PRECIES OP TIJD! PROFETISCHE AFSPRAKEN GEOPENBAARD!

Right on Time! Prophetic Appointments RevealedLesson 18

Introduction

Maak uw veiligheidsgordel vast! Je gaat nu de langste tijdsprofetie in de Bijbel onderzoeken – een die de eerste komst van Jezus en het tijdstip van Zijn dood perfect voorspelde. In Studiegids 16 leerde je dat God een uiterst belangrijke boodschap heeft die de wereld moet horen voor de wederkomst van Christus. Het eerste deel van deze boodschap roept de mensen op om God te aanbidden en Hem te verheerlijken, omdat de ure van Zijn oordeel is aangekomen (Openbaring 14:7). In Daniël, hoofdstuk 8 en 9, onthulde God de datum waarop Zijn laatste oordeel zou beginnen, evenals krachtig profetisch bewijs dat Christus de Messias is. Er is dus geen andere profetie in de Schrift die meer van levensbelang is – maar slechts weinigen zijn zich daarvan bewust! Anderen begrijpen het volkomen verkeerd. Lees alstublieft Daniël 8 en 9 voordat u met deze studiegids begint en vraag God’s Geest om u te begeleiden bij het begrijpen van deze fenomenale profetie.
The ram represents Medo-Persia.

De ram vertegenwoordigt Medo-Perzië.

1. In het visioen zag Daniël een twee-hoornige ram die zich naar het westen, noorden en zuiden duwde en elk beest dat hij tegenkwam veroverde (Daniël 8:3, 4). Wat symboliseert de ram?

“De ram die je zag, met de twee hoorns, dat zijn de koningen van Media en Perzië” (Daniël 8:20).

Antwoord: De ram is een symbool van het voormalige koninkrijk van Medo-Perzië, dat ook werd vertegenwoordigd door de beer van Daniël 7:5 (zie Studiegids 15). De profetieën van de Bijbelboeken Daniël en Openbaring volgen het principe van “herhalen en uitbreiden”, wat betekent dat ze de profetieën die in eerdere hoofdstukken van het boek zijn behandeld, herhalen en uitvergroten. Deze benadering brengt duidelijkheid en zekerheid in de bijbelse profetieën.

 

The goat symbolizes Greece.

De geit symboliseert Griekenland.

2. Welk opvallend dier zag Daniël vervolgens?

“De mannelijke geit is het koninkrijk van Griekenland. De grote hoorn die tussen zijn ogen zit is de eerste koning. Wat betreft de gebroken hoorn en de vier die in de plaats daarvan opstonden, zullen uit die natie vier koninkrijken ontstaan” (Daniël 8:21, 22).

Antwoord: Vervolgens verscheen in Daniëls visioen een mannetjesgeit met één grote hoorn, die met grote snelheid reisde. Hij viel aan en veroverde de ram. Toen werd de grote hoorn afgebroken en kwamen er vier hoorns voor in de plaats. De mannelijke geit symboliseert het derde koninkrijk van Griekenland, en de grote hoorn symboliseert Alexander de Grote. De vier hoorns die de grote hoorn verving staan voor de vier koninkrijken waarin Alexanders rijk was verdeeld. In Daniël 7:6 werden deze vier koninkrijken vertegenwoordigd door de vier hoofden van het luipaarddier, die ook Griekenland symboliseren. Deze symbolen waren zo passend dat het gemakkelijk is om ze in de geschiedenis te herkennen.

 

3. According to Daniel 8:8, 9, a little horn power arose next. What does the little horn represent?

3. Volgens Daniël 8:8, 9, ontstond er daarna een kleine hoornkracht. Wat stelt de kleine hoorn voor?

 

The “little horn” of Daniel chapter 8 represents Rome in both its pagan & papal stages. So the little horn of the last days is the papacy.

De “kleine hoorn” van Daniël, hoofdstuk 8, stelt Rome voor in zowel de heidense als de pauselijke stadia. Dus de kleine hoorn van de laatste dagen is het pausdom.

