IS ER NOG IETS OVER DAT U KUNT VERTROUWEN?

Is There Anything Left You Can Trust?

Les 1

 

 

In deze snel veranderende en uitdagende tijden waarin beloften van stabiliteit en veiligheid zelden uitkomen; wanneer vertrouwde spirituele leiders vals blijken te zijn; wanneer liegen in de politiek de norm lijkt te zijn; wanneer degenen van wie je afhankelijk bent jou het vaakst pijn doen, is er dan nog iets dat je kunt vertrouwen? Ja! U kunt de Bijbel volledig vertrouwen! Waarom? Laten we eens kijken naar het bewijs … 

 

 1. Wat beweert de Bijbel over zichzelf?

De Bijbel zegt: “De gehele Schrift is door God ingegeven” (2 Timoteüs 3:16).“Profetie kwam nooit door de wil van de mens, maar heilige mannen van God spraken zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest” (2 Petrus 1:21).“De Schrift kan niet gebroken worden” (Johannes 10:35).

Antwoord: De Bijbel beweert geïnspireerd te zijn, geschreven door mannen die geleid werden door de Heilige Geest. Het zegt dat zijn berichten niet kunnen worden verbroken of onwaar kunnen worden bewezen.

 

Jesus quoted the Bible and stated that it was true.

Jezus citeerde de Bijbel en zei dat het waar was.

2. Hoe toonde Jezus zijn vertrouwen en geloof in de Schrift?

Jezus zei: “Er staat geschreven: ‘De mens zal niet van brood alleen leven’ … Er staat ook geschreven: ‘U zult de Here, uw God, niet verzoeken.’ … Want er staat geschreven: ‘U zult de Here, uw God, aanbidden en Alleen hem zult gij dienen ‘”(Mattheüs 4: 4, 7, 10). 

‘Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid ”(Johannes 17:17). 

Antwoord: Jezus citeerde uit de Schrift toen Hij verzocht werd door Satan. Hij zei ook dat de Bijbel de waarheid is (Johannes 17:17). Jezus citeerde de Schrift als de autoriteit voor alles wat Hij leerde. 

 

3. Hoe bevestigen bijbelse profetieën de goddelijke inspiratie ervan?

De Bijbel zegt: “Ik ben de Heer. … Nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen.”(Jesaja 42: 8, 9).

“Ik ben God … Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is;” (Jesaja 46: 9, 10).

 

Before Cyrus was born, God's Bible prophet named him as the general who would overthrow Babylon.

Voordat Cyrus werd geboren, noemde Gods bijbelse profeet hem als de generaal die Babylon omver zou werpen.

 

Antwoord: Bijbelse voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, bevestigen op dramatische wijze de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vervulde bijbelprofetieën:

 1. Er zouden vier wereldrijken ontstaan: Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome (Daniël hoofdstukken 2, 7, 8).
 2. Cyrus om de krijger te zijn om Babylon te veroveren (Jesaja 45: 1-3).
 3. Na de vernietiging van Babylon zou het nooit meer bewoond worden (Jesaja 13:19, 20 Jeremia 51:37).
 4. Egypte zou nooit meer een machtspositie onder de naties hebben (Ezechiël 29:14, 15 30:12, 13).
 5. Aardschokkende rampen en angst tegen het einde der tijden (Lucas 21:25, 26).
 6. Morele degeneratie en achteruitgang van spiritualiteit in de laatste dagen (2 Timoteüs 3: 1-5).

4. Are the Bible’s statements about the natural world confirmed by science?

 

4. Worden de uitspraken van de Bijbel over de natuurlijke wereld door de wetenschap bevestigd?

De Bijbel zegt: “Heel Uw woord is de waarheid” (Psalm 119: 160).

Antwoord: ja. De Heilige Geest, die elke bijbelschrijver leidde, spreekt altijd de waarheid. Hier zijn slechts enkele bijbelse uitspraken die door de wetenschap zijn bevestigd:

“Hij hangt de aarde aan niets” (Job 26: 7). Dit wetenschappelijke feit wordt vermeld in Job, het oudste boek van de Bijbel.

“Hij … zit boven de cirkel van de aarde” (Jesaja 40:22). De Bijbel zei dat de aarde rond is eeuwen voordat het werd bevestigd door wetenschappers.

