DE VERLOREN DAG VAN DE GESCHIEDENIS

The Lost Day of HistoryLes 7

Wist je dat er een heel belangrijke dag in de Bijbel staat die bijna iedereen is vergeten? Het is verbazingwekkend dat slechts een paar mensen hiervan op de hoogte zijn, want het is een van de belangrijkste dagen in de hele menselijke geschiedenis! Het is niet alleen een dag in het verleden, maar het heeft ook betekenis voor ons nu en in de toekomst. Bovendien kan wat er op deze verwaarloosde dag gebeurt, een positief effect hebben op uw leven. Wil je meer verbazingwekkende feiten weten over deze verloren dag uit de geschiedenis? Lees dan deze studiegids zorgvuldig door.

When Jesus was here on earth, He worshiped on the Sabbath.

Toen Jezus hier op aarde was, aanbad Hij op de sabbat.

1. Op welke dag aanbad Jezus gewoonlijk?

“En hij kwam te Nazareth, waar hij was opgevoed; en, zoals zijn gewoonte was, ging hij op de sabbat naar de synagoge en stond op om te lezen.” Lukas 4:16.

Antwoord: Jezus ‘gewoonte was om op de sabbat te aanbidden.

 

2. Maar welke dag in de geschiedenis is verloren gegaan?

“De zevende dag is de sabbat van de Here, uw God” (Exodus 20:10).
“Toen de sabbat voorbij was… heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van de week, kwamen ze bij het graf toen de zon opging” (Marcus 16: 1, 2).

 

Answer

Antwoord: Een beetje speurwerk is nodig om deze vraag te beantwoorden. Velen geloven dat de sabbat de eerste dag van de week is (zondag) maar de Bijbel zegt eigenlijk dat de sabbat de dag is die net voor de eerste dag van de week komt. Volgens de Schrift is de sabbat de zevende dag van de week, dat wil zeggen zaterdag.

 

3. Where did the Sabbath come from?

3. Waar kwam de sabbat vandaan?

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. … En op de zevende dag beëindigde God Zijn werk dat Hij had gedaan, en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij had gedaan. Toen zegende God de zevende dag en heiligde die ”(Genesis 1: 1; 2: 2, 3).

Antwoord: God maakte de sabbat ten tijde van de schepping, toen Hij de wereld maakte. Hij rustte op de sabbat en zegende en heiligde het, dat wil zeggen, Hij zette het apart voor een heilig gebruik.

 

4. What does God say about the Sabbath in the Ten Commandments?

4. Wat zegt God over de sabbat in de tien geboden?

“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.'(Exodus 20: 8–11).

“Toen gaf de Heer mij twee stenen tafelen, geschreven met de vinger van God” (Deuteronomium 9:10).

Antwoord: In het vierde van de tien geboden zegt God dat we de zevende dag sabbat als Zijn heilige dag moeten houden. Het lijkt erop dat God wist dat mensen geneigd zouden zijn om zijn sabbat te vergeten, dus begon Hij dit gebod met het woord “gedenk”.

 

5. But haven’t the Ten Commandments been changed?

5. Maar zijn de tien geboden niet veranderd?

Exodus 20: 1 zegt: “God sprak al deze woorden, zeggende … [de tien geboden volgen in de verzen 2–17].” God zei: “Ik zal mijn verbond niet verbreken, noch het woord veranderen dat over mijn lippen is gegaan” (Psalm 89:34). Jezus zei: “Het is gemakkelijker dat hemel en aarde voorbijgaan dan dat één tittel van de wet zou vallen” (Lucas 16:17).

Antwoord: Nee, inderdaad! Het is onmogelijk dat de morele wetten van God veranderen. Alle tien geboden zijn nog steeds bindend. Net zoals de andere negen geboden niet zijn veranderd, heeft het vierde gebod dat ook niet.

 

6. Did the apostles keep the Sabbath on the seventh day?

6. Hielden de apostelen de sabbat op de zevende dag?

“En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften,” (Handelingen 17: 2).

“Paulus en zijn gezelschap… gingen op de sabbat naar de synagoge en gingen zitten” (Handelingen 13:13, 14).

“Op de sabbatdag gingen we de stad uit naar de rivier, waar gewoonlijk werd gebeden; en we gingen zitten en spraken met de vrouwen die elkaar daar ontmoetten ”(Handelingen 16:13).

“[Paulus] hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.” (Handelingen 18: 4).

Antwoord: ja. Het boek Handelingen maakt duidelijk dat Paulus en de vroege kerk de sabbat hielden.

