GERED VAN EEN ZEKERE DOOD

les 3 Stel je de gruwel voor om vast te zitten in een huis terwijl verzengende vlammen en verstikkende rook je naderen. Stel je dan voor hoe dankbaar en opgelucht je je zou voelen om inveiligheid te worden gebracht. Welnu, de waarheid is dat elke persoon op de planeet in enormgevaar verkeert. We hebben allemaal dringend redding nodig – niet door mensen in uniform -maar door onze Vader in de hemel. God houdt zoveel van je dat Hij zijn Zoon heeft gestuurdom je te redden. Je hebt dit waarschijnlijk al eerder gehoord, maar weet je zeker dat je begrijptwaar het eigenlijk allemaal over gaat? Wat betekent het echt en kan het je leven echtveranderen? Lees verder en kom erachter!

1. Geeft God echt om jou?

Dit is wat Hij heeft gezegd: “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u
liefheb” (Jesaja 43: 4).
“Ja, ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde” (Jeremia 31: 3)

Antwoord: : Gods oneindige liefde voor jou gaat het menselijk begrip ver te boven. Hij zou van
je houden, zelfs als je de enige verloren ziel ter wereld was. En Jezus zou Zijn leven voor jou
hebben gegeven, zelfs als er geen andere zondaar was om te redden. Vergeet nooit dat je
kostbaar bent in Zijn ogen. Hij houdt van je en geeft veel om je.

2. Hoe heeft God Zijn liefde voor jou getoond?

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).“Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon naar de
wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. Hierin is liefde, niet dat wij God
liefhadden, maar dat Hij ons liefhad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden ”(1
Johannes 4: 9, 10).
Antwoord: Omdat God zo veel van je houdt, was Hij bereid om zijn enige Zoon te sturen om te
lijden en te sterven in plaats van voor eeuwig van je gescheiden te zijn. Het is misschien moeilijk
om dat soort overvloedige liefde volledig te vatten, maar God deed het voor jou!

3. Hoe kon Hij van iemand zoals jij houden?

“God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor
ons gestorven is. ” (Romeinen 5: 8).Antwoord: Zeker niet omdat iemand het verdient. Niemand heeft ooit iets verdiend behalve het
loon van de zonde, namelijk de dood (Romeinen 6:23). Maar Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij
houdt van degenen die hebben gestolen, degenen die overspel hebben gepleegd en zelfs
degenen die hebben vermoord. Hij houdt van degenen die egoïstisch zijn, degenen die
hypocriet zijn en degenen die verslaafd zijn. Wat je ook hebt gedaan of wat je ook doet, Hij
houdt van je – en Hij wil je redden van zonde en de dodelijke gevolgen ervan.

4. Wat heeft de dood van Jezus voor jou gedaan?

“Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden!” (1
Johannes 3: 1).
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te
worden, hun, die in zijn naam geloven” (Johannes 1:12).

Antwoord: Christus stierf om de doodstraf tegen u te vervullen. Hij werd als man geboren,zodat Hij het soort dood kon ondergaan dat alle zondaars echt verdienen. En nu, vandaag, biedtHij aan om u de eer te geven voor wat Hij deed. Zijn zondeloze leven wordt u toegerekend,zodat u als rechtvaardig kunt worden beschouwd. Zijn dood werd door God aanvaard alsvolledige betaling voor al uw fouten, en als u accepteert wat Hij deed als een geschenk, wordt uals Zijn kind opgenomen in Gods eigen gezin.

5. Hoe ontvang je Jezus en ga je van dood in leven?

Geef gewoon drie dingen toe:
1. Ik ben een zondaar. “Allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23).
2. Ik ben gedoemd te sterven. “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23).
3. Ik kan mezelf niet redden. “Zonder mij kun je niets doen” (Johannes 15: 5).

Geloof dan drie dingen:
1. Hij stierf voor mij. “Dat [Jezus] … voor iedereen de dood zou smaken” (Hebreeën 2: 9).
2. Hij vergeeft mij. ‘Als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons te
vergeven”(1 Johannes 1: 9).
3. Hij redt mij. “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 6:47).

Antwoord: Beschouw deze levensveranderende waarheden eens:
• Vanwege mijn zonden sta ik onder de doodstraf.
• Ik kan deze straf niet betalen zonder het eeuwige leven te verliezen. Ik zou voor altijd dood
zijn.
• Ik ben iets verschuldigd dat ik niet kan betalen! Maar Jezus zegt: “Ik zal de boete betalen. Ik zal
in jouw plaats sterven en je er de eer voor geven. U hoeft niet voor uw zonden te sterven. ”
• Ik accepteer zijn aanbod! Op het moment dat ik mijn schuld erken en zijn dood voor mijn
zonden accepteer, word ik zijn kind! (Simpel, is het niet?)

