EEN KOLOSSALE STAD IN DE RUIMTE

A Colossal City in SpaceLes 4

Stel je je favoriete dorp of stad voor zonder kuilen, verkeer, vervuiling of welke misdaad  dan ook! Onmogelijk? De Bijbel vertelt ons over een stad met straten die met goud geplaveid zijn! En binnen de hoge muren gemaakt zijn van pure jaspis,  er zal niet één persoon zijn die hoest, niest of verkouden wordt. Iedereen zal in perfecte gezondheid verkeren en zullen genieten van elkaars gezelschap. Wilt u deze stad bezoeken? Nou, u kunt deze niet alleen bezoeken, maar u kunt er ook in wonen! Lees verder om erachter te komen hoe …

 

 

 

 

 

God is the architect and builder of the holy city.

God is de architect en bouwer van de heilige stad.

1. Wie is de architect en bouwer van deze ongelooflijke stad?

“Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.” (Hebreeën 11:16).

Antwoord: De Bijbel zegt dat God een geweldige en enorme stad bouwt voor Zijn volk – en het is net zo echt als elke andere stad ter wereld!

 

2. Waar is deze geweldige stad?

“Toen zag ik, Johannes, de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God” (Openbaring 21: 2).”O Heer, mijn God … Ja, Gij zult het horen in de plaats uwer woning, in de hemel;” (1 Koningen 8:28, 30).

Antwoord: Op dit moment is de heilige stad in de hemel in aanbouw.

It's perimeter is 1,500 miles!

De omtrek is 1.500 mijl of 2.400 km!

 

3. Hoe beschrijft de Bijbel deze geweldige stad?

Antwoord:

A. NAAM

De stad wordt genoemd “Nieuw Jeruzalem” (Openbaring 21: 2).

B. GROOTTE

“De stad is als een vierkant aangelegd; zijn lengte is even groot als zijn breedte. En hij mat de stad met het riet: twaalfduizend stadiën ”(Openbaring 21:16). De stad is perfect vierkant. De omtrek is 12.000 stadiën, wat overeenkomt met 1500 mijl of 2.400 km. Het is aan elke kant 375 mijl of 600 km lang!

C. MUREN

‘De engel mat de muur met menselijke maat, en hij was 144 el dik. De muur was gemaakt van jaspis ”(Openbaring 21:17, 18 NBV). Een muur van 144 el – dat is 216 voet of 65 meter hoog! – omringt de stad. De muur is gemaakt van massief jaspis, met een glans en schoonheid die niet te beschrijven is. Bedenk eens: bijna 20 verdiepingen hoge en stevige jaspis!

D. POORTEN

‘Het had een grote, hoge muur met twaalf poorten. … Er waren drie poorten in het oosten, drie in het noorden, drie in het zuiden en drie in het westen. … De twaalf poorten waren twaalf parels, elke poort was gemaakt van een enkele parel ”(Openbaring 21:12, 13, 21 NBV).

E. FUNDERING

“De muur van de stad had twaalf funderingen… versierd met allerlei soorten kostbare steen. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist”(Openbaring 21:14, 19, 20 NBV). De stad heeft 12 volledige, complete fundamenten – elk van kostbare steen. Elke kleur van de regenboog is vertegenwoordigd, dus op een afstand lijkt de stad op een regenboog te rusten.

F. STRATEN

“De straat van de stad was puur goud, gelijk doorzichtig glas” (Openbaring 21:21).

G. UITERLIJK

‘De heilige stad … voorbereid als een bruid, prachtig gekleed voor haar man … straalde van de glorie van God, en haar schittering was als die van een zeer kostbaar juweel, als een jaspis, helder als kristal. … En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte”(Openbaring 21: 2, 11, 16 NBV). De stad, met al zijn kostbare stenen, goud en schitterende schoonheid, zal verlicht worden met de heerlijkheid van God. De adembenemende majesteit en zuiverheid ervan wordt vergeleken met ‘een bruid die prachtig gekleed is voor haar man’.