“Om een gewicht voor de wind te vestigen” (Job 28:25). Lang voordat de wetenschap het bevestigde, meldde de Bijbel dat lucht gewicht heeft.

 

5. Zijn de uitspraken van de Bijbel over gezondheid nog steeds relevant in de wereld van vandaag?

De Bijbel zegt: “Geliefden, ik bid dat u in alle dingen voorspoedig bent en gezond zult zijn, zoals uw ziel bloeit ”(3 Johannes 1: 2).

Antwoord: God wil dat Zijn schepping gelukkig en gezond is. Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden van bijbelse gezondheidsbeginselen die de goddelijke inspiratie ervan bevestigen:

A. Bedek lichaamsafval met vuil (Deuteronomium 23:12, 13).

Mozes ‘bevel dat lichaamsafval buiten het kampement van Israël begraven moest worden, was zijn tijd duizenden jaren vooruit. Wanneer menselijk afval niet op de juiste manier wordt afgevoerd, kunnen ziekten zich snel verspreiden via de watervoorziening. Deze bijbelse raad heeft door de geschiedenis heen miljoenen levens gered.

B.”Laten we ook geen seksuele immoraliteit bedrijven” (1 Korintiërs 10: 8).

“Seksuele immoraliteit” verwijst naar elk ongepast seksueel gedrag (zie Leviticus 18 voor een uitgebreide lijst). Door deze bijbelse raad op te volgen, zouden mensen weinig reden hebben om bang te zijn voor ongewenste zwangerschappen of seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals syfilis en aids.

C. Laat alcoholische dranken met rust (Spreuken 23: 29–32).

Als iedereen dit bijbelse advies opvolgde, zouden miljoenen alcoholisten nuchtere, behulpzame burgers worden; miljoenen gebroken gezinnen zouden worden herenigd; duizenden levens zouden worden gered door rijden onder invloed; en regeringsleiders en bedrijfsleiders zouden heldere beslissingen nemen.

Opmerking: God vertelt ons niet alleen hoe we succes en vreugde kunnen hebben te midden van de uitdagende problemen van vandaag, Hij geeft ons ook de wonderbaarlijke kracht om het te doen (1 Korintiërs 15:57; Filippenzen 4:13; Romeinen 1:16). De bijbelse gezondheidsbeginselen zijn nog steeds relevant en zijn hard nodig. (Zie studiegids 13 voor meer informatie over gezondheid.)

 

6. Zijn de historische uitspraken van de Bijbel juist?6. Are the Bible’s historical statements accurate?

De Bijbel zegt: “Ik, de Here, spreek wat recht is, verkondig wat rechtmatig is.” (Jesaja 45:19).

Antwoord: ja. Soms is er misschien nog geen bewijs voorhanden om bepaalde historische beweringen in de Bijbel te bewijzen, maar er is herhaaldelijk bewijs naar boven gekomen om de geldigheid van de Bijbel te bewijzen. Let op het volgende:

 1. Jarenlang zeiden sceptici dat de Bijbel onbetrouwbaar was omdat het de Hettitische natie vermeldt (Deuteronomium 7: 1) en steden als Nineve (Jona 1: 1, 2) en Sodom (Genesis 19: 1), die ze allemaal ontkenden dat ze ooit hebben bestaan. Maar nu heeft de moderne archeologie bevestigd dat ze alle drie bestonden.
 2. Critici zeiden ook dat de koningen Belsazar (Daniël 5: 1) en Sargon (Jesaja 20: 1) nooit hebben bestaan. Nogmaals, hun bestaan ​​is sindsdien bevestigd.
 3. Sceptici zeiden dat het bijbelverslag van Mozes niet betrouwbaar was omdat het schrijven (Exodus 24: 4) en wielvoertuigen (Exodus 14:25) vermeldt, waarvan ze zeiden dat ze in zijn tijd niet bestonden. Nu weten we dat ze dat deden.
 4. Eens waren de 39 koningen van het oude Israël en Juda alleen bekend uit het bijbelverslag; daarom twijfelden critici aan hun bestaan. Maar toen archeologen onafhankelijke oude verslagen vonden waarin veel van deze koningen vermeld worden, werd het bijbelverslag nogmaals nauwkeurig bewezen.

