ENGELENBOODSCHAPPEN UIT DE HEMEL

Angel Messages from SpaceLes 16

Engelen zijn echt! Soms worden ze ook wel cherubijnen of serafijnen genoemd, maar deze machtige geesten verschijnen door de hele Bijbelse geschiedenis heen. Vaak worden ze gezien als beschermend en leidend voor Gods volk, en soms straffen ze het kwaad. Maar een van hun belangrijkste missies is het onthullen en uitleggen van de profetie. Wist je dat God iets bijzonders heeft gezegd door Zijn engelen tegen de gestreste mensen in onze hectische wereld? In Openbaring 14 onthult Hij geweldige boodschappen voor deze laatste dagen, boodschappen die gecodeerd zijn in de symboliek van drie vliegende engelen. Deze boodschappen zijn zo belangrijk, dat Jezus pas terugkomt als ze allemaal vervuld zijn! Deze Studiegids geeft je een oogstrelend overzicht en de volgende acht Studiegidsen zullen de ongelofelijke details presenteren. Maak je klaar- De persoonlijke boodschap van God aan jou staat op het punt om uitgelegd te worden!

 

1. Waarom bestuderen we de Openbaring? Is het niet verzegeld?

Antwoord: Er zijn zes cruciale redenen om de Openbaring te bestuderen:
A. Het is nooit verzegeld (Openbaring 22:10). De eeuwenlange controverse tussen Christus en Satan, evenals de laatste dag strategieën van de duivel, worden in Openbaring blootgelegd. Satan kan mensen die zich van tevoren bewust zijn van zijn misleidingen niet gemakkelijk in de val laten lopen, dus hoopt hij dat de mensen zullen geloven dat de Openbaring verzegeld is.
B. De naam “Openbaring” alleen al betekent “onthulling”, “opening” of “onthulling” – het tegenovergestelde van verzegeld zijn. Het is altijd wijd open geweest.
C. De Openbaring is het boek van Jezus op een unieke manier. Het begint met “De Openbaring van Jezus Christus” (Openbaring 1:1). Het geeft zelfs een woordbeeld van Hem in Openbaring 1:13-16. Geen enkel ander Bijbelboek onthult Jezus en Zijn laatste dag instructies en plannen voor Zijn werk en Zijn volk zoals Openbaring dat doet.
D. Openbaring is in de eerste plaats geschreven voor en gericht op de mensen van onze tijd – net voor Jezus’ wederkomst (Openbaring 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20).
E. Een bijzondere zegen wordt uitgesproken over hen die de Openbaring lezen en de raadgevingen ervan in acht nemen (Openbaring 1:3; 22:7).
F. Openbaring beschrijft Gods eindtijdvolk (Zijn kerk) met een verrassende helderheid. Het laat de Bijbel tot leven komen als je de gebeurtenissen van de laatste dag ziet die in Openbaring worden afgebeeld. Het vertelt ook precies wat Gods kerk in de laatste dagen zou moeten prediken (Openbaring 14:6-14). Deze gids geeft een overzicht van die prediking, zodat u het kunt herkennen als u het hoort.
Opmerking: Lees Openbaring 14:6-14 voordat u verder gaat.

 

2. God commissioned His church to take the gospel to every creature (Mark 16:15). How does He symbolize this sacred work in Revelation?

2. God gaf Zijn kerk de opdracht om het evangelie tot ieder schepsel te brengen (Marcus 16:15). 3. Hoe symboliseert Hij dit heilige werk in de Openbaring?

“Ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen, die het eeuwige evangelie predikte… En een andere engel volgde, zeggende. … Toen volgde een derde engel, die zei …” (Openbaring 14:6, 8, 9).
Antwoord: Het woord ‘engel’ betekent letterlijk ‘boodschapper’, dus het is passend dat God drie engelen gebruikt om de prediking van zijn driepunts evangelieboodschap voor de laatste dagen te symboliseren. God gebruikt de symboliek van engelen om ons eraan te herinneren dat bovennatuurlijke kracht de boodschappen zal vergezellen.

