DE “ANDERE” VROUW

The Les 22

Elk huwelijk moet gebaseerd zijn op vertrouwen. En in onze vereniging met Christus moeten we ook trouw blijven aan Hem en Zijn Woord. Het boek Openbaring spreekt over de ware bruid van Christus, maar er is een andere “vrouw” die de gelovigen probeert weg te lokken van Gods Woord. Openbaring bevat een schokkende boodschap over Babylon – de andere vrouw. Babylon is gevallen, en mensen moeten aan haar charmes ontsnappen of vergaan! Zo begint het tweede deel van de boodschappen van de drie engelen. Hier leert u de verbluffende echte identiteit van het spirituele Babylon en hoe u kunt voorkomen dat u gehypnotiseerd wordt door haar fatale schoonheid. Wat is er belangrijker?

 

 

1. Hoe beschrijft Jezus Babylon in het boek Openbaring?

“Ik zal u het oordeel tonen van de grote hoer die op vele wateren zit”. … En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol stond met namen van godslastering, met zeven hoofden en tien hoorns. De vrouw was in paars en scharlaken geschilderd en getooid met goud en edelstenen en parels, met in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de smerigheid van haar ontucht. En op haar voorhoofd werd een naam geschreven: MYSTERIE, BABYLON DE GROOT, DE MOEDER VAN HOEREN EN VAN DE GRUWELIJKHEDEN VAN DE AARDE” (Openbaring 17:1, 3-5).
Antwoord: In Openbaring 17:1-5 beschrijft Jezus Babylon als een hoer gekleed in rood en paars. Ze zit op een scharlakenrood gekleurd beest, dat zeven hoofden en tien hoorns heeft en op vele wateren zit.

 

2. Who is the symbolic pure woman of Revelation chapter 12?

2. Wie is de symbolische zuivere vrouw van Openbaring hoofdstuk 12?

Antwoord: Een reine vrouw, gekleed met de zon, is afgebeeld in Openbaring 12:1-6. We leerden in Studiegids 20 dat deze reine vrouw symbool staat voor Gods reine kerk, die trouw is aan haar man, Jezus. We zullen Openbaring hoofdstuk 12 diepgaand bestuderen in Studiegids 23.

 

3. What does a harlot represent in Bible prophecy?

3. Wat stelt een hoer in de Bijbelse profetie voor?

“Laat Jeruzalem haar gruwelijkheden kennen. … Je vertrouwde op je eigen schoonheid, speelde de hoer” (Ezechiël 16:2, 15).
Antwoord: Zoals een reine vrouw een reine kerk symboliseert die trouw is aan Jezus, zo vertegenwoordigt een onreine vrouw een onreine, of gevallen, kerk die ontrouw is aan Jezus (Jakobus 4:4).

 

4. Kunnen we de hoer (kerk) identificeren die “Babylon de Grote, de Moeder van de hoeren” wordt genoemd in Openbaring hoofdstuk 17?

Antwoord: Ja. Het is algemeen bekend dat er maar één kerk is die beweert de moederkerk te zijn – de rooms-katholieke kerk. Een prominente katholieke priester, Johannes A. O’Brien, zei: “Die inachtneming [van de zondagsdienst] blijft als een herinnering aan de Moederkerk waarvan de niet-katholieke sekten zich hebben afgescheiden”1

De punten die in Openbaring 17 worden gebruikt om moeder Babylon en het beest dat ze berijdt te beschrijven, passen duidelijk bij het pausdom:

A. Zij vervolgde de heiligen (vers 6). (Zie Studiegidsen 15 en 20.)

B. Ze was gekleed in paars en scharlakenrood (vers 4). De paus draagt vaak de koninklijke kleur
van paars op belangrijke functies, en rood is de kleur van de gewaden van katholieke kardinalen.

C. De zeven hoofden van het beest (vers 3) waarop de vrouw zit zijn zeven bergen (vers 9). Het is bekend dat Rome, het hoofdkwartier van het pausdom, is gebouwd op zeven heuvels, of bergen.

D. Het beest is schuldig aan godslastering (vers 3), een punt dat ook duidelijk past bij het pausdom. (Zie studiegidsen 15 en 20.)