Critici van de Bijbel hebben herhaaldelijk ongelijk gekregen, omdat nieuwe ontdekkingen Bijbelse mensen, plaatsen en gebeurtenissen hebben bevestigd.

* The Revised Standard Version of the Bible C 1946, 1952, 1971 door de Division of Christian Education van de National Council of the Churches of Christ in de VS. Gebruikt met toestemming.

 

7.Welke andere feiten over de bijbel bewijzen zijn goddelijke inspiratie?7. What other facts about the Bible prove its divine inspiration?

De Bijbel zegt: “De gehele Schrift is door God ingegeven” (2 Timoteüs 3:16).

Antwoord: Een van de grootste wonderen van de Bijbel is de eenheid. Denk maar eens na over deze verbazingwekkende feiten:

De 66 boeken van de Bijbel zijn geschreven:

 1. Op drie continenten.
 2. In drie talen.
 3. Door ongeveer 40 verschillende mensen (zoals koningen, herders, wetenschappers, advocaten, een legergeneraal, vissers, priesters en een arts)
 4. Over een periode van ongeveer 1.500 jaar
 5. Over de meest controversiële onderwerpen
 6. Door mensen die elkaar in de meeste gevallen nog nooit hadden ontmoet
 7. Door auteurs wier opleiding en achtergrond sterk varieerden

book writings
Maar hoewel het totaal ondenkbaar lijkt, blijven de 66 boeken met elkaar in harmonie. En zelfs als er nieuwe concepten over een bepaald onderwerp worden geuit, ondermijnen ze niet wat andere bijbelschrijvers over hetzelfde onderwerp zeggen.

Dit is bijna te verbazingwekkend om te geloven! Vraag mensen die dezelfde gebeurtenis hebben gezien om een verslag te geven van wat er is gebeurd en je zult ontdekken dat hun verhalen vaak sterk verschillen en elkaar op de een of andere manier tegenspreken. Toch leest de bijbel, die in een periode van 1500 jaar door 40 schrijvers is geschreven, alsof deze door één geest is geschreven. En het was inderdaad: “Heilige mannen van God spraken zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest” (2 Petrus 1:21). De Heilige Geest “bewoog” ze allemaal; Hij is de echte bijbelauteur.

 

Christus aanvaarden en de Schrift gehoorzamen, verandert een dronken, immorele, profane zondaar in een liefdevolle, nuchtere, zuivere christen. Sceptici kunnen dit feit niet verklaren.

 

8. Welk bewijs van bijbelse inspiratie wordt gevonden in het leven van mensen?

De Bijbel zegt: “Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden ”(2 Korintiërs 5:17).

Antwoord: De veranderde levens van degenen die Jezus volgen en de Bijbel gehoorzamen, leveren enkele van de meest overtuigende bewijzen van de goddelijke inspiratie van de Bijbel. De dronkaard wordt nuchter; de immorele persoon wordt zuiver; de verslaafde wordt vrij; de niet-ingewijde wordt eerbiedig; de angstige persoon wordt moedig; en de wrede persoon wordt vriendelijk.

 

 

9. Welk bewijs voor Bijbelse inspiratie komt naar voren als we oudtestamentische profetieën over de komende Messias vergelijken met nieuwtestamentische gebeurtenissen in het leven van Jezus?

9. What evidence for Bible inspiration emerges when we compare Old Testament prophecies of the coming Messiah with New Testament events in the life of Jesus?De Bijbel zegt: “Beginnend bij Mozes en al de profeten, legde [Jezus] hun in de hele Schrift alles uit wat Hemzelf aangaat” (Lucas 24:27).

“[Apollos] weerlegde de Joden krachtig in het openbaar, door uit de Schrift te laten zien dat Jezus de Christus is” (Handelingen 18:28).