Antwoord: De kleine hoorn vertegenwoordigt Rome. Sommigen hebben gesuggereerd dat het Antiochus Epifane vertegenwoordigt, een Seleucide koning die in de tweede eeuw voor Christus over Palestina regeerde en die de Joodse erediensten verstoorde. Anderen, waaronder de meeste leiders van de Reformatie, hebben geloofd dat de kleine hoorn Rome vertegenwoordigt in zowel zijn heidense als pauselijke vorm. Laten we het bewijs onderzoeken:

A. In harmonie met de profetische regel van “herhalen en uitbreiden” moet Rome de macht zijn die hier wordt vertegenwoordigd, omdat de hoofdstukken 2 en 7 van Daniël verwijzen naar Rome als het koninkrijk dat Griekenland volgt. Daniël 7:24-27 stelt ook vast dat Rome in zijn pauselijke vorm zal worden opgevolgd door het koninkrijk van Christus. De kleine hoorn van Daniël 8 past precies in dit patroon: Het volgt Griekenland en wordt uiteindelijk bovennatuurlijk vernietigd – “gebroken zonder hand” – bij de tweede komst van Jezus. (Vergelijk Daniël 8:25 met Daniël 2:34.)

B. Daniël, hoofdstuk 8, zegt dat de Medo-Perzen “groot” zouden worden (vers 4), de Grieken “zeer groot” (vers 8), en de kleine hoornkracht “zeer groot” (vers 9). De geschiedenis is duidelijk dat geen enkele macht na Griekenland en het bezetten van Israël “buitengewoon groot” werd, behalve Rome.

C. Rome breidde zijn macht uit naar het zuiden (Egypte), het oosten (Macedonië) en het “glorieuze land” (Palestina), precies zoals de profetie voorspelde (vers 9). Geen enkele andere grote macht dan Rome past op dit punt.

D. Alleen Rome stond op tegen Jezus, “de prins van de hostie” (vers 11) en “de prins der vorsten” (vers 25). Het heidense Rome heeft hem gekruisigd. Het vernietigde ook de Joodse tempel.

En pauselijk Rome zorgde er effectief voor dat het hemelse heiligdom “neergeworpen” werd (vers 11) en “vertrapt” (vers 13) door te proberen de essentiële bediening van Jezus, onze Hogepriester in de hemel, te vervangen door een aards priesterschap dat beweert de zonden te vergeven. Niemand anders dan God kan zonden vergeven (Lucas 5:21). En Jezus is onze ware priester en bemiddelaar (1 Timotheüs 2:5).

 

The little horn power persecuted and destroyed millions of God’s people.

De kleine hoornkracht vervolgde en vernietigde miljoenen van Gods volk.

4. Daniël 8 vertelt ons dat deze kleine hoornkracht ook veel van Gods volk zou vernietigen (verzen 10, 24, 25) en de waarheid op de grond zou werpen (vers 12). Op de vraag hoe lang Gods volk en hemelse heiligdom onder de voet zouden worden gelopen, wat was het antwoord van de hemel?

Hij zei tegen mij: “Voor tweeduizend driehonderd dagen; dan zal het heiligdom worden gereinigd” (Daniël 8:14).

Antwoord: Het antwoord van de hemel was dat het heiligdom in de hemel zou worden gereinigd na 2300 profetische dagen, dat is 2300 letterlijke jaren. (Vergeet niet dat er in de Bijbelse profetie een dag-voor-een-jaar-principe staat. Zie Ezechiël 4:6 en Numeri 14:34). We hebben al geleerd dat de reiniging van het aardse heiligdom plaatsvond op de Grote Verzoendag in het oude Israël. Op die dag werd Gods volk duidelijk als het zijne geïdentificeerd en werd het verslag van hun zonden verwijderd. Degenen die zich aan de zonde vastklampten, werden voor altijd van Israël afgesneden. Zo werd het kamp gezuiverd van de zonde. Hier verzekerde de hemel Daniël dat de zonde en de kleine hoornkracht niet zouden blijven voortbestaan, de wereld zouden beheersen en Gods volk eindeloos zouden vervolgen. In plaats daarvan zou God over 2300 jaar de hemelse Dag van Verzoening, oftewel het Oordeel, inluiden, wanneer zondaars en onberouwvolle zondaars zouden worden geïdentificeerd en later voor altijd uit het universum zouden worden verwijderd. Zo zal het universum gezuiverd worden van de zonde. De misstanden tegen Gods volk zullen eindelijk worden rechtgezet, en de vrede en harmonie van Eden zal het universum opnieuw vullen.

