AMERIKA IN BIJBELSE PROFETIE

The USA in Bible ProphecyLes 21

Kan het echt waar zijn – de Verenigde Staten in de Bijbelse profetie? Absoluut! Als je erover nadenkt, is het logisch dat de machtigste en invloedrijkste natie op aarde een vitale rol zal spelen in de laatste verbluffende gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Maar er staan u nog meer verrassingen te wachten als de Bijbel onthult hoe de leidende natie van de wereld is ontstaan en waarom! Lees Openbaring 13:11-18 voordat u met deze gids begint, want deze acht verzen geven een profetisch beeld van de Verenigde Staten in de komende dagen.

The beast of Revelation 13:1-10 symbolizes the papacy.

Het beest van Openbaring 13:1-10 symboliseert het pausdom.

1. Twee wereldmachten worden gesymboliseerd in het hoofdstuk 13 van de Openbaring. Wat is de eerste macht?

Antwoord: Het beest met zeven hoofden (Openbaring 13:1-10) is het Romeinse pausdom.
(Zie Studiegids 15 voor een volledige studie over dit onderwerp).
Vergeet niet dat het beest in de Bijbelse profetie een symbool is voor naties of wereldmachten (Daniël 7:17, 23).

 

In 1798, General Berthier inflicted a deadly wound upon the papacy when he took the pope captive.

In 1798, legde generaal Berthier een dodelijke wond toe aan het pausdom toen hij de paus gevangen nam.

2. In welk jaar werd voorspeld dat het pausdom zijn wereldinvloed en macht zou verliezen?

“Hij kreeg het gezag om tweeënveertig maanden door te gaan” (Openbaring 13:5).
Antwoord: De Bijbel voorspelde dat het pausdom zijn wereldinvloed en macht zou verliezen aan het einde van de 42 maanden. Deze profetie werd vervuld in 1798, toen Napoleons Generaal Berthier de paus gevangen nam en de pauselijke macht zijn dodelijke wond kreeg.
(Voor de volledige details, zie Studiegids 15.)

Geschrift uit de New King James Version®. Copyright © 1982 door Thomas Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

 

The beast of Revelation 13:11-18 symbolizes America.

Het beest van de Openbaring 13:11-18 symboliseert Amerika.

3. Welke natie werd voorspeld te ontstaan rond de tijd dat het pausdom zijn dodelijke wond kreeg?

“Ik zag een ander beest uit de aarde opstaan, en hij had twee hoorns als een lam en sprak als een draak” (Openbaring 13:11).

Prophecy predicted that America would arise from a sparsely settled area.

De profetie voorspelde dat Amerika zou ontstaan uit een dunbevolkt gebied.

Antwoord: De pauselijke gevangenschap die in vers 10 wordt genoemd vond plaats in 1798, en de nieuwe macht (vers 11) kwam in die tijd naar voren. De Verenigde Staten verklaarden zich in 1776 onafhankelijk, stemden in 1787 over de Grondwet, namen in 1791 de Bill of Rights aan en werden in 1798 duidelijk erkend als een wereldmacht. De timing past duidelijk bij Amerika. Geen enkele andere macht zou zich kunnen kwalificeren.

 

4. Wat is de betekenis van het beest “dat uit de aarde komt”?

 

Answer

Antwoord: Deze natie ontstaat “uit de aarde” in plaats van uit het water, zoals de andere naties die in Daniël en Openbaring worden genoemd. We weten uit de Openbaring dat water symbool staat voor gebieden in de wereld die een grote bevolking hebben. “De wateren die gij zegt, waar de hoer zit, zijn volken, en massa’s, en naties, en tongen.” Openbaring 17:15. Daarom vertegenwoordigt de aarde het tegenovergestelde. Het betekent dat deze nieuwe natie zou ontstaan in een gebied van de wereld dat voor het einde van de jaren 1700 vrijwel onbevolkt was. Het kon niet ontstaan onder de drukke en worstelende naties van de Oude Wereld. Het moest opkomen in een dunbevolkt continent.

 

5. What is symbolized by its two lamb-like horns and absence of crowns?

5. Wat wordt gesymboliseerd door zijn twee lamsvormige hoorns en de afwezigheid van kronen?

 

Answer

Antwoord: Hoorns vertegenwoordigen koningen en koninkrijken of regeringen (Daniël 7:24; 8:21). In dit geval vertegenwoordigen ze de twee leidende beginselen van de Verenigde Staten: burgerlijke en religieuze vrijheid. Deze twee principes worden ook wel “republicanisme” (een regering zonder koning) en “protestantisme” (een kerk zonder paus) genoemd. Andere naties hebben sinds de oudheid mensen belast om een staatsgodsdienst te ondersteunen. De meeste hadden ook religieuze dissidenten onderdrukt. Maar de Verenigde Staten vestigden iets heel nieuws: de vrijheid om te aanbidden zonder inmenging van de overheid. Afwezigheid van kronen betekent een republikeinse regeringsvorm, in plaats van een monarchie. Lamsvormige hoorns staan voor een onschuldige, jonge, niet-onderdrukkende, vredelievende en spirituele natie. (Jezus wordt in de Openbaring 28 keer genoemd als een lam.)