 

3. What two crucial points does Revelation14:6 reveal about God’s message for the last days?

3. Welke twee cruciale punten onthult Openbaring14:6 over Gods boodschap voor de laatste dagen?

“Ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen, die het eeuwige evangelie had om te prediken aan hen die op de aarde wonen – aan elke natie, stam, tong en volk” (Openbaring 14:6).

Antwoord: De twee cruciale punten zijn: (1) dat het het ‘eeuwige evangelie’ is, en (2) dat het gepredikt moet worden aan ieder mens op aarde. De boodschappen van de drie engelen benadrukken het evangelie, dat duidelijk maakt dat mensen gered worden door het geloof en de aanvaarding van Jezus Christus alleen (Handelingen 4:10-12; Johannes 14:6). Aangezien er geen andere weg naar verlossing bestaat, is het kwaadaardig om te beweren dat er een andere weg is.

Satan’s Valsemunterij
Satan’s vervalsingen, terwijl vele, omvatten twee zeer effectieve: (1) verlossing door werken, en (2) verlossing in zonde. Deze twee vervalsingen worden ontdekt en onthuld in de boodschappen van de drie engelen. Velen hebben, zonder het te beseffen, een van deze twee fouten omarmd en proberen er hun redding op te bouwen – een onmogelijke prestatie. We moeten ook benadrukken dat niemand het evangelie van Jezus voor de eindtijd echt predikt en de boodschappen van de drie engelen niet omarmt.

 

4. What four distinctive points does the first angel’s message cover?

4. Welke vier onderscheidende punten heeft de boodschap van de eerste engel betrekking op de boodschap van de eerste engel?

“Zeg met luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; en aanbid Hem die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt” (Openbaring 14:7).
Antwoord: A. Vrees God. Dit betekent dat we God moeten aanbidden en Hem met liefde, vertrouwen en respect moeten aankijken om Zijn geboden te doen. Dit weerhoudt ons van het kwaad. “Door de vrees voor de Heer vertrekt men van het kwaad” (Spreuken 16:6). Salomo, de wijze man, zei ook: “Vrees God en houd Zijn geboden, want dit is de hele plicht van de mens” (Prediker 12:13).
B. Geef glorie aan God. We vervullen dit gebod als we God loven, danken en gehoorzamen voor zijn goedheid voor ons. Een van de grootste zonden van de laatste dagen is ondankbaarheid (2 Timoteüs 3:1, 2).
C. Het uur van Zijn oordeel is gekomen. Dit geeft aan dat iedereen verantwoording verschuldigd is aan God, en het is een duidelijke verklaring dat het oordeel nu in sessie is. Een aantal vertalingen zegt “is” gekomen in plaats van “is” gekomen. (De volledige details van dit oordeel staan in de studiegidsen 18 en 19.)
D. Aanbid de Schepper. Dit bevel verwerpt alle soorten afgoderij – inclusief zelfaanbidding – en verwerpt de evolutietheorie, die ontkent dat God de Schepper en Verlosser is. (Veel boeken en praatjes tonen een stresserend gevoel van eigenwaarde, wat kan leiden tot zelfaanbidding. Christenen vinden hun waarde in Christus, die ons tot zonen en dochters van God maakt).

Het evangelie omvat de schepping en verlossing van de wereld door de Here God. Het aanbidden van de Schepper omvat het aanbidden van Hem op de dag dat Hij zich opzij zet als een gedenkteken van de Schepping (de zevende dag sabbat). Dat Openbaring 14:7 verwijst naar de zevende-daagse sabbat wordt duidelijk gemaakt door het feit dat de woorden “de hemel en de aarde, de zee” uit het sabbatgebod zijn opgeheven (Exodus 20:11 KJV) en hier worden gebruikt. (Zie Studiegids 7 voor meer informatie over de sabbat.) Onze wortels zijn alleen in God te vinden, die ons in het begin naar Zijn beeld heeft gemaakt. Degenen die God niet als Schepper aanbidden – wat ze ook mogen aanbidden – zullen nooit hun wortels ontdekken.

 

5. What solemn statement does the second angel make about Babylon? What does the angel of Revelation 18 urge God’s people to do?

5. Welke plechtige uitspraak doet de tweede engel over Babylon? Wat spoort de engel van Openbaring 18 het volk van God aan om te doen?

