DE BRUID VAN CHRISTUS

The Bride of ChristLes 23

De Bijbel zegt dat er maar één lichaam, of kerk, is waarin Jezus Zijn eindtijdmensen – de bruid van Christus – noemt. Voor sommigen is dit verontrustend, omdat er vandaag de dag duizenden kerken zijn die zichzelf christen noemen. Vrijwel elk van hen beweert Gods kerk te zijn, maar toch verschillen ze allemaal sterk in Bijbelse interpretatie, geloof en praktijk. Het is voor een eerlijke zoeker naar de waarheid onmogelijk om de beweringen van elk van hen te onderzoeken. We kunnen echter dankbaar zijn dat Jezus dit dilemma voor ons heeft opgelost door zijn kerk zo gedetailleerd te beschrijven dat je het gemakkelijk kunt identificeren! Die beschrijving, levendig en krachtig, is te vinden in Openbaring 12 en 14, en het zal je in vervoering brengen met verbazingwekkende waarheden die je in de eindtijd zullen helpen.

Opmerking: Lees Openbaring 12:1-17 voordat u uw ontdekkingsreis naar deze transformerende waarheden begint.

1. By what prophetic symbol does Jesus represent His true church?

1. Door welk profetisch symbool vertegenwoordigt Jezus zijn ware kerk?

“Ik heb de dochter van Sion vergeleken met een mooie en tere vrouw” (Jeremia 6:2). “Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de eer geven, want het huwelijk van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich klaargemaakt. En aan haar is het toegestaan om in fijn linnen, schoon en stralend, te worden gerangschikt, want het fijne linnen is de rechtvaardige daden van de heiligen” (Openbaring 19:7, 8).

Antwoord: We leerden in Studiegids 22 dat Jezus zijn ware kerk (dochter van Sion) symboliseert als een reine vrouw en de valse, afvallige kerken als een hoer. (Zie ook 2 Korintiërs 11:2; Efeziërs 5:22, 23; en Jesaja 51:16).

 

2. In Revelation 12:1, Jesus symbolizes His church as a woman “clothed with the sun,” with “the moon under her feet,” and wearing “a crown [KJV] of twelve stars.” What do these symbols mean?

2. In Openbaring 12:1 symboliseert Jezus Zijn kerk als een vrouw ‘gekleed met de zon’, met ‘de maan onder haar voeten’ en met ‘een kroon [KJV] van twaalf sterren’. Wat betekenen deze symbolen?

Antwoord: De zon staat voor Jezus, zijn evangelie en zijn gerechtigheid. “De Here God is een zon” (Psalm 84:11). (Zie ook Maleachi 4:2.) Zonder Jezus is er geen verlossing (Handelingen 4:12). Meer dan wat dan ook wil Jezus dat Zijn kerk overloopt met Zijn aanwezigheid en glorie. “De maan onder haar voeten” vertegenwoordigt het offersysteem van het Oude Testament. Zoals de maan het licht van de zon reflecteert, zo was het offersysteem alleen geestelijk nuttig als het licht van de komende Messias weerkaatste (Hebreeën 10:1). De “kroon van twaalf sterren” vertegenwoordigt het werk van de twaalf discipelen, die de eerste jaren van de Nieuw Testamentische kerk bekroond hebben.

 

3. Next, the prophecy states that the woman is in labor, about to deliver a baby who would one day rule all nations with a rod of iron. She then delivered the “male Child,” and later He was taken up

3. Vervolgens stelt de profetie dat de vrouw aan het bevallen is, op het punt om een baby te bevrijden die op een dag alle naties zou regeren met een ijzeren staaf. Zij bevrijdde toen het “mannelijke Kind”, en later werd hij opgenomen op Gods troon in de hemel (Openbaring 12:1, 2, 5). Wie was deze baby?

