IS GEHOORZAAMHEID WETTICISME?

Is Obedience Legalism?Les 14

Mensen vinden vaak dat het oké is om een paar kleine verkeerswetten te overtreden of misschien “een beetje” vals te spelen met hun belastingen, maar God en Zijn wetten werken heel anders. God ziet alles wat we doen, hoort alles wat we zeggen, en Hij geeft echt om hoe we Zijn wet behandelen. Hoewel de Heer vergeving biedt voor onze zonden, betekent dit niet dat er geen gevolgen zijn voor het overtreden van Gods wet. Verbazingwekkend genoeg zeggen sommige christenen dat elke poging om Gods wet te gehoorzamen neerkomt op wetticisme, maar Jezus zei dat als je echt van God houdt, je zult doen wat Hij vraagt. Is gehoorzaamheid dus echt wetticisme? Neem de tijd om deze studiegids aandachtig door te lezen. De eeuwige gevolgen staan op het spel!

1. Does God really see and take note of you personally?

1. Ziet God u echt persoonlijk?

“Gij zijt een God.. die naar mij ziet.” (Genesis 16:13).

“O HEER, U hebt mij doorzocht en u kent mij. U kent mijn zitten en opstaan; U begrijpt mijn gedachte van verre. U … kent al mijn manieren. Want er is geen woord op mijn tong, maar zie, o HEER, U weet het helemaal ”(Psalm 139: 1-4).

“De haren van uw hoofd zijn allemaal geteld” (Lucas 12: 7).

Schriftgedeelte overgenomen uit de New King James Version®. Copyright © 1982 door Thomas Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Antwoord: Ja. God kent jou en ieder mens op aarde beter dan wij onszelf kennen. Hij heeft persoonlijke belangstelling voor ieder mens en ziet alles wat we doen. Geen woord, gedachte of daad is voor Hem verborgen.

 

Search the Bible for God's will. It is your only safety.

Zoek in de Bijbel naar Gods wil. Het is uw enige veiligheid.

 

2. Kan iemand in Zijn koninkrijk worden gered zonder Zijn Woord te gehoorzamen?

“Niet iedereen die tegen mij zegt:‘ Heer, Heer, ’zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel” (Matteüs 7:21).
‘Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden’ (Matteüs 19:17).
“Hij werd de auteur van eeuwige redding voor allen die Hem gehoorzamen” (Hebreeën 5: 9).

 

Answer

Antwoord: Nee. De Schrift is hier heel duidelijk over. Redding en het koninkrijk van de hemel zijn voor degenen die de geboden van de Heer gehoorzamen. God belooft geen eeuwig leven aan hen die slechts een geloofsbelijdenis afleggen of kerkleden zijn of zich laten dopen, maar aan hen die Zijn wil doen, wat in de Schrift wordt geopenbaard. Deze gehoorzaamheid is natuurlijk alleen mogelijk door Christus (Handelingen 4:12).

 

3. Why does God require obedience? Why is it necessary?

3. Waarom vereist God gehoorzaamheid? Waarom is het nodig?

“Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” (Matteüs 7:14).

“Hij die tegen mij zondigt, doet zijn eigen ziel onrecht aan; allen die mij haten, hebben de dood lief ”(Spreuken 8:36).

“De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden” (Deuteronomium 6:24).

Antwoord: Omdat er maar één pad naar Gods koninkrijk leidt. Alle wegen leiden niet naar dezelfde plaats. De Bijbel is de kaart – een gids met alle instructies, waarschuwingen en informatie over hoe we veilig dat koninkrijk kunnen bereiken. Als we iets ervan negeren, leiden we ons weg van God en Zijn koninkrijk. Het universum van God is er een van wet en orde – inclusief natuurlijk, moreel en spiritueel. Het overtreden van een van deze wetten heeft vaste gevolgen. Als de bijbel niet was gegeven, zouden mensen vroeg of laat met vallen en opstaan ​​hebben ontdekt dat de grote principes van de bijbel bestaan ​​en waar zijn. Als ze worden genegeerd, leiden ze tot ziekte, kwelling en allerlei soorten ongeluk. De woorden van de Bijbel zijn dus niet alleen advies dat we zonder consequenties kunnen aanvaarden of negeren. De Bijbel vertelt zelfs wat deze consequenties zijn en legt uit hoe we ze kunnen vermijden. Een persoon kan niet leven zoals hij wil en toch als Christus worden – net zo min als een bouwer de blauwdrukken voor een huis kan negeren zonder in de problemen te komen. Daarom wil God dat je de blauwdruk van de Heilige Schrift volgt. Er is geen andere manier om dat te doen. worden zoals Hij en dus geschikt voor een plaats in Zijn koninkrijk. Er is gewoon geen andere weg naar waar geluk.