“Een andere engel volgde, die zei: ‘Babylon is gevallen'” (Openbaring 14:8).
“Ik zag een andere engel uit de hemel neerdalen. … En hij schreeuwde machtig met een luide stem en zei: ‘Babylon de grote is gevallen’. … En ik hoorde een andere stem uit de hemel die zei: ‘Kom uit haar, mijn volk’ (Openbaring 18:1, 2, 4).
Antwoord: De tweede engel zegt dat “Babylon is gevallen” en de stem uit de hemel spoort alle mensen van God aan om in één keer uit Babylon te komen, zodat ze niet mee vernietigd worden. Tenzij je weet wat Babylon is, zou je er gemakkelijk in kunnen blijven. Denk er eens over na – je zou nu in Babylon kunnen zijn! (Studiegids 20 geeft een duidelijke presentatie van Babylon.)

 

6. Against what does the third angel’s message solemnly warn?

6. Tegen wat waarschuwt de boodschap van de derde engel plechtig?

“Een derde engel volgde hen en zei met luide stem: “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal hij zelf ook van de wijn van de toorn van God drinken”” (Openbaring 14:9, 10).
Antwoord: De boodschap van de derde engel waarschuwt de mensen voor het aanbidden van het beest en zijn beeltenis en het ontvangen van het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun hand. De eerste engel beveelt ware aanbidding. De derde engel vertelt over de tragische gevolgen die verbonden zijn met valse aanbidding. Weet je zeker wie het beest is? En wat zijn merkteken is? Tenzij je het weet, zou je het beest kunnen aanbidden zonder het te beseffen. (Studiegids 20 geeft alle details over het beest en zijn merkteken. Studiegids 21 legt zijn beeld uit).

 

7. What four-point description does God give in Revelation 14:12 of His people who accept and follow the three angels’ messages?

7. Welke vierpuntsbeschrijving geeft God in Openbaring 14:12 van Zijn volk dat de boodschappen van de drie engelen aanneemt en volgt?

“Hier is het geduld van de heiligen; hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus onderhouden” (Openbaring 14:12).
Antwoord:
A. Zij zijn geduldig, volhardend en trouw tot het einde toe. De mensen van God openbaren Hem door hun geduldig, liefdevol gedrag en door hun trouw aan de heiligheid in hun leven.

B. Ze zijn heiligen, of “heiligen”, omdat ze volledig aan Gods kant staan.

C. Zij houden zich aan de geboden van God. Deze gelovige mensen gehoorzamen gelukkig zijn Tien Geboden en alle andere geboden die Hij heeft gegeven. Hun eerste doel is Hem, die zij liefhebben, te behagen (1 Johannes 3:22). (Studiegids 6 geeft meer informatie over de Tien Geboden).

D. Zij hebben het geloof van Jezus. Dit kan ook vertaald worden als “geloof in Jezus”. In beide gevallen volgen God’s mensen Jezus volledig en vertrouwen ze Hem volledig.

 

When all have heard Jesus' end-time message, He will return to earth to take His people with Him to heaven.

Wanneer iedereen de eindtijdboodschap van Jezus heeft gehoord, zal Hij terugkeren naar de aarde om Zijn volk mee te nemen naar de hemel.

8. Wat gebeurt er onmiddellijk na het onderricht van de boodschap van de drie engelen aan alle mensen?

“Toen keek ik, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Men als de Zoon des mensen, met op Zijn hoofd een gouden kroon” (Openbaring 14:14).

Antwoord: Onmiddellijk na de leer van de boodschappen van de drie engelen aan ieder mens, zal Jezus in de wolken terugkeren om Zijn volk naar hun hemelse huis te brengen. Bij Zijn verschijnen zal de grote verduistering van hoofdstuk 20 van de Openbaring, die al 1000 jaar duurt, beginnen. (Studiegids 12 vertelt over deze 1000 jaar. Studiegids 8 geeft de details van Jezus’ tweede komst).