Antwoord: De baby was Jezus. Hij zal op een dag over alle volken heersen met een ijzeren staf (Openbaring 19:13-15; Psalm 2:7-9; Johannes 1:1-3, 14). Jezus, die voor onze zonden gekruisigd werd, werd uit de dood opgewekt en steeg op naar de hemel (Handelingen 1:9-11). Zijn opstandingskracht in ons leven is een van Jezus’ essentiële geschenken aan Zijn volk (Filippenzen 3:10).

 

4. Revelation 12:3, 4 introduces “a great, fiery red dragon” who hated the “male Child” and tried to kill him at birth. (You might remember this dragon from Study Guide 20.) Who was the dragon?

4. Openbaring 12:3, 4 introduceert “een grote, vurige rode draak” die het “mannelijke Kind” haatte en hem probeerde te doden bij zijn geboorte. (U herinnert zich misschien deze draak uit Studiegids 20.) Wie was de draak?

Antwoord: De draak vertegenwoordigt Satan, die uit de hemel werd geworpen (Openbaring 12:7-9) en die werkte door het heidense Romeinse Rijk ten tijde van Jezus’ geboorte. De heerser die Jezus bij zijn geboorte probeerde te doden was Herodes, een koning onder het heidense Rome. Hij doodde alle mannelijke baby’s van Bethlehem, in de hoop dat één van hen Jezus zou zijn (Mattheüs 2:16).

 

5. What is the meaning of the “seven heads” and “ten horns” of the dragon, and of “a third of the stars of heaven” being cast to the earth?

5. Wat is de betekenis van de ‘zeven koppen’ en ‘tien hoorns’ van de draak en van ‘een derde van de sterren van de hemel’ die naar de aarde worden geworpen?

Antwoord: De “zeven hoofden” stellen de zeven heuvels of bergen voor waarop Rome is gebouwd (Openbaring 17:9, 10). We zijn nu drie keer een beest met zeven hoofden en tien hoorns tegengekomen in onze studiegidsen (Openbaring 12:3; 13:1; 17:3). De “tien hoorns” staan voor de regeringen, of naties, die de grootmachten steunen in hun onderdrukking van Gods volk en kerk. Tijdens de ambtstermijn van het heidense Rome (Openbaring 12:3, 4) vertegenwoordigden zij de 10 barbaarse stammen die het pausdom steunden om uiteindelijk het Romeinse Rijk ten val te brengen (Daniël 7:23, 24). Deze stammen werden later het moderne Europa. In de laatste dagen vertegenwoordigen ze alle naties van de wereld die verenigd zijn in de eindtijdscoalitie (Openbaring 16:14; 17:12, 13, 16) die “Babylon de grote” zal steunen in haar oorlogsvoering tegen Gods volk. “Een derde van de sterren van de hemel” zijn de engelen die Lucifer in zijn opstand in de hemel steunden en die met hem werden uitgedreven (Openbaring 12:9; Lukas 10:18; Jesaja 14:12).

Een recensie en samenvatting
Tot nu toe heeft de profetie de volgende Bijbelse feiten behandeld:

1.Gods ware kerk verschijnt, gesymboliseerd als een zuivere vrouw.

2. Jezus is in de kerk geboren.

3. Satan, werkend door Koning Herodes van het heidense Rome, probeert Jezus te doden.

4. Satan’s plan is niet succesvol.

5. Jezus’ hemelvaart is afgebeeld.

 

Many millions were burned at the stake because of Satan’s persecution.

Vele miljoenen werden op de brandstapel verbrand vanwege Satans vervolging.

 

 

6. Wat deed Satan nadat hij faalde in zijn plan om Jezus te vernietigen?

“Hij vervolgde de vrouw die het mannelijke Kind baarde” (Openbaring 12:13).
Antwoord: Omdat hij niet meer in staat was om Jezus persoonlijk aan te vallen, richtte hij zijn woede en vervolging op Gods kerk en zijn volk.