 

7. Did the Gentiles also worship on the seventh-day Sabbath?

7. Aanbaden de heidenen ook op de zevende dag sabbat?

God zei: “Gezegend is de man … die de sabbat niet verontreinigt. … Ook de zonen van de vreemdeling die zich bij de Heer voegen … iedereen die zich ervan weerhoudt de sabbat te verontreinigen, en mijn verbond vasthoudt – zelfs zij zal ik naar mijn heilige berg brengen en hen blij maken in mijn huis van gebed … voor mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle natiën ”(Jesaja 56: 2, 6, 7, cursivering toegevoegd).
De apostelen leerden het: „Toen de Joden de synagoge verlieten, smeekten de heidenen of deze woorden de volgende sabbat tot hen mochten worden gepredikt. … Op de volgende sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord van God te horen ”(Handelingen 13:42, 44, cursivering toegevoegd).
“Hij redeneerde elke sabbat in de synagoge en overtuigde zowel Joden als Grieken” (Handelingen 18: 4, cursivering toegevoegd)

Antwoord: De apostelen in de vroege kerk gehoorzaamden niet alleen Gods sabbatsgebod, maar leerden de bekeerde heidenen ook om op de sabbat te aanbidden.

 

8. But wasn’t the Sabbath changed to Sunday?

8. Maar werd de sabbat niet veranderd in zondag?

Answer

Antwoord: Nee. Er is nergens in de Schrift de suggestie dat Jezus, Zijn Vader of de apostelen ooit – op welk moment dan ook, onder welke omstandigheid dan ook – de heilige zevende dag sabbat in een andere dag hebben veranderd. De bijbel leert inderdaad het tegenovergestelde. Overweeg het bewijs voor uzelf:

A. God zegende de sabbat.
“De Heer zegende de sabbatdag en heiligde die” (Exodus 20:11).
“God zegende de zevende dag en heiligde die” (Genesis 2: 3).

B. Christus verwachtte dat Zijn volk nog steeds de sabbat zou houden in het jaar 70 na Christus, toen Jeruzalem werd verwoest.
Jezus wist heel goed dat Jeruzalem door Rome verwoest zou worden in 70 n.Chr. En waarschuwde zijn volgelingen voor die tijd door te zeggen: “Maar bid dat uw vlucht niet in de winter is, noch op de sabbatdag.” (Mattheüs 24:20, cursivering toegevoegd). Jezus maakte duidelijk dat zijn volk de sabbat zelfs veertig jaar na Zijn opstanding zou houden.

C. De vrouwen die kwamen om het dode lichaam van Christus te zalven, hielden de sabbat. “(Marcus 15:37, 42), die nu Goede Vrijdag wordt genoemd.
Jezus stierf op “de dag vóór de sabbat” (Marcus 15:37, 42), die vaak “Goede Vrijdag” wordt genoemd. De vrouwen maakten specerijen en zalven klaar om Zijn lichaam te zalven, en ‘rustten daarna op de sabbat volgens het gebod’ (Lucas 23:56). Pas “toen de sabbat voorbij was” (Marcus 16: 1) kwamen de vrouwen “op de eerste dag van de week” (Marcus 16: 2) om hun droevige werk voort te zetten. Toen ontdekten ze dat Jezus ‘vroeg opstond op de eerste dag van de week’ (vers 9), gewoonlijk ‘paaszondag’ genoemd. Merk op dat de sabbat “volgens het gebod” de dag was voorafgaand aan Paaszondag, die we nu zaterdag noemen.

D. Lukas, de auteur van Handelingen, verwijst niet naar enige verandering van de dag van aanbidding.
Er is geen bijbels verslag van een verandering. In het boek Handelingen zegt Lukas dat hij zijn evangelie (het boek Lukas) schreef over ‘alle’ leringen van Jezus (Handelingen 1: 1–3). Maar hij schreef nooit over een verandering van de sabbat.

 

Everybody in God's eternal kingdom will keep the Sabbath holy.

Iedereen in Gods eeuwige koninkrijk zal de sabbat heiligen.

 

9. Sommige mensen zeggen dat de sabbat op Gods nieuwe aarde zal worden gehouden. Is dit correct?

“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.’ (Jesaja 66:22, 23).

Antwoord: ja. De Bijbel zegt dat de verloste mensen van alle leeftijden de sabbat op de nieuwe aarde zullen houden.

 

10. But isn’t Sunday the Lord’s Day?

10. Maar is zondag niet de dag des Heren?

“Noem de sabbat een verlustiging, de heilige dag des Heren” (Jesaja 58:13).

“De Mensenzoon is zelfs Heer van de sabbat” (Matteüs 12: 8).