 

4. Waarom laat God ongehoorzaamheid toe? Waarom worden zonde en zondaars nu niet vernietigd?

‘Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen het oordeel te voltrekken en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.”(Judas 1:14, 15).

“Zowaar ik leef, zegt de HERE, elke knie zal voor Mij buigen en elke tong zal God belijden” (Romeinen 14:11).

Antwoord: God zal de zonde niet vernietigen voordat iedereen volledig overtuigd is van Zijn gerechtigheid, liefde en genade. Iedereen zal uiteindelijk beseffen dat God, door om gehoorzaamheid te vragen, niet probeert om Zijn wil aan ons op te dringen, maar eerder probeert te voorkomen dat we onszelf pijn doen en vernietigen. Zij zullen overtuigd van Gods liefde,belijden dat Hij rechtvaardig is. Er zal misschien een grote catastrofe voor nodig zijn om sommigen te overtuigen, maar de vreselijke resultaten van een zondig leven zullen uiteindelijk iedereen ervan overtuigen dat God rechtvaardig en juist is.

 

All who choose not to follow Christ will finally be destroyed with the sin they love

Allen die ervoor kiezen om Christus niet te volgen, zullen uiteindelijk vernietigd worden door de zonde die ze liefhebben.

 

5. Zal de ongehoorzame werkelijk worden vernietigd?

“Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;” (2 Petrus 2: 4).

“Alle goddelozen zal Hij vernietigen” (Psalm 145: 20).

“In vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen.” (2 Tessalonicenzen 1: 8).

Antwoord: Ja. De ongehoorzame, inclusief de duivel en zijn engelen, zullen allemaal worden vernietigd. Aangezien dit waar is, is het beslist tijd om alle onduidelijkheden over wat goed of fout is, op te geven. Het is voor ons niet veilig om afhankelijk te zijn van onze eigen opvattingen en gevoelens van goed en kwaad. Onze enige veiligheid is afhankelijk van Gods Woord. (Zie Studiegids 11 voor details over de vernietiging van zonde en Studiegids 8 over Jezus ‘wederkomst.)

 

6. You want to please God, but is it really possible to keep all of His commandments?

6. Je wilt God behagen, maar is het echt mogelijk om al zijn geboden te onderhouden?

‘Vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden ‘(Matteüs 7: 7).

“Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” (2 Timoteüs 2: 15).

“Indien iemand zijn wil wil doen, zal hij van de leer weten of deze van God komt” (Johannes 7:17).
“Loop terwijl je het licht hebt, opdat de duisternis je niet overvalt” (Johannes 12:35) “Zodra ze van mij horen, gehoorzamen ze mij” (Psalm 18:44).

Antwoord: God belooft je te behoeden voor dwalingen en je veilig naar alle waarheid te leiden als je (1) ernstig om leiding bidt, (2) oprecht Gods Woord bestudeert en (3) de waarheid volgt zodra je wordt getoond.

 

7. Does God count people guilty for disobeying Bible truth that has never been made clear to them?

7. Acht God mensen schuldig omdat ze ongehoorzaam zijn geweest aan de bijbelse waarheid die hun nooit duidelijk is gemaakt?

“Als u blind was, zou u geen zonde hebben; maar nu zegt u: ‘Wij zien.’ Daarom blijft uw zonde bestaan ​​”(Johannes 9:41).

“Voor hem die weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17).

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u”(Hosea 4: 6).

‘Zoek en je zult vinden’ (Matteüs 7: 7).