Zes Identificatiepunten
In de hoofdstukken 12 en 14 van de Openbaring geeft Jezus ons zes beschrijvende punten om te gebruiken bij het identificeren van Zijn eindtijdkerk. Let op deze punten terwijl je de rest van deze studiegids bestudeert.

7. In Revelation 12:6, 14, what did the woman (church) do to protect herself, and what is the “wilderness”?

7. In Openbaring 12:6, 14, wat deed de vrouw (kerk) om zichzelf te beschermen, en wat is de “wildernis”?

 

Many of God’s people fled to the United States to escape terrible persecution.

Velen van Gods volk zijn naar de Verenigde Staten gevlucht om aan een vreselijke vervolging te ontkomen.

Antwoord: Verzen 6 en 14 zeggen, “De vrouw vluchtte naar de wildernis,” waar ze beschermd werd voor
“een tijd en tijden en een halve tijd” (of 1.260 letterlijke jaren) van de toorn van Satan – die door het pauselijke Rome werkte. De “twee vleugels” vertegenwoordigen de bescherming en steun die God aan de kerk gaf gedurende haar tijd in de “wildernis” (Exodus 19:4; Deuteronomium 32:11). De tijd die in de wildernis wordt doorgebracht is dezelfde 1.260 jaar van pauselijke bekendheid en vervolging (ad 538 tot 1798) die herhaaldelijk wordt genoemd in de Bijbelse profetie. Vergeet niet dat één profetische dag gelijk is aan één letterlijk jaar (Ezechiël 4:6).

De term “wildernis” verwijst naar de eenzame plaatsen op aarde (bergen, grotten, bossen, enz.) waar Gods volk zich kon verstoppen en ontsnappen aan de totale vernietiging (Hebreeën 11:37, 38). En verstoppen deden ze – de Waldenzen, Albigenses, Hugenoten en vele anderen. Gods volk (Zijn kerk) zou zijn weggevaagd als ze niet waren gevlucht en zich hadden verstopt in de wildernis tijdens deze verwoestende vervolging door het pausdom. (In een periode van 40 jaar, “vanaf het begin van de orde van de Jezuïeten, in het jaar 1540, tot 1580, werden er negenhonderdduizend vernietigd. Honderdvijftigduizend stierven in 30 jaar tijd in de inquisitie “1 Minstens 50 miljoen mensen stierven voor hun geloof in deze 1.260 jaar durende periode. Gods kerk bestond in deze jaren niet als officiële organisatie. Van ad 538 tot 1798 leefde ze nog, maar ze was niet te identificeren als een organisatie. Toen ze na die 1.260 jaar uit de schuilplaats kwam, had ze nog steeds dezelfde leer en kenmerken als de apostolische kerk, die in nr. 538 de “wildernis” binnenkwam.

 

We hebben nu onze eerste twee identificatiepunten voor Jezus’ eindtijdkerk ontdekt:

1. Het zou officieel niet bestaan als een organisatie tussen AD 538 en 1798.

2. Ze zou ontstaan en haar eindtijdwerk doen na 1798.

Er zijn veel liefdevolle, echte christenen in kerken die officieel voor 1798 bestonden. Maar geen van deze kerken kan Gods eindtijdkerk zijn waarin Jezus al zijn mensen roept, omdat Jezus’ eindtijdkerk na 1798 moest ontstaan. Dit betekent dat de meeste populaire protestantse kerken niet Gods eindtijdkerk kunnen zijn, omdat ze officieel voor 1798 bestonden.

 

A remnant of cloth is the last remaining portion of a bolt. It matches the first piece from the same bolt.

Een overblijfsel van een doek is het laatste overgebleven deel van een bout. Het komt overeen met het eerste stuk van dezelfde bout.

 

8. In Openbaring 12:17 noemt God Zijn eindtijdkerk het overblijfsel [KJV]. Wat betekent het woord ‘restant’?

Antwoord: Het betekent het laatste overgebleven deel. Met betrekking tot Jezus’ kerk betekent het Zijn kerk van de allerlaatste dagen, die gebaseerd is op de hele Schrift, net als de apostolische kerk.