E. Zij regeerde “over de koningen der aarde” (vers 18). Alexander Flick zegt dat de paus in de 13e eeuw “tenminste in theorie […] de heerser van de hele wereld in wereldlijke en geestelijke zaken” was.”2 Dit punt paste bij geen enkel ander aards koninkrijk of regering. Het pausdom wordt in Openbaring 17 te duidelijk beschreven voor twijfel.

 

Opmerking: Veel leiders van de Reformatie (Huss, Wycliffe, Luther, Calvijn, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley en anderen) leerden dat het pausdom hier de macht is. 3

1John A. O’Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), 575.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman’s Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

 

5. What is the literal meaning of the word “Babylon,” and what is its origin?

5. Wat is de letterlijke betekenis van het woord “Babylon” en wat is de oorsprong ervan?

“Laten we … een toren bouwen waarvan de top in de hemel staat. … En de Heer zei … laat ons naar beneden gaan en daar hun taal verwarren, zodat ze elkaars taal niet begrijpen. … Daarom wordt zijn naam Babel genoemd [“verwarring”]; want daar verwart de Heer de taal” (Genesis 11:4, 6, 7, 9).

Antwoord: De woorden “Babel” en “Babylon” betekenen “verwarring”. De naam Babylon is ontstaan bij de Toren van Babel, die na de zondvloed werd opgericht door opstandige heidenen die hoopten hem zo hoog te bouwen dat geen enkel overstromingswater hem ooit zou kunnen bedekken (vers 4). Maar de Heer verwarde hun taal, en de verwarring die daaruit voortvloeide was zo groot dat ze gedwongen werden om de bouw te stoppen. Ze noemden de toren toen “Babel” (Babylon), of “verwarring”. Later, in de tijd van het Oude Testament, ontstond er een wereldwijd heidens koninkrijk genaamd Babylon; het was een vijand van Gods volk, Israël. Het belichaamde opstand, ongehoorzaamheid, vervolging van Gods volk, hoogmoed en afgoderij (Jeremia 39:6, 7; 50:29, 31-34; 51:24, 34, 47; Daniël 3 en 5). In Jesaja hoofdstuk 14 gebruikt God Babylon als een symbool van Satan omdat Babylon zo vijandig en verwoestend was voor Gods werk en Zijn volk. In het boek Openbaring van het Nieuwe Testament wordt de term “Babel” gebruikt om een religieus koninkrijk aan te duiden dat een vijand is van Gods geestelijke Israëlische kerk (Openbaring 14:8; 16:19).

 

6. Who are the harlot daughters of the mother Babylon described in Revelation 17:5?

6. Wie zijn de hoerendochters van de moeder van Babylon, beschreven in Openbaring 17:5?

Antwoord: Zij zijn enkele van de kerken die oorspronkelijk protesteerden tegen de valse leer van moeder Babylon en haar verlieten tijdens de grote protestantse reformatie. Maar later begonnen zij de principes en handelingen van de moeder na te bootsen en werden zo zelf gevallen. Geen enkele vrouw wordt als hoer geboren. Ook de symbolische protestantse dochterkerken zijn niet gevallen. Elke kerk of organisatie die de valse doctrines en praktijken van Babylon onderwijst en volgt, zou een gevallen kerk of dochter kunnen worden. Dus Babylon is een familienaam die zowel de Moederkerk als die van haar dochters die ook gevallen zijn omarmt.

 

7. In Revelation 17, why is mother Babylon pictured as riding on the beast? What does the beast represent?

7. Waarom wordt in Openbaring 17 moeder Babylon afgebeeld als rijdend op het beest? Wat stelt het beest voor?

Antwoord: In Openbaring 13:1-10 beeldt Jezus het pausdom af als een combinatie van kerk en staat. (Voor meer informatie, zie Studiegids 20.) In Openbaring hoofdstuk 17 beeldt Jezus de kerk (de hoer) en de staat (het beest) af als afzonderlijke entiteiten, hoewel ze met elkaar verwant zijn. De vrouw staat op gelijke voet met het beest, wat betekent dat de kerk de controle heeft over de staat.

