WIE IS DE ANTICHRIST?

Who Is the Antichrist?Les 15

Wie … of wat … is de antichrist? Een kwaadaardige bondgenootschap of een duistere persoon? Sommigen zeggen dat zijn verschijning nog in de toekomst ligt. Anderen zeggen dat hij lang geleden is verschenen in de tijd van het oude Rome. Maar de Bijbel geeft aan dat hij vandaag de dag nog leeft! Bijbelse profetieën leren dat deze antichristelijke kracht een cruciale rol zal spelen in de laatste gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde. Weet u wie hij is? Weet u dat zeker? Dat moet wel, want u kunt de gebeurtenissen van de laatste dagen pas begrijpen als u deze kwade kracht begrijpt. Wees voorbereid op een van de meest fascinerende studiegidsen tot nu toe!

 

Deze studie gids is gebaseerd op het boek van Daniel hoofdstuk 7 en identificeert duidelijk en ontegensprekelijk de antichrist. Maar het is slechts een inleiding. Toekomstige lessen zullen de details onthullen van enkele van zijn activiteiten die een wereldwijde impact zullen hebben. Wat u vandaag zal ontdekken kan u misschien teleurstellen of verdrietig maken, maar vergeet niet dat de profetie van Daniël 7 afkomstig is van Jezus, die van u houdt. Bid voor Gods leiding terwijl u zich verdiept in dit dringende onderwerp. Zorg ervoor dat u Daniël 7 leest voordat u deze les bestudeert.

 

1. As chapter 7 begins, Daniel sees four beasts coming up out of the sea. In prophecy, what does a beast represent? What does the sea represent?

1.In het begin van hoofdstuk 7 ziet Daniël vier dieren uit de zee opkomen. Wat symboliseert een beest in de profetie? en wat symboliseert de zee?

” Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn” (Daniël 7:23).

“De wateren … zijn natiën en menigten en volken en talen.” (Openbaring 17:15).

Antwoord: Een beest vertegenwoordigt een koninkrijk of een natie. Water vertegenwoordigt grote een menigte mensen of grote populaties.

 

2. The four beasts of Daniel 7 represent four kingdoms (verses 17, 18). Babylon, the first kingdom (Daniel 2:38, 39), is represented as a lion in Daniel 7:4. (See also Jeremiah 4:7; 50:17, 43, 44.) W

2.De vier dieren van Daniël 7 vertegenwoordigen vier koninkrijken (verzen 17, 18). Babylon, het eerste koninkrijk (Daniël 2:38, 39), wordt in Daniël 7:4 voorgesteld als een leeuw. (Zie ook Jeremia 4:7; 50:17, 43, 44.) Wat betekenen de “adelaarsvleugels”? Wat betekenen de “vier winden” van vers 2?

“De Here zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt…, zoals een arend aanzweeft” (Deuteronomium 28:49).

“De Heer der heerscharen zegt: … een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde. En … zij die door de Here geveld zijn, zullen van het ene einde der aarde tot het andere einde van de aarde zijn” (Jeremia 25:32, 33).

Antwoord: De adelaarsvleugels symboliseert snelheid. (Zie ook Jeremia 4:13; Habakkuk 1:6-8.) Winden staan voor strijd, onrust en vernietiging. (Zie ook Openbaring 7:1-3.)

 

The bear with three ribs in its mouth symbolizes Medo-Persia.

De beer met drie ribben in zijn mond symboliseert Medo-Perzië.

3.Welk koninkrijk stelt de beer voor (Daniël 7:5)? Wat symboliseren de drie ribben in zijn mond?