 

9. In Openbaring 12:17, welke aanvullende twee ledige beschrijving heeft Jezus gegeven van zijn overblijfsel in de eindtijd?

 

Answer

Antwoord: Het zou alle Tien Geboden onderhouden, inclusief de zevende-daagse sabbat van het vierde gebod (Johannes 14:15; Openbaring 22:14). Het zou ook het “getuigenis van Jezus” hebben, dat de Bijbel ons vertelt dat het de geest van de profetie is (Openbaring 19:10). (Zie Studiegids 24 voor een volledige uitleg van de gave van profetie).

We hebben nu de volgende twee identificatiepunten van Jezus voor Zijn eindtijdrestant kerk:

3. Het zal Gods geboden onderhouden, inclusief zijn zevende-daagse sabbat van het vierde gebod.

4. Het zal de gave van profetie hebben.

Vergeet niet dat, terwijl gastheren van oprechte christenen worden gevonden in kerken die zich niet aan de sabbat houden of de gave van profetie hebben, deze kerken niet Gods eindtijdkerk kunnen zijn waarin Jezus de laatste dag christenen roept, omdat Gods eindtijdkerk alle geboden van God zal bewaren en de gave van profetie zal hebben.

 

10. What final two points of identification for God’s remnant church does the book of Revelation provide?

10. Welke laatste twee punten van identificatie voor Gods Resterende Kerk biedt het boek Openbaring?

Antwoord: De laatste twee punten van de zes zijn:

5. Het zal een wereldwijde zendingskerk zijn (Openbaring 14:6).

6. Het zal de boodschappen van de drie engelen uit Openbaring 14,6-14 prediken, die hieronder kort worden samengevat.

A. Het oordeel van God is in sessie. Aanbid Hem! God’s eindtijdkerk moet prediken dat het oordeel in 1844 begon (zie de studiegidsen 18 en 19). Het roept ook mensen op om “Hem te aanbidden die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt” (Openbaring 14:7). Hoe aanbidden we God als Schepper? God schreef het antwoord in het vierde gebod. “Denk aan de sabbatdag, om het heilig te houden… Want in zes dagen heeft de Heer de hemelen en de aarde, de zee en alles wat zich daarin bevindt, gemaakt en de zevende dag rust gegeven. Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde het” (Exodus 20:8, 11). Dus, de boodschap van de eerste engel gebiedt iedereen om God als Schepper te aanbidden door Zijn zevende dag sabbat heilig te houden, die Hij gaf als een gedenkteken van de Schepping.

B. Kom uit de gevallen kerken van Babylon.

C. Vereer het beest niet en ontvang zijn merkteken, dat de zondag als een heilige dag ter vervanging van de ware sabbat in acht neemt. Pas op voor alle vervalsingen.

 

Laten we nu de zes punten herzien die Jezus ons geeft voor het identificeren van Zijn eindtijdrestkerk:

 

1. Het zou niet bestaan als een officiële organisatie tussen AD 538 en 1798.

2. Het zou opstaan en zijn werk doen na 1798.

3. Het zou de Tien Geboden onderhouden, inclusief de zevende-daagse sabbat.

4. Het zou de gave van profetie hebben.

5. Het zou een wereldwijde zendingskerk zijn.

6. Zij zou de driepuntsboodschap van Jezus’ Openbaring 14:6-14 onderwijzen en prediken.

 

11. Now that we have established Jesus’ six identification points for His end-time remnant church, what does Jesus tell us to do, and with what results?

 

 

11. Nu we Jezus’ zes identificatiepunten voor Zijn eindtijdrestkerk hebben vastgesteld, wat zegt Jezus ons dan dat we moeten doen en met welke resultaten?