 

9. In 2 Petrus 1:12 spreekt de apostel over de “huidige waarheid”. Wat bedoelt hij?

The special emphasis of Noah’s “present truth” was a coming flood

De speciale nadruk van Noah’s “huidige waarheid” was een komende overstroming

Antwoord: De huidige waarheid is een aspect van het eeuwige evangelie dat voor een bepaalde tijd bijzonder dringend is. Voorbeelden hiervan zijn:

A. Noachs boodschap van de zondvloed (Genesis 6 en 7; 2 Petrus 2:5). Noach was een prediker van de gerechtigheid. Hij onderwees God’s liefde toen hij waarschuwde voor een komende zondvloed die de wereld zou vernietigen. De boodschap van de zondvloed was “de huidige waarheid” voor die tijd. Zijn dringende kreet was “ga in de boot”. En het was zo belangrijk dat het onverantwoordelijk zou zijn om het niet te prediken.

B. De boodschap van Jona aan Nineveh (Jona 3:4) Jona’s “huidige waarheid” was dat Nineve over 40 dagen zou worden vernietigd. Jona heeft ook de Heiland verheven en de stad heeft zich bekeerd. Het weglaten van de 40 dagen durende waarschuwing zou ontrouw zijn geweest. Het was de huidige waarheid. Het paste in die tijd op een speciale manier.

C. Johannes de Doper’s boodschap (Matteüs 3:1-3; Lukas 1:17). De “huidige waarheid” van Johannes was dat Jezus, de Messias, op het punt stond om te verschijnen. Zijn werk was om het evangelie te presenteren en de mensen voor te bereiden op de eerste komst van Jezus. Het zou ondenkbaar zijn geweest om dat eerste komende element van het evangelie voor zijn dag weg te laten.

D. De boodschappen van de drie engelen (Openbaring 14:6-14). Gods “huidige waarheid” voor vandaag is vervat in de boodschappen van de drie engelen. Natuurlijk staat de verlossing door Jezus Christus alleen centraal in deze boodschappen. Maar de “huidige waarheid” van de drie engelen is ook gegeven om het volgende voor te bereiden mensen voor de tweede komst van Jezus en om hun ogen te openen voor de zeer overtuigende bedriegerijen van Satan. Tenzij de mensen deze boodschappen begrijpen, zou Satan ze kunnen vangen en vernietigen. Jezus wist dat we had deze drie speciale boodschappen nodig, dus in liefdadigheid heeft hij ze gegeven. Ze mogen niet weggelaten. Bidt alstublieft serieus terwijl u ze punt voor punt onderzoekt in de volgende acht studiegidsen.

Sommige van uw ontdekkingen kunnen schokkend zijn. Maar alles zal bevredigend zijn. Je hart zal enorm geroerd zijn. Je zult voelen dat Jezus tot je spreekt! Het zijn tenslotte Zijn boodschappen.

 

10. Wie zegt de Bijbel dat er een “huidige waarheid” zal komen voor de grote dag van de Heer?

“Zie, Ik zal u Elijah, de profeet, zenden voor de komst van de grote en vreselijke dag des Heren” (Maleachi 4:5).

Antwoord: Elia de profeet. Er is iets belangrijks aan Elia en zijn boodschap, zoals we zullen zien in de volgende vragen.

 

11. Wat heeft Elia gedaan waardoor de Heer zich op hem concentreerde?

Noot: Lees 1 Koningen 18:17-40.

 

Answer

Antwoord: Elia drong er bij de mensen op aan om een beslissing te nemen over wie ze zouden dienen (vers 21). De natie was bijna geheel idolaat. De meesten hadden de ware God en Zijn geboden verlaten. Er was één profeet van God, Elia, en 450 heidense profeten van Baäl (vers 22). Elia stelde voor dat zowel hij als de afgodendienaren altaren zouden bouwen en er hout en een stier op zouden plaatsen. Hij stelde toen voor dat ze de ware God vroegen zich te openbaren door Zijn altaar in brand te steken. De heidense god gaf geen antwoord, maar de ware God van Elia zond vuur uit de hemel en verbrandde het offer van Elia.

De Boodschap eiste een beslissing
De boodschap van Elia kwam in een tijd van diepe geestelijke crisis en nationale afvalligheid. Het kwam met zo’n kracht uit de hemel dat het “business as usual” stopte en de nationale aandacht trok. Elia stond er toen op dat de mensen zouden beslissen wie ze zouden dienen, God of Baäl. Diep ontroerd en volledig overtuigd koos het volk voor God (vers 39).