Speciale opmerking: Hoe we wensen dat we hier kunnen stoppen in Jezus’ beschrijving van de Verenigde Staten – maar dat kunnen we niet, want Hij is niet gestopt. Wat er daarna komt, is misschien schokkend. De Verenigde Staten is een groot land, met zijn vrijheid van geweten, pers, meningsuiting en ondernemerschap, zijn mogelijkheden, zijn gevoel voor fair play, zijn sympathie voor de underdog, en zijn christelijke oriëntatie. Het is niet volmaakt, maar toch probeert een heleboel mensen uit de hele wereld elk jaar zijn burgers te worden. Helaas zal dit rijk gezegende land drastisch veranderen.

 

6. What does Revelation 13:11 mean when it says the United States will speak “like a dragon”?

6. Wat betekent Openbaring 13:11 als er staat dat de Verenigde Staten zullen spreken “als een draak”?

Antwoord: Zoals je hebt geleerd in Studiegids 20, is de draak Satan, die door verschillende aardse krachten werkt om zijn eigen koninkrijk te vestigen en Gods kerk te verpletteren door Gods volk te vervolgen en te vernietigen. Het doel van Satan is altijd geweest om boven Gods troon te stijgen en de mensen te dwingen om hem te aanbidden en te gehoorzamen. (Zie Studiegids 2 voor details.) Dus, spreken als een draak betekent dat de Verenigde Staten (onder de invloed van Satan) uiteindelijk mensen zal dwingen om in strijd met het geweten te aanbidden of gestraft te worden.

 

7. What specifically will the United States do that will cause it to speak as a dragon?

7. Wat zullen de Verenigde Staten concreet doen waardoor het als een draak zal spreken?

Antwoord: Let op deze vier cruciale punten:

A. “oefent het gezag van het eerste beest uit” (Openbaring 13:12) De Verenigde Staten zullen een vervolgende macht worden die de mensen zal dwingen tegen hun geweten in te gaan, zoals de pauselijke Rome- die in de eerste helft van hoofdstuk 13 van de Openbaring wordt geportretteerd.

B. “Veroorzaakt de aarde en degenen die erin wonen om het eerste beest te aanbidden, waarvan de dodelijke wond is genezen” (Openbaring 13:12). De Verenigde Staten zullen de naties van de wereld leiden in het afdwingen van trouw aan de pauselijke antichrist. Het gaat altijd om de aanbidding. Wie zal je aanbidden en gehoorzamen? Zal het Christus zijn, uw Schepper en Verlosser, of de antichrist? Elke ziel op aarde zal eindelijk het een of het ander aanbidden. Satan’s benadering zal diepgaand geestelijk lijken en er zullen ongelooflijke wonderen worden gezien (Openbaring 13:13, 14) – die miljarden zullen misleiden (Openbaring 13:3). Degenen die weigeren om zich bij deze beweging aan te sluiten zullen als verdeeldheid zaaiend, koppig, radicaal en onpatriottisch worden beschouwd. Jezus bestempelde het protestantse Amerika van de eindtijd als een “valse profeet” (Openbaring 19:20; 20:10), omdat het geestelijk en betrouwbaar zal lijken, maar in plaats daarvan satanisch zal zijn in zijn gedrag. Dit alles lijkt misschien onmogelijk, maar de woorden van Jezus zijn altijd betrouwbaar en waar (Titus 1:2). Hij voorspelde de opkomst en ondergang van de vier wereldrijken en de antichrist (Daniël, hoofdstuk 2 en 7) in een tijd waarin zulke voorspellingen bizar en ongelooflijk leken. Maar alles gebeurde precies zoals voorspeld. Zijn waarschuwing aan ons vandaag met betrekking tot de profetie is: “Ik heb u gezegd, voordat het komt, dat wanneer het gebeurt, u mag geloven” (Johannes 14:29).