Antwoord: “Zoek, en je zult vinden” (Mattheüs 7:7). Jezus geeft je deze zes specificaties en zegt: “Ga mijn kerk vinden.” Hij belooft dat zij die de hemelse dingen zoeken ze zullen vinden.

 

12. How many churches fit these six specifications?

12. Hoeveel kerken voldoen aan deze zes specificaties?

 

 

Answer

Antwoord: Jezus gaf zulke onderscheidende specificaties dat ze maar bij één kerk passen. Jezus gaf geen vage algemeenheden zoals “Er zullen veel goede mensen in Mijn kerk zijn” en “Er zullen ook enkele huichelaars zijn”. Hoeveel kerken zouden die twee punten passen? Allemaal. Die twee punten passen ook in de kruidenierswinkel op de hoek en de burgerclubs in de binnenstad! Ze zouden overal bij passen, en betekenen dus niets. In plaats daarvan gaf Jezus zulke puntige, specifieke, zeer beschrijvende punten dat ze passen bij één kerk en slechts bij één kerk – de zevende-daagse adventistische kerk. Laten we de specificaties nog eens controleren.

De zevende-daagse adventistische kerk:

1. Bestond niet als officiële organisatie tussen nr. 538 en 1798.

2. Voortkwam na 1798. Het begon zich te vormen in het begin van de jaren 1840.

3. Houdt de Tien Geboden, inclusief de zevende-daagse sabbat van de vierde god.

4. Heeft de gave van profetie.

5. Is een wereldwijde zendingskerk, die vandaag de dag in bijna alle landen werkt.

6. Doceert en predikt de driepuntsboodschap van Jezus in Openbaring 14:6-14.

Jezus vraagt je deze zes specificaties op te nemen en zelf te controleren. Het is gemakkelijk. Je kunt niet missen.

Opmerking: Vergeet niet dat er veel liefdevolle christenen in kerken zijn die deze punten niet passen, maar een dergelijke kerk kan niet Gods eindtijdrestant zijn waarin Hij al zijn mensen vandaag de dag oproept.

 

13. Nadat een van Jezus’ kinderen gehoor geeft aan Zijn liefdevolle waarschuwingsroep en uit Babylon komt (Openbaring 18:2, 4), wat vraagt Jezus hem of haar dan te doen?

“U werd in één lichaam geroepen” (Kolossenzen 3:15).
“Hij [Jezus] is het hoofd van het lichaam, de kerk” (Kolossenzen 1:18).

Antwoord: De Bijbel zegt dat Gods volk in één lichaam geroepen is, de kerk. Jezus vraagt degenen die Babylon verlaten om zich aan te sluiten bij de overgebleven kerk waarvan Hij het hoofd is. Jezus zei: “Andere schapen die ik heb en die niet tot deze kudde behoren” (Johannes 10:16). Hij noemt ze ook “Mijn volk” in zowel het Oude Testament (Jesaja 58:1) als het Nieuwe Testament (Openbaring 18:4). Van zijn schapen buiten zijn kudde (kerk) zegt Hij: “Zij moeten ook ik meenemen, en zij zullen mijn stem horen; en er zal één kudde en één herder zijn. … Mijn schapen horen mijn stem … en zij volgen Mij” (Johannes 10:16, 27).

 

14. How does one enter that body, or church?

14. Hoe komt men in dat lichaam, of in de kerk?

“Door één Geest werden we allemaal gedoopt tot één lichaam – of het nu Joden of Grieken zijn” (1 Korintiërs 12:13).
Antwoord: Wij gaan door de doop in Jezus’ eindtijdrestantenkerk binnen. (Zie Studiegids 9 voor details over de doop).

 

15. Does the Bible provide other evidence that Jesus has only one remnant church into which He is calling all of His people?