Antwoord: Lees Daniël 8. Merk op dat de beesten in hoofdstuk 8 gelijk zijn aan de beesten in hoofdstuk 7. Daniël 8:20 noemt specifiek Meden en Perzen als het koninkrijk dat voorafgaat aan de harige geitebok – dat Griekenland voorsteld vers 21. Medo-Perzië is het tweede koninkrijk – dezelfde heerser als de beer van Daniël 7. Het rijk bestond uit twee groepen mensen. De Meden kwamen als eerste op (in Daniël 7:5 richtte de beer zich aan één zijde op), maar de Perzen werden uiteindelijk sterker (in Daniël 8:3 was de tweede hoorn van de ram “hoger”  dan de andere, en de hoogste rees het laatst op.). De drie ribben vertegenwoordigen de drie belangrijkste machthebbers die door Medo-Perzië werden veroverd: Lydia, Babylon en Egypte.

 

The leopard beast of Daniel 7 represents the world kingdom of Greece.

Het luipaardbeest van Daniël 7 vertegenwoordigt het wereldkoninkrijk Griekenland.

4. Griekenland, het derde koninkrijk (Daniël 8:21), wordt voorgesteld door een luipaard met vier vleugels en vier hoofden (Daniël 7:6). Wat stellen de vleugels voor? Wat stellen de vier hoofden voor?

Antwoord: De vier vleugels (in plaats van twee, zoals de leeuw had) stellen de ongelooflijke snelheid voor waarmee Alexander de streek veroverde (Jeremia 4:11-13). De vier hoofden stellen de vier koninkrijken voor waarin het rijk van Alexander de Grote was verdeeld toen hij stierf. De vier generaals die aan het hoofd van deze gebieden stonden waren Cassander, Lysimachus, Ptolemaeus en Seleucus.

 

The world empire of Rome is symbolized by the monster beast of Daniel chapter 7.

Het wereldrijk van Rome wordt gesymboliseerd door het monsterbeest van Daniël, hoofdstuk 7.

5. Het Romeinse Rijk, het vierde koninkrijk, wordt voorgesteld door een krachtig monster met ijzeren tanden en 10 hoorns (Daniël 7:7). Wat stellen de hoorns voor?

Antwoord: De 10 hoornen stellen de 10 koningen of koninkrijken voor waarin het heidense Rome uiteindelijk werd gesplitst (Daniël 7:24). (Deze 10 koninkrijken zijn hetzelfde als de 10 tenen van het beeld dat in Daniël 2:41-44 wordt beschreven). Rijdende barbaarse stammen vielen het Romeinse Rijk binnen en hakten land nissen uit voor hun volk. Zeven van die 10 stammen ontwikkelden zich tot de landen van het moderne West-Europa, terwijl er drie werden “ontworteld” en vernietigd. In het volgende deel wordt ingegaan op de koninkrijken die ontstonden.

Visigoten – Spanje
Angelsaksen – Engeland
Franken – Frankrijk
Alemani – Duitsland
Bourgondiërs – Zwitserland
Lombarden – Italië
Suevi – Portugal
Heruli – Uitgeroeid
Ostrogoten – Uitgeroeid
Vandalen – Uitgeroeid

 

The little horn of Daniel 7:8 represents Antichrist.

De kleine hoorn van Daniël 7:8 staat voor Antichrist.

6. Wat gebeurt er in de profetie van Daniël 7?

“Ik dacht aan de hoorns, en er kwam een andere hoorn, een kleine, onder hen op, voor wie drie van de eerste hoorns door de wortels werden weggeplukt. En daar, in deze hoorn, waren ogen als de ogen van een mens, en een mond die hoogdravende woorden sprak” (Daniël 7:8).

Antwoord: De “kleine hoorn” kracht verschijnt nu. We moeten het zorgvuldig identificeren omdat de Bijbelse kenmerken het identificeren als de antichrist van de profetie en de geschiedenis. Er mag geen fout gemaakt worden bij het maken van deze identificatie.

 

7. Geeft de Bijbel duidelijke punten die de antichrist identificeren?

Ja. Gods Woord geeft ons negen kenmerken van de antichrist in Daniël 7 zodat we zeker kunnen zijn van zijn identiteit. En hoewel sommigen deze waarheden misschien pijnlijk vinden, moeten wij eerlijk genoeg zijn om ze te aanvaarden als Zijn geopenbaarde wil. Laten we nu deze negen punten ontdekken.