 

5. What urgent point did the angel Gabriel repeatedly stress?

5. Welk dringend punt heeft de engel Gabriël herhaaldelijk benadrukt?

“Begrijp, zoon van de mens, dat het visioen verwijst naar de tijd van het einde. … Ik maak u bekend wat er in de laatste tijd van de verontwaardiging zal gebeuren. … Verzegel daarom het visioen, want het verwijst naar vele dagen in de toekomst” (Daniel 8:17, 19, 26, nadruk toegevoegd).

 

Answer

Antwoord: Gabriel beweerde dat de 2.300-jarige visie betrekking had op gebeurtenissen in de eindtijd, die in 1798 begon, zoals we in Studiegids 15 hebben geleerd. De engel wilde ons laten begrijpen dat de profetie van 2300 jaar een boodschap is die in de eerste plaats van toepassing is op ons allen die aan het einde van de geschiedenis van de aarde leven. Het heeft vandaag de dag een bijzondere betekenis voor ons.

Inleiding tot Daniël Hoofdstuk 9
Na Daniëls visioen van hoofdstuk 8 kwam de engel Gabriël en begon hem het visioen uit te leggen. Toen Gabriël het punt van de 2300 dagen bereikte, stortte Daniël in en was hij enige tijd ziek. Hij herwon zijn kracht en hervatte het werk van de koning, maar was zeer bezorgd over het onverklaarbare deel van het visioen – de 2300 dagen. Daniël bad ernstig voor zijn volk, de Joden die in Medo-Perzië gevangen zaten. Hij bekende zijn zonden en smeekte God om zijn volk te vergeven. Daniël 9 begint met het serieuze biechtgebed van de profeet en het beroep op God.

Neem nu de tijd om Daniël 9 te lezen voordat u verder gaat met deze studiegids.

 

6. Wie heeft hem tijdens het bidden aangeraakt en met welke boodschap (Daniël 9:21-23)?

Antwoord: De engel Gabriël raakte hem aan en verklaarde dat hij gekomen was om de rest van het visioen dat in Daniël, hoofdstuk 8, beschreven staat uit te leggen (vergelijk Daniël 8:26 met Daniël 9:23). Daniël bad dat God hem zou helpen om Gods boodschap, die door Gabriël werd gegeven, te begrijpen.

 

7. Hoeveel van de 2300 jaar zouden worden “bepaald” (of toegewezen aan) Daniëls volk, de Joden en hun hoofdstad Jeruzalem (Daniël 9:24)?

 

Answer

Antwoord: Zeventig weken waren “vastbesloten” voor de Joden. Deze zeventig profetische weken staan gelijk aan 490 letterlijke jaren (70 x 7 = 490). God’s volk zou spoedig terugkeren uit de gevangenschap in Medo-Perzië, en God zou 490 jaar van de 2300 jaar toewijzen aan Zijn uitverkoren volk als een andere gelegenheid om zich te bekeren en Hem te dienen.

 

King Artaxerxes authorized the rebuilding of Jerusalem in the year 457 bc.

Koning Artaxerxes gaf toestemming voor de heropbouw van Jeruzalem in het jaar 457 bc.

 

8. Welke gebeurtenis en datum waren het beginpunt van de profetieën van 2300 jaar en 490 jaar (Daniël 9:25)?

Antwoord: Het begin was een decreet van de Perzische koning Artaxerxes dat het volk van God (dat in Medo-Perzië gevangen zat) toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem en de stad opnieuw op te bouwen. Het decreet, gevonden in Ezra hoofdstuk 7, werd uitgevaardigd in 457 bc – het zevende jaar van de koning (vers 7) – en werd uitgevoerd in de herfst. Artaxerxes begon zijn bewind in 464 bc.

 

9. The angel said that 69 prophetic weeks, or 483 literal years (69 x 7 = 483), added to 457 bc would reach to the Messiah (Daniel 9:25). Did it?

9. De engel zei dat 69 profetische weken, of 483 letterlijke jaren (69 x 7 = 483), toegevoegd aan 457 bc. tot de Messias zouden reiken (Daniël 9:25). Is dat zo?