 

John the Baptist presented the “Elijah” message of his day. Those who preach Revelation 14:6–14 have the Elijah message for today.

Johannes de Doper presenteerde de “Elia”-boodschap van zijn tijd. Zij die Openbaring 14:6-14 prediken hebben de Elija-boodschap voor vandaag.

12. De Elijah boodschap heeft een tweeledige toepassing. Het was een “huidige waarheid” boodschap om mensen voor te bereiden op Jezus’ eerste komst en een “huidige waarheid” boodschap om mensen voor te bereiden op Zijn tweede komst. Wie zei Jezus dat de Elija-boodschap predikte om de mensen voor te bereiden op Zijn eerste komst?

“Er is geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. … En als je bereid bent om het te ontvangen, dan is hij Elia die komt” (Matteüs 11:11, 14).

Antwoord: Jezus noemde de prediking van Johannes om de mensen voor te bereiden op zijn eerste komst “Elia”, of de boodschap van Elia. De boodschap van Johannes maakte, net als in de tijd van Elia, de waarheid heel duidelijk en drong toen aan op een beslissing. De Bijbel zegt over Johannes de Doper: “Hij zal … gaan … in de geest en de kracht van Elia” (Lucas 1:17).

 

13. How do we know the prophecy has a second application to our time–just before the second advent?

13. Hoe weten we dat de profetie een tweede toepassing heeft op onze tijd, net voor de tweede komst?

“Ik zal u de profeet Elia sturen voor de komst van de grote en vreselijke dag des Heren” (Maleachi 4:5).
“De zon zal worden veranderd in duisternis, en de maan in bloed, voor de komst van de grote en vreselijke dag van de Heer” (Joël 2:31).

Antwoord: Neem er nota van dat er twee gebeurtenissen zullen plaatsvinden voor de komst van “de grote en geweldige dag van de Heer” die in Joël 2:31 wordt genoemd – één, de komst van de boodschap van Elia, en twee, de enorme tekenen in de hemel. Dit helpt ons beide gebeurtenissen te lokaliseren. De donkere dag vond plaats op 19 mei 1780. Diezelfde nacht verscheen de maan als bloed. Matteüs 24:29 bevat nog een teken – het vallen van de sterren – dat plaatsvond op 13 november 1833. Hieruit weten we dat de eindtijd van de boodschap van Elia moet beginnen in de buurt van of na 1833 – vóór de komst van de grote dag van de Heer.

Tweede Elijah Boodschap Na Hemelse Tekenen
Het is duidelijk dat de “Elijah boodschap” van Johannes niet van toepassing is op de tweede “Elijah boodschap”, omdat Gods grote hemelse tekenen meer dan 1700 jaar na de prediking van Johannes zijn boodschap verschenen. De Elija-boodschap van Joël 2:31 moest beginnen na die hemelse tekenen in 1833 en moet de mensen voorbereiden op de tweede komst van Jezus. De drievoudige “huidige waarheid” boodschap van Openbaring 14:6-14 past perfect. Het begon rond 1844 en bereidt de mensen wereldwijd voor op Jezus’ tweede komst (vers 14), die zal plaatsvinden nadat de drievoudige boodschap elke persoon op aarde heeft bereikt. (Details over de datum van 1844 worden gegeven in de studiegidsen 18 en 19).

De Boodschap vraagt om een beslissing
Elijah stond erop dat het kwade met de neus op de feiten gedrukt werd en dat iedereen zou beslissen wie hij of zij zou dienen. Zo is het ook met Gods drievoudige boodschap voor ons vandaag. Er moet een beslissing worden genomen. Gods drievoudige boodschap ontmaskert Satan en zijn plannen. Het onthult Gods liefde en Zijn eisen. God roept de mensen vandaag de dag terug naar de ware aanbidding van God alleen. Het bewust dienen van iemand of iets anders op deze cruciale dag komt neer op ontrouw en zal resulteren in de eeuwige dood. God heeft op wonderbaarlijke wijze de harten bereikt in Elia’s tijd (1 Koningen 18:37, 39) en in de dagen van Johannes de Doper. Hij zal in deze laatste dagen hetzelfde doen als de mensen reageren op de boodschappen van de drie engelen (Openbaring 18:1-4).