Antwoord:
A. De kleine hoorn zou “onder hen” komen – dat wil zeggen, uit de 10 hoorns die de koninkrijken van West-Europa waren (Daniël 7:8). Het zou dus ergens in West-Europa een klein koninkrijk zijn.
B. Het zou een man aan het hoofd hebben die ervoor zou kunnen spreken (Daniël 7:8).
C. Het zou drie koninkrijken uitrukken of ontwortelen (Daniël 7:8).
D. Het zou anders zijn dan de andere 10 koninkrijken (Daniël 7:24),
E. Het zou oorlog voeren met de heiligen en hen vervolgen (Daniël 7:21, 25).
F. Het zou ontstaan uit het heidense Romeinse Rijk – het vierde koninkrijk (Daniël 7:7, 8).
G. Gods volk (de heiligen) zou “in zijn hand worden gegeven” voor “een tijd en tijden en een halve tijd” (Daniël 7:25).
H. Het zou “grote woorden spreken tegen” of God belasteren (Daniël 7:25 KJV). In Openbaring 13:5 zegt de Bijbel dat dezelfde kracht “grote dingen en godslasteringen” spreekt.
I. Het zou “van plan zijn de tijden en de wet te veranderen” (Daniël 7:25).

Vergeet niet – al deze identificatiepunten komen rechtstreeks uit de Bijbel. Ze zijn niet een of andere menselijke mening of speculatie. Historici zouden u snel kunnen vertellen welke macht wordt beschreven, want deze punten passen slechts bij één macht – het pausdom. Maar laten we, om zeker te zijn, alle negen punten één voor één zorgvuldig onderzoeken. Er mag geen ruimte zijn voor twijfel.

 

8. Does the papacy fit these points?

8. Past het pausdom bij deze punten?

 

 

Answer

Antwoord: Ja, het past bij elk punt. Laten we eens goed kijken:
A. Het is ontstaan tussen de 10 koninkrijken van West-Europa.
De geografische ligging van de pauselijke macht is in Rome, Italië, in het hart van West-Europa.
B. Het zou een man aan het hoofd hebben die er voor spreekt.
Het pausdom voldoet aan dit herkenningsteken omdat het één man aan het hoofd heeft – de paus – die er voor spreekt.
C. Drie koninkrijken werden uitgeroeid om plaats te maken voor het ontstaan van het pausdom.
De keizers van West-Europa waren grotendeels katholiek en steunden het pausdom. Drie Arische koninkrijken echter niet: de Vandalen, Heruli en Ostrogoten. Dus besloten de katholieke keizers dat ze onderworpen of vernietigd moesten worden. Hier is hoe theoloog en historicus Dr. Mervyn Maxwell de resultaten beschrijft in deel 1, pagina 129, van zijn boek God zorgt: “De katholieke keizer Zeno (474-491) regelde in 487 een verdrag met de Ostrogoten, dat resulteerde in de uitroeiing van het koninkrijk van de Arianus-Heruls in 493. En de katholieke keizer Justinianus (527-565) vernietigde de Arische Vandalen in 534 en brak de macht van de Arische Ostrogoten in 538 aanzienlijk. Zo werden de drie hoorns van Daniël – de Heruli, de Vandalen en de Ostrogoten – bij de wortel uitgeroeid. “Het is niet moeilijk te herkennen dat het pausdom op dit punt past.