C. “Vertelt hen die op de aarde wonen om een beeld te maken van het beest dat door het zwaard gewond raakte en leefde” (Openbaring 13:14). De Verenigde Staten zullen een beeld maken van het beest door de religieuze praktijk te reglementeren. Ze zullen wetten uitvaardigen die de mensen dwingen om zich te gehoorzamen of de dood onder ogen te zien. Deze actie is een kopie – of “beeld” – van de kerkelijke staatsvorm van het pausdom dat op het hoogtepunt van haar macht in de Middeleeuwen heerste, toen miljoenen mensen werden gedood voor hun geloof. De Verenigde Staten zullen het burgerlijk bestuur en het afvallige protestantisme combineren in een “huwelijk” dat het pausdom zal ondersteunen. Het zal dan alle naties van de wereld beïnvloeden om haar voorbeeld te volgen. Zo zal het pausdom wereldwijd steun krijgen.

D. “En zoveel mogelijk mensen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden te doden” (Openbaring 13:15). De Verenigde Staten zullen als hoofd van deze internationale beweging de naties van de wereld vervolgens beïnvloeden om een doodvonnis op te leggen aan allen die weigeren het beest of zijn beeltenis te aanbidden. Een andere naam voor deze wereldwijde coalitie is “Babylon de Grote”. (Zie Studiegids 22 voor meer informatie.) Deze wereldwijde alliantie zal, in de naam van Christus, de macht van de politieagent vervangen door de zachte overtuigingskracht van de Heilige Geest en het zal de aanbidding afdwingen.

 

8. Over what specific issues will force be utilized and the death sentence passed?

8. Over welke specifieke kwesties zal er geweld worden gebruikt en het doodvonnis worden uitgesproken?

“Hij kreeg de macht om het beeld van het beest te laten ademen, opdat het beeld van het beest zowel zou spreken als zou veroorzaken dat er zoveel mensen het beeld van het beest niet zouden aanbidden om gedood te worden. Hij laat iedereen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgen en dat niemand mag kopen of verkopen behalve degene die het merkteken of de naam van het beest, of het nummer van zijn naam heeft” (Openbaring 13:15-17).

Antwoord: De laatste twistpunten zijn het aanbidden en gehoorzamen van het beest en het ontvangen van zijn merkteken zondag als een valse heilige dag versus het aanbidden en gehoorzamen van Christus en het ontvangen van zijn teken door het eren van de heilige sabbat op de zevende dag. (Voor details, zie Studiegids 20.) Wanneer de kwesties duidelijk worden en mensen gedwongen worden om de sabbat te breken of gedood te worden, zullen degenen die dan voor de zondag kiezen, in wezen het beest aanbidden. Zij zullen ervoor gekozen hebben om het woord van een schepsel, een mens, te gehoorzamen in plaats van het woord van hun Schepper, Jezus Christus. Hier is de verklaring van het pausdom zelf: “De kerk veranderde de sabbat in zondag en de hele wereld buigt zich op die dag voorover en aanbidt in stille gehoorzaamheid aan de mandaten van de katholieke kerk” (Hartford Weekly Call, 22 februari 1884).

 

9. Zou een regering het kopen en verkopen echt kunnen controleren?

Antwoord: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kopen gecontroleerd door rantsoenstempels te eisen voor zaken als suiker, banden en brandstof. Zonder deze postzegels was geld waardeloos. In dit gecomputeriseerde tijdperk zou een dergelijk systeem gemakkelijk te implementeren zijn. Tenzij je bijvoorbeeld met de wereldwijde coalitie samenwerkt, kan je sofinummer in een database worden ingevoerd, waaruit blijkt dat je gediskwalificeerd bent om een aankoop te doen. Niemand weet precies hoe dit alles tot stand komt, maar u kunt wel zeker van zijn dat het zal gebeuren, want in Openbaring 13:16, 17 zegt God dat het zal gebeuren.

Twee opkomende machten
Openbaring hoofdstuk 13 is duidelijk. Er zullen uiteindelijk twee grootmachten ontstaan: de Verenigde Staten van Amerika en het pausdom. De Verenigde Staten zullen het pausdom steunen door het leiden van de volken van de wereld te dwingen de beestachtige macht (het pausdom) te aanbidden en zijn merkteken te ontvangen of anders de dood tegemoet te treden.
De volgende twee vragen zullen de kracht van deze twee grootmachten evalueren.

 

The papacy is the strongest religio-political power on earth.

Het pausdom is de sterkste religieus-politieke macht op aarde.