 

8. Welke andere krachten verenigen zich met het pausdom in het vervullen van de eindtijdgebeurtenissen?

“Ik zag drie onreine geesten als kikkers uit de mond van de draak komen, uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet. Want het zijn geesten van demonen, die tekens uitvoeren, die uitgaan naar de koningen der aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd van die grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:13, 14).

Antwoord: De draak van Openbaring 12:3, 4 en de valse profeet van Openbaring 13:11-14 en 19:20 vormen een verbond met het beest van Openbaring 13:1-8, of het pausdom.

A. De draak van Openbaring 12 staat voor Satan die door het heidense Rome werkt. (Zie Studiegids 20 voor meer details.) In deze laatste dagen omvat het onheilige partnerschap ook niet-christelijke religies zoals de Islam, het Boeddhisme, het Shintoïsme, het Hindoeïsme, de Nieuwe Tijd, het seculiere humanisme, enz.

B. De valse profeet vertegenwoordigt het afvallige protestantisme dat in de Verenigde Staten is gecentreerd en dat het voortouw zal nemen in het aansporen tot wereldwijde aanbidding van het beest (zie Studiegids 21).

C. Het beest is het pausdom (zie Studiegids 20).

D. Deze drie machten: de niet-christelijke godsdiensten en regeringen, het afvallige protestantisme en het rooms-katholicisme zullen bondgenoten worden in Armageddon – de laatste oorlog tegen God, zijn wet en zijn trouwe volgelingen. Deze coalitie wordt door Jezus in Openbaring 18:2 “Babylon de grote” genoemd.

 

9. How will organizations with such diverse backgrounds effectively unite?

9. Hoe zullen organisaties met zulke verschillende achtergronden zich effectief verenigen?

“Deze zijn van één geest, en zij zullen hun macht en autoriteit aan het beest geven” (Openbaring 17:13).

Antwoord: Openbaring 16:13, 14 zegt: “onreine geesten als kikkers”, die “geesten van demonen” zijn, zullen hen verenigen door de wonderen die ze zullen verrichten. Spiritisme – het geloof dat de doden levend zijn en in contact kunnen komen met het leven – zal het principe zijn dat alles aan elkaar last. Satan en zijn engelen – die zich voordoen als de geesten van dode geliefden, oude profeten, engelen van de hemel (2 Korintiërs 11:13, 14) en zelfs Christus zelf (Mattheüs 24:24) – zullen de wereld ervan overtuigen dat hun zaak vanuit de hemel wordt geleid (zie Studiegids 10). Overigens geloven alle drie de entiteiten dat de doden levend zijn:

A. Het katholicisme bidt tot Maria en andere dode heiligen en gelooft dat deze heiligen hun volgelingen met wonderen zegenen.

B. De niet-christelijke godsdiensten zijn voor het overgrote deel gebaseerd op het geloof in en de verering van de geesten van de doden. De New Age legt de nadruk op “channeling” – verondersteld om met de geesten van de doden te praten.

C. Het Apostaatsprotestantisme gelooft dat de doden niet dood zijn, maar levend in de hemel of in de hel. Zij zijn dus vatbaar voor bedrog door demonen die zich voordoen als geesten van de doden.

 

10. For what sins does God indict Babylon?

10. Voor welke zonden klaagt God Babylon aan?

“Babylon de grote is gevallen” (Openbaring 18:2). “…en is een verblijfplaats van demonen geworden, een gevangenis voor elke vuile geest. … Door uw tovenarij zijn alle volken bedrogen” (Openbaring 18:2, 23). “De bewoners van de aarde werden dronken gemaakt” van de wijn van gruwel en ontucht die in haar beker werd gevonden (Openbaring 17:2, 4; 18:3). “De koningen der aarde hebben met haar ontucht gepleegd” (Openbaring 18:3).