Woman in chainsD. Het zou anders zijn dan de andere koninkrijken.
Het pausdom past duidelijk bij deze beschrijving, want het kwam op het toneel als een religieuze macht en was anders dan de seculiere aard van de andere 10 koninkrijken.
E. Het zou oorlog voeren met de heiligen en hen vervolgen.
Dat de kerk vervolgde is een bekend feit, en het pausdom geeft dat toe. Historici geloven dat de kerk ten minste 50 miljoen levens vernietigde over zaken van religieuze overtuiging. Wij citeren hier uit twee bronnen:
1. “Dat de kerk van Rome meer onschuldig bloed heeft vergoten dan enige andere instelling die ooit onder de mensheid heeft bestaan, zal door geen enkele protestant die een bekwame kennis van de geschiedenis heeft, in twijfel worden getrokken”. 1
2. In The Historie van de Inquisitie of Spain geeft D. Ivan Antonio Llorente alleen al deze figuren uit de Spaanse Inquisitie: “31.912 personen werden veroordeeld en kwamen om in de vlammen”, en 241.450 werden “veroordeeld tot zware “boetedoeningen”.

Woorden van zorg en bezorgdheid
Laat iemand denken dat we medechristenen aanvallen door de kleine hoornkracht te identificeren, houd er rekening mee dat de profetie gericht is op een systeem en niet op individuen. Er zijn oprechte, vrome christenen in alle kerken, ook in het katholieke geloof. Daniël 7 is eenvoudigweg een boodschap van oordeel en correctie op een grote religieuze instelling die compromissen heeft gesloten met het heidendom, zoals veel andere kerken ook hebben gedaan.

Profetie Onthult Fouten van alle Geloven
Andere profetieën wijzen op de fouten van het protestantse en joodse geloof. God heeft ware mensen in alle godsdiensten. Zijn ware volk (ongeacht hun geloof) zal altijd nederig de correctie van de Heere aanvaarden en zal hun oren en harten niet tegen Hem sluiten. Wij moeten dankbaar zijn dat Gods Woord over elk onderwerp met onpartijdige eerlijkheid spreekt.

 

F. Het zou voortkomen uit het vierde koninkrijk van ijzer – het heidense Romeinse Rijk.
Wij citeren twee autoriteiten op dit punt:

1. “De machtige katholieke kerk was weinig meer dan het gedoopte Romeinse Rijk. … De hoofdstad van het oude Romeinse Rijk werd de hoofdstad van het christelijke rijk. Het kantoor van Pontifex Maximus werd voortgezet in dat van de paus”. 2

2. “Wat de Romeinse elementen ook zijn, de barbaren en de Arianen zijn vertrokken… kwam onder de bescherming van de bisschop van Rome, die daar na de verdwijning van de keizer de belangrijkste persoon was. … De Romeinse kerk … duwde zich in de plaats van de Romeinse wereldmacht, waarvan het de eigenlijke voortzetting is”. 3

 

G. Gods volk (de heiligen) zou “in zijn hand worden gegeven” voor “een tijd en tijden en een halve tijd”.
Verschillende dingen moeten hier worden opgehelderd:

1. Een tijd is een jaar, tijden zijn twee jaar, en een halve tijd is een half jaar. De Amplified Bible vertaalt het: “Drie en een half jaar.” 4

Profetische tijd:
Tijd = 1 jaar
Tijden = 2 jaar
½ tijd = ½ jaar

2. Deze zelfde tijdsperiode wordt zeven keer genoemd in de boeken van Daniël en Openbaring (Daniël 7:25; 12:7; Openbaring 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5): drie keer als een “tijd, tijden, en een halve tijd”; twee keer als 42 maanden; en twee keer als 1.260 dagen. Gebaseerd op de 30-daagse kalender die door de Joden wordt gebruikt, zijn deze tijdsperioden allemaal even lang: 3½ jaar = 42 maanden = 1.260 dagen.
Woman in chains

3. Eén profetische dag is gelijk aan één letterlijk jaar (Ezechiël 4:6; Numeri 14:34).

4. De kleine hoorn (antichrist) zou dus gedurende 1.260 profetische dagen de macht over de heiligen hebben; dat wil zeggen, 1.260 letterlijke jaren.