Antwoord: De Bijbel spreekt in Openbaring 1:10 over de “Dag des Heren”, dus de Heer heeft een speciale dag. Maar geen enkel vers van de Bijbel verwijst naar de zondag als de dag des Heren. In plaats daarvan identificeert de bijbel duidelijk de sabbat van de zevende dag als de dag des Heren. De enige dag die de Heer ooit heeft gezegend en als de Zijne heeft opgeëist, is de sabbat op de zevende dag.

 

Jesus instituted baptism--not Sunday keeping--in honor of His resurrection.

Jezus stelde de doop in – niet de zondagsviering – ter ere van Zijn opstanding.

 

11. Moeten we de zondag niet heiligen ter ere van de opstanding van Christus?

‘Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;'(Romeinen 6: 3–6).

Antwoord: Nee! De Bijbel suggereert nooit de zondag te heiligen ter ere van de opstanding of om welke andere reden dan ook. We eren Christus door zijn directe geboden te gehoorzamen (Johannes 14:15) – niet door door mensen gemaakte tradities in de plaats te stellen van zijn eeuwige wet.

 

12. Well, if Sunday-keeping isn’t in the Bible, whose idea was it?

12. Welnu, als het houden van zondag niet in de Bijbel staat, wiens idee was het dan?

“Hij … zal van plan zijn tijden en wet te veranderen” (Daniël 7:25). “U hebt het gebod van God krachteloos gemaakt door uw traditie. […] En tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. ”(Matteüs 15: 6, 9). “Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; … En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk: zij schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen; zij zeggen: Zo zegt de Here Here – terwijl de Here niet gesproken heeft.”(Ezechiël 22:26, ​​28).

Antwoord: Ongeveer 300 jaar na Jezus ‘opstanding, deels vanwege haat tegen de Joden, suggereerden misleide mannen dat Gods heilige dag van aanbidding van zaterdag in zondag zou veranderen. God voorspelde dat het zou gebeuren, en dat gebeurde ook. Deze fout werd als feit doorgegeven aan onze nietsvermoedende generatie. Het houden van de zondag is echter een traditie van ongeïnspireerde mensen en overtreedt Gods wet, die het houden van de sabbat gebiedt. Alleen God kan een dag heiligen. God zegende de sabbat, en als God zegent, kan niemand deze “terugdraaien” (Numeri 23:20).

 

13. But isn’t it dangerous to tamper with God’s law?

13. Maar is het niet gevaarlijk om met Gods wet te knoeien?

“Gij zult niets toevoegen aan het woord dat ik u gebied, noch ervan afdoen, opdat u de geboden van de Here, uw God, die ik u gebied, onderhouden” (Deuteronomium 4: 2). “Elk woord van God is puur. … Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. ”(Spreuken 30: 5, 6).

Antwoord: God heeft mensen verboden Zijn wet te veranderen, hetzij door weglatingen of toevoegingen. Het knoeien met Gods wet is een van de gevaarlijkste dingen die iemand kan doen, omdat Gods wet perfect is en bedoeld is om ons tegen het kwaad te beschermen.

 

14. Why did God make the Sabbath anyway?

14. Waarom maakte God eigenlijk de sabbat?

A. Teken van schepping.

“Gedenk de sabbatdag, dat gij dieheiligt. … Want in zes dagen schiep de Here de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die ”(Exodus 20: 8, 11).

B. Teken van verlossing en heiliging.

“Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de Here, hen heilig. ”(Ezechiël 20:12).

Antwoord: God gaf de sabbat als een tweevoudig teken: (1) het is een teken dat Hij de wereld in zes letterlijke dagen heeft geschapen, en (2) het is ook een teken van Gods machtige kracht om mensen te verlossen en te heiligen. Het is een natuurlijke reactie voor de christen om de zevende dag sabbat lief te hebben als Gods kostbare teken van schepping en verlossing (Exodus 31:13, 16, 17; Ezechiël 20:20). Het is erg respectloos om Gods sabbat te vertrappen. In Jesaja 58:13, 14 zegt God dat allen die gezegend willen worden hun voeten van Zijn heilige dag moeten halen.

 

15. How important is keeping the Sabbath holy?

15. Hoe belangrijk is het heiligen van de sabbat?

“Zonde is wetteloosheid [overtreding van de wet]” (1 Johannes 3: 4).
“Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23).
“Wie de hele wet zal houden en toch op één punt struikelt, hij is aan alles schuldig” (Jakobus 2:10).
“Christus heeft ook voor ons geleden en ons een voorbeeld gegeven, opdat u zijn voetstappen zou volgen” (1 Petrus 2:21).
“Hij werd de auteur van eeuwige redding voor allen die Hem gehoorzamen” (Hebreeën 5: 9).