15. Biedt de Bijbel nog ander bewijs dat Jezus slechts één restkerk heeft waarin Hij al Zijn volk roept?

Antwoord: Ja. Laten we het nog eens doornemen:

A. De Bijbel zegt dat er maar één echt lichaam is, of een kerk (Efeziërs 4:4; Kolossenzen 1:18).

B. De Bijbel zegt dat onze dag als die van Noach is (Lucas 17:26, 27). Hoeveel manieren om te ontsnappen waren er in Noachs tijd? Slechts één – de ark. Opnieuw heeft God vandaag voor een boot gezorgd, de kerk, die Zijn volk veilig door de laatste gebeurtenissen op aarde zal voeren. Mis deze boot niet!

 

16. Wat is het goede nieuws met betrekking tot Gods overgebleven kerk?

Antwoord:
A. Het centrale thema is “het eeuwige evangelie” – dat wil zeggen, gerechtigheid door het geloof in Jezus alleen (Openbaring 14:6).

B. Het is gebouwd op Jezus, de Rots (1 Korintiërs 3:11; 10:4), en “de poorten van Hades zullen er niet tegenin gaan” (Mattheüs 16:18).

C. Jezus stierf voor Zijn kerk (Efeziërs 5:25).

D. Jezus beschrijft Zijn overgebleven kerk zo duidelijk dat het gemakkelijk te identificeren is. Hij beschrijft ook de gevallen kerken en roept Zijn volk uit hen. Satan zal alleen diegenen in de val lokken die hun ogen en hart sluiten voor Zijn liefdevolle roeping.

E. Zijn leerstellingen zijn allemaal waar (1 Timotheüs 3:15).

 

17. Wat is het goede nieuws met betrekking tot Gods overblijfselen?

Antwoord: Dat zullen ze doen:

A. Redding vinden in zijn hemelse koninkrijk (Openbaring 15:2).

B. Overwin de duivel door de “kracht” en het “bloed” van Jezus (Openbaring 12:10, 11).

C. Wees geduldig (Openbaring 14:12).

D. Hebben Jezus’ geloof (Openbaring 14:12).

E. Vind glorieuze vrijheid (Johannes 8:31, 32).

 

18. Earth’s hour is very late. Jesus’ second coming immediately follows the giving of the three angels’ messages (Revelation 14:6–14). What is Jesus’ urgent plea now to His people?

18. Het uur van de aarde is erg laat. De tweede komst van Jezus volgt onmiddellijk op het geven van de boodschappen van de drie engelen (Openbaring 14:6-14). Wat is nu de dringende oproep van Jezus aan zijn volk?

“Kom in de ark, jij en je hele familie”. (Genesis 7: 1).
Antwoord: In Noachs tijd hebben slechts acht mensen (waaronder Noach) gehoor gegeven aan Gods uitnodiging. Jezus wacht aan de deur van Zijn eindtijd ark, de rest van de kerk, op jou.

Opmerking: Dit is onze achtste studiegids in de spannende serie over de boodschappen van de drie engelen uit Openbaring 14:6-14. De laatste Studiegids van deze serie zal de gave van de profetie bespreken.

 

19. Bent u bereid om gehoor te geven aan de oproep van Jezus om in de veiligheid te komen van Zijn eindtijdrestantenkerk?

Antwoord:


Gedachte vragen


 

1. China, met ongeveer een vierde van de wereldbevolking, is nauwelijks met het evangelie in aanraking gekomen. Zou het niet lang duren om iedereen daar te bereiken?

“Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk” (Marcus 10:27). De Bijbel zegt dat de Heer “het werk zal voltooien en het in gerechtigheid zal afkorten, omdat de Heer een kort werk op de aarde zal maken” (Romeinen 9:28). Dezelfde Heer die Jona in staat stelde om een hele stad te leiden tot bekering in minder dan 40 dagen (Jona hoofdstuk 3) zal zijn werk in deze laatste dagen zeer snel afmaken. Hij zegt dat Zijn werk met zo’n adembenemende snelheid zal bewegen dat het voor Gods kerk bijna onmogelijk zal zijn om de overweldigende toestroom van zielen adequaat te verwerken (Amos 9:13). God heeft het beloofd. Het zal gebeuren – en binnenkort!