5. De heerschappij van het pausdom begon in het jaar 538, toen de laatste van de drie tegengestelde Arische koninkrijken waren uitgeroeid. De heerschappij ging door tot 1798 toen de generaal van Napoleon, Berthier, de paus gevangen nam met de hoop om zowel paus Pius VI als de politieke macht van het pausdom te vernietigen. Deze periode is een exacte vervulling van de 1.260 jaar durende profetie. De klap was een dodelijke wond voor het pausdom, maar die wond begon te genezen en geneest vandaag de dag nog steeds.

6. Deze zelfde periode van vervolging wordt in Matteüs 24:21 genoemd als de ergste periode van vervolging die God’s volk meemaakt. Vers 22 vertelt ons dat het zo verwoestend was dat geen enkele ziel het zou hebben overleefd als God het niet had verkort. Maar God heeft het wel verkort. De vervolging eindigde lang voordat de paus in 1798 gevangen werd genomen. Het is duidelijk dat dit punt ook past bij het pausdom.

 

H. Het zou “hoogdravende woorden” spreken van godslastering “tegen [God]”.
Godslastering heeft twee definities in de Schrift:

1. Beweren zonden te vergeven (Lucas 5:21).

2. Beweren God te zijn (Johannes 10:33).

Past dit punt in het pausdom? Ja. Laten we eerst eens kijken naar het bewijs voor het claimen van vergeving van zonden, dat direct uit de eigen literatuur komt: “Vergeeft de Priester werkelijk de zonden, of verklaart hij alleen dat ze vergeven zijn? De priester vergeeft de zonden werkelijk en oprecht op grond van de macht die hem door Christus is gegeven “5. Het pausdom ondermijnt Jezus verder door een systeem van belijdenis aan een aardse priester op te zetten en zo Jezus, onze hogepriester, te omzeilen (Hebreeën 3:1; 8:1, 2) en alleen de bemiddelaar (1 Timoteüs 2:5). Beschouw vervolgens het bewijs voor het beweren dat het God is: “Wij [de pausen] houden op deze aarde de plaats van de Almachtige God in.”6 Hier is nog meer bewijs: “De paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus, maar hij is Jezus Christus zelf, verborgen onder het voorhangsel van het vlees. 7

I. Het zou “van plan zijn om de tijden en de wet te veranderen”. In een toekomstige studiegids zullen we de “tijden” van dit punt behandelen. Het is een belangrijk onderwerp en moet apart worden behandeld. Maar hoe zit het met het veranderen van de “wet”? De Ampliefied Bible vertaalt “de wet” als “de wet”. De verwijzing is naar het veranderen van Gods wet. Natuurlijk kan niemand het echt veranderen, maar heeft het pausdom dat wel geprobeerd? Het antwoord is ja. In zijn catechismus heeft het pausdom het tweede gebod tegen de verering van beelden weggelaten en het vierde gebod ingekort van 94 woorden tot acht en het tiende gebod in twee geboden verdeeld. (Controleer dit zelf. Vergelijk de Tien Geboden in elke katholieke catechismus met Gods lijst van de geboden in Exodus 20:2-17).

Er bestaat geen twijfel over dat de kleine hoornkracht (de antichrist) van Daniël 7 het pausdom is. Geen enkele andere organisatie past bij alle negen punten. En trouwens, dit is geen nieuwe leer. Iedere protestantse hervormer sprak zonder uitzondering over het pausdom als antichrist.8


1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, 40.
2 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church, 148, 149.
3 Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), 269, 270.
4 Amplified Bible, La Habra, CA: The Lockman Foundation, 2015
5 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), 279.
6 Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom” (dated June 20, 1894) trans. in The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), 304.
7 Catholic National, July 1895.
8 R. Allen Anderson, Unfolding the Revelation, 137.

 

The angel told Daniel that the prophecies of this book would be sealed until 1798, the time of the end.

De engel vertelde Daniel dat de profetieën van dit boek verzegeld zouden worden tot 1798, de tijd van het einde.