Antwoord: Het is een kwestie van leven en dood. De sabbat wordt beschermd en gehandhaafd door het vierde gebod van Gods wet. Het opzettelijk overtreden van een van de tien geboden is zonde. Christenen zullen graag Christus ‘voorbeeld van het houden van de sabbat volgen.

 

16. How does God feel about religious leaders ignoring the Sabbath?

16. Wat vindt God ervan dat religieuze leiders de sabbat negeren?

“Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd. Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort;  ”(Ezechiël 22:26, ​​31).

Antwoord: Hoewel er enkele religieuze leiders zijn die de zondag heilig houden omdat ze niet beter weten, zijn degenen die de sabbat opzettelijk ontheiligen God aan het beledigen. Door hun ogen voor Gods ware sabbat te verbergen, hebben veel religieuze leiders ervoor gezorgd dat anderen die sabbat ontheiligen. Miljoenen mensen zijn in deze kwestie misleid. Jezus berispte de Farizeeën omdat ze deden alsof ze God liefhadden, terwijl ze volgens hun traditie een van de Tien Geboden ongeldig maakten (Marcus 7: 7–13).

 

17. Does Sabbath keeping really affect people personally?

17. Heeft het houden van de sabbat echt invloed op mensen persoonlijk?

“Als je Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden” (Johannes 14:15).
“Voor hem die weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17).
‘Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht hebben op de boom des levens en door de poorten de stad binnengaan’ (Openbaring 22:14).
“Hij [Jezus] zei tegen hen:‘ De sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de sabbat ’” (Marcus 2:27).

Antwoord: Ja! De sabbat is een geschenk van God, die het voor jou heeft gemaakt . Het is normaal dat de mensen die van Hem houden, zijn sabbatsgebod willen houden. Inderdaad, liefde zonder het onderhouden van de geboden is in feite helemaal geen liefde (1 Johannes 2: 4). Het is een beslissing die we allemaal moeten nemen, en we kunnen er niet omheen. Het goede nieuws is dat de keuze voor het houden van de sabbat u een diepe zegen zal zijn!

Op de sabbat kunt u zich vrij voelen om – zonder schuldgevoel! – uw normale dagelijkse bezigheden, zoals werken en winkelen, te beëindigen en in plaats daarvan tijd door te brengen met de Schepper van het universum. God aanbidden met andere gelovigen, tijd doorbrengen met familie, wandelen in de natuur, spiritueel opbouwend materiaal lezen en zelfs de zieken bezoeken en aanmoedigen zijn allemaal goede manieren om de sabbat te heiligen. Na de stress van zes dagen werken, heeft God je de sabbat gegeven om te rusten van je werk en om je ziel te voeden. U kunt erop vertrouwen dat Hij weet wat het beste voor u is!

 

18. Would you like to honor God by keeping His seventh-day Sabbath holy?

18. Zou je God willen eren door zijn zevende dag sabbat te heiligen?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Maar is de sabbat niet alleen voor de Joden?

Nee. Jezus zei: “De sabbat is gemaakt om de mens” (Marcus 2:27). Het is niet alleen voor de Joden, maar voor de mensheid – alle mannen en vrouwen overal. De joodse natie bestond zelfs pas 2500 jaar nadat de sabbat was gemaakt.

2. Is Handelingen 20: 7–12 niet het bewijs dat de discipelen de zondag als heilige dag hielden?

Volgens de Bijbel begint elke dag bij zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang (Genesis 1: 5, 8, 13, 19, 23, 31; Leviticus 23:32) en komt het donkere deel van de dag eerst. De sabbat begint dus op vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdagavond bij zonsondergang. Deze bijeenkomst die in Handelingen 20 wordt besproken, werd gehouden op het donkere deel van de zondag, of op wat we nu zaterdagavond noemen. Het was een bijeenkomst op zaterdagavond en het duurde tot middernacht. Paulus was op afscheidsreis en wist dat hij deze mensen niet meer zou zien (vers 25). Geen wonder dat hij zo lang heeft gepredikt! (Geen enkele reguliere wekelijkse dienst zou de hele nacht hebben geduurd.) Paulus was “klaar om de volgende dag te vertrekken” (vers 7). Het breken van brood heeft hier geen bijzondere betekenis, omdat ze dagelijks brood braken (Handelingen 2:46). Er is geen aanwijzing in deze passage dat de eerste dag heilig is, noch dat deze vroege christenen het zo beschouwden. Evenmin is er enig bewijs dat de sabbat was veranderd. (Overigens wordt deze bijeenkomst waarschijnlijk alleen genoemd vanwege het wonder dat Eutychus weer tot leven werd gewekt nadat hij ter dood was gevallen.) In Ezechiël 46: 1 verwijst God naar de zondag als een van de zes ‘werkdagen’.