10. Hoe sterk en invloedrijk is het pausdom vandaag de dag?

 

Answer

Antwoord: Het is misschien wel de sterkste religieus-politieke macht ter wereld. Vrijwel elk vooraanstaand land heeft een officiële ambassadeur of staatsvertegenwoordiger bij het Vaticaan. Let op de volgende feiten:

A. Het bezoek van paus Franciscus aan de Verenigde Staten in 2015 had zowel pastorale als politieke implicaties. Kardinaal Timothy Dolan zei: “Hoe meer hij probeert het prestige en de macht van het pausdom te ontkrachten, hoe meer mensen aandacht aan hem besteden”. -CBS Deze ochtend, 22 september 2015…

B. Het doel van de paus is om de christelijke wereld te verenigen. In januari 2014 zat Franciscus een oecumenische eredienst voor in de Sint-Paulusbasiliek met orthodoxe, anglicaanse, lutherse, methodistische en andere christelijke vertegenwoordigers en benadrukte hij de noodzaak van de eenheid van de christenen. Franciscus zei: “Het is onaanvaardbaar om ‘verdeeldheid in de Kerk te beschouwen als iets natuurlijks, onontkoombaars’, omdat ‘verdeeldheid het lichaam van Christus verwondt [en] afbreuk doet aan het getuigenis dat wij geroepen zijn aan hem te geven voor de wereld’. ” -Katholieke Herald, 27 januari 2014

C. De wereldwijde reactie is overweldigend als leiders zich tot hem wenden voor de vrede. Francis was gastheer van een gebedstop in het Vaticaan met Israëlische en Palestijnse leiders. Toen hielp de paus, die als Latijns-Amerikaan veel geloofwaardigheid had in Havana, de weg te effenen voor de ontdooiing van de V.S.-Cuba. -Sylvia Poggioli, Nationale Publieke Radio, 14 april 2016

D. Francis’ bezoek aan Amerika in 2015 heeft een ongekende reactie van Amerikaanse functionarissen opgeleverd: President Obama begroette persoonlijk paus Francis toen hij op een Amerikaanse luchtmachtbasis aankwam, een besluit dat volgens het Witte Huis een symbool was van het hoge niveau van respect dat de Amerikanen voor de paus hebben. Het bezoek van Francis omvatte ook de eerste toespraak van elke paus tot een gezamenlijke zitting van het Congres in de Amerikaanse geschiedenis. -Ierse Daily Mail, 23 september 2015

 

11. How strong and influential is the United States today?

11. Hoe sterk en invloedrijk zijn de Verenigde Staten vandaag de dag?

Antwoord: De Verenigde Staten worden beschouwd als ‘s werelds machtigste militaire macht en het centrum van invloed in de wereld. Let op het volgende:

A. “In de belangrijkste machtscategorieën zal de VS in de nabije toekomst dominant blijven.” -Ian Bremmer, Time magazine, 28 mei 2015

B. “Wat uiteindelijk het verschil maakt tussen oorlog en vrede… zijn geen goede bedoelingen, of sterke woorden, of een grote coalitie. Het is het vermogen, de geloofwaardigheid en het wereldwijde bereik van de Amerikaanse harde macht.” -Senator John McCain, 15 november 2014…

C. “De Verenigde Staten is en blijft de enige onmisbare natie. Dat is waar voor de eeuw die voorbij is gegaan en het zal waar zijn voor de komende eeuw.” -President Barack Obama, 28 mei 2014…

D. De toenmalige Franse minister, Hubert Vérdine, vertelde hij aan een Parijs publiek dat “de Verenigde Staten als een ‘hypermogendheid’… een land dat dominant of overheersend is in alle categorieën.” – The New York Times, 5 February 1999…

Hoewel de macht van landen als China en Rusland zeker voor uitdagingen staat, blijft het overweldigende vermogen van Amerika om agressors af te weren en snel in te zetten wanneer dat nodig is, de wereld domineren. Een toekomstige president van de Verenigde Staten zal wellicht niet aarzelen om de invloed van het land aan te wenden om nieuwe mondiale normen af te dwingen, vooral als die worden bevorderd onder het mom van wereldvrede en stabiliteit na een moeilijke mondiale gebeurtenis.

 

12. What other factors could help set the stage for a worldwide law to execute those who refuse to violate conscience?

12. Welke andere factoren kunnen helpen de weg te effenen voor een wereldwijde wet om degenen die weigeren hun geweten te schenden, te executeren?

Antwoord: We kunnen ze niet met zekerheid noemen, maar er zijn een paar mogelijkheden op komst:

A. De activiteit van terroristen

B. Rellen en escalerende misdaad en kwaad

C. Drugsoorlogen

D. Een grote economische crash

E. Epidemieën

F. Nucleaire dreigingen van radicale landen

G. Politieke corruptie

H. Bruto gerechtelijke dwaling door de rechtbanken

I. Sociale en politieke kwesties

J. Verhoging van de belastingen

K. Pornografie en andere immoraliteit

L. Wereldwijde rampen

M. Radicale “special interest” groepen

Een terugslag tegen terrorisme, wetteloosheid, immoraliteit, permissiviteit, onrechtvaardigheid, armoede, ondoeltreffende politieke leiders en vele soortgelijke problemen zouden gemakkelijk kunnen leiden tot de vraag naar sterke, specifieke wetten die rigoureus moeten worden gehandhaafd.