9. Is Daniel niet verteld dat hij zijn boek moest verzegelen “tot de tijd van het einde” (Daniël 12:4)? Wanneer zullen de profetieën van Daniël voor ons begrip worden geopend?

Antwoord: In Daniël 12:4 werd de profeet verteld om het boek te verzegelen tot de “tijd van het einde”. In vers 6 vroeg een engelachtige stem: “Hoe lang zal de vervulling van deze wonderen zijn? Vers 7 zegt: “Het zal voor een tijd, tijden en een halve tijd zijn”. De engel verzekerde Daniel dat het gedeelte van het boek over de eindtijdprofetieën zou worden geopend na het einde van de 1.260 jaar durende periode van pauselijke controle, die, zoals we eerder in deze studiegids hebben geleerd, 1798 was. Dus de tijd van het einde begon in het jaar 1798. Zoals we hebben gezien, bevat het boek Daniël vandaag de dag cruciale boodschappen uit de hemel voor ons. We moeten het begrijpen.

 

All religious teachings must be compared with Scripture to determine their accuracy.

Alle religieuze leerstellingen moeten worden vergeleken met de Schrift om hun nauwkeurigheid te bepalen.

10. Veel christenen zijn vandaag de dag verkeerd geïnformeerd over de antichrist. Het geloven van een onwaarheid over de antichrist zou een persoon kunnen misleiden. Wat moet een persoon doen als er nieuwe Bijbelse leerstellingen worden aangetroffen?

“Deze waren eerlijker dan die in Thessalonica, in die zin dat zij het woord met alle bereidwilligheid ontvingen en dagelijks de Schrift doorzochten om te weten te komen of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11).
Antwoord: Wanneer men een nieuwe Bijbelleer tegenkomt, is de enige veilige procedure om deze zorgvuldig te vergelijken met de Schrift om te zien of deze in overeenstemming is met Gods Woord.

 

11. Are you willing to follow where Jesus leads, even though it might be painful?

11. Bent u bereid om te volgen waar Jezus leidt, ook al kan het pijnlijk zijn?

Antwoord:_________________

 

 

Conclusie Opmerkingen
Vele gedenkwaardige profetieën uit de Bijbelboeken van Daniël en Openbaring zullen aan bod komen in de komende Verbazingwekkende Feitenstudiegidsen. God heeft deze profetieën gegeven:

A. Onthuld de slotgebeurtenissen van de aarde.
B. Identificeerd de deelnemers in de laatste fase van de strijd tussen Jezus en Satan.
C. Onthuld duidelijk de sinistere plannen van Satan om ons allemaal in de val te lokken en te vernietigen.
D. Presenteerd de zekerheid en de liefde van het oordeel; Gods heiligen zullen worden gerechtvaardigd!
E. Verhef Jezus – zijn redding, liefde, kracht, barmhartigheid en gerechtigheid

Belangrijke deelnemers die herhaaldelijk zullen verschijnen

Belangrijke deelnemers die in de afsluitende oorlog tussen Jezus en Satan herhaaldelijk in deze profetieën zullen verschijnen. Deze omvatten: Jezus, satan, de Verenigde Staten, het pausdom, het protestantisme en het spiritisme. Jezus herhaalt en verruimt zijn boodschappen van de profeten om er zeker van te zijn dat zijn waarschuwingen van liefde en bescherming met duidelijkheid en zekerheid doorkomen.