 

Heaven's fantastic tree of life brings unending life and youth to all who eat of it.

De fantastische levensboom van de hemel brengt oneindig leven en jeugd aan allen die ervan eten.

 

4. Welk fenomenaal kenmerk van deze majestueuze stad verzekert elke burger eeuwige jeugd en gezondheid?

“Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”(Openbaring 22: 2).

“Neem ook van de boom des levens, en eet en leef in eeuwigheid” (Genesis 3:22).

Antwoord: De levensboom draagt ​​12 soorten fruit, staat midden in de stad (Openbaring 2: 7) en brengt oneindig leven en jeugd voor allen die ervan eten. Zelfs de bladeren bevatten prachtige ondersteunende eigenschappen. Deze boom zal elke maand een nieuwe oogst fruit opleveren.

 

5. Is it true that this amazing city will descend to this earth?

5. Is het waar dat deze verbazingwekkende stad naar deze aarde zal neerdalen?“Toen zag ik, Johannes, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen uit de hemel van God, bereid als een bruid die voor haar man is versierd” (Openbaring 21: 2).
“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Matteüs 5: 5).
“De rechtvaardigen zullen op aarde beloond worden” (Spreuken 11:31).

Antwoord: Ja! De majestueuze heilige stad zal naar deze planeet komen om de hoofdstad van de nieuw gemaakte aarde te worden. Alle geredden zullen een huis hebben in deze stad.

 

Sin and sinners will be eradicated by fire from God.

Zonde en zondaars zullen worden uitgeroeid door vuur van God.

 

6. Wat gebeurt er met de zonde en de goddelozen?Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken”(Maleachi 4: 1).

“De elementen zullen smelten van vurige hitte; zowel de aarde als de werken die erop zijn, zullen worden verbrand ”(2 Petrus 3:10).

“Gij zult de goddelozen vertrappelen, want zij zullen tot as zijn onder uw voetzolen” (Maleachi 4: 3).

“Niettemin verwachten wij, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

Antwoord: God zal de aarde van zonde reinigen; Hij zal ook, in diepe droefheid, de aarde reinigen van degenen die zouden blijven zondigen. Dan zal God een volmaakte nieuwe aarde maken. De heilige stad wordt de hoofdstad van de aarde. Hier zullen de verlosten eeuwig in vreugde, vrede en heiligheid leven. God heeft beloofd dat de zonde niet meer zal opkomen. Zie Nahum 1: 9. (Zie Studiegids 11 voor meer informatie over de hel.)

 

7. What thrilling promises has God made to the people who enter His new kingdom?

7. Welke opwindende beloften heeft God gedaan aan de mensen die zijn nieuwe koninkrijk binnengaan?Antwoord: A. De Heer zal persoonlijk bij hen wonen (Openbaring 21: 3).

B. Ze zullen zich nooit vervelen. Er zal voor altijd plezier zijn (Psalm 16:11).

C. Er zal geen dood, pijn, tranen, verdriet, ziekte, ziekenhuizen, operaties, tragedie, teleurstelling, problemen, honger of dorst meer zijn (Openbaring 21: 4; Jesaja 33:24; Jesaja 65:23; Openbaring 7: 16).

D. Ze zullen niet moe worden (Jesaja 40:31).

E. Ieder persoon zal in elk opzicht lichamelijk heel zijn. De doven zullen horen, de blinden zullen zien en de verlamden zullen rennen (Jesaja 35: 5, 6; Filippenzen 3:21).

F. Jaloezie, angst, haat, leugen, afgunst, onreinheid, spot, vuiligheid, zorgen en al het kwaad zullen niet bestaan ​​in Gods koninkrijk (Openbaring 21: 8, 27; 22:15). Mensen zullen niet langer worden belast met de zorgen en zorgen die hen afleiden en beschadigen. Er zal geen angst meer zijn. De tijd zal de eeuwigheid worden, en de druk en deadlines van de huidige aarde zullen voor altijd verdwenen zijn.