 

2.Is er echt een ernstig gevaar dat veel beleden Christelijke mensen op het verkeerde been gezet zullen worden en verloren zullen gaan als Jezus terugkeert?

Ja. Jezus maakte dat punt glashelder. Hij waarschuwde voor verschillende dingen die christenen in de val zullen lokken en vernietigen: (1) overdaad (KJV), (2) dronkenschap, (3) de zorgen van dit leven, en (4) slapen (Lucas 21:34; Marcus 13:34-36).

A. Surfen is overdrijven in alles eten, werk, lezen, recreëren, enz. Het verstoort het evenwicht en vernietigt het heldere denken. Het sluit ook het doorbrengen van tijd met Jezus uit.

B. Dronkenheid verwijst naar dingen die een verbijstering teweegbrengen en ons een afkeer van de hemelse dingen bezorgen. Voorbeelden hiervan zijn pornografie, illegale seks, slechte metgezellen, verwaarlozing van Bijbelstudie en gebed, en het vermijden van kerkdiensten. Zulke dingen zorgen ervoor dat mensen in een droomwereld leven en dus missen.

C. De zorg voor dit leven vernietigt christenen die zo druk bezig zijn met volmaakt goede dingen dat de tijd voor Jezus, het gebed, de studie van het Woord, het getuigenis en het bijwonen van kerkdiensten verdrongen is. Daarbij halen we onze ogen van het eigenlijke doel af en verdrinken we in randzaken.

D. Slapen verwijst naar het geestelijk in slaap zijn. Het is misschien wel het grootste probleem vandaag de dag. Als iemand slaapt, weet hij niet dat hij slaapt. Onze relatie met Jezus als vanzelfsprekend beschouwen, een vorm van godsvrucht hebben zonder macht en weigeren om actief betrokken te raken bij Jezus’ werk – al deze dingen en anderen maken slaapwandelaars van hen die, tenzij ze wakker worden, voorbij het moment van de waarheid zullen slapen.

 

3. Ik heb me aangesloten bij Gods restgemeente en ben nog nooit zo gelukkig geweest. Maar ik ben ook nog nooit zo gekweld door de duivel. Waarom?

Omdat de duivel boos is op Gods overblijfselen en zijn tijd doorbrengt met het proberen te kwetsen en te ontmoedigen (Openbaring 12:17). Jezus beloofde niet dat Zijn volk niet zou lijden onder beproevingen, ellende, aanvallen van de duivel, moeilijke tijden en zelfs ernstig letsel van Satan. Hij beloofde dat zulke dingen inderdaad tot Zijn volk zouden komen (2 Timoteüs 3:12). Hij beloofde echter glorieus: (1) Zijn volk de overwinning te geven (1 Korintiërs 15:57), (2) altijd bij Zijn volk te zijn, in alles wat het onder ogen krijgt (Matteüs 28:20), (3) hen vrede te geven (Johannes 16:33; Psalm 119:165), en (4) hen nooit in de steek te laten (Hebreeën 13:5). Tenslotte beloofde Jezus om Zijn kinderen zo stevig vast te houden dat niemand ze uit Zijn handen kan nemen (Johannes 10:28, 29). Amen!

 

4. Wat betekent het woord “kerk”?

Het woord ‘kerk’ is vertaald uit het Griekse woord ‘ekklesia’, wat ‘geroepenen’ betekent. Hoe passend! Jezus’ mensen worden uit de wereld geroepen en Babylon in zijn kostbare vouw van veiligheid. Mensen worden deel van Jezus’ restanten van de eindtijdkerk door gedoopt te worden als Jezus hen roept. Jezus zegt: “Mijn schapen horen mijn stem … en ze volgen Mij” (Johannes 10:27).