 

 


Gedachte vragen


 

1. Ik heb altijd gedacht dat de antichrist een persoon is, geen organisatie. Heb ik het mis?

Deze studiegids heeft het bewijs geleverd dat de antichrist een organisatie – het pausdom – is. De woorden “ogen van een man” in Daniël 7:8 wijzen echter wel op een leider. Openbaring 13:18 spreekt van een man met een getal. In Daniël 8 wordt Griekenland vertegenwoordigd door een geit en zijn leider, Alexander de Grote, wordt gesymboliseerd door een hoorn. Hetzelfde geldt voor de antichrist. De organisatie is het pausdom. De paus in functie is zijn vertegenwoordiger. De profetie van Daniël 7 zegt niet dat pausen slecht zijn en dat katholieken geen christenen zijn. Er zijn veel warme, liefdevolle katholieke christenen. Het systeem wordt echter antichristelijk genoemd omdat het heeft geprobeerd het gezag van Jezus over te nemen en heeft geprobeerd zijn wet te veranderen.

2. Denkt u dat het verstandig is voor christenen om wetten aan te nemen die het christendom afdwingen?

Nee. De Bijbel is duidelijk dat allen de vrijheid moeten hebben om de richting te kiezen die zij willen gaan in gewetenszaken (Jozua 24:15) – zelfs als zij ervoor kiezen om God te verloochenen. De Schepper stond Adam en Eva toe om te kiezen voor ongehoorzaamheid, ook al deed het zowel hen als Hem pijn. Gedwongen aanbidding is niet aanvaardbaar voor God. Gedwongen aanbidding is de weg van de duivel. Gods weg is liefdevolle overtuiging. De geschiedenis toont aan dat vrijwel elke keer dat de kerk wetten aannam om haar geloof af te dwingen, vervolging en moord op anderen het gevolg was. Dit is een les die we kunnen leren van de geschiedenis van de kleine hoorn tijdens de Middeleeuwen.

3. Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar mijn concept is altijd geweest dat de antichrist een kwaadaardig wezen zou zijn dat zich openlijk tegen God verzette. Is dit concept onjuist?

Wij beschouwen het woord “anti” meestal als “tegen”. Het kan ook betekenen “in de plaats van” of “in plaats van”. Antichrist is schuldig aan het aannemen van de voorrechten van God. Het beweert:
A. Zijn priesters kunnen zonden vergeven – wat alleen God kan doen (Lucas 5:21).

B. Om Gods wet te hebben veranderd door het tweede gebod te laten vallen (tegen verering van beelden) en het opsplitsen van het tiende in twee delen. Gods wet kan niet worden veranderd (Mattheüs 5:18).

C. Dat de paus God op aarde is.

Satan’s Oorspronkelijke Plan
Het oorspronkelijke plan van Satan was om Gods positie en gezag te verwerven. Zijn doel was om God te verdringen en in Zijn plaats te regeren. (Zie Studiegids 2.) Toen Satan uit de hemel werd verdreven, veranderde zijn doel niet, maar werd het eerder geïntensiveerd. Door de eeuwen heen heeft hij getracht, met behulp van verschillende menselijke instanties, God in diskrediet te brengen en zijn positie over te nemen.

Antichrist lijkt spiritueel te zijn
Satan wil God in deze laatste dagen vervangen door het misleiden van mensen om de antichrist te volgen, die geestelijk en heilig lijkt. Het belangrijkste doel van de profetieën van Daniël en Openbaring is om de valkuilen en strategieën van Satan bloot te leggen en mensen te leiden om zich te verankeren in Jezus en Zijn Woord voor de veiligheid.

Antichrist zal velen bedriegen
De meeste mensen zullen de antichrist (Openbaring 13:3) volgen met de gedachte dat ze Christus volgen. Alleen de uitverkorenen zullen veilig zijn (Mattheüs 24:23, 24). Zij zullen veilig zijn omdat zij elke geestelijke leer en leider door de Schrift op de proef stellen (Jesaja 8:20). Religieuze misleiding is overal. We kunnen niet te voorzichtig zijn.

 

4. Zegt de Bijbel niet in 1 Johannes 2:18-22 dat er veel antichristen zijn?

Ja. Er zijn door de geschiedenis heen veel antichristen geweest die tegen het koninkrijk van God hebben gewerkt. Er is echter maar één entiteit die specifiek voldoet aan alle voorspelde kenmerken van de antichrist. In Daniël, hoofdstuk 7 en 8, en in Openbaring, hoofdstuk 13, vindt u minstens 10 kenmerken van de antichrist. Deze 10 herkenningstekens zijn allemaal vervuld in slechts één entiteit – het pausdom.