 

8. How will the new earth differ from our earth today?

8. Hoe zal de nieuwe aarde verschillen van onze huidige aarde?Antwoord: A. Uitgestrekte oceanen zoals we ze vandaag kennen, zullen verdwenen zijn (Openbaring 21: 1). Tegenwoordig bedekken oceanen ongeveer 70 procent van het aardoppervlak. Dit zal niet het geval zijn in Gods nieuwe koninkrijk. De hele wereld zal één enorme tuin zijn van onovertroffen schoonheid, afgewisseld met meren, rivieren en bergen (Openbaring 22: 1; Handelingen 3:20, 21).

B. Woestijnen zullen worden vervangen door tuinen (Jesaja 35: 1, 2).

C. Elk dier zal tam zijn. Geen enkel schepsel – wolven, leeuwen, beren, enz. – zal op anderen jagen, en kleine kinderen zullen hen leiden (Jesaja 11: 6–9; Jesaja 65:25).

D. Er zal geen vloek meer zijn (Openbaring 22: 3). De vloek van de zonde, zoals gedetailleerd in Genesis 3: 17–19, zal er niet meer zijn.

E. Er zal geen enkele vorm van geweld meer zijn (Jesaja 60:18). Dit omvat geen misdaad, stormen, overstromingen, aardbevingen, tornado’s, verwondingen, enz.

F. Er zal niets verontreinigend worden gevonden (Openbaring 21:27). Er zal geen dronkenschap, herbergen, alcoholische dranken, bordelen, pornografie of enige andere onzuiverheid van welke aard dan ook zijn in het nieuwe koninkrijk.

 

9. Will there be young children in God’s kingdom? If so, will they grow up?

9. Zullen er jonge kinderen zijn in Gods koninkrijk? Zo ja, zullen ze opgroeien?“De straten van de stad zullen vol jongens en meisjes zijn die in de straten spelen” (Zacharia 8: 5).
“U zult uitgaan en opgroeien … als kalveren die worden gevoerd” (Maleachi 4: 2).

Antwoord: Er zullen veel jonge kinderen in de heilige stad zijn (Jesaja 11: 6–9) en deze jongeren zullen opgroeien. Sinds de val van de mens zijn we veel gedegenereerd in gestalte, intellect en vitaliteit – maar dit alles zal worden hersteld! (Handelingen 3:20, 21).

 

10. When loved ones are reunited in heaven, will they recognize one another?

10. Zullen dierbaren elkaar herkennen als ze in de hemel herenigd worden?“Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.” (1 Korintiërs 13:12).

Antwoord: De Bijbel leert duidelijk dat de verlosten die gestorven zijn tot leven zullen worden opgewekt, zich bij de verlosten zullen voegen en samen Gods nieuwe koninkrijk zullen binnengaan (Jesaja 26:19; Jeremia 31: 15-17; 1 Korintiërs 15: 51- 55; 1 Tessalonicenzen 4: 13-18). Het leert ook dat geliefden in Gods nieuwe koninkrijk elkaar zullen kennen, net zoals mensen elkaar vandaag op aarde herkennen.

 

11. Zullen de mensen in de hemel gemaakt zijn van vlees en beenderen?“Jezus zelf stond in hun midden en zei tegen hen:‘ Vrede zij met jullie. Maar ze waren geschrokken en doodsbang en dachten dat ze een geest hadden gezien. En Hij zei tegen hen: ‘Waarom ben je verontrust? En waarom ontstaan er twijfels in je hart? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Voel Mij en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je ziet dat ik heb.’ … maar toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: ‘Heb je hier enig voedsel?’ Dus ze gaven hem een stuk van een geroosterde vis en wat honingraat. En Hij nam het en at in hun aanwezigheid. … En Hij leidde hen naar Bethanië en … terwijl Hij hen zegende … werd Hij van hen gescheiden en naar de hemel gedragen” ”(Lucas 24: 36-39, 41-43, 50, 51).