Antwoord: Als je geen gelegenheid hebt gehad om een ​​bepaalde Bijbelse waarheid te leren kennen, houdt God je daar niet verantwoordelijk voor. De Bijbel leert dat je verantwoordelijk bent jegens God voor het licht (kennis van het goede) dat je hebt. Maar wees niet onzorgvuldig met Zijn genade! Sommigen weigeren of verzuimen te studeren, te zoeken, te leren en te luisteren en ze zullen vernietigd worden omdat ze “kennis verworpen” hebben. Struisvogel spelen in deze cruciale zaken is fataal. Het is onze verantwoordelijkheid om ijverig naar de waarheid te zoeken.

 

8. But God isn’t particular about obedience on every detail, is He?

8. Maar God is niet specifiek in gehoorzaamheid op elk detail, toch?

“Zeker, geen van de mannen die uit Egypte kwamen … zal het land zien … want zij hebben Mij niet geheel gevolgd, behalve Kaleb … en Jozua … want zij hebben de HERE geheel gevolgd” (Numeri32: 11,12).
“De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat” (Matteüs 4: 4).
“Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied” (Johannes 15:14).

Antwoord: Inderdaad – hij is bijzonder. Gods volk in de oudtestamentische tijd heeft dit op de harde manier geleerd. Degenen die Egypte verlieten om naar het beloofde land te gaan, waren talrijk. Van deze groep volgden slechts twee, Kaleb en Jozua, de Heer volledig, en alleen zij gingen Kanaän binnen. De anderen stierven in de wildernis. Jezus zei dat we moeten leven naar “elk woord” van de Bijbel. Er is niet één gebod te veel of één gebod te weinig. Ze zijn allemaal belangrijk!

 

9. When a person discovers new truth, shouldn’t he or she wait until all obstacles are removed before embracing it?

9. Als iemand een nieuwe waarheid ontdekt, moet hij of zij dan niet wachten tot alle obstakels zijn verwijderd voordat hij of zij deze omarmt?

“Loop terwijl je het licht hebt, opdat de duisternis je niet overvalt” (Johannes 12:35).

“Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.” (Psalm 119: 60).

“Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u gegeven worden” (Matteüs 6:33).

Antwoord: Nee. Als u eenmaal duidelijk bent over een bijbelse waarheid, is het nooit goed om te wachten. Uitstelgedrag is een gevaarlijke valstrik. Het lijkt zo onschuldig om te wachten, maar de Bijbel leert dat, tenzij iemand onmiddellijk op licht handelt, het snel in duisternis verandert. Obstakels voor gehoorzaamheid worden niet verwijderd terwijl we staan ​​en wachten; in plaats daarvan nemen ze gewoonlijk in omvang toe. De mens zegt tegen God: “Maak de weg open en ik ga voorwaarts. “Maar Gods weg is precies het tegenovergestelde. Hij zegt: “Ga voorwaarts en ik zal de weg openen.”

 

10. But isn’t complete obedience an impossibility for a human being?

10. Maar is volledige gehoorzaamheid niet onmogelijk voor een mens?

“Bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matteüs 19:26).

“Ik vermag alle dingen door Hem, die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

“Dank zij God die ons altijd in triomf leidt in Christus” (2 Korintiërs 2:14).

“Hij die in Mij blijft, en Ik in hem, draagt ​​veel vrucht; want zonder Mij kun je niets doen ”(Johannes 15: 5).

“Indien u gewillig en gehoorzaam bent, zult u het goede van het land eten” (Jesaja 1:19).

Antwoord: Niemand van ons kan in eigen kracht gehoorzamen, maar door Christus kunnen en moeten we dat wel. Om de verzoeken van God onredelijk te laten lijken, vond Satan de leugen uit dat gehoorzaamheid onmogelijk is.

 

11. What will happen to a person who willfully continues in disobedience?

11. Wat gebeurt er met iemand die moedwillig ongehoorzaam blijft?

“Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.” (Hebreeën 10:26, 27).

‘Loop terwijl je het licht hebt, opdat de duisternis je niet overvalt; wie in duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat ”(Johannes 12:35).

Antwoord: De Bijbel laat geen twijfel bestaan. Het antwoord is ontnuchterend, maar waar: wanneer iemand bewust licht afwijst en ongehoorzaam blijft, gaat het licht uiteindelijk uit en wordt hij in totale duisternis achtergelaten. Iemand die de waarheid afwijst, krijgt een “sterke misleiding” om te geloven dat leugen waarheid is (2 Tessalonicenzen 2:11). Als dit gebeurt, is hij verloren.