Antwoord: Ja! Wiskundige berekeningen tonen aan dat het vooruitgaan van 483 jaar vanaf de val van 457 bc. de val van nr. 27 bereikt. (Opmerking: Er is geen jaar 0.) Het woord “Messias” omvat de betekenis van “gezalfde” (Johannes 1:41, marge). Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest (Handelingen 10:38) bij zijn doop (Lucas 3:21, 22). Zijn zalving vond plaats in het vijftiende jaar van het bewind van Tiberius Caesar (Lukas 3,1), dat stond op nr. 27. En dan te bedenken dat de voorspelling meer dan 500 jaar eerder werd gedaan! Toen begon Jezus te prediken dat “de tijd vervuld is”. Hij bevestigde dus de profetie (Marcus 1:14, 15; Galaten 4:4). Dus Jezus begon Zijn bediening in feite door duidelijk te verwijzen naar de 2.300 jaar durende profetie, waarbij hij het belang en de juistheid ervan benadrukte. Dit is geweldig en spannend bewijs dat:
A. De Bijbel is geïnspireerd.

B. Jezus is de Messias.

C. Alle andere data in de 2300-jarige/490-jarige profetie zijn geldig. Wat een stevig fundament om op te bouwen!

 

10. We hebben nu 483 jaar van de 490-jarige profetie overwogen. Er is één profetische week-zeven letterlijke jaren-links (Daniël 9:26, 27). Wat gebeurt er daarna en wanneer?

Antwoord: Jezus werd “afgesneden” of gekruisigd “in het midden van de week”, dat is drie en een half jaar na zijn zalving – of de lente van nr. 31. Merk op dat het evangelie in vers 26 wordt geopenbaard: “Na de tweeëntwintig weken zal de Messias worden afgesneden, maar niet voor zichzelf.” God zij geprezen! Toen Jezus werd afgesneden, was het niet voor Zichzelf. Hij “die geen zonde beging” (1 Petrus 2:22) werd gekruisigd voor onze zonden (1 Korintiërs 15:3; Jesaja 53:5). Jezus bood Zijn leven liefdevol en bereidwillig aan om ons van de zonde te redden. Halleluja! Wat een Verlosser! Het verzoenende offer van Jezus is het hart van Daniël, hoofdstuk 8 en 9.

 

The disciples preached to multitudes of Jews.

De discipelen predikten aan massa’s Joden.

11. Aangezien Jezus na drie en een half jaar stierf, hoe kon Hij “het verbond met velen bevestigen” (KJV) voor de laatste zeven jaar, zoals de profetie in Daniël 9:27 mandaten aangeeft?

Antwoord: Het verbond is Zijn gezegende overeenkomst om mensen te redden van hun zonden (Hebreeën 10:16, 17). Nadat Zijn bediening van drie en een half jaar eindigde, bevestigde Jezus het verbond door Zijn discipelen (Hebreeën 2:3). Hij stuurde hen eerst naar de Joodse natie (Matteüs 10:5, 6) omdat Zijn uitverkoren volk nog drie en een half jaar over had van hun 490 jaar durende kans om zich als natie te bekeren.

 

After the stoning of Stephen, the disciples began preaching to the Gentiles.

Na de steniging van Stephanus begonnen de discipelen te prediken tot de heidenen.

12. Toen de 490 jaar durende periode van laatste gelegenheid voor de Joodse natie eindigde in de herfst van nr. 34, wat deden de discipelen toen?

Antwoord: Zij begonnen het evangelie te prediken aan andere mensen en naties van de wereld (Handelingen 13:46). Stephen, een rechtschapen diaken, werd publiekelijk gestenigd in nr. 34. Vanaf die datum konden de Joden, omdat ze gezamenlijk Jezus en Gods plan verwierpen, niet langer Gods uitverkoren volk of natie zijn. In plaats daarvan telt God nu mensen van alle nationaliteiten die Hem als geestelijke Joden accepteren en dienen. Zij zijn Zijn uitverkoren volk geworden – “erfgenamen volgens de belofte” (Galaten 3:27-29). Spirituele Joden zijn natuurlijk ook Joodse mensen die Jezus individueel accepteren en dienen (Romeinen 2:28, 29).

 

13. After AD 34, how many years of the 2,300-year prophecy remained? What is the ending date for the prophecy? What did the angel say would happen on that date (Daniel 8:14)?

13. Hoeveel jaren van de 2300-jarige profetie zijn er na 34 jaar na Christus nog over? Wat is de einddatum van de profetie? Wat zei de engel dat er op die datum zou gebeuren (Daniël 8:14)?