“Deze zelfde Jezus, die van u naar de hemel is opgenomen, zal zo komen zoals u Hem naar de hemel zag gaan” (Handelingen 1:11).

“De Heer Jezus Christus … zal ons nederige lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig kan worden aan zijn heerlijke lichaam” (Filippenzen 3:20, 21).

Antwoord: Na Zijn opstanding bewees Jezus de discipelen dat Hij van vlees en beenderen was door ze Hem aan te laten raken en door voedsel te eten. Deze zelfde Jezus is opgevaren naar zijn Vader en zal weer naar de aarde komen. De verlosten zullen lichamen krijgen zoals het lichaam van Christus en zullen voor de eeuwigheid fysieke mensen zijn met vlees en beenderen. Het verschil zal zijn dat onze hemellichamen niet onderhevig zullen zijn aan verval en dood. De leerstelling dat de verlosten in de hemel slechts geesten zullen zijn die op wolken rondzweven en niets anders doen dan harpen spelen, vindt geen fundament in de Bijbel. Jezus stierf niet aan het kruis om een ​​dergelijke armzalige toekomst te bieden aan degenen die zijn liefde aanvaarden en zijn weg volgen. De meeste mensen hebben geen interesse in zo’n bestaan ​​en hebben daarom geen verlangen om Gods hemelse koninkrijk binnen te gaan – soms geven ze er de voorkeur aan alleen omdat ze bang zijn voor de hel. Als iedereen de waarheid over Gods heilige stad en de nieuwe aarde zou kunnen leren, zouden miljoenen anderen misschien zijn liefde gaan begrijpen en zich tot Hem wenden en genieten van de vrede, vreugde en het doel waarvoor Hij hen ontworpen heeft.

 

12. How will people spend their time in the new kingdom?

12. Hoe zullen mensen hun tijd in het nieuwe koninkrijk doorbrengen?“Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten”(Jesaja 65:21, 22).

Antwoord: De verlosten zullen hun eigen huizen op de nieuwe aarde bouwen. (Elke persoon zal ook een thuis in de stad hebben die door Christus is gebouwd – zie Johannes 14: 1–3.) Ze zullen wijngaarden planten en de vruchten ervan eten. De Bijbel zegt hierover duidelijk: echte mensen doen echte dingen in de hemel, en ze zullen er volop van genieten.

 

13. What else will the saved do in this paradise?

13. Wat zullen de verlosten nog meer doen in dit paradijs?Antwoord:

A. Zingen en hemelse muziek spelen (Jesaja 35:10; 51:11; Psalm 87: 7; Openbaring 14: 2, 3).

B. Elke week aanbidden voor Gods troon (Jesaja 66:22, 23).

C. Genieten van nooit vervagende bloemen en bomen (Ezechiël 47:12; Jesaja 35: 1, 2).

D. Bezoeken van met geliefden, voorouders, Bijbelse karakters, enz. (Matteüs 8:11; Openbaring 7: 9–17).

E. Bestuderen van de dieren van het paradijs (Jesaja 11: 6–9; 65:25).

F. Reizen en ontdekken zonder ooit moe te worden (Jesaja 40:31).

G. Luisteren naar God zingt (Zefanja 3:17).

H. Ervaren van hun diepste verlangens (Psalm 37: 3, 4; Jesaja 65:24).

I. En de grootste vreugde van allemaal – geniet van het voorrecht om zoals Jezus te zijn, met Hem te reizen en Hem van aangezicht tot aangezicht te zien! (Openbaring 14: 4; 22: 4; 21: 3; 1 Johannes 3: 2).

14. Can human language fully describe the glories of our home in paradise?

14. Kan menselijke taal de heerlijkheden van ons thuis in het paradijs volledig beschrijven?” Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. ” (1 Korintiërs 2: 9).

Antwoord: Zelfs in zijn wildste dromen kan het hart van de mensheid de wonderen van Gods eeuwige koninkrijk niet beginnen te begrijpen. Het paradijs dat Adam verloor, zal worden hersteld (Handelingen 3:20, 21).