 

13. As world conditions worsen, what will Satan do to deceive the masses?

13. Als de wereldomstandigheden verslechteren, wat zal Satan dan doen om de massa te misleiden?

“Hij voert grote tekenen uit, zodat hij zelfs vuur uit de hemel op de aarde laat neerdalen in de ogen van de mensen. En hij bedriegt hen die op de aarde wonen door de tekenen die hem zijn gegeven om te doen in de ogen van het beest, en vertelt hen die op de aarde wonen om een beeld te maken van het beest dat door het zwaard gewond raakte en leefde” (Openbaring 13:13, 14).

Antwoord: De Verenigde Staten zullen een valse opwekking ervaren en zullen erop aandringen dat religieuze wetten worden aangenomen om elke persoon te dwingen deel te nemen (voorgesteld door “een beeld voor het beest” in Openbaring 13:14). De mensen zullen gedwongen worden om God’s heilige sabbat op de zevende dag te negeren en in plaats daarvan te aanbidden op de “heilige” dag-zondag van het beest. Sommigen zullen alleen om sociale of economische redenen gehoorzamen. De wereldomstandigheden zullen zo ondraaglijk worden dat een wereldwijde “terug naar God” beweging, waarbij iedereen zich aansluit bij de aanbidding en het gebed op zondag, zal worden gepresenteerd als de enige oplossing. Satan zal de wereld bedriegen om te geloven dat ze de Bijbelse waarheid in gevaar moeten brengen en de zondag heilig moeten houden. Maar in werkelijkheid zal de gehoorzaamheid aan en de aanbidding van het beest wijzen op de weigering van de meeste mensen om Gods koninkrijk binnen te gaan. Geen wonder dat Jezus in de Openbaring zo’n kwestie maakt over het aanbidden van het beest en het ontvangen van zijn merkteken!

 

14. While interest in the counterfeit revival heightens, what will be happening to the genuine worldwide revival sponsored by God’s end-time people?

14. Terwijl de belangstelling voor de valse opwekking toeneemt, wat zal er dan gebeuren met de echte wereldwijde opwekking die gesponsord wordt door Gods eindtijdvolk?

Antwoord: De Bijbel zegt dat de hele wereld “verlicht” zal worden met glorie (Openbaring 18:1). Ieder mens op aarde zal worden bereikt (Marcus 16:15) met Gods eindtijd, drie ledige boodschap uit Openbaring 14:6-14. Gods kerk van de laatste dagen zal met verbazingwekkende snelheid groeien, wanneer miljoenen mensen zich bij Gods volk voegen en Zijn aanbod van verlossing door genade en geloof in Jezus aannemen, wat hen verandert in Zijn gehoorzame dienaren. Veel mensen en leiders uit alle landen van de wereld zullen weigeren om het beest te aanbidden of zijn valse leer te omarmen. In plaats daarvan zullen ze Jezus aanbidden en gehoorzamen. Zij zullen dan Zijn heilig sabbatteken, of merkteken, in hun voorhoofd ontvangen (Openbaring 7:2, 3) en hen zo voor eeuwig verzegelen. (Zie Studiegids 20 voor aanvullende informatie over Gods zegel).

Spirituele groei maakt de namaakbeweging razend
Deze spirituele groei onder Gods volk zal de valse beweging doen woeden. De leiders zullen er volledig van overtuigd raken dat degenen die weigeren mee te werken aan de wereldwijde
namaakopwekking de oorzaak zijn van alle ellende in de wereld (Daniël 11:44). Zij zullen hen diskwalificeren voor het kopen en verkopen (Openbaring 13:16, 17), maar de Bijbel belooft dat voedsel, water en bescherming voor Gods volk zeker zullen zijn (Jesaja 33:16; Psalm 34:7).

 

As his crowning miracle, Satan will impersonate Jesus.

Als zijn bekroningswonder zal Satan zich voordoen als Jezus.

15. In wanhoop zal de Amerikaanse coalitie besluiten om de doodstraf op te leggen aan haar vijanden (Openbaring 13:15). Wat zegt Openbaring 13:13, 14, dat haar leiders zullen doen om de mensen ervan te overtuigen dat God met hen is?

Antwoord: Ze zullen wonderen verrichten – zo overtuigend dat iedereen behalve de trouwe eindtijd- mensen van God zullen worden overtuigd (Mattheüs 24:24). Door gebruik te maken van de geesten (gevallen engelen) van Satan (Openbaring 16:13, 14), zullen zij zich voordoen als dode geliefden (Openbaring 18:23) en waarschijnlijk zelfs als Bijbelse profeten en apostelen. Deze liegende (Johannes 8:44) demonische geesten zullen ongetwijfeld beweren dat God hen heeft gestuurd om iedereen aan te sporen om mee te werken.