Antwoord: De oudtestamentische voorspellingen van de Messias waren zo specifiek en zo duidelijk vervuld door Jezus van Nazareth dat zowel Jezus als Apollos deze profetieën gebruikten om te bewijzen dat Jezus inderdaad de Messias was. Er zijn meer dan 125 van deze profetieën. Laten we er slechts 12 bekijken:

Profetie Oude Testament Voorspelling

Nieuwe Testament Vervulling

1. Geboren in Bethlehem Micha 5: 2 Mattheüs 2: 1
2. Geboren uit een maagd Jesaja 7:14 Mattheüs 1: 18-23
3. Davids geslacht Jeremia 23: 5 Openbaring 22:16
4. Doelwit van poging tot moord Jeremia 31:15 Mattheüs 2: 16-18
5. Verraden door een vriend Psalm 41: 9 Johannes 13:18, 19, 26
6. Verkocht voor 30 zilveren munten Zacharia 11: 12 Mattheüs 26: 14-16
7. Gekruisigde Zacharia 12:10 Johannes 19: 16-18, 37
8. Lot geworpen voor Zijn kleren Psalm 22:18 Mattheüs 27:35
9. Geen gebroken beenderen Psalm 34:20 Johannes 19: 31-36
10. Begraven in het graf van een rijke man Jesaja 53: 9 Mattheüs 27: 57-60
11. Jaar, dag, uur van Zijn dood Daniël 9:26, 27; Exodus 12: 6 Mattheüs 27: 45-50
12. Verhoogde de derde dag Hosea 6: 2 Handelingen 10: 38-40

Hoe groot is de kans dat Jezus slechts acht van deze profetieën louter door toeval had kunnen vervullen? Dr. Peter Stoner, voormalig voorzitter van de afdelingen wiskunde, astronomie en techniek aan het Pasadena College in Californië, paste het waarschijnlijkheidsprincipe toe op deze vraag.

Hij berekende de kans dat slechts acht profetieën worden vervuld door één man als één in

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Hoe groot is dan de kans dat alle 125 profetieën van de Messias alleen door toeval worden vervuld? Het kon gewoon niet toevallig zijn gebeurd!

10. What advantage does a person have who accepts the Bible as God’s inspired word?

 

10. Welk voordeel heeft iemand die de bijbel als Gods geïnspireerde woord aanvaardt?

De Bijbel zegt: “Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.” (Psalm 119: 100).

“U … maakt mij wijzer dan mijn vijanden” (Psalm 119: 98).

“Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn … Mijn gedachten [hoger] dan uw gedachten” (Jesaja 55: 9).

Antwoord: Iemand die het Woord van God aanvaardt, zal antwoorden ontdekken op vele mysteries die degenen die alleen wereldse antwoorden zoeken, in verwarring brengen. Er is bijvoorbeeld geen bekende manier waarop leven uit niet leven zou kunnen voortkomen; de Bijbel zegt dat er een bovennatuurlijk middel nodig was – God – om het leven te beginnen. Wetenschappers weten nu ook dat al het menselijke leven tegenwoordig van één vrouw komt; dit is precies wat de Bijbel leert in Genesis.

universe

U kunt ook weten dat God de wereld in zes, letterlijke dagen van 24 uur heeft geschapen; dat een wereldwijde vloed alle levende wezens vernietigde behalve het zeeleven en wat zich in de ark bevond; en dat de verschillende wereldtalen hun oorsprong vonden bij de toren van Babel.

God, die altijd heeft bestaan ​​en alles weet, deelt deze waarheden met ons in de Bijbel, in het besef dat we ze nooit alleen zouden kunnen achterhalen. Gods kennis is ‘ondoorgrondelijk’ (Romeinen 11:33). Geloof de bijbel, en u zult altijd voorlopen op de wijsheid en speculaties van wereldse geleerden en de wereldwijzen.

11. What recent events have brought the power and appeal of the Bible into sharp focus?

 

11. Welke recente gebeurtenissen hebben de kracht en aantrekkingskracht van de Bijbel scherp in beeld gebracht?

Antwoord: Het toenemende aantal natuurrampen en de opkomst van wereldwijd terrorisme zijn tekenen die worden voorspeld door de Bijbel, die zegt dat aan het einde der tijden: “Op de aarde benauwdheid onder de volken zal zijn, radeloze angst vanwege het bulderen van de zee en golven.” (Lucas 21:25). De tsunami van 26 december 2004 is slechts een voorbeeld. Meer dan 250.000 mensen werden als dood of vermist opgegeven bij wat een van de dodelijkste natuurrampen in de moderne geschiedenis was. Een jaar later scheurde de orkaan Katrina door New Orleans en herinnerde ons opnieuw aan de profetische kracht van Jezus ‘woorden dat er “bulderende golven zouden zijn”.