 

Answer

Antwoord: Vallen betekent zich afkeren van de Bijbelse waarheid en de aanbidding van de ware God (2 Petrus 3:17, 18). Zo klaagt God Babylon aan, omdat (1) hij door het spiritisme boze geesten in zijn midden uitnodigt en (2) door leugenachtige, demonische geesten vrijwel de hele wereld bedriegt. Leugens zijn een soort gruwel in de Bijbel (Spreuken 12:22). De wijn van Babylon, die valse leerstellingen bevat, desoriënteert en beneemt degenen die het drinken en maakt hen geestelijk dronken. De kerk daarentegen is de bruid van Christus (Openbaring 19:7, 8) en houdt van Hem en is alleen trouw aan Hem – wat Jezus zei betekent dat Hij zijn geboden onderhoudt (Johannes 14:15). Daarom wordt het pausdom hier gecensureerd voor het zich afkeren van haar man, Jezus (Jakobus 4,4) en voor het vormen van ongeoorloofde relaties met burgerlijke regeringen (vereniging van kerk en staat) voor haar steun. Bovendien wordt er in de “zielen van de mensen” in Babylon gehandeld (Openbaring 18:11-13); zo stelt God Babylon aan de kaak voor het behandelen van mensen als koopwaar in plaats van als kostbare kinderen van God.

 

11. Wat zijn enkele van de valse leerstellingen in de wijn van Babel die mensen geestelijk dronken en verward maken?

Antwoord: Het is verbazingwekkend dat sommige van de meest prominente doctrines van het protestantisme vandaag de dag helemaal niet in de Bijbel te vinden zijn. Ze zijn in de protestantse kerken gebracht door de Moederkerk van Rome, die ze uit het heidendom heeft ontvangen. Een paar van deze valse leerstellingen zijn dat:

A. De wet van God is gewijzigd of ingetrokken.
De wet van God kan nooit worden gewijzigd of ingetrokken (Lucas 16:17). Zie Studiegids 6 voor krachtig bewijs van deze waarheid.

B. De ziel is onsterfelijk.
De Bijbel noemt “ziel” en “geest” bijna 1.000 keer. Ook wordt er niet één keer naar verwezen als onsterfelijk. Mensen zijn sterfelijk (Job 4:17), en niemand ontvangt onsterfelijkheid tot de tweede komst van Jezus (1 Korintiërs 15:51-54). (Zie Studiegids 10 voor meer informatie).

C. Zondaren branden eeuwig in de hel.
De Bijbel leert dat zondaars in het vuur verteerd zullen worden (gedoofd), zowel de ziel als het lichaam (Mattheüs 10:28). Een eeuwige hel van kwelling wordt in de Bijbel niet geleerd. (Zie details in Studiegids 11.)

D. De doop door onderdompeling is niet nodig.
De doop door onderdompeling is de enige doop die door de Schrift wordt erkend. (Zie Studiegids 9 voor meer informatie).

E. De zondag is Gods heilige dag.
De Bijbel leert, zonder twijfel, dat Gods heilige dag de zevende dag van de sabbat-zaterdag is. (Voor details, zie Studiegids 7.)

Opmerking: Deze valse leerstellingen, ooit geloofd, hebben de neiging om “verwarring” te zaaien (wat de term “Babylon” letterlijk betekent) en maken het begrijpen van de Schrift veel moeilijker.

Een ontnuchterende gedachte
Het is ontnuchterend om te denken dat sommigen misschien onbewust Babylonisch wijn drinken. Misschien is dit allemaal nieuw voor je. Als dat zo is, vraag dan God om u te begeleiden (Mattheüs 7:7, 8). Doorzoek dan de Schrift (Handelingen 17:11). Beloof dat je zult volgen waar Jezus je naartoe leidt en dat Hij je niet in de fout zal laten gaan (Johannes 7:17).


Download de rooms-katholieke Doctrinaire Afwijkingen PDF

12. Who will be on the Lord’s side in the battle of Armageddon?

12. Wie zal aan de kant van de Heer staan in de strijd om Armageddon?

Antwoord: In deze laatste strijd zullen de engelen van de hemel (Hebreeën 1:13, 14; Mattheüs 13:41, 42) en Gods volk – het overblijfsel (Openbaring 12:17) – verbonden zijn met Jezus, die de legers van de hemel leidt (Openbaring 19:11-16) tegen Satan en zijn aanhangers. Gods overblijfsel bestaat uit degenen die de leugens van Babylon weigeren (zie Studiegids 23). Zij staan bekend om (1) hun liefde voor Jezus (1 Johannes 5:2, 3), (2) hun trouw aan en geloof in Hem (Openbaring 14:12), en (3) hun gehoorzaamheid aan Zijn Woord en geboden (Openbaring 12:17; Johannes 8:31, 32).