 

God’s final Elijah message will bring families together in joy, love, and happiness.

Gods laatste Elija-boodschap zal gezinnen samenbrengen in vreugde, liefde en geluk.

14. Welke prachtige zegen zal de prediking van de Elija-boodschap (de boodschappen van de drie engelen) brengen?

“Elia … zal het hart van de vaders tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaders wenden” (Maleachi 4:5, 6).

Antwoord: Prijs God! De boodschap van Elia – of de boodschap van drie engelen – zal familieleden samenbrengen in een liefdevolle, hechte, vreugdevolle, hemelse relatie. Wat een gezegende belofte!

 

15. The word “gospel” means good news. Do the three angels’ messages of Revelation 14 provide good news?

15. Het woord “evangelie” betekent goed nieuws. 16. Brengen de boodschappen van de drie engelen in Openbaring 14 goed nieuws?

Antwoord: Ja! Laten we eens kijken naar het goede nieuws dat we hebben ontdekt in dit overzicht van de boodschappen van de drie engelen:

A. Iedereen zal de gelegenheid hebben om het evangelie van de laatste dag te horen en te begrijpen. Er zal niet één voorbijgaan.

B. De krachtige plannen van de duivel om mensen in de val te lokken en te vernietigen zullen aan ons worden geopenbaard, dus we hoeven niet verstrikt te raken.

C. De kracht van de hemel zal de verspreiding van Gods boodschap in deze laatste dagen vergezellen.

D. Gods volk zal geduldig zijn. Hij noemt ze ‘heiligen’.

E. Gods volk zal het geloof van Jezus hebben.

F. God’s volk zal, uit liefde, zijn geboden gehoorzamen…

G. God houdt zoveel van ons dat Hij speciale boodschappen heeft gestuurd om ons voor te bereiden op de tweede komst van Jezus.

H. Gods boodschappen voor deze laatste dagen zullen familieleden samenbrengen in liefde en eenheid.

I. De belangrijkste nadruk van de boodschappen van de drie engelen is dat de verlossing voor iedereen is voorzien door Jezus Christus. Hij geeft Zijn gerechtigheid om ons verleden te bedekken en geeft ons dagelijks op miraculeuze wijze Zijn gerechtigheid, zodat we groeien in genade en net als Hem worden. Met Hem kunnen we niet falen. Zonder Hem kunnen we niet slagen.

Een verder woord
Punten van de boodschappen van de drie engelen die in de komende studiegidsen zullen worden uitgelegd zijn:

A. Gods oordeel uur is aangebroken!

B. Kom uit gevallen Babylon.

C.
Ontvang het merkteken van het beest niet.

Er zal nog veel meer goed nieuws worden geopenbaard als je deze onderwerpen in toekomstige studiegidsen biddend bestudeert. U zult verbaasd en blij zijn over sommige dingen, geschokt en bedroefd over andere. Sommige punten zijn misschien moeilijk te accepteren. Maar aangezien Jezus in deze laatste dagen speciale boodschappen uit de hemel heeft gestuurd om ieder van ons te helpen en te leiden, kan niets belangrijker zijn dan elke boodschap te horen, elk bericht volledig te begrijpen, en elk bericht volledig te volgen.

 

16. Voel je je dankbaar dat Jezus een speciale driepuntsboodschap heeft om Zijn volk in deze laatste dagen van de geschiedenis van de aarde te begeleiden en bij te staan?

 

Antwoord:

 


Gedachte Vragen


 

1. Zal ieder mens op aarde worden bereikt met de boodschappen van de drie engelen voordat Jezus terugkeert? Hoe kan dit met miljarden mensen die nu leven mogelijk zijn?

Ja, het zal gebeuren omdat God het beloofd heeft (Marcus 16:15). Paulus zei dat het evangelie in zijn tijd “tot ieder schepsel onder de hemel” ging (Kolossenzen 1:23). Jona, door God’s genade, bereikte de hele stad Ninive in minder dan 40 dagen (Jona 3:4-10). De Bijbel zegt dat God het werk zal voltooien en het zal afkorten (Romeinen 9:28). Reken er maar op. Het zal gebeuren-zeer snel!