6. Wat moeten we doen om deze gave van verlossing te ontvangen?

“[Wij worden] om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”
(Romeinen 3:24).
“Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken der wet” (Romeinen 3:28).

Antwoord: Het enige dat u kunt doen, is verlossing als een geschenk accepteren. Onze werken
van gehoorzaamheid zullen ons niet helpen gerechtvaardigd te worden, omdat we al gezondigd
hebben en de dood verdienen. Maar iedereen die in geloof om redding vraagt, zal het
ontvangen. De ergste zondaar wordt net zo volledig geaccepteerd als degene die de minste
zondigt. Je verleden telt niet tegen je! Onthoud dat God iedereen even liefheeft en dat
vergeving eenvoudig is om te vragen. “Door genade bent u gered door het geloof, en dat niet
uit uzelf; het is een gave van God, niet van werken, opdat niemand zou roemen ”(Efeziërs 2: 8, 9).

7. Welke verandering brengt Jezus in uw leven aan als u zich door geloof bij zijn gezin voegt?

“Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden ”(2 Korintiërs 5:17).

Antwoord: Wanneer je Christus in je hart ontvangt, begint Hij het proces om je oude zondige zelf te vernietigen en je te veranderen in een nieuwe spirituele schepping. Met vreugde begin je de glorieuze vrijheid van schuld en veroordeling te ervaren, en het oude leven van zonde wordt weerzinwekkend voor je. Je zult zien dat één minuut met God meer geluk geeft dan een leven lang slaaf van de duivel zijn. Wat een uitwisseling! Waarom wachten mensen zo lang om het te accepteren?

8.Zal dit veranderde leven echt gelukkiger zijn dan je oude zondige leven?

Jezus zei: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken … opdat uw vreugde volmaakt zal zijn” (Johannes 15:11).

 

“Indien de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8:36).

“Ik ben gekomen dat ze leven mogen hebben, en dat ze het overvloediger mogen hebben” (Johannes 10:10).

Antwoord: Velen zijn van mening dat het christelijke leven niet gelukkig zal zijn vanwege zelfverloochening. Precies het tegenovergestelde is waar! Als je de liefde van Jezus accepteert, komt er vreugde in je op. Zelfs in moeilijke tijden kan de christen genieten van Gods zelfverzekerde en krachtige aanwezigheid om te overwinnen en “te helpen in tijden van nood” (Hebreeën 4:16).

9. Kun je jezelf ertoe dwingen alles te doen wat christenen zouden moeten doen?

‘Ik ben met Christus gekruisigd; ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij ”(Galaten 2:20).

“Ik kan alle dingen doen door Christus, die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).
Antwoord: Hier wordt het grootste wonder van het christelijke leven onthuld. Je hoeft jezelf niet te dwingen goed te zijn! Wat je als christen doet, is de spontane uitstroom van het leven van een ander in jou. Gehoorzaamheid is de natuurlijke reactie van liefde in je leven. Geboren uit God, als een nieuw schepsel, wil je Hem gehoorzamen omdat Zijn leven een deel van je leven is geworden. Iemand van wie je houdt een plezier doen is geen last, maar een genot. “Ik vind het heerlijk om uw wil te doen, o mijn God: ja, uw wet is in mijn hart.” Psalmen 40: 8.

 

 

10. Betekent dit dat zelfs de tien geboden niet moeilijk te gehoorzamen zullen zijn?

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” (Johannes 14:15).

 

“Want dit is de liefde van God, dat we zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar ”(1 Johannes 5: 3).

 

“Wie zijn woord houdt, de liefde van God is waarlijk in hem volmaakt” (1 Johannes 2: 5).

 

Antwoord: De Bijbel koppelt gehoorzaamheid aan oprechte liefde voor God. Christenen zullen het niet vermoeiend vinden om de Tien Geboden te onderhouden. Met al uw zonden bedekt door de verzoenende dood van Jezus, is uw gehoorzaamheid geworteld in Zijn overwinnend leven in u. Omdat je zo veel van Hem houdt omdat hij je leven heeft veranderd, zul je in feite verder gaan dan de vereisten van de Tien Geboden. Je zult regelmatig de Bijbel doorzoeken om Zijn wil te kennen en proberen meer manieren te vinden om je liefde voor Hem uit te drukken.“Wat we ook vragen, we ontvangen van Hem, omdat we zijn geboden onderhouden en de dingen doen die Hem welgevallig zijn” (1 Johannes 3:22, cursivering toegevoegd).

Het naleven van de tien geboden om verlossing te verdienen, leidt altijd tot mislukking en wanhoop. Het is te laat om jezelf te redden, want je hebt al gezondigd! Maar de persoon die de gave van redding heeft aanvaard, vindt het heerlijk om het pad van gehoorzaamheid aan Gods wetten te bewandelen.