AnswerDe Bijbel voorspelde ook dat “natie tegen natie zal opstaan” (Mattheüs 24: 7). Na de verwoestende aanval op de torens van het World Trade Center op 11 september 2001 realiseerden de mensen zich dat geen enkel land echt veilig is. De aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende kwelling van terrorisme hebben mensen naar de Bijbel gebracht als een bron van kracht en hoop.

Sommige mensen trekken de Bijbel in twijfel omdat deze spreekt over de wereld die wordt geschapen in plaats van ‘evolueert’. Jezus vroeg: “Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan echt geloof op aarde vinden?” (Lukas 18: 8). De evolutietheorie wordt nu echter op grote schaal in diskrediet gebracht. Moleculaire biologie toont bijvoorbeeld aan dat de enkele cel onherleidbaar complex is, waardoor het per ongeluk ontstaan ​​van leven in een enkele cel niet alleen onwaarschijnlijk, maar ook onmogelijk is.

Misschien is dat de reden waarom veel voormalige atheïsten nu geloven dat de wereld is geschapen, waaronder Fred Hoyle en de ooit beruchte atheïst Antony Flew, die zeiden: “De meest indrukwekkende argumenten voor Gods bestaan ​​zijn die welke worden ondersteund door recente wetenschappelijke ontdekkingen.”

De evolutietheorie leert dat mensen en apen van een gemeenschappelijke voorouder komen, en ontkennen dat mensen zijn geschapen naar het beeld van God en dat je een echt doel hebt: eeuwig met God leven. De wetenschappelijke ineenstorting van de evolutie, samen met de vervulling van Bijbelse profetieën, kan helpen om uw geloof in het Woord van God te vestigen.

 

De Bijbel heeft een universele aantrekkingskracht omdat het duidelijke antwoorden geeft op de meest verwarrende vragen van het leven.

12.Waarom is de Bijbel uw beste kans op blijvend geluk en vrede?

De Bijbel zegt: “Uw woord is een … licht op mijn pad” (Psalm 119: 105).

“Deze dingen heb ik tot u gesproken … opdat uw vreugde volmaakt zal zijn” (Johannes 15:11).

“Naar het beeld van God … schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken” (Matteüs 5:16).

“Ik zal terugkomen en en zal u tot Mij nemen; dat waar ik ben, daar ook u mag zijn ”(Johannes 14: 3).

Antwoord: Omdat het de meest raadselachtige vragen van het leven beantwoordt:

 

 

 

Answer

  1. Waar kom ik vandaan? God schiep ons naar Zijn beeld; we zijn niet zomaar ongelukken zonder doel. Wij zijn kinderen van God (Galaten 3:26). Nog beter, als zijn kinderen zijn we kostbaar voor Hem en Hij verlangt dat we voor altijd bij Hem zijn.
  2. Waarom ben ik hier? De Bijbel zegt dat onze doelen voor het leven van vandaag zouden moeten zijn om Gods perfecte, praktische antwoorden op de problemen van het leven te ontdekken, om Jezus ‘aanbod van verlossing van zonde te aanvaarden, en om elke dag meer op Hem te gaan lijken (Romeinen 8:29).
  3. Wat heeft de toekomst voor mij in petto? U hoeft niet te raden! Je zult niet alleen vandaag meer vrede en vreugde ervaren, de Bijbel zegt dat Jezus heel binnenkort zal komen om zijn volk mee te nemen naar het prachtige huis dat Hij voor hen in de hemel aan het voorbereiden is (Johannes 14: 1–3). In opperste vreugde en geluk zult u voor altijd in Gods tegenwoordigheid leven (Openbaring 21: 3, 4).