2. Zijn Mozes en Elia daadwerkelijk bij de transfiguratie met Jezus verschenen (Mattheüs 17:3) of was het slechts een visioen?

De gebeurtenis was letterlijk. Het Griekse woord “horama”, vertaald “visioen” in vers 9, betekent “wat er gezien was”. Mozes werd uit de dood opgewekt en naar de hemel gebracht (Judas 1:9), en Elia werd vertaald zonder de dood te zien (2 Koningen 2:1, 11, 12). Deze twee mannen, die op aarde waren geweest en vreselijk hadden geleden onder de aanvallen van de duivel en de opstand van Gods volk, begrepen wat Jezus meemaakte. Ze kwamen om Hem te bemoedigen en te herinneren aan allen die in zijn koninkrijk zouden worden vertaald zonder de dood te zien (zoals Elia) en die uit het graf tot leven werden gewekt om zijn koninkrijk binnen te gaan (zoals Mozes) vanwege zijn offergave voor onze zonden.

 

3. Waarom zei Johannes de Doper dat hij niet Elia was (Johannes 1:19-21) toen Jezus zei dat hij dat wel was (Mattheüs 11:10-14)?

Het antwoord komt van Lucas 1:3-17. De engel die de komst van Johannes aankondigde, zei: “Uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren, en u zult zijn naam Johannes noemen…. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. … Hij zal ook voor Hem gaan in de geest en de kracht van Elia, ‘om het hart van de vaders tot de kinderen te keren’, en de ongehoorzame tot de wijsheid van de rechtvaardigen, om een volk klaar te maken voor de Heer’ (verzen 13-17). Toen Jezus naar Johannes verwees als Elia, verwees Hij naar zijn leven, zijn geest, zijn macht en zijn werk als dat van Elia. Hetzelfde geldt voor de boodschap van Elia in deze laatste dagen. De nadruk ligt op de boodschap, niet op de man. Dus John was niet Elijah in persoon, maar hij presenteerde de Elijah boodschap.

 

4. Is het mogelijk dat iemand de volledige eind-tijd waarheid van Jezus voor vandaag predikt zonder de boodschappen van de drie engelen te omvatten?

Nee. De boodschappen van de drie engelen moeten worden opgenomen. In het boek Openbaring openbaart Jezus zelf Zijn eindtijdboodschap (Openbaring 1:1) en zegt dat Zijn volk moet blijven volgen wat Hij in het boek heeft geopenbaard (Openbaring 1:3; 22:7). Dus de gelovigen moeten in de eindtijd de boodschappen van Jezus uit het boek Openbaring prediken. Dit omvat natuurlijk ook het prediken van Zijn speciale driepuntsboodschap uit Openbaring 14:6-14. Merk op dat Jezus deze boodschappen het “eeuwig evangelie” in vers 6 noemt. Hij zegt ook dat ze naar ieder mens op aarde moeten worden gebracht voordat Hij voor Zijn volk terugkeert. Hier zijn drie plechtige gedachten:

A. Niemand predikt werkelijk het “eeuwige evangelie” van Jezus, tenzij hij de boodschappen van de drie engelen bevat.

B. Niemand heeft het recht om zijn boodschappen het eeuwige evangelie te noemen als hij die drie weglaat engeltjes.

C. De boodschappen van de drie engelen bereiden de mensen voor op de tweede komst van Jezus (Openbaring 14:12-14). Tenzij je de driepuntsboodschappen van Jezus’ eindtijd hoort, begrijpt en accepteert, ben je misschien niet voorbereid op Zijn tweede komst.

Speciale Boodschappen voor de eindtijd
Jezus, die weet wat we nodig hebben, gaf ons drie speciale boodschappen voor de eindtijd. We moeten ze begrijpen en volgen. De volgende acht studiegidsen zullen deze boodschappen duidelijk maken.

5. Lukas 1:17 zegt dat de boodschap van Elia was om “de ongehoorzame aan de wijsheid van de rechtvaardigen” te veranderen. Wat betekent dit?