 

3. Spreekt 1 Korinthiërs 16: 1,2 niet over zondagsschooloffers?

Nee. Er is hier geen verwijzing naar een openbare aanbiddingsbijeenkomst. Het geld moest thuis opzij worden gelegd. Paulus schreef aan de kerken in Klein-Azië om hun door armoede geteisterde broeders in Jeruzalem te helpen (Romeinen 15: 26-28). Deze christenen hielden allemaal de sabbat heilig, dus stelde Paulus voor dat ze op zondagmorgen, nadat de sabbat voorbij was, iets opzij zouden leggen voor hun behoeftige broeders zodat het bij de hand zou zijn als hij kwam. Het moest privé worden gedaan, met andere woorden, thuis. Er is hier geen verwijzing naar de zondag als een heilige dag.

 

4. Maar is er geen tijd verloren gegaan en zijn de dagen van de week veranderd sinds de tijd van Christus?

Nee. Geleerden en historici zijn het erover eens dat hoewel de kalender is veranderd, de wekelijkse zevendaagse cyclus dat nooit heeft gedaan. Daarom kunt u er zeker van zijn dat onze zevende dag dezelfde zevende dag is die Jezus heilig hield!

 

5. Is Johannes 20:19 niet het verslag van de discipelen die de zondagsviering instellen ter ere van de opstanding?

Nee. De discipelen geloofden op dat moment niet dat de opstanding had plaatsgevonden. Ze hadden elkaar daar ontmoet ‘uit angst voor de Joden’. Toen Jezus in hun midden verscheen, berispte Hij hen “omdat zij degenen die Hem hadden gezien nadat Hij was opgestaan ​​niet geloofden” (Marcus 16:14). Het is niet impliciet dat ze de zondag als een heilige dag beschouwden. Slechts acht teksten in het Nieuwe Testament vermelden de eerste dag van de week, en geen van hen impliceert dat

 

6. Schaft Kolossenzen 2: 14–17 niet de sabbat van de zevende dag af?

Helemaal niet. Het verwijst alleen naar de jaarlijkse, ceremoniële sabbatten die “een schaduw van de toekomende dingen” waren en niet naar de zevende dag sabbat. Er waren zeven jaarlijkse heilige dagen of feesten in het oude Israël die ook sabbatten werden genoemd (zie Leviticus 23). Deze waren in aanvulling op, of “naast de sabbatten des Heren” (Leviticus 23:38), of de zevende dag sabbat. Hun belangrijkste betekenis was het voorafschaduwen van, of wijzen op, het kruis en eindigden bij het kruis. Gods sabbat op de zevende dag werd gemaakt vóór Adams zonde, en kon daarom niets voorafschaduwen over bevrijding van zonde. Dat is de reden waarom Kolossenzen 2 onderscheid maakt en specifiek de sabbatten noemt die “een schaduw” waren.

 

7. Is volgens Romeinen 14: 5 niet de dag dat we bewaren een kwestie van persoonlijke mening?

Merk op dat het hele hoofdstuk gaat over elkaar oordelen (vers 4, 10, 13) “over twijfelachtige dingen” (vers 1). Het gaat hier niet om de sabbat van de zevende dag, die deel uitmaakt van de morele wet, maar om andere religieuze dagen. Joodse christenen veroordeelden heidense christenen omdat ze hen niet hielden. Paul zegt gewoon: “Beoordeel elkaar niet. Die ceremoniële wet is niet langer bindend. “


Quizvragen


1. Jezus hield (1)

_____ Zondag als een heilige dag.
_____ De heilige sabbat van de zevende dag.
_____ Elke andere dag heilig.

2. De dag des Heren is (1)

_____ Zondag, de eerste dag van de week.
_____ Sabbat, de zevende dag van de week.
_____ Elke dag die we aan de Heer wijden.

3. De sabbat is gemaakt (1)

_____ Alleen voor de Joden.
_____ Door God bij de schepping voor alle mannen en vrouwen overal voor altijd.
_____ Alleen voor mensen die in de oudtestamentische tijd leefden.

4. De verandering van sabbat naar zondag is gemaakt door (1)

_____ Christus.
_____ De apostelen.
_____ Misleide mannen.

5. Gods wet, waaronder het sabbatsgebod, (1)

_____