13. Wat zal Satan’s strategie zijn in dit laatste conflict tussen Gods waarheid en Satans leugens?

Antwoord: Hoewel Satan God en Zijn Zoon haat, zullen hij en zijn demonen zich voordoen als heilige engelen en als toegewijde christelijke geestelijken (2 Korintiërs 11:13-15). Wat hij als bewijs voor zijn kant presenteert zal zo rechtschapen, geestelijk en Jezus-achtig lijken dat bijna iedereen op aarde bedrogen zal worden en hem zal volgen (Mattheüs 24:24). Hij zal ongetwijfeld de Bijbel gebruiken, zoals hij deed toen hij Jezus in de woestijn verleidde (Mattheüs 4:1-11). De logica van Satan is zo overtuigend dat het een derde van de engelen van de hemel, Adam en Eva, en, ten tijde van de zondvloed, iedereen op aarde, behalve acht mensen, heeft bedrogen.

 

14. What is God’s counter-strategy?

14.Wat is Gods tegenstrategie?

Antwoord: God gaat altijd tegen de leugens van Satan in met de waarheid. Toen hij door Satan in de woestijn werd verleid, citeerde Jezus herhaaldelijk de Schrift (Mattheüs 4:1-11). Door middel van Zijn overblijfselen zal God de waarheid vertellen over de on-Bijbelse aard van Babylon de grote. Hij zal duidelijk maken dat Babel een vals evangelie presenteert (Galaten 1:8-12), dat de deur heeft geopend voor miljarden om te worden bedrogen en verloren. Gods tegenbeweging wordt geschetst in de boodschappen van de grote drie engelen in Openbaring 14:6-14, die we onderzoeken in negen van de 27 Studiegidsen in deze serie. Deze drie fantastische boodschappen onthullen en waarschuwen tegen Satan’s leugens en vervalsingen en roepen mensen op om God te aanbidden en Hem te gehoorzamen, niet alleen in de geest maar ook in de Bijbelse waarheid.

 

15. Will God’s end-time messages of warning and hope be effective?

15. Zullen Gods eindtijdboodschappen van waarschuwing en hoop effectief zijn?

“Na deze dingen zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, met groot gezag, en de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid” (Openbaring 18:1).

Antwoord: In de Schrift stellen engelen boodschappers of boodschappen voor (Hebreeën 1:13, 14). God’s aantrekkingskracht op het einde van de tijd wordt gesymboliseerd door een machtige engel wiens macht zo groot is dat de hele wereld verlicht wordt met God’s waarheid en glorie. Deze laatste, door God gegeven boodschap zal naar de inwoners van de hele wereld gaan (Openbaring 14:6; Marcus 16:15; Mattheüs 24:14).

 

16. What final, urgent appeal will Jesus make to those who are in Babylon?

 

 

16. Welke laatste, dringende oproep zal Jezus doen aan hen die in Babel zijn?

Antwoord: Hij zal zeggen: “Kom uit haar, mijn volk, opdat u niet deelt in haar zonden en opdat u geen plagen van haar ontvangt”. Want haar zonden hebben de hemel bereikt en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd” (Openbaring 18:4, 5).
Merk op dat Jezus veel mensen in Babylon “mijn volk” noemt. Er zijn miljoenen oprechte christenen in Babylon die deze waarschuwing nog niet hebben gehoord. Deze mensen houden enorm veel van de Heer en Jezus zegt dat zij Zijn kinderen zijn.

 

17. Hoe zullen mensen die Jezus liefhebben maar die nu in Babylon zijn, reageren als ze Zijn oproep horen om naar buiten te komen?