“De rechtvaardige zal leven door geloof” (Romeinen 1:17). De rechtvaardigen hebben de wijsheid om hun verlossing te laten rusten op het geloof in de Heiland. “Evenmin is er redding in een ander, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen waardoor wij gered moeten worden” (Handelingen 4:12). John’s Elijah boodschap was om dit aan iedereen duidelijk te maken. Een geloof dat verankerd is aan iemand of iets anders dan Jezus Christus kan nooit redden van de zonde en leiden tot een veranderd leven. De mensen moeten dit horen en begrijpen. Deze waarheid is het hart van Gods driepunts Elija-boodschap voor ons vandaag de dag.


Quizvragen


 

1. De drie engelen van Openbaring 14 (1)

_____ Zijn letterlijk en moeten hard schreeuwen om gehoord te worden.
_____ Vertegenwoordigen Gods laatste dag boodschap die met snelheid en kracht beweegt.
_____ Zijn een verzinsel van iemands verbeelding.

2. Welke items hieronder vertellen de waarheid over de Openbaring? (3)

_____ Het boek is verzegeld.
_____ De naam betekent “onthullen” of “onthullen”.
_____ Het vertelt welke boodschap God’s mensen zullen prediken in de laatste dagen.
_____ Het bevat een woordfoto van Jezus.
_____ God sprak een vloek uit over hen die het bestuderen.

3. De boodschap van de drie engelen moet naar ieder mens gaan voordat Jezus terugkeert. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

4. De boodschap van de eerste engel benadrukt het volgende: (3)

_____ Het is het eeuwige evangelie dat wordt gepresenteerd.
_____ Het kan niet worden begrepen.
_____ Evolutie is een mooie christelijke theorie.
_____ Het oordeel is nu in sessie.
_____ We moeten God respecteren en oprecht vertrouwen.
_____ Elke persoon zou moeten aanbidden wat of wie hij wil.

5. De boodschap van de tweede engel zegt dat Babylon gevallen is, en de engel van Openbaring 18 spoort God’s volk dat zich in Babylon bevindt aan om naar buiten te komen. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

6. De boodschap van de derde engel spoort alle mensen van God aan om het merkteken van het beest te ontvangen. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

7. Hoe spreekt Openbaring 14:12 over Gods volk? (2)

_____ Ze zijn geduldig.
_____ Ze zijn heiligen.
_____ Ze geloven niet in de Tien Geboden.
_____ Ze hebben heel weinig geloof.

8. Wat gebeurt er direct nadat het evangelie ieder mens heeft bereikt? (1)

_____ De landen zijn allemaal bekeerd.
_____ God bouwt New York en Londen opnieuw op.
_____ De tweede komst van Jezus vindt plaats.

9. Welke van de volgende boodschappen zijn “huidige waarheid” voor vandaag? (1)

_____ Jonah’s bericht aan Nineveh.
_____ Noah’s bericht voor de zondvloed.
_____ De boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14:6-14.

10. Welke punten zijn waar over de boodschappen van de drie engelen? (6)

_____ Deze berichten worden nu gepredikt.
_____ Deze boodschappen benadrukken de verlossing door Jezus Christus alleen.
_____ Ze kunnen ook de “Elijah boodschap” worden genoemd.
_____ Elijah zal persoonlijk verschijnen om ze te helpen presenteren.
_____ Ze benadrukken de christelijke waarden van de evolutie.
_____ De meeste mensen zullen er nooit over horen.
_____ Zij zullen familieleden samenbrengen in een nauwe, liefdevolle relatie.
_____ Bovennatuurlijke kracht zal hen begeleiden.
_____ Ze helpen mensen voor te bereiden op de tweede komst van Jezus.

11. Johannes de Doper werd de Elia van zijn tijd genoemd omdat (1)

_____ Hij riep graag vuur uit de hemel.
_____ De hogepriester gaf de voorkeur aan die naam.
_____ Zijn prediking, met de geest en de kracht van Elia, bereidde de mensen voor op de eerste komst van Jezus.

12. Het woord ‘evangelie’ betekent ‘goed nieuws’. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

13. Jesus promises to bring family members close together in love and unity in these last days. Are you praying for this experience in your family?

_____ Ja.
_____ Nee.

14. Ben je opgelucht en dankbaar dat Jezus een speciale boodschap heeft om Zijn volk door de eindtijd te leiden?

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.