Quizvragen


 

1. Hoe symboliseert Jezus zijn ware kerk in de profetie? (1)

_____ Door een hoge kerktoren.
_____ Als een beest.
_____ Door een heldere engel.
_____ Als een zuivere vrouw.
_____ Door een mysterieuze wolk.

2. Wat was de “wildernis” waar de kerk naartoe is gevlucht? (1)

_____ Eenzame plaatsen zoals grotten, bossen, enz.
_____ De Sahara-woestijn.
_____ Irak.
_____ De Gobiwoestijn.

3. De volgende punten maken deel uit van de boodschappen van de drie engelen: (3)

_____ Babylon is gevallen. Kom uit haar!
_____ De hel brandt voor eeuwig en altijd.
_____ God’s oordeel is in sessie. Herzie, prijs en aanbid Hem als de Schepper door Zijn heilige sabbat te houden – wat Zijn teken of merkteken is.
_____ De plagen zijn voorbij.
_____ Iedereen zal gered worden.
_____ Vereer het beest niet en ontvang zijn merkteken niet.

4. Jezus geeft ons zes herkenningspunten om ons te leiden naar zijn overgebleven kerk. Deze kerk zal (6)

_____ veel goede christenen hebben.
_____ de tien geboden houden, inclusief de sabbat.
_____ enkele hypocrieten hebben.
_____ genieten van het zingen van grote christelijke liederen.
_____ veel bidden.
_____ niet bestaan als een officiële organisatie tussen A.D. 538 en 1798.
_____ de gave van profetie hebben.
_____ spreken in tongen.
_____ een wereldwijde zendingswerk hebben.
_____ veel mooie kerkgebouwen hebben.
_____ opstaan en haar werk doen na 1798.
_____ prediken en leren de boodschappen van de drie engelen uit Openbaring 14:6-14.

5. Hoe lang moest de kerk in de wildernis zijn? (1)

_____ Vijf jaar.
_____ 1.000 jaar.
_____ 680 jaar.
_____ 1.260 jaar.
_____ 33 jaar.

6. In het hoofdstuk 12 van de Openbaring staat het symbool van een baby die aan een vrouw is geboren voor: (1).

_____ De apostolische kerk.
_____ Jezus.
_____ Het evangelie dat naar de heidenen gaat.

7. Roept Jezus zijn volk uit de wereld en uit Babylon naar zijn restgemeente? (1)

_____   ja.
_____   nee.

8. Hoe sluit iemand zich aan bij de overgebleven kerk ? (1)

_____ Door de predikant de hand te schudden.
_____ Door het tekenen van een lidmaatschapskaart.
_____ Door de doop.
_____ Door een grote donatie te geven.

9. Er zijn veel goede christenen in alle kerken, en er zijn er zelfs die van geen enkele kerk lid zijn.(1)

_____ Ja.
_____ Nee.

10. Welke van de volgende dingen zorgen ervoor dat christenen niet op hun hoede zijn en verloren gaan? (4)

_____ zorgen van dit leven.
_____ te enthousiast worden over je religie.
_____ geestelijke dronkenschap.
_____ geestelijk in slaap zijn.
_____ trouw getuige zijn.
_____ het lezen van de krant.

11. God zal Zijn werk op aarde beëindigen door het evangelie snel naar elk schepsel te brengen. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

12. Welke van de volgende dingen belooft God aan Zijn kinderen? (4) 

_____ Vrede.
_____ Ze zullen geen problemen hebben.
_____ Overwinning.
_____ Ze zullen nooit ziek worden.
_____ Niemand kan ze uit zijn en Jezus’ handen nemen.
_____ Hij zal ze nooit in de steek laten.
_____ Ze zullen rijk zijn.

13. Wat betekent het woord “kerk” letterlijk? (1)

_____ Een goed aangewezen plaats van aanbidding.
_____ Een gemeenschap van de gelovigen.
_____ “Uitgeroepen.”
_____ Een kathedraal.

14. Ik wil deel uitmaken van Gods overblijfsel van de eindtijd.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.