 

13. Ben je God dankbaar voor het liefdevol beantwoorden van de meest raadselachtige levensvragen?

Antwoord:___________________________________________________________________

 

 


Uw vragen beantwoord


 

1. Waarom geeft de Bijbel zulke vreselijke, treffende beschrijvingen van de zonde van mensen?

Antwoord: Zonde is afschuwelijk voor God, en Hij wil dat wij er net zo goed door in opstand komen als Hij. Het opnemen van zulke verhalen, zowel de goede als de slechte, geeft ook geloofwaardigheid aan de Bijbel. Door het te vertellen zoals het is, krijgen mensen het vertrouwen dat de Bijbel te vertrouwen is; het verdoezelt niets. Satans strategie is mensen ervan te overtuigen dat ze zulke verschrikkelijke zondaars zijn dat God hen niet kan of wil redden. Wat een vreugde overspoelt hen wanneer hen Bijbelse gevallen worden getoond van mensen zoals zij die door God van zonde zijn verlost! (Romeinen 15: 4).

 

2. Is de hele Bijbel geïnspireerd of slechts delen ervan?

Antwoord: “De gehele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig als leerstelling, terechtwijzing, correctie, instructie in gerechtigheid” (2 Timoteüs 3:16, cursivering toegevoegd). De Bijbel bevat niet alleen de woorden van God – het is het Woord van God. De Bijbel is de informatie- en bedieningshandleiding voor het menselijk leven. Negeer het en u zult onnodige moeilijkheden ondervinden.

 

3. Is het niet onveilig om te vertrouwen op een oud boek dat zo ver verwijderd is van onze tijd?

Antwoord: Nee. De ouderdom van de Bijbel is een van de bewijzen van zijn inspiratie. Er staat: “Het woord van de Heer duurt voor eeuwig” (1 Petrus 1:25). De Bijbel staat als een rots; het kan niet worden vernietigd. Mannen en zelfs hele naties hebben de Bijbel verbrand, verboden en geprobeerd de Bijbel in diskrediet te brengen, maar in plaats daarvan vernietigden ze zichzelf. Lang nadat ze verdwenen waren, bleef (en blijft) de Bijbel een bestseller waar voortdurend naar gevraagd wordt. Zijn boodschap is door God gegeven en up-to-date. Bid voordat u het bestudeert dat God uw hart opent terwijl u leest.

 

4. Veel briljante mensen in de wereld geloven dat niemand de Bijbel kan begrijpen. Als het echt Gods boek is, zou niet iedereen het dan moeten kunnen begrijpen?

Antwoord: Slimme mensen die vrijwel al het andere kunnen begrijpen, zijn vaak snel perplex als ze de Bijbel lezen. De reden is dat geestelijke dingen “geestelijk worden onderscheiden” (1 Korintiërs 2:13, 14). De diepe dingen van het Woord zullen nooit worden begrepen door een wereldse geest, hoe briljant ook. Tenzij iemand oprecht een ervaring bij God zoekt, kan hij of zij de dingen van God niet begrijpen. De Heilige Geest, die de Bijbel uitlegt (Johannes 16:13; 14:26), wordt niet begrepen door de seculiere geest. Aan de andere kant ontvangt de nederige, zelfs ongeschoolde zoeker die de Bijbel bestudeert verbazingwekkende kennis van de Heilige Geest (Mattheüs 11:25; 1 Korintiërs 2: 9, 10).

 

5. Sommigen zeggen dat de Bijbel vol fouten staat. Hoe kan iemand geloven dat het geïnspireerd is?

Antwoord: Van de overgrote meerderheid van de zogenaamde fouten in de Bijbel is aangetoond dat het louter beoordelingsfouten of een gebrek aan begrip van degenen die de klacht indienen, zijn. Het zijn helemaal geen fouten, maar gewoon verkeerd begrepen waarheid. De geïnspireerde bijbel:

 1. Zal je altijd de waarheid vertellen
 2. Zal je nooit misleiden
 3. Kan volledig worden vertrouwd
 4. Is betrouwbaar en gezaghebbend in spirituele, historische en wetenschappelijke zaken

 

Het is waar dat kopiisten in sommige gevallen hier en daar een klein woord of getal verkeerd hebben gekopieerd, maar zo’n vermeende fout of enige andere vermeende fout heeft de absolute waarheid van Gods Woord niet aangetast. De leer is niet gebaseerd op één bijbelgedeelte, maar op het totaal van goddelijk geïnspireerde commentaren over een onderwerp. Natuurlijk zijn sommige dingen in de Bijbel moeilijk met elkaar te verzoenen. Er zal altijd ruimte zijn voor twijfel. Maar zelfs vermeende fouten die nog niet volledig zijn verklaard, zullen uiteindelijk worden verzoend, zoals in het verleden. Het lijkt erop dat hoe harder mensen werken om de Bijbel te ondermijnen, hoe feller het licht schijnt.