Antwoord: Er waren nog 1.810 jaar over (2.300 min 490 = 1.810). De einddatum van de profetie is 1844 (ad 34 + 1810 = 1844). De engel zei dat het hemelse heiligdom zou worden gereinigd, dat wil zeggen dat het hemelse oordeel zou beginnen. (Het aardse heiligdom werd vernietigd in nr 70.) We leerden in Studiegids 17 dat de hemelse verzoensdag voor de eindtijd was voorzien van een lei. Nu weten we dat de begindatum 1844 is. God heeft deze datum vastgesteld. Het is net zo zeker als de datum van ad 27 voor de zalving van Jezus als de Messias. Gods eindtijdvolk moet het aankondigen (Openbaring 14:6, 7). Je zult blij zijn om de details van dit oordeel te leren in Studiegids 19. In de dag van Noach zei God dat het Vloedoordeel over 120 jaar zou plaatsvinden (Genesis 6:3) – en het gebeurde. In Daniëls tijd zei God dat Zijn eindtijdoordeel over 2300 jaar zou beginnen (Daniël 8:14) – en het gebeurde! Gods eindtijdoordeel is al sinds 1844 in sessie.

Betekenis van de verzoening
Het Engelse woord “atonement” betekende oorspronkelijk “at-one-ment”-dat wil zeggen, een toestand van “at one” of in overeenstemming zijn. Het staat voor harmonie in de relatie. Perfecte harmonie bestond oorspronkelijk in het hele universum. Toen daagde Lucifer, een machtige engel (zoals je hebt geleerd in Studiegids 2), God en Zijn principes van de overheid uit. Een derde van de engelen sloot zich aan bij Lucifers opstand (Openbaring 12:3, 4, 7-9).

Deze opstand tegen God en Zijn liefdevolle principes wordt in de Bijbel ongerechtigheid of zonde genoemd (Jesaja 53:6; 1 Johannes 3:4). Het brengt hartzeer, verwarring, chaos, tragedie, teleurstelling, verdriet, verraad en allerlei kwaad met zich mee. Het ergste van alles is dat het de doodstraf is (Romeinen 6:23) – waarvan er geen opstanding is in de vuurzee (Openbaring 21:8). Zonde verspreidt zich sneller en is dodelijker dan de meest dodelijke vorm van kanker. Het brengt het hele universum in gevaar.

Dus God wierp Lucifer en zijn engelen uit de hemel (Openbaring 12:7-9), en Lucifer kreeg een nieuwe naam – “Satan”, wat “tegenstander” betekent. Zijn gevallen engelen worden nu demonen genoemd. Satan verleidde Adam en Eva en de zonde kwam over alle mensen. Wat een vreselijke tragedie! Het verwoestende conflict tussen goed en kwaad had zich over de aarde verspreid en het kwaad leek te winnen. De situatie leek hopeloos.

Jesus, Cross, and Human

Maar nee! Jezus, Gods Zoon, Gods Goddelijkheid zelf stemde ermee in om Zijn eigen leven op te offeren om de straf voor elke zondaar te betalen (1 Korintiërs 5:7). Door Zijn offer te aanvaarden zouden de zondaars dus bevrijd worden van de schuld en de ketenen van de zonde (Romeinen 3:25). Dit glorieuze plan hield ook in dat Jezus het hart van een persoon zou binnengaan wanneer hij werd uitgenodigd (Openbaring 3:20) en hem zou veranderen in een nieuw persoon (2 Korintiërs 5:17). Het was voorzien om Satan te weerstaan en om elke bekeerde persoon te herstellen naar het beeld van God, waarin alle mensen zijn geschapen (Genesis 1:26, 27; Romeinen 8:29).
Heart with cross key
Dit gezegende verzoeningsoffer omvat een plan om de zonde te isoleren en te vernietigen – inclusief Satan, zijn gevallen engelen en allen die zich bij hem voegen in opstand (Matteüs 25:41; Openbaring 21:8). Verder zal de volledige waarheid over Jezus en zijn liefdevolle regering en satan en zijn duivelse dictatuur aan iedereen op aarde worden verteld, zodat iedereen een intelligente, weloverwogen beslissing kan nemen om zich bij Christus of bij Satan aan te sluiten (Matteüs 24:14; Openbaring 14:6, 7).