Antwoord: Jezus zegt: “Andere schapen die Ik heb, die niet van deze kudde zijn; ook zij moet Ik brengen en zij zullen Mijn stem horen; en er zal één kudde en één herder zijn. … Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en ze volgen Mij” (Johannes 10:16, 27). Jezus herkent zijn kinderen die in Babylon zijn. Verder belooft Hij hen uit Babel te roepen voordat het wordt vernietigd. En, het meest glorieuze van alles, Jezus belooft dat Zijn volk dat nog in Babylon is Zijn stem zal horen en herkennen en in veiligheid zal komen.

Opmerking: Dit is de zevende Studiegids in onze serie van negen over de boodschappen van de drie engelen in Openbaring 14:6-14. Onze volgende Studiegids zal God’s eindtijdkerk zo duidelijk beschrijven dat je niet kunt falen om deze te herkennen.

 

18. Als u in Babylon bent, bent u dan bereid om gehoor te geven aan de dringende oproep van Jezus om uit haar te komen?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Moet ik niet in Babylon blijven en proberen haar te hervormen in plaats van naar buiten te komen?

Nee. Jezus zegt dat Babylon wordt vernietigd, niet hervormd. Ze zal hopeloos dronken worden met haar wijn (geïdentificeerd als valse leer in Openbaring 18:2-6). Daarom roept Hij Zijn volk uit (Openbaring 18:4).

 

2. Wie zijn de koningen van het oosten van Openbaring 16:12?

De koningen van het oosten zijn de koningen (Vader en Zoon) van de hemel. Zij worden koningen van het oosten genoemd omdat dat de richting is van waaruit hemelse wezens de aarde benaderen. Let bijvoorbeeld op het volgende:

A. De tweede komst van Jezus zal uit het oosten komen (Mattheüs 24:27).
B. Gods glorie komt uit het oosten (Ezechiël 43:2).
C. De verzegelende engel van de Openbaring komt uit het oosten (Openbaring 7:2).
D. De zon, die Jezus symboliseert, komt op in het oosten (Maleachi 4:2).

 

3. Betekent de waarschuwing over de val van Babylon dat Babylon niet altijd gevallen is?

Ja. Veel van de kerken waaruit Babylon bestaat hebben in het verleden sterk, hoog en trouw aan Jezus gestaan. De stichters waren gebrekkig, maar toegewijde mensen van God die ijverig de Bijbel doorzochten om de hele waarheid te ontdekken. Niet alle kerken zijn vandaag de dag gevallen. Maar elke kerk die de valse doctrines van moeder Babylon leert en haar praktijken volgt, zou één van haar gevallen dochters kunnen worden.

 

4. Wanneer men uit Babylon wordt geroepen, waar moet een christen dan heen?

Zoek de mensen die God’s geboden onderhouden, het geloof van Jezus hebben en de boodschappen van de drie engelen wereldwijd verkondigen en sluit je bij hen aan (Openbaring 14:6-12). Studiegids 23 zal God’s kerk voor de laatste dagen volledig beschrijven.

 

5.Wat stellen de 10 koningen van Openbaring 17:12-16 voor?

De 10 koningen symboliseren de naties van de wereld. De 10 tenen van het beeld van Daniël, hoofdstuk 2, en de 10 hoorns van het monsterbeest van Daniël, hoofdstuk 7, symboliseren de 10 koninkrijken van Europa. In de hoofdstukken 11 tot en met 18 van de Openbaring wordt de betekenis echter verruimd tot ‘de koningen der aarde’ of ‘alle volken’. (Zie Openbaring 16:14; 18:3.)

 

6. Wat betekent de symboliek van ‘kikkers’ in Openbaring 16:13, 14?

Een kikker vangt zijn prooi met zijn tong, wat symbool zou kunnen staan voor de valse gave van tongen die nu de wereld overspoelen. Vergeet niet dat wonderen, waaronder de gave van de tong, slechts één ding bewijzen: de bovennatuurlijke kracht. Maar de Bijbel vertelt ons dat bovennatuurlijke kracht zowel van God als van Satan kan komen. Het verklaart verder dat Satan, die zich voordoet als een engel (2 Korintiërs 11:14), bovennatuurlijke wonderen zo effectief zal gebruiken dat bijna de hele wereld bedrogen zal worden en hem zal volgen (Openbaring 13:3). Op dit moment gebruikt hij de valse gave van tongen om kerken en religies van allerlei aard – inclusief heidenen – aan elkaar te lassen. Elk van hen voelt dat de gave van de tongentaal een bewijs van authenticiteit is.