 

12. Isn’t love more important than obedience?

12. Is liefde niet belangrijker dan gehoorzaamheid?

“Jezus antwoordde …” Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren… Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet”(Johannes 14:23, 24).

“Dit is de liefde van God, dat we zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar ”(1 Johannes 5: 3).

Antwoord: helemaal niet! De Bijbel leert eigenlijk dat ware liefde voor God niet echt bestaat zonder gehoorzaamheid. Evenmin kan iemand echt gehoorzaam zijn zonder liefde en waardering voor God. Geen enkel kind zal zijn ouders volledig gehoorzamen tenzij hij van hen houdt, noch zal hij liefde voor zijn ouders tonen als hij niet gehoorzaamt. Ware liefde en gehoorzaamheid zijn als een Siamese tweeling. Als ze gescheiden zijn, sterven ze.

 

13. But doesn’t true freedom in Christ actually release us from obedience?

13. Maar bevrijdt de ware vrijheid in Christus ons eigenlijk niet van gehoorzaamheid?

“Als u in Mijn woord blijft … zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. … Wie ooit zonde begaat, is een slaaf van de zonde ”(Johannes 8: 31,32,34).

“God zij dank dat u, hoewel u slaven van de zonde was, van harte gehoorzaamde aan die vorm van leer waaraan u werd overgeleverd. En vrijgemaakt van de zonde, werden jullie slaven van de gerechtigheid ”(Romeinen 6: 17,18).

‘Opdat ik uw wet bestendig onderhoude, voor altoos en immer. Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen. ”(Psalm 119: 44,45).

Antwoord: Nee, ware vrijheid betekent vrijheid “van de zonde” (Romeinen 6:18), of ongehoorzaamheid, wat het overtreden van Gods wet is (1 Johannes 3: 4). Daarom komt echte vrijheid alleen voort uit gehoorzaamheid. De burgers die de wet gehoorzamen hebben vrijheid. De ongehoorzamen worden gepakt en verliezen hun vrijheid. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is een valse vrijheid – het leidt tot verwarring en anarchie. Ware christelijke vrijheid betekent vrijheid van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid doet altijd pijn en leidt tot de wrede slavernij van de duivel.

 

14. When I believe God requires a certain thing, should I obey even though I do not understand why He requires it?

14. Als ik geloof dat God een bepaald ding vereist, moet ik dan gehoorzamen, ook al begrijp ik niet waarom Hij het vereist?

‘Gehoorzaam alstublieft de stem van de Heer. … Zo zal het u wel gaan en uw ziel zal leven ”(Jeremia 38:20).
“Hij die op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas” (Spreuken 28:26).
“Het is beter op de HERE te vertrouwen dan op de mens te vertrouwen” (Psalm 118: 8).
“Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jesaja 55: 9).
“Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en Zijn wegen die niet ontdekt zijn! ‘Want wie kent de zin des HEEREN?’ (Romeinen 11:33, 34).
“Ik zal hen leiden op paden die ze niet hebben gekend” (Jesaja 42:16).
“U zult mij het pad van het leven tonen” (Psalm 16:11).

Antwoord: Zeer zeker! We moeten God de eer geven dat hij wijs genoeg is om bepaalde dingen van ons te eisen die we misschien niet begrijpen. Goede kinderen gehoorzamen hun ouders, zelfs als de redenen voor hun geboden niet duidelijk zijn. Eenvoudig geloof en vertrouwen in God zal ons doen geloven dat Hij weet wat het beste voor ons is en dat Hij ons nooit op het verkeerde pad zal leiden. Het is dwaasheid voor ons om, in onze onwetendheid, Gods leiderschap te wantrouwen, zelfs als we niet al Zijn redenen volledig begrijpen.

 

The devil wants you to disobey God because he hates you and wants you to be lost.

De duivel wil dat je God ongehoorzaam bent, omdat hij je haat en wil dat je verdwaalt.

 

15. Wie zit er werkelijk achter alle ongehoorzaamheid, en waarom?

“Hij die zondigt, is van de duivel, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. … Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel duidelijk: wie geen gerechtigheid beoefent, is niet van God ”(1 Johannes 3: 8, 10).
“Satan … bedriegt de hele wereld” (Openbaring 12: 9).