5. Betekent het symbool “beest” in de profetie “beestachtige” kenmerken?

Helemaal niet. God gebruikt de symboliek van een beest om een heerser, natie, regering of koninkrijk aan te duiden. Het is Zijn manier om regeringen in profetie af te beelden. We doen dit zelf tot op zekere hoogte: We hebben Rusland afgebeeld als een beer, de Verenigde Staten als een adelaar, enz. Het symbool “beest” is geen vernederende, respectloze term. Het is synoniem met “dier” of “wezen”. Zelfs Christus wordt door Johannes de Doper als een lam afgebeeld (Johannes 1:29) en de apostel Johannes (Openbaring 5:6, 9, 12, 13). De term “beest” wordt door God gebruikt om ons een boodschap te geven over volken en leiders – goed en kwaad.


Quizvragen


 

1. Welke vier wereldkoninkrijken worden in Daniël, hoofdstuk 7, vertegenwoordigd door beestsymbolen? (4)

_____ Zweden.
_____ Egypte.
_____ Griekenland.
_____ China.
_____ Medo-Perzië.
_____ Japan.
_____ Babylon.
_____ Irak.
_____ Rome.

2. In de Bijbelse profetie vertegenwoordigt een beest een (1)

_____ Computer.
_____ Koninkrijk of land.
_____ Wezen of vreemdeling.

3. De 10 hoorns op het monsterbeest staan voor (1)

_____ Tien jaar.
_____ Tien bijzondere steden.
_____ Engelen.
_____ Rijkdom.
_____ De koninkrijken waarin het heidense Rome zich uiteindelijk opsplitste.

4. Hoeveel stammen of naties werden “geworteld” door de kleine hoornkracht? (1)

_____ Acht.
_____ Een.
_____ Zes.
_____ Drie.

5. De kleine hoornkracht, oftewel de antichrist, staat voor (1)

_____ Een van de generaals van Babylon.
_____ Een boosaardige heerser uit de tijd van het oude heidense Rome.
_____ Een kwade kracht die zal ontstaan na de tweede komst van Jezus.
_____ Atheïsme.
_____ Het pausdom.

6. Controleer de ware uitspraken over de kleine hoorn (Antichrist) macht uit de lijst hieronder: (3)

_____ Het kwam uit Egypte.
_____ Het zou Gods volk vervolgen.
_____ Het ontstond onmiddellijk na de val van Babylon.
_____ Het spreekt grote woorden tegen God.
_____ Het probeerde Gods wet te veranderen.

7. In de profetie is “tijd, tijden, en een halve tijd” symbolisch voor (1)

_____ Drie en een halve letterlijke dag.
_____ 42 jaar.
_____ 1.260 letterlijke jaren.

8. Wanneer is “de tijd van het einde” begonnen? (1)

_____ A.D. 31
_____ A.D. 1991
_____ A.D. 588
_____ A.D. 1798

9. Antichrist is een organisatie, niet een persoon. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

10. Antichrist bestaat vandaag de dag. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

11. God keurt het afdwingen van ware aanbidding door de wet goed. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

12. De gevangenneming van de paus door generaal Berthier heeft alleen het pausdom verwond. Zijn dodelijke wond begon te genezen en geneest vandaag nog steeds. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

13. Welk item uit onderstaande lijst is essentieel voor de geestelijke veiligheid van Gods volk in deze eindtijd? (1)

_____ Leer prediken.
_____ Bid veel in het openbaar.
_____ Test elke religieuze leer door de Bijbel.

14. Bent u bereid om te volgen waar Jezus naartoe leidt, ook al is het misschien pijnlijk? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.