 

11. Hoe kun je er zeker van zijn dat het onderhouden van de tien geboden geen wetticisme is?

“Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”(Openbaring 14:12).

“[De heiligen] overwonnen [Satan] door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood” (Openbaring 12:11).

 

Antwoord: ” Wetticisme” is proberen verlossing te verdienen door goede werken in plaats van het als een geschenk te accepteren. Heiligen in de Bijbel worden geïdentificeerd met vier kenmerken: (1) de geboden onderhouden, (2) het bloed van het Lam vertrouwen, (3) hun geloof delen met anderen, en (4) ervoor kiezen om te sterven in plaats van te zondigen. Dit zijn de ware kenmerken van een persoon die Christus liefheeft en Hem wil volgen.

12. Hoe kunt u er zeker van zijn dat het geloof en de liefde in uw relatie met Christus zullen blijven toenemen?

‘Onderzoek de Schriften’ (Johannes 5:39).

“Bid zonder ophouden” (1 Tessalonicenzen 5:17).

 

“Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem

” (Kolossenzen 2: 6).“Ik sterf dagelijks” (1 Korintiërs 15:31).

 

Antwoord: Geen enkele persoonlijke relatie kan succesvol zijn zonder communicatie. Gebed en bijbelstudie zijn vormen van communicatie met God, en ze zijn essentieel om uw relatie met Hem te laten groeien. Zijn Woord is een “liefdesbrief” die u dagelijks zult willen lezen om uw geestelijk leven te voeden. Door in gebed met Hem te praten, verdiept u uw toewijding en stelt u zich open voor een opwindender en intiemere kennis van wie Hij is en wat Hij in uw leven zoekt. U zult verbazingwekkende details ontdekken van Zijn ongelooflijke voorziening voor uw geluk. Maar bedenk, net als in andere persoonlijke relaties, het verlies van liefde een paradijs in slavernij kan veranderen. Als we ophouden Christus en zijn voorbeeld lief te hebben, zal religie alleen bestaan ​​als we ons aan een reeks beperkingen houden.

13. Hoe kun je iedereen op de hoogte stellen van je levensveranderende relatie met Hem?

“Wij werden met Hem begraven door de doop in de dood, opdat net zoals Christus uit de dood werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij zouden wandelen in een nieuwheid van leven … opdat het lichaam van de zonde zou worden weggedaan” ( Romeinen 6: 4, 6).

“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” (2 Korintiërs 11: 2).

 

Antwoord: De doop symboliseert drie belangrijke componenten in het leven van iemand die Christus heeft aanvaard: (1) dood voor de zonde, (2) geboorte tot een nieuw leven in Christus, en (3) een geestelijk “huwelijk” met Jezus voor de eeuwigheid. Deze spirituele vereniging zal met de tijd sterker en zoeter worden, zolang we in de liefde blijven.

God verzegelt ons geestelijke huwelijk

Om uw geestelijke huwelijk met Jezus voor de eeuwigheid te bezegelen, heeft God beloofd u nooit te verlaten (Psalm 55:22; Mattheüs 28:20; Hebreeën 13: 5), om voor u te zorgen bij ziekte en gezondheid (Psalm 41: 3; Jesaja 41:10), en om in elke behoefte te voorzien die zich in uw leven zou kunnen ontwikkelen (Matteüs 6: 25–34). Blijf, net zoals u Hem door geloof hebt ontvangen, op Hem vertrouwen voor elke toekomstige behoefte en Hij zal u nooit in de steek laten.

14.Zou je Jezus nu in je leven willen accepteren en een nieuw leven willen ervaren? 

Antwoord:


Gedachte vragen


1. Hoe zou de dood van één persoon de straf voor de zonden van de hele mensheid kunnen betalen? Wat als we gewoon te zondig zijn voor God om ons te redden?

Omdat “allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23) en omdat “het loon van de zonde de dood is” (Romeinen 6:23), is er iets speciaals vereist voor elke persoon die geboren is. Slechts iemand wiens leven op zijn minst gelijk is aan de hele mensheid, zou kunnen sterven voor de zonden van de hele mensheid. Omdat Jezus de Schepper en Auteur van al het leven is, was het leven dat Hij legde zelfs groter dan het leven van alle mensen die ooit zouden leven. Hij leeft altijd om voor hen te pleiten ”(Hebreeën 7:25).

2. Als ik Christus en zijn vergeving accepteer maar dan weer val, zal Hij mij dan weer vergeven?

We kunnen er altijd op vertrouwen dat God ons weer vergeeft als we echt spijt hebben van onze zonde en die belijden. “Als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1: 9). Zie ook Matteüs 6:12.

3. Hoe kan ik zelfs God benaderen in mijn zondige toestand? Zou het niet beter zijn om een ​​priester of predikant voor mij te laten bidden?