Het geval van ieder persoon zal worden onderzocht in de hemelse rechtszaal (Romeinen 14:10-12) en God zal de keuze van ieder individu om ofwel Christus ofwel Satan te dienen eren (Openbaring 22:11, 12). Tenslotte, na het uitroeien van de zonde, is Gods plan om nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te scheppen (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17), waar de zonde nooit meer zal opstaan (Nahum 1:9), en deze nieuwe aarde aan Zijn volk te geven als hun thuis in de eeuwigheid (Openbaring 21:1-5). De Vader en de Zoon zullen dan voor altijd bij hun volk in volmaakte vreugde en harmonie wonen.

Dit alles is opgenomen in het “één-op-één-gebouw”. God heeft ons daarvan op de hoogte gebracht in Zijn Woord en het laten zien in de heiligdomsdiensten van het Oude Testament – in het bijzonder de verzoeningsdag. Jezus is de sleutel tot dit “één-één-gebouw”. Zijn liefdevolle offer voor ons maakt het allemaal mogelijk. Het wegwerken van de zonde in ons leven en in het universum is alleen mogelijk door Hem (Handelingen 4:12). Geen wonder dat de laatste drie ledige boodschap van de hemel aan de wereld ons allemaal oproept om Hem te aanbidden (Openbaring 14:6-12).

 

14. Waarom maken sommige Bijbelvertalers de laatste week (of zeven jaar) van de 490 jaar die aan de Joodse natie zijn toegekend los en passen zij dit toe op het werk van de antichrist aan het einde van de geschiedenis van de aarde?

 

Answer

Antwoord: Laten we de feiten opnieuw bekijken:

A. Er is geen garantie of bewijs voor het invoegen van een gat tussen de jaren van de 490-jarige profetie. Het is ononderbroken, net als de 70 jaar van ballingschap voor Gods volk die in Daniël 9:2 worden genoemd.

B. Nooit is in de Schrift een aantal tijdseenheden (dagen, weken, maanden, jaren) iets anders dan ononderbroken. De bewijslast ligt dus bij degenen die beweren dat elk deel van een tijdprofetie losgekoppeld moet worden en later geteld moet worden.

C. ad 27 (het jaar van Jezus’ doop) was de begindatum voor de laatste zeven jaren van de profetie, die Jezus benadrukte door onmiddellijk te prediken: “De tijd is vervuld” (Marcus 1:15).

D. Op het moment van Zijn dood in de lente van nr. 31 roept Jezus uit: “Het is volbracht” (Johannes 19:30). De Heiland verwees hier duidelijk naar de voorspellingen van zijn dood die in Daniël, hoofdstuk 9, zijn gedaan:

1. “Messias” zou “afgesneden” zijn (vers 26).

2. Hij zou “een einde maken aan het offeren en offeren” (vers 27), stervend als het ware Lam van God (1 Korintiërs 5:7; 15:3).

3. Hij zou “verzoening maken voor ongerechtigheid” (vers 24).

4. Hij zou sterven “in het midden van de week” (vers 27).

Er is eenvoudigweg geen Bijbelse reden om de laatste zeven jaren (profetische week) van de 490 jaar los te koppelen. Inderdaad, het loskoppelen van de laatste zeven jaren van de 490-jarige profetie vervormt de ware betekenis van vele profetieën in de boeken van Daniël en Openbaring zozeer dat mensen ze niet goed kunnen begrijpen. Nog erger is dat de zevenjarige kloof-theorie mensen op een dwaalspoor brengt!

 

15. Het verzoeningsoffer van Jezus is voor jou gemaakt. Wil je Hem in je leven uitnodigen om je te reinigen van de zonde en je tot een nieuw mens te maken?

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Een beetje hoornkracht verschijnt zowel in Daniël hoofdstuk 7 als in Daniël hoofdstuk 8. Zijn ze dezelfde kracht?

De kleine hoornkracht van Daniël 7 symboliseert het pausdom. De kleine hoornkracht van Daniël 8 symboliseert zowel het heidense als het pauselijke Rome.

 

2. De “tweeduizend driehonderd dagen” van Daniël 8:14, letterlijk vertaald uit het Hebreeuws, luidt “tweeduizend driehonderd avonden en ochtenden”. Betekent dit 150 dagen, zoals sommigen beweren?

Nee. De Bijbel laat in Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 zien dat een avond en een ochtend gelijk zijn aan een dag. Bovendien was er aan het einde van 150 dagen geen enkele gebeurtenis in de geschiedenis die deze profetie zou vervullen.