 

15. Wordt dit koninkrijk voor jou persoonlijk voorbereid?“Wie wil, laat hem vrijelijk het water des levens nemen” (Openbaring 22:17).

“Aan u is een onvergankelijke erfenis… voor u in de hemel gereserveerd” (1 Petrus 1: 4).

“Ik ga een plaats voor u bereiden” (Johannes 14: 2).

Antwoord: Ja! Het wordt op dit moment voor u persoonlijk voorbereid. En de uitnodiging van de Heer is aan jou persoonlijk. Wijs zijn aanbod alstublieft niet af!

 

16. How can you be assured of a place in this great and glorious kingdom?

16. Hoe kunt u verzekerd zijn van een plaats in dit grote en glorieuze koninkrijk?‘Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen ”(Openbaring 3:20).

“Niet iedereen die tegen mij zegt:‘ Here, Here, ’zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel” (Matteüs 7:21).

‘Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht hebben op de boom des levens en door de poorten de stad binnengaan’ (Openbaring 22:14).

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden” (Johannes 1:12).

“Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1: 7).

Antwoord: Geef je leven aan Christus en blijf in Hem, zodat Hij je kan reinigen van zonde en het verlangen om te zondigen. Het is zo simpel! Als je in Hem blijft, geeft Jezus je de kracht om zijn wil te doen en zijn geboden te onderhouden uit liefdevolle gehoorzaamheid. Dit betekent dat u begint te leven zoals Christus leefde en dat Hij u zal helpen alle zonden te overwinnen. “Hij die overwint, zal alle dingen beërven” (Openbaring 21: 7).

Een persoon is voorbereid op de hemel als de hemel in het hart is.

17. Heb je de heerlijke uitnodiging van Jezus aanvaard om voor altijd met Hem in Zijn hemelse koninkrijk te leven?Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Hoe kan de hemel een gelukkige plek zijn als de verlosten denken aan hun geliefden die verloren zijn?De Bijbel zegt dat God “elke traan van hun ogen zal afwissen” (Openbaring 21: 4). Omringd door de schoonheid en vreugde van de nieuwe aarde, zullen Gods verloste mensen de tragedies en hartzeer uit het verleden vergeten. Jesaja 65:17 zegt: ” aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.”

 

2. De Bijbel zegt: “Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven” (1 Korintiërs 15:50). Hoe kunnen de verlosten dan van vlees en beenderen zijn?

Hier benadrukt de apostel Paulus wat hij zei in de verzen 35–49, dat ons herrezen lichaam anders zal zijn dan ons huidige lichaam. De zonde heeft ons lichaam en onze aard veranderd. Als we het herstelde paradijs van Eden binnengaan, zal ons lichaam daarom worden veranderd, zodat we ten volle kunnen genieten van de volmaaktheid van de hemel. ‘Vlees en bloed’ is slechts een beeldspraak die verwijst naar het menselijk lichaam op deze aarde (zie Matteüs 16:17; Galaten 1:16, 17; Efeziërs 6:12). Christus verklaarde in Zijn herrezen lichaam dat Hij werkelijk “vlees en beenderen” was (Lucas 24:39). En volgens Filippenzen 3:21 zullen we lichamen hebben zoals het zijne.

 

3. Heeft de apostel Petrus de leiding over de poorten van de heilige stad?

Nee. De Bijbel zegt in Openbaring 21:12 dat het nieuwe Jeruzalem – de heilige stad van God – 12 poorten heeft, en bij de poorten 12 engelen. In de Bijbel wordt geen enkele van de apostelen genoemd als bewakers van de poorten.

 

4. Is de heilige stad echt groot genoeg om alle verloste mensen van alle leeftijden te herbergen?

Als elke verloste persoon 100 vierkante voet grondruimte zou krijgen, zou er plaats zijn voor 39 miljard mensen in de stad, wat vele malen de huidige bevolking van de wereld is. Veel statistici geloven dat als alle mensen die ooit hebben geleefd zouden worden gered, er voldoende ruimte voor hen zou zijn in de heilige stad. De Bijbel maakt echter duidelijk dat niet iedereen zal worden gered (Matteüs 7:14). Er zal dus meer dan genoeg ruimte zijn in de grote stad.