Antwoord: De duivel is verantwoordelijk. Hij weet dat alle ongehoorzaamheid zonde is en dat zonde ongeluk, tragedie, vervreemding van God en uiteindelijk vernietiging met zich meebrengt. In zijn haat probeert hij iedereen tot ongehoorzaamheid te leiden, je bent erbij betrokken, je moet de feiten onder ogen zien en een beslissing nemen. Ongehoorzaam en verloren gaan, of Christus aanvaarden en gehoorzamen en gered worden. Uw beslissing met betrekking tot gehoorzaamheid is een beslissing met betrekking tot Christus. U kunt Hem niet van de waarheid scheiden, omdat Hij zegt: “Ik ben … de waarheid” (Johannes 14: 6).
‘Kies vandaag zelf wie u zult dienen’ (Jozua 24:15).

 

16. What glorious miracle does the Bible promise for God’s children?

16. Welk glorieuze wonder belooft de Bijbel voor Gods kinderen?

“Hij die een goed werk in u is begonnen, zal het voltooien tot de dag van Jezus Christus” (Filippenzen 1: 6).

Antwoord: Prijs God! Hij belooft dat Hij, net zoals Hij een wonder verrichtte om ons de wedergeboorte te brengen, ook de nodige wonderen in ons leven zal blijven verrichten (aangezien we Hem graag volgen) totdat we veilig zijn in zijn koninkrijk.

 

17. Do you want to begin lovingly obeying and following Jesus fully today?

17. Wil je vandaag liefdevol gaan gehoorzamen en Jezus volledig volgen?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Zullen er mensen verloren gaan die denken dat ze gered zijn?

Ja! Matteüs 7: 21–23 maakt duidelijk dat velen die profeteren, duivels uitwerpen en andere wonderbare werken doen in de naam van Christus, verloren zullen gaan. Christus zei dat ze verloren zijn omdat ze “de wil van mijn Vader in de hemel” niet deden ( vers 21) Degenen die weigeren God te gehoorzamen, zullen uiteindelijk een leugen geloven (2 Tessalonicenzen 2:11, 12) en dus denken dat ze gered zijn terwijl ze in plaats daarvan verloren zijn.

 

2. Wat gebeurt er met oprechte mensen die echt denken dat ze gelijk hebben als ze ongelijk hebben?

Jezus zei dat Hij hen naar Zijn ware weg zal roepen, en Zijn ware schapen zullen Hem horen en volgen (Johannes 10:16, 27).

 

3. Zijn oprechtheid en ijver niet genoeg?

Nee! We moeten ook gelijk hebben. De apostel Paulus was oprecht en ijverig toen hij christenen vervolgde vóór zijn bekering, maar hij had ook ongelijk (Handelingen 22: 3, 4; 26: 9-11).

 

4. Wat gebeurt er met mensen die geen licht hebben ontvangen?

De Bijbel zegt dat iedereen wat licht heeft ontvangen: “Dat was het ware licht, dat licht geeft aan iedereen die in de wereld komt” (Johannes 1: 9). Elke persoon zal worden beoordeeld op basis van hoe hij of zij het beschikbare licht volgt. Zelfs ongelovigen hebben wat licht en volgen de wet, volgens Romeinen 2:14, 15.

 

5. Is het veilig voor iemand om God eerst om een ​​teken te vragen om te bevestigen dat Hij gehoorzaamheid wil?

Het is niet. Jezus zei: “Een boos en overspelig geslacht zoekt een teken” (Mattheüs 12:39). Mensen die de duidelijke leerstellingen van de Bijbel niet zullen accepteren, zullen ook niet door een teken worden overtuigd. Zoals Jezus zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze ook niet worden overgehaald als iemand uit de dood opstaat” (Lucas 16:31).

 

6. Hebreeën 10:26, 27 lijkt aan te geven dat als iemand opzettelijk slechts één zonde begaat nadat hij beter weet, hij verloren is. Is dit correct?