 

 


Samenvatting


 

1. Welke vervulde profetieën bevestigen de inspiratie van de Bijbel? (4)

_____ Cyrus zou Babylon veroveren

_____ George Washington zou president van de Verenigde Staten worden.

_____ Egypte zou nooit meer een sterke, leidende natie zijn.

_____ Moraal zou in de laatste dagen achteruitgaan.

_____ Duitsland zou een droogte van twintig jaar hebben.

_____ Babylon, eenmaal vernietigd, zou nooit meer worden bewoond.

 

2. Jezus toonde zijn geloof in Bijbelse inspiratie door (1):

_____ Luid over het onderwerp praten.

_____ Eruit te citeren zoals Hij leerde.

_____ Vuur uittelokken op degenen die twijfelden.

_____ Het aankondigen vanaf de tempeltrap.

 

3. Welke wetenschappelijke feiten uit de onderstaande lijst vermeldt de Bijbel? (2)

_____   De aarde is rond.

_____ Lucht heeft gewicht.

_____ De formule voor water is “H2O.”

_____ Zeewater is zout.

 

4. Welke van de volgende gezondheidsregels komen in de Bijbel voor? (2)

_____ Drink dagelijks vier liter water.

_____ Laat alcoholische dranken met rust.

_____ Ren elke ochtend en avond.

_____ Zich onthouden van immoreel seksueel gedrag.

 

5. De volgende uitspraken over de Bijbel zijn waar: (3)

_____ Ongeveer 40 mensen hielpen mee met het schrijven van de Bijbel.

_____ De Bijbel is geschreven over een periode van 10.000 jaar.

_____ Alleen delen van de Bijbel zijn geïnspireerd.

_____ De echte bijbelauteur is de Heilige Geest.

_____ De Bijbel is een bestseller.

 

 

6. Welke van de volgende dingen voorspelde de Bijbel over het leven van de Messias? (3)

_____ Zou geboren worden in Nazareth.

_____ Zou vaak naar de hemel vliegen.

_____ Zou worden verkocht voor 30 zilverstukken.

_____ Herodes zou proberen Hem te doden.

_____ Zou worden gekruisigd.

_____ Zou na zeven jaar tot leven worden gewekt.

 

7. Welke bijbelse regel kan aids het beste voorkomen als deze wordt gevolgd?

_____ Wees niet seksueel immoreel.

_____ Aanbid geen gesneden beelden.

_____ Eet regelmatig maaltijden.

8. Welke uitspraken hieronder zijn waar over evolutie? (3)

_____ Het is een onbewezen theorie.

_____ Het ondermijnt het christendom.

_____ Het is een bewezen feit.

_____ Het bewijst dat mensen en apen gemeenschappelijke voorouders hebben.

_____ Het is een sterk principe van het communisme.

9. Welke uitspraken hieronder bewijzen bijbelse inspiratie? (5)

_____ Zijn biografieën omvatten zowel slecht als goed.

_____ Het verandert de levens van zijn volgelingen.

_____ Oudtestamentische profetieën over de Messias werden vervuld door Jezus.

_____ Het voorspelde de opkomst van de vier wereldrijken.

_____ Het heeft een verbazingwekkende eenheid.

_____ Het vertelt de dag en het uur van de wederkomst van Jezus.

 

 

10. Volgens de Bijbel schiep God de aarde in zes, letterlijke dagen van 24 uur. (1)

_____ Waar

_____ Niet waar

 

11. In Noachs tijd vernietigde een wereldwijde vloed alle levende wezens behalve het leven in de zee en wat zich in de ark bevond. (1)

_____ Waar

_____ Niet waar

 

 

12. De verschillende talen van de wereld zijn ontstaan ​​bij de Toren van Babel. (1)

_____ Waar

_____ Niet waar

 

13. Ik ben God dankbaar dat hij mij positieve antwoorden heeft gegeven op de meest raadselachtige vragen van het leven.

_____   Ja

_____   Nee

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.