 

5. Soms vraag ik me af of de beloning het offer waard is. Het lijkt erop dat Satan op het punt staat me soms te overweldigen. Biedt de Bijbel enige aanmoediging?Ja! De apostel Paulus moet aan je hebben gedacht toen hij schreef: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”(Romeinen 8:18). Slechts één glimp van uw hemelse Vader die in dat eeuwige koninkrijk op u heeft gewacht, zal ervoor zorgen dat de ergste beproevingen en verleidingen van de aarde in onbeduidendheid vervagen!

6. Zullen baby’s die sterven, worden gered in Gods koninkrijk?

We hebben geen specifiek bijbelantwoord op deze vraag, maar velen geloven dat baby’s zullen worden gered op basis van Mattheüs 2: 16–18, waar de Bijbel vertelt dat koning Herodes de jonge mannelijke kinderen in Bethlehem doodt. Het Oude Testament heeft dit tragische incident voorzegd, maar God zei tegen de moeders dat ze moesten ophouden met huilen omdat hun kinderen op een dag weer bij hen zouden zijn. weerhoud uw stem van huilen. … Uw kinderen zullen naar hun gebied terugkeren”(Jeremia 31:16, 17).

 

7. Begrijp ik correct dat het huis van de verlosten hier op aarde zal zijn?Ja! Hoewel de heilige stad nu in Gods woonplaats is, zal Hij haar naar deze aarde verplaats worden. De heilige stad zal de hoofdstad van de nieuwe aarde zijn, en God zal Zijn troon naar hier verplaatsen (Openbaring 21: 2, 3; 22: 1, 3) en voor eeuwig leven met de verloste mensen op aarde. En waar de Heer verblijft, dat is de hemel. Gods plan is om ons terug te geven wat Adam verloor: de glorie van een perfect leven op een perfecte planeet. Satan en zonde onderbraken Gods plan, maar het plan zal worden uitgevoerd. We kunnen allemaal deel zijn in dit nieuwe koninkrijk – het is te veel om te missen! (Zie studiegids 12 voor meer informatie.)

 

8. Waarom geloven zo velen dat het huis van de verlosten een mistige plek is met spookachtige inwoners die op wolken drijven en niets anders doen dan harpen spelen?Deze leer vindt zijn oorsprong bij de duivel, de vader van de leugens (Johannes 8:44). Hij verlangt ernaar Gods liefdevolle plan te verdraaien en de hemel voor te stellen als een onwerkelijke, “griezelige” plek, zodat mensen hun interesse zullen verliezen of sceptisch zullen worden over Gods Woord. Satan weet dat wanneer mannen en vrouwen de Bijbelse waarheid over het huis van de verlosten volledig begrijpen, zijn macht over hen wordt verbroken, omdat ze plannen zullen gaan maken om dat koninkrijk binnen te gaan. Daarom werkt hij zo hard om de kwestie te verwarren en leugens over ons hemelse huis te verspreiden.


Quizvragen


1. De heilige stad in de ruimte (1)_____ Is niet letterlijk maar symbolisch.

_____Is een letterlijke stad die nu door God wordt voorbereid in Zijn woonplaats.

_____ Bestaat niet behalve in de gedachten van sommige mensen.

2. Deze heilige stad (1)_____ Zal worden vernietigd door een nucleaire explosie.

_____ Zal worden veroverd  door Satan en zijn gevallen engelen.

_____ Zal naar deze aarde nederdalen en de hoofdstad worden voor de nieuw gemaakte aarde

3. Controleer in de volgende lijst de ware Bijbelse feiten over de heilige stad: (7)

_____ Het wordt het nieuwe Jeruzalem genoemd.
_____ Het is ongeveer zo groot als Londen.
_____ De muren zijn van topaas.
_____ De stad is zo lang als breed.
_____ De straten zijn van puur goud.
_____ De stad heeft 14 fundamenten.
_____ De apostel Petrus staat bij de poort.
_____ Elk van de 12 poorten is gemaakt van één parel.
_____ De omtrek is 1500 mijl of 2.400 km.
_____ De fundamenten zijn allemaal gemaakt van edelstenen.
_____ De stad zal in perfecte verhouding zijn.