Nee. Iedereen kan zo’n zonde belijden en vergeven worden. De Bijbel spreekt hier niet over één enkele daad van zonde – maar over een aanmatigend voortzetten van de zonde en een weigering om zich aan Christus over te geven nadat iemand beter weet. Een dergelijke handeling bedroeft de Heilige Geest (Efeziërs 4:30) en verhardt iemands hart totdat men ‘geen gevoel meer heeft’ (Efeziërs 4:19) en verloren is gegaan. De Bijbel zegt: ‘Bewaar uw dienaar ook voor aanmatigende zonden; laat hen geen heerschappij over mij hebben; dan zal ik onberispelijk zijn, en ik zal onschuldig zijn aan grote overtreding ”(Psalm 19:13)


Quizvragen


 

1. Mensen zullen worden gered die (1)

_____ Duivels uitderijven in de naam van Christus.

_____ Beweren Christus lief te hebben.

_____ De Heer accepteren en gehoorzaam zijn.

2. Welke drie onderstaande zaken zullen mij verzekeren dat ik de volledige waarheid ontvang? (3)

_____ Vraag het aan mijn psychiater.

_____ Bid om licht.

_____ Doe wat mijn predikant zegt.

_____ Geef liberale offers in de kerk.

_____ Mijzelf straffen.

_____ Betere opleiding ontvangen.

_____ Vraag God om een ​​teken.

_____ Bestudeer de Bijbel.

_____ Volg de waarheid die ik nu begrijp.

3. God houdt mij verantwoordelijk voor (1)

_____ Doen wat mijn predikant voorstelt.

_____ In de voetsporen van mijn ouders treden.

_____ Het licht dat ik heb en kan hebben.

4. Als ik een nieuwe waarheid ontdek, moet ik (1)

_____   Het negeren.

_____ Wachten tot ik onder de indruk ben om het te accepteren.

_____ Het onmiddelijk accepteren en gehoorzamen.

5. Volledige gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer is (1)

_____ In geen geval mogelijk.
_____ Wetticisme en van de duivel.
_____ Alleen mogelijk door Christus.

6. Opzettelijke ongehoorzaamheid (1)

_____ Leidt tot duisternis en eeuwige vernietiging.
_____ Is oké voor ijverige kerkwerkers.
_____ Wordt door God over het hoofd gezien als ik koppig ben.

7. Oprechte liefde voor de Heer (1)

_____ Is beter dan gehoorzaamheid.
_____ Maakt gehoorzaamheid overbodig.
_____ Zorgt ervoor dat ik Hem gelukkig gehoorzaam.

8. Ware christelijke vrijheid betekent (1)

_____ Het recht om in alles te doen wat ik wil.
_____ Het recht om God ongehoorzaam te zijn.
_____ Vrijheid van ongehoorzaamheid en slavernij aan de duivel.

9. Als een punt van de waarheid mij duidelijk wordt, maar ik niet begrijp waarom God dat van mij verlangt, dat ik eraan gehoorzaam, dan zou ik (1)

_____moeten wachten tot de reden duidelijk wordt.

_____ Dat punt van de waarheid moeten verwerpen.

_____ Gods woord moeten accepteren en gehoorzamen.

 

10. Wie is er werkelijk verantwoordelijk voor alle ongehoorzaamheid? (1)

_____ De overheid.
_____ Mijn ouders, die me verkeerd hebben opgeleid.
_____ De duivel.

11. Waarom is gehoorzaamheid nodig? (1)

_____ Omdat God groter is dan ik, en ik bang voor Hem ben.
_____ Om te voorkomen dat God boos wordt.
_____ Omdat ik van God houd en zijn regels voor christelijk gedrag wil volgen.

12. Waarom vernietigt God de ongehoorzamen nu niet meteen? (1)

_____ Omdat Hij bang is.

_____ Omdat Hij geniet ervan om te zien hoe slechtheid zich ontwikkelt.

_____ Omdat Hij wacht totdat iedereen volledig overtuigd is van Zijn liefde en gerechtigheid.

13. Brengt het je vreugde te weten dat Jezus niet alleen de wedergeboorte geeft aan degenen die Hem aanvaarden en volgen, maar dat Hij ook doorgaat met het verrichten van noodzakelijke wonderen in hun leven totdat ze veilig zijn in Zijn koninkrijk?

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.