Satan verschijnt als Christus; zijn engelen poseren als christelijke predikanten
Satans engelen zullen ook verschijnen als goddelijke geestelijken, en Satan zal verschijnen als een engel van licht. (2 Korintiërs 11:13-15). Als zijn bekroningswonder zal Satan beweren dat hij Jezus is (Mattheüs 24:23, 24). Terwijl hij zich voordoet als Christus, kan hij gemakkelijk beweren dat hij de sabbat in de plaats van de zondag heeft gesteld en zijn volgelingen aansporen om door te gaan met hun wereldwijde opwekking en zijn “heilige” dag-zondag in stand te houden.

Miljarden worden bedrogen
Miljarden, die geloven dat Satan Jezus is, zullen zich aan zijn voeten buigen en zich aansluiten bij de valse beweging. “De hele wereld verwonderde zich en volgde het beest” (Openbaring 13:3). Het bedrog zal overweldigend effectief zijn. Maar Gods volk zal niet bedrogen worden, want het test alles door de Bijbel (Jesaja 8:19, 20; 2 Timoteüs 2:15). De Bijbel zegt dat Gods wet niet veranderd kan worden (Matteüs 5:18). Er staat ook dat wanneer Jezus terugkeert, elk oog Hem zal zien (Openbaring1:7) en dat Hij de aarde niet zal aanraken maar in de wolken zal blijven en Zijn volk zal oproepen om Hem in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4:16, 17).

 

16. How can we be safe from powerful end-time deceptions?

16. Hoe kunnen we veilig zijn voor krachtige eindtijdmisleidingen?

Antwoord: A. Test elke leer van de Bijbel (2 Timotheüs 2:15; Handelingen 17:11; Jesaja 8:20).

B. Volg de waarheid zoals Jezus die openbaart. Jezus beloofde dat degenen die Hem oprecht willen gehoorzamen nooit in de fout zullen gaan (Johannes 7:17).

C. Blijf dagelijks dicht bij Jezus (Johannes 15:5).

Herinnering: Dit is de zesde Studiegids in onze serie van negen over de boodschappen van de drie engelen. De volgende Studie gids zal onthullen hoe christelijke kerken en andere religies wereldwijd zich zullen verhouden tot de gebeurtenissen van de eindtijd.

 

17. Are you willing to worship and obey Jesus even if it means ridicule, persecution, and finally the death sentence?

17. Bent u bereid om Jezus te aanbidden en te gehoorzamen, zelfs als dat belachelijk maken, vervolging en uiteindelijk de doodstraf betekent?

Antwoord:

 


Gedachte Vragen


 

1. Het lijkt niet eerlijk dat in de laatste crisis mensen die nooit Gods waarheid hebben gehoord, onschuldig een vervalsing zullen kiezen en dus verloren gaan.

Niemand zal de laatste crisis onder ogen zien zonder eerst te hebben gehoord (Marcus 16:15) en begrepen (Johannes 1:9) Gods vitale driepuntsboodschap voor vandaag (Openbaring 14:6-12). De mensen zullen er alleen voor kiezen om het merkteken van het beest te ontvangen omdat ze niet de prijs willen betalen voor het volgen van Christus.

 

2. Waarover wordt in Openbaring 16:12-16 de strijd van Armageddon gesproken? 3. Wanneer en waar zal het worden gevochten?

De strijd van Armageddon is de laatste strijd tussen Christus en Satan. Het zal gevochten worden op de aarde en zal net voor het einde der tijden beginnen. De strijd zal worden onderbroken door de tweede komst van Jezus. Het zal opnieuw beginnen na de 1000 jaar, wanneer de goddelozen de heilige stad omringen met de hoop haar te kunnen veroveren. De strijd zal zich sluiten wanneer het vuur vanuit de hemel op de goddelozen neerstort en hen vernietigt (Openbaring 20:9). (Studiegids 12 legt de 1000 jaar in detail uit).

Wat betekent het woord “Armageddon”?
Armageddon is een naam voor de “strijd van die grote dag van de Almachtige God” tussen Christus en Satan, waarbij alle naties van de wereld betrokken zullen zijn (Openbaring 16:12-16, 19). De “koningen uit het oosten” zijn God de Vader en God de Zoon. Het “Oosten” in de Bijbel symboliseert Gods hemelse koninkrijk (Openbaring 7:2; Ezechiël 43:2; Matteüs 24:27). In deze laatste strijd zal vrijwel de hele wereld zich verenigen (Openbaring 16:14) om te vechten tegen Jezus, het Lam en zijn volk (Openbaring 17:14; 19:19). Hun doel zal zijn om iedereen uit te roeien die weigert om het beest te aanbidden (Openbaring 13:15-17).