Aangezien Jezus in menselijk vlees leefde en “verzocht werd zoals wij zijn” (Hebreeën 4:15) en zegevierde (Johannes 16:33), kan Hij ons onze zonden vergeven; we hebben daarvoor geen menselijke priester of predikant nodig. Verder vertelt 1 Timoteüs 2: 5 ons specifiek dat er slechts “één Middelaar tussen God en mensen is, de Mens Christus Jezus”. Vanwege Jezus ‘leven, dood, opstanding en constante gebeden voor jou (Romeinen 8:34), kun je God benaderen – en je kunt vrijmoedig naar Hem toe gaan! (Hebreeën 4:16).

4. Kan ik iets doen om God te helpen mij te redden?

Nee. Zijn plan is volledig een plan van genade (Romeinen 3:24; 4: 5); het is “de gave van God” (Efeziërs 2: 8). Het is waar dat als God ons genade schenkt door geloof, Hij ons ook het verlangen en de kracht geeft om Hem te gehoorzamen. Dit resulteert in liefdevolle gehoorzaamheid aan zijn wetten. Dus zelfs deze gehoorzaamheid is het resultaat van Gods vrije genade! Gehoorzaamheid, de dienst en trouw van liefde, is de ware test van discipelschap en een natuurlijke vrucht – het resultaat – van geloof in Jezus Christus.

5. Als God mijn zonden vergeeft, moet ik dan nog steeds een soort boete doen?

Romeinen 8: 1 zegt: “Er is daarom nu geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn.” Jezus heeft de volledige straf betaald voor onze overtredingen, en degenen die dit in geloof aanvaarden, zijn geen werken van boete voor reiniging verschuldigd, aangezien Jezus ons reeds “van onze zonden heeft gewassen” (Openbaring 1: 5). Jesaja 43:25 deelt deze prachtige belofte: “Ik, ja ik, ben het die uw overtredingen uitwist om Mijnentwil; en ik zal je zonden niet herinneren. ” Micha 7:18, 19 toont de compleetheid van Zijn vergeving voor u: “Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. ”


Quizvragen


 

1. Welk grote geschenk aan de mens heeft God de hele hemel uitgegoten? (1)

_____ De Bijbel.

_____ Zijn kerk.

_____ Jezus Christus.

_____ De wet.

2. De grootste demonstratie van liefde die de wereld ooit heeft gezien, was (1)

_____het wonder van broden en vissen.

_____ Jezus ‘dood aan het kruis.

_____ Pinksteren.

_____ ’ De bekentenis van petrus

3. Christus ‘offer aan het kruis was voor (1)

_____   Iedereen.

_____ Alleen de rechtvaardigen.

_____ Alleen het kwaad.

_____ Degenen die voorbestemd zijn voor verlossing.

4. Van wie houdt God het meest? (1)

_____ Kerkleden.

_____ Prostituees en dieven.

_____ Iedereen gelijk.

_____ wedergeboren christenen.

5. Christus werd in de menselijke familie geboren om(1)

_____ De straf voor de zonde te betlaen.

_____ Want hij weet hoe zwak we zijn.

_____ Om een goede timmerman te worden

6. Om verlossing te verkrijgen, moet een persoon(1)

_____ een Bijbelcursus volgen.

_____ Behoren tot de kerk.

_____ Spreken in tongen.

_____ Het accepteren als een geschenk.

7. We worden gered door(1)

_____ Goede werken.

_____ Genade.

_____ Verlangen.

8. Vergeving en acceptatie leiden ons om wat te weten (2)

_____ Dat we kunnen blijven zondigen.

_____ Spijt van dingen die wij moesten opgeven.

_____ Vreugde en vrede.

_____ Zekerheid van het eeuwig leven.

9. Gehoorzaamheid moet gebaseerd zijn op(1)

_____ Angst voor de hel.

_____ Verlangen naar goedkeuring van vrienden.

_____ Jezus ‘blijvende aanwezigheid / Liefde voor Jezus.

10. Christelijk gedrag, of het onderhouden van de geboden, is (1)

_____ Wetticisme.

_____ Een van de vruchten van ware bekering.

_____ Onbelangrijk.

11. Het huwelijk met Christus wordt gesymboliseerd door (1)

_____ Lid worden van een klooster.

_____ De doop.

_____ Een trouwring die aan de rechterhand wordt gedragen.

_____ Een gelofte van het celibaat af te leggen.

12. De twee beste manieren om verliefd te blijven op Christus zijn (2)

_____ Dagelijkse bijbelstudie.

_____ Een grote offergave geven.

_____ Zich onthouden van varkensvlees.

_____ in een constante houding van gebed leven

13. Het is mijn verlangen om Jezus in mijn leven te accepteren en de nieuwe geboorte te ervaren.

_____ Ja.

_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.