijdens een visioen.

_____ Ogen blijven open.

_____ Wordt vaak gewelddadig.

_____ Heeft geen adem in het lichaam.

_____ Kan soms spreken tijdens een visioen.

_____ Onbewust van de aardse omgeving.

_____ Kan bovennatuurlijke kracht ontvangen.

 

6. Wonderbaarlijke werking is altijd het bewijs dat een profeet van God is. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

7. Ik kan zeker weten dat een profeet van God is als hij of zij (1)

_____ vriendelijk en genadig is in gedrag.

_____ fantastische wonderen doet.

_____ oogverblindend helder is.

_____ Lijkt de Bijbel goed te kennen.

_____ Lijkt op Jezus.

_____ Spreekt en handelt in harmonie met de Bijbel.

 

8. Welk van de volgende personen wordt niet veroordeeld door de Bijbel? (1)

_____ Waarzegster.

_____ Mannelijke en vrouwelijke helderzienden.

_____ Astroloog.

_____ Tovenaar.

_____ Iemand die spreuken uitspreekt of charmes gebruikt.

_____ Geestmedium of channeler.

_____ Een profeet die spreekt en leeft in harmonie met de Bijbel.

 

9. Het primaire werk van een profeet is het dienen van de kerk. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

10. Een kerk kan niet Gods ware eindtijdkerk zijn, tenzij ze een profeet heeft. (1)

_____ Waar.

_____ Vals.

 

11. Welk deel van het lichaam vertegenwoordigt de profetie? (1)

_____ Mond.

_____ Handen.

_____ Voeten.

_____ Oren.

_____ Ogen.

 

12. Andere ware eindtijdprofeten kunnen verschijnen voor de tweede komst van Jezus. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

13. Het volgen van “de Bijbel en de Bijbel alleen” betekent dat men een ware profeet moet accepteren. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

14. Welke drie dingen met betrekking tot profetie beveelt de Bijbel in 1 Thessalonicenzen 5:20, 21? (3)

_____ Veracht geen profeten of profetieën.

_____ Volg alle profeten.

_____ Bewijs of test de woorden en daden van een profeet aan de hand van de Bijbel.

_____ Vraag de profeten of ze waar of onwaar zijn.

_____ Geloof of houd vast aan wat goed is.

_____ Negeer alle profeten.

 

15. Wanneer wij de raad van een ware profeet verwerpen, verwerpen wij de raad van God. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

16. Ware eindtijdprofeten onderwijzen nieuwe doctrines die niet in de Bijbel voorkomen. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

17. Waarom hebben de meeste kerken geen echte profeet of profeten? (1)

_____ Ze zouden ze niet geloven als ze kwamen.

_____ Ze houden zich niet aan alle geboden van God.

_____ Ze hebben al het licht dat ze nodig hebben zonder een profeet.

 

18. Waar geen visioen is, gaat het volk ten onder. (1)

_____ Waar.

_____ Vals.

 

19. Een kerk zonder de gave van profetie is blind. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

20. Ik ben bereid om de geschriften van Ellen White door de Schrift te testen en te accepteren als ze in harmonie zijn met de Bijbel.

_____ Ja.

_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.