Waanvoorstelling volgt Verwerping
Mensen die weigeren om Gods boodschap te accepteren, ook al weten ze dat het waar is, zullen sterk misleid worden om een leugen te geloven (2 Thessalonicenzen 2:10-12). Ze zullen beginnen te geloven dat ze Gods koninkrijk in stand houden wanneer ze proberen om Zijn volk te vernietigen. Ze zullen de heiligen zien als hopeloos bedrogen fanatiekelingen die de hele wereld verdoemen door hun weigering om mee te werken aan de valse opwekking.

Jezus’ wederkomst stopt de strijd
De strijd zelf zal wereldwijd zijn. Regeringen zullen proberen Gods volk te vernietigen, maar God zal ingrijpen. De symbolische rivier de Eufraat zal worden opgedroogd (Openbaring 16:12). Water staat voor mensen (Openbaring 17:15). Het opdrogen van de rivier de Eufraat betekent dat het volk dat het beest (het koninkrijk van de satan) heeft gesteund, zich plotseling zal terugtrekken. De steun van het beest zal zo opdrogen. Zijn coalitie van bondgenoten (Openbaring 16:13, 14) zal uiteenvallen (Openbaring 16:19). De tweede komst van Jezus zal deze strijd stoppen en zijn volk redden (Openbaring 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20).

De strijd wordt hervat na 1.000 jaar
Na de 1000 jaar zal Satan in de openbaarheid komen als de leider van de krachten tegen God en Zijn volk. Hij zal de strijd hervatten en proberen de heilige stad te veroveren. Dan zullen hij en zijn volgelingen worden vernietigd door vuur uit de hemel (zie de studiegidsen 11 en 12). Iedere volgeling van Jezus zal echter veilig zijn in zijn eeuwige koninkrijk.

 

3. De Bijbel zegt: “De tijd komt dat wie u doodt, zal denken dat hij God dienstbaar is” (Johannes 16:2). Is het mogelijk dat dit in onze tijd letterlijk in vervulling gaat?

Ja. De eindtijd-coalitie van wereldregeringen en -religies zal eindelijk alle sympathie voor Gods volk verliezen, voor hen die weigeren zich aan te sluiten bij de valse opwekking of de zondagsdienst aan te nemen. Zij zullen het gevoel hebben dat de wonderen die met hun opwekking gepaard gaan de geldigheid ervan bewijzen – wonderen zoals de zieken die genezen worden of beruchte God-haters, immorele beroemdheden en bekende misdadigers die zich bekeren. De coalitie zal erop aandringen dat niemand deze wereldwijde opwekking mag verpesten. Iedereen zal worden aangespoord om persoonlijke gevoelens en “fanatieke leerstellingen” (bijvoorbeeld de sabbat) terzijde te schuiven en zich bij de rest van de wereld aan te sluiten in haar opwekking voor vrede en broederschap. Degenen die niet willen meewerken zullen worden beschouwd als ontrouwe, niet-patriottische, anarchisten en, tenslotte, gevaarlijke fanatici die niet getolereerd mogen worden. In die tijd zullen zij die Gods volk doden het gevoel hebben dat ze God een gunst bewijzen.

 

4. Als we de profetieën van Daniël en de Openbaring bestuderen, lijkt het erop dat de echte vijand altijd de duivel is. Is dit waar?

Absoluut! Satan is altijd de echte vijand. Satan werkt door de leiders en naties van de aarde… om Gods volk te kwetsen en zo hartzeer te brengen aan Jezus en de Vader. Satan is degene die verantwoordelijk is voor alle kwaad. Laten we hem de schuld geven en voorzichtig zijn met hoe we mensen of organisaties beoordelen die Gods volk en kerk pijn doen. Ze zijn zich er soms totaal niet van bewust dat ze iemand kwaad doen. Maar dat geldt nooit voor Satan. Hij is zich altijd volledig bewust. Hij doet God en zijn volk opzettelijk pijn.

 

5. Wat zou de dood van de paus of de verkiezing van een nieuwe president betekenen voor de profetie van de Verenigde Staten in Openbaring 13:11-18?

De profetie zal in vervulling gaan, ongeacht wie paus of president is. Een nieuwe president of paus kan de vervulling tijdelijk versnellen of vertragen, maar het uiteindelijke resultaat wordt verzekerd door de Bijbelse profetie.