We moeten de geesten testen
De Bijbel waarschuwt dat we de geesten moeten testen (1 Johannes 4:1). Als ze het niet eens zijn met de Bijbel, dan zijn het vervalsingen (Jesaja 8:19, 20). Verder worden de ware gaven van de Heilige Geest nooit gegeven aan iemand die opzettelijk en bewust ongehoorzaam is aan God (Handelingen 5:32). Er is een ware gave van tongen. Het is een wonderbaarlijke mogelijkheid om vloeiend vreemde talen te spreken die de spreker voorheen niet leerde en onbekend was (Handelingen 2,4-12). God gebruikt dit geschenk wanneer dat nodig is om Zijn eindtijdbericht aan die van andere talen te presenteren. Het was nodig met Pinksteren omdat er 17 taalgroepen in de menigte waren en Zijn discipelen niet al die talen kenden.

 

7. Zal de New Age beweging een grote rol spelen in het uiteindelijke eindtijdconflict tussen goed en kwaad?

Zonder twijfel! Zij is sterk betrokken bij het occulte, psychische fenomenen en spiritisme. Het spiritisme zal een belangrijke factor zijn in het slotdrama van de aarde. Gecombineerd met de bovennatuurlijke kracht van het valse geschenk van de tongen en verbonden met de eindtijd wereldwijde coalitie van kerken, zal het spiritisme de wereld veroveren. Het New Age geloof in geestencommunicatie en reïncarnatie is gewoonweg een oud heidendom in nieuw gewaad. Het geloof in een onsterfelijke ziel die met de mensen op aarde kan communiceren is dezelfde leugen die Satan Eva in Eden vertelde: “Je zult zeker niet sterven” (Genesis 3:4). (Zie Studiegids 10 voor details over de dood).

 

8. Het is duidelijk dat God de activiteiten van de antichrist, of het pausdom, openbaart in Daniël, hoofdstuk 7 en de hoofdstukken 13, 17 en 18 van de Openbaring. Wordt de antichrist elders in de Schrift genoemd?

Ja. Het beest, of de antichrist, de macht (of zijn activiteiten) wordt genoemd in tenminste negen profetieën van het Oude en Nieuwe Testament: Daniël 7; Daniël 8, 9; Daniël 11; Openbaring 12; Openbaring 13; Openbaring 16; Openbaring 17; Openbaring 18; en Openbaring 19. Zeker, als God dezelfde kracht negen verschillende keren benadrukt, wil Hij dat we luisteren!

 

9. Is het koninkrijk van Satan, dat “Babylon” wordt genoemd, ontstaan in de Toren van Babel?

Nee. Het ontstond toen Satan in opstand kwam tegen God in de hemel. De profeet Jesaja kenmerkte Lucifer ten tijde van zijn val als de koning van Babel (Jesaja 14:4, 12-15). God heeft het koninkrijk van Satan vanaf het begin van de zonde als Babylon gezien. Satan’s gezworen doel is om Gods koninkrijk uit te roeien en het zijne te vestigen. Jezus zei dat er slechts twee kanten zijn (Mattheüs 7:13, 14). Elke ziel op aarde zal zich uiteindelijk aan de kant van Jezus of Babylon opstellen. Het is een kwestie van leven en dood. Degenen die Jezus dienen en ondersteunen zullen gered worden in zijn hemelse koninkrijk. Zij die Babylon ondersteunen zullen worden vernietigd. En er is nog maar weinig tijd over om beslissingen te nemen. Daarom is het zo cruciaal en dringend om Jezus’ eindtijdwaarschuwing tegen Babylon in acht te nemen.

 

10. In Openbaring 16:12, wat wordt bedoeld met het opdrogen van het water van de rivier de Eufraat om de weg te bereiden voor de koningen van het oosten?