4. De boom des levens (1)

_____ Is een echte boom die Gods volk eeuwige gezondheid en jeugd zal schenken.
_____ Is een gezegde en betekent alleen dat God Zijn volk kracht zal geven.
_____ Bestond in het begin maar zal niet worden opgenomen in het nieuwe koninkrijk.

5. Controleer in de volgende lijst alle items die echte Bijbelse beloften zijn aan mensen in Gods nieuwe koninkrijk: (5)

_____ De Heer zal dagelijks huwelijken sluiten.
_____ De levensboom draagt ​​20 soorten fruit.
_____ De Heer Zelf zal bij zijn volk wonen.
_____ Na een miljoen jaar zullen de heiligen zich vervelen.
_____ Er zal geen dood of verdriet meer zijn.
_____ Mensen zullen nooit moe worden.
_____ De verlamden zullen rondgedragen worden door engelen.
_____ Engelen zullen de doktoren zijn en alle operaties uitvoeren.
_____ De blinden zullen niet langer blind zijn.
_____ Jaloezie, angst, haat, leugen, afgunst en onreinheid zullen voor altijd verdwenen zijn.
_____ Baby’s zullen niet volwassen worden.

6. Controleer de onderstaande uitspraken die de waarheid vertellen over de nieuwe aarde: (6)

_____ De oceanen van vandaag zullen er niet meer zijn.
_____ De woestijnen zullen groter zijn.
_____ Dieren zullen worden gehouden in prachtige hemelse kooien.
_____ Tornado’s, aardbevingen en overstromingen zullen niet gebeuren.
_____ Het afval wordt dagelijks zorgvuldig van de straat verwijderd door de engelen.
_____ Bloemen en bomen zullen niet verwelken of vervagen.
_____ De hemel zal precies hier op aarde zijn.
_____ Zonde zal geen tweede keer ontstaan.
_____ De heerlijkheden van dit alles kunnen niet adequaat worden beschreven.

7. De rechtvaardigen in het hemelse koninkrijk (1)

_____ Zullen geesten zijn die harpen spelen en op wolken drijven.
_____ Zal geen andere dierbaren en vrienden kennen die daar misschien zijn.
_____ Zullen echte lichamen van vlees en botten hebben en elkaar kennen.

8. We weten dat mensen in de hemel echt zullen zijn en echte dingen zullen doen omdat (1)

_____ De wetenschap heeft dit overtuigend bewezen.
_____ De Bijbel zegt dat we zullen zijn zoals Christus, die vlees en beenderen had na Zijn opstanding en echte dingen deed.
_____ Veel predikers zeggen dat dit zo is.

9. Ik kan zeker zijn van een plaats in dat hemelse koninkrijk als ik (1)_____ Zeg dagelijks dat ik de Heer liefheb.

_____ bang genoeg ben voor de hel.

_____ Christus accepteer envolg en Zijn geboden onderhoud.

10. Wat zullen de verlosten doen in het hemelse koninkrijk? Controleer de ware Bijbelse feiten die hieronder worden opgesomd: (5)_____ Huizen bouwen en erin wonen.

_____ Wijngaarden planten.

_____ Dieren doden en opeten.

_____ Hemelse instrumenten bespelen en lof zingen voor God.

_____ Aanbidden voor Gods troon.

_____ Vliegen langs de hel en de verlorenen bespotten

_____ Eten van de boom des levens.

11. Ik accepteer het aanbod van Jezus om voor altijd met Hem in Zijn koninkrijk te leven.

_____   Ja.
_____   Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.