3. Welke rol speelt de keuze in het leven van een christen?

Onze keuze speelt een grote rol. Gods weg is altijd de vrijheid geweest om te kiezen (Jozua 24:15). Hoewel Hij elke persoon wil redden (1 Timotheüs 2:3, 4), staat Hij vrije keuze toe (Deuteronomium 30:19). God stond Satan toe te kiezen om te rebelleren. Hij stond ook toe dat Adam en Eva voor ongehoorzaamheid kozen. Rechtvaardigheid is nooit een opgesloten, geprogrammeerde voorziening die een persoon naar de hemel brengt, ongeacht hoe hij leeft – zelfs als hij niet wil gaan. Keuze betekent dat je altijd vrij bent om van gedachten te veranderen. Jezus vraagt je om Hem te kiezen (Mattheüs 11:28-30) en om je keuze dagelijks te bevestigen (Jozua 24:15). Als je dat doet, zal Hij je veranderen en ervoor zorgen dat je Hem leuk vindt en je uiteindelijk in Zijn nieuwe koninkrijk opnemen. Maar vergeet niet dat je altijd vrij bent om je om te draaien en een andere richting in te slaan. God zal je niet dwingen. Daarom is je dagelijkse keuze om Hem te dienen noodzakelijk.

4. Velen geloven dat de Seleucide koning Antiochus Epiphanes de kleine hoornkracht van Daniël 8 is. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat dit niet waar is?

Er zijn vele redenen. Hier zijn er een paar:

A. Antiochus Epifane is niet “buitengewoon groot” geworden, zoals de profetische opdracht luidt (Daniël 8:9).

B. Hij regeerde niet in de “laatste tijd” of aan het einde van het Seleucidische koninkrijk, zoals de profetie voorschrijft (Daniël 8:23), maar in het midden.

C. Degenen die leren dat Driekoningen de kleine hoorn is, tellen de 2300 dagen als letterlijke dagen in plaats van als profetische dagen – elke dag is gelijk aan een jaar. Deze letterlijke tijd van iets meer dan zes jaar heeft geen betekenisvolle toepassing op Daniël hoofdstuk 8. Alle pogingen om deze letterlijke tijd te laten passen op Driekoningen zijn mislukt.

D. De kleine hoorn bestaat nog steeds op de “tijd van het einde” (Daniël 8:12, 17, 19), terwijl Driekoningen in 164 v.Chr. stierf.

E. De kleine hoorn zou “buitengewoon groot” worden in het zuiden, het oosten en Palestina (Daniël 8:9). Hoewel Driekoningen een tijdje over Palestina regeerden, had hij bijna geen succes in Egypte (zuiden) en Macedonië (oosten).

F. De kleine hoorn gooit de plaats van Gods heiligdom naar beneden (Daniël 8:11). Driekoningen hebben de tempel in Jeruzalem niet vernietigd. Hij ontheiligde hem wel, maar hij werd door de Romeinen in nr. 70 vernietigd. Hij vernietigde ook Jeruzalem niet, zoals voorgeschreven door de profetie (Daniël 9:26).

G. Christus paste de verwoestende gruwelen van Daniël 9:26 en 27 niet toe op de vroegere wreedheden van Driekoningen in 167 bc, maar op de onmiddellijke toekomst wanneer het Romeinse leger Jeruzalem en de tempel in zijn eigen generatie zou vernietigen in nr. 70 (Lucas 21:20-24). In Mattheüs 24:15 noemde Jezus specifiek de profeet Daniël en zei dat zijn voorspelling van Daniël 9:26, 27 in vervulling zou gaan wanneer de christenen (in de toekomst) de gruwel van de desolaatheid zouden zien “staan in de heilige plaats” in Jeruzalem. Dit is te duidelijk om verkeerd te begrijpen.

H. Jezus bracht de verwoesting van Jeruzalem duidelijk in verband met de uiteindelijke weigering van Israël om Hem als hun Koning en Verlosser te aanvaarden (Mattheüs 21:33-45; 23:37, 38; Lucas 19:41-44). Deze relatie tussen het verwerpen van de Messias en de vernietiging van de stad en de tempel is de cruciale boodschap van Daniël 9:26, 27. Het is een boodschap die de gevolgen aankondigt van Israëls voortdurende afwijzing van de Messias – zelfs nadat hij 490 jaar extra heeft gekregen om Hem te kiezen. Het toepassen van de profetie op Antiochus Epiphanes, die in 164 bc stierf, lang voor de geboorte van Jezus, vernietigt de betekenis van Daniëls hoofdstukken 8 en 9 – die de belangrijkste tijdsprofetie van de Bijbel bevatten.


Quiz Vragen


 

1. De ram van Daniël 8 symboliseert (1)

_____ Babylon.
_____ Medo-Perzië.
_____ Griekenland.
_____ Rome.

2. Wat stelt de mannelijke geit van Daniël 8 voor? (1)

_____ Egypte.
_____ Palestina.
_____ Griekenland.
_____ Assyrië.

3. De kleine hoornkracht van Daniël 8 staat voor (1)

_____ Antiochus Epiphanes.
_____ Rome, in zijn heidense en pauselijke fase.
_____ Atheïsme.
_____ Irak.

4. De dag van de verzoening in het oude Israël was een dag des oordeels. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

5. Hoeveel van de 2300 jaar is er afgesneden voor de Joden? (1)

_____ 490 jaar.
_____ 700 jaar.
_____ 1810 jaar.
_____ 100 jaar.

6. In de Bijbelse profetie is één profetische dag gelijk aan één letterlijk jaar. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

7. De 2.300 jaar durende profetie voorspelde (500 jaar voordat het gebeurde) dat de Messias zou verschijnen in 27 na Christus. Hij verscheen precies op tijd. Dit bewijst dat (3)

_____ De Bijbel is geïnspireerd.
_____ De engel Gabriël maakte een gelukkige gok.
_____ Alle andere data in de profetie zijn juist.
_____ Jezus is de Messias.

8. Toen de 490 jaar die aan de Joodse natie waren toegekend eindigden in 34 na Christus, wat deden de discipelen toen? (1)

_____ Ze begonnen te prediken voor mensen uit andere landen.
_____ Ze namen een lange vakantie.
_____ Zij zeiden dat geen enkele Jood ooit gered zou worden na 34 jaar na Christus.

9. Wat gebeurde er volgens de 2.300 jaar durende profetie van Daniël, hoofdstuk 8 en 9, in 1844? (1)

_____ Het oordeel begon in de hemel.
_____ De dag van de proeftijd voor de Joodse natie eindigde.
_____ Jezus steeg op naar de hemel.
_____ God sloot de proeftijd voor alle mensen.

10. De hemelse dag van verzoening, oftewel een-een-maaltijd, zal het hele universum in volledige harmonie met God brengen. Welke van de volgende uitspraken vertellen de waarheid over een of ander facet van de verzoening? (10)

_____ Jezus offerde zijn leven op om onze doodstraf te betalen.
_____ Jezus bevrijdde ons van de schuld van de zonde.
_____ Jezus verandert ons en maakt ons tot compleet nieuwe personen.
_____ Jezus herstelt ons naar Gods beeld.
_____ In de hemelse rechtszaal eert God de keuze van ieder mens om Christus of Satan te dienen.
_____ Volledige informatie gaat naar ieder mens op aarde over Satans plan om te vernietigen en Gods glorieuze plan om mensen te redden.
_____ Zonde, satan en zondaars zullen worden geïsoleerd en vernietigd.
_____ God schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde voor Zijn volk en zal bij hen wonen.
_____ De zonde zal nooit meer opstaan.
_____ De verzoening werd mogelijk gemaakt door het offer van Jezus op Golgotha.
_____ Satan en zijn engelen zullen bekeerd en gered worden.

11. Er is geen Bijbelse reden om de laatste zeven weken van de 490 jaar die aan de Joodse natie zijn toegekend los te koppelen en toe te passen op het werk van de antichrist aan het einde van de wereldgeschiedenis. (1)

_____ Waar.
_____ Vals.

12. In A.D. 34, (3)

_____ De proeftijd eindigde voor de Joden als Gods uitverkorene.
_____ De discipelen begonnen te prediken voor andere mensen en naties.
_____ Stephen, een rechtschapen diaken, werd gestenigd.
_____ Het oordeel begon in de hemel.

13. De periode van 2300 dagen begon in (1)

_____ A.D. 34
_____ 1944
_____ 1491 B.C.
_____ 457 B.C.

14. De profetieën van Daniël en de Openbaring gelden in de eerste plaats voor ons en onze tijd. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

15. Ik heb het verzoeningsoffer van Christus voor mijn leven aanvaard en Hem uitgenodigd om mij van de zonde te reinigen.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.