Voordat het oude koninkrijk Babylon door de generaal Darius werd veroverd, werd het water van de rivier de Eufraat, dat onder de muren van de stad doorging, omgeleid naar een kunstmatige mee bedding. Door deze afleiding kon het leger van Darius ‘s nachts de stad veroveren door van onder de muren door de lege rivierbedding naar binnen te gaan. In de profetieën van de Openbaring staat water symbool voor mensen (Openbaring 17:15). Zo verwijzen de wateren van de rivier de Eufraat naar de volgelingen van “Babylon de grote”, wiens steun opdroogt wanneer zij zich tegen Babylon keren met de bedoeling haar te vernietigen (Openbaring 17:16).


Quizvragen


 

1. Wat is de betekenis van het woord “Babylon”? (1)

_____ Verwarring.
_____ Opstand.
_____ Bedrieger.

2. Wie symboliseert moeder Babylon in de Bijbelse profetie? (1)

_____ De Verenigde Naties.
_____ Het pausdom.
_____ Maria, de moeder van Jezus.

3. Wie zijn de dochters van moeder Babylon? (1)

_____ Nieuw Testament dames-Priscilla, Elizabeth en Dorcas.
_____ De koninginnen van Europa.
_____ Kerken die de valse doctrines en praktijken van moeder Babylon volgen.

4. Wat wordt gesymboliseerd door moeder Babylon die op het scharlakenrode beest zit? (1)

_____ De kerk heeft de controle over de staat, die deze nauwlettend ondersteunt.
_____ Vrouwen zijn goede dierentrainers.
_____ Vrouwen moeten rijden en niet lopen.

5. Welke valse doctrines van Babylon zullen mensen geestelijk in de war brengen? (4)

_____ Heiligheid van het huwelijk.
_____ De dood is een slaap.
_____ Zondaren branden eeuwig in de hel.
_____ Zondag als Gods heilige dag.
_____ Geesten, of zielen, zijn onsterfelijk.
_____ Doop door onderdompeling.
_____ Wet van God ingetrokken of gewijzigd.

6. “Babylon is gevallen” betekent dat (1)

_____ Een engel viel uit de hemel.
_____ Babylon is getroffen door een aardbeving.
_____ De moederkerk en andere kerken die haar valse leer omarmen zijn van de Bijbelse waarheid en de ware aanbidding van de ware God afgevallen.

7. Het symbool “Koningen van het oosten” staat voor (1)

_____ Jezus en zijn Vader.
_____ Satan werkt door middel van heidendom.
_____ Naties van de wereld.

8. Wat symboliseert het opdrogen van het water van de rivier de Eufraat? (1)

_____ Een ernstig watertekort in de laatste dagen.
_____ Er zal geen voedselvoorziening zijn in de eindtijd.
_____ Babylon zal de steun van zijn volgelingen verliezen.

9. Babylon is een familienaam die bijna alle religies en kerken omvat. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

10. Wie roept er nu echt mensen uit Babylon? (1)

_____ Engelen.
_____ De 10 koningen.
_____ Lucifer.
_____ Jezus.

11. Zou het niet beter zijn om te proberen een gevallen kerk te bekeren dan er uit te komen? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

12. Wat betekent het om dronken te zijn op Babylonisch wijn? (1)

_____ Om een alcoholist te zijn.
_____ Om samen met haar te feesten.
_____ Lichamelijk ziek zijn.
_____ Om verward te zijn door haar valse doctrines.

13. Welke drie machten zullen zich verenigen om uiteindelijk tegen Jezus en Zijn volk te vechten? (3)

_____ Niet-christelijke godsdiensten.
_____ De Verenigde Naties.
_____ Afvallig protestantisme.
_____ Ruimtevaarders.
_____ Het pausdom.

14. Als Jezus Zijn volk uit Babylon roept, zullen ze dan naar buiten komen? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

15. Veel mensen zijn in Babylon, maar weten het niet. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

16. Als u in Babylon bent, bent u dan bereid aandacht te schenken aan de dringende oproep van Jezus om uit haar te komen?

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.