 

6. Zijn het lamsvlees van Openbaring 13:11-18 en de valse profeet van Openbaring 16:13 dezelfde kracht?

Ja. In Openbaring 19:20, waar God de vernietiging van het antichristelijke beest noemt, noemt Hij verwijst ook naar de vernietiging van de valse profeet. In deze passage identificeert God de valse profeet als de kracht die “werkte tekenen” voor het beest en “bedroog hen die het merkteken van het beest ontvingen en hen die zijn beeld aanbaden”. Dit is een duidelijke verwijzing naar de activiteiten van het beest met zijn lamshoorn, die in Openbaring 13:11-18 worden beschreven. In deze studiegids hebben we het lamsvleugeldier geïdentificeerd als de Verenigde Staten van Amerika. Dus het beest met lamsvleugel en de valse profeet zijn inderdaad dezelfde kracht.


Quizvragen


 

1. De Verenigde Staten wordt in de Bijbelse profetie gesymboliseerd door (1)

_____ Een man met rode, witte en blauwe kleding.
_____ Een adelaar met een computer op zijn rug.
_____ Een beest met twee lamsvormige hoorns.

2. Wat stellen de twee hoorns voor? (1)

_____ Rijkdom en militaire macht.
_____ Benjamin Franklin en George Washington.
_____ Burger- en godsdienstvrijheid.

3. Wat betekent “coming out of the earth”? (1)

_____ Dat Amerikanen graag op het platteland zouden leven.
_____ Dat dit nieuwe land zou ontstaan in een gebied met een kleine bevolking.
_____ Dat sommige vroege Amerikanen grotbewoners zouden zijn.

4. In deze profetie betekenen lamsvormige hoorns dat Amerika (1)

_____ Wees verlegen en geremd.
_____ Wees een schaapachtig land.
_____ Sta op als een vredelievende, spirituele natie.

5. Hoe laat zou Amerika volgens de profetie van Openbaring hoofdstuk 13 ontstaan? (1)

_____ 1492.
_____ 1798.
_____ 1620.

6. Openbaring hoofdstuk 13 geeft aan dat Amerika uiteindelijk zou spreken “als een draak.” Wat betekent dit? (1)

_____ Haar mensen zouden boos en moeilijk te begrijpen zijn.
_____ Ze zou vuurschietende vernietigingswapens gebruiken.
_____ Ze zal mensen dwingen om in strijd met hun geweten te aanbidden of de dood onder ogen te zien.

7. Gods merkteken, teken of symbool van macht is (1)

_____ Een lammetje.
_____ Een beest met twee oren.
_____ De sabbat, Gods heilige dag.

8. Hoe zal Amerika een “beeld voor het beest” maken? (1)

_____ Door veel foto’s van het beest te maken en te verkopen.
_____ Door een beeld te maken van het beest dat in Washington, D.C. zal worden tentoongesteld.
_____ Door een kerk-staat combinatie te maken (patroon naar het pausdom op het hoogtepunt van haar macht) die de religieuze praktijk zal legisleren.

9. Welke straffen zullen volgens Openbaring 13:15-17 worden opgelegd aan degenen die het merkteken van het beest weigeren? (2)

_____ Niet toegestaan om te kopen of te verkopen.
_____ Verbannen naar de ruimte.
_____ Ter dood gebracht.
_____ Gedwongen om een persoonlijke verontschuldiging aan het beest te maken.

10. Welke twee aardse machten zullen uiteindelijk de meeste invloed hebben? (2)

_____ Gerevitaliseerd Europa.
_____ Japan.
_____ China.
_____ Verenigde Staten.
_____ Het pausdom.

11. Welke items vertellen de waarheid over de slag om Armageddon? (6)

_____ Het is de laatste slag van de aarde.
_____ De ‘koningen van het oosten’ zijn Japan en China.
_____ Het doel van het beest in de strijd is om Gods volk te vernietigen.
_____ Het zal wereldwijd zijn.
_____ Het begint voor de tweede komst van Jezus en eindigt nadat de goddelozen de heilige stad aan het eind van de 1000 jaar hebben omsingeld.
_____ Armageddon is de symbolische naam voor de laatste strijd tussen Christus en de antichrist/Satan.
_____ Het opdrogen van de Eufraat betekent dat het beest, oftewel de antichrist, eindelijk de steun van de meeste van zijn volgelingen zal verliezen.
_____ Het zal alleen in Palestina worden bestreden.

12. Hoe succesvol zal Gods ware, eindtijd-revival zijn? (2)

_____ De hele wereld zal worden bekeerd.
_____ Iedere persoon op aarde zal de boodschap horen.
_____ Miljoenen zullen het accepteren.
_____ Het zal niet lukken. De duivel zal het tegenhouden.

13. Hoe succesvol zal de eindtijdvervalsingsbeweging zijn? (1)

_____ Veel landen zullen het niet steunen.
_____ Het zal alleen in Amerika en Europa succesvol zijn.
_____ Iedereen op aarde – behalve de mensen van God – zal zich erbij aansluiten en het steunen.

14. Ben je bereid om te volgen waar Jezus naartoe leidt, ook al is het misschien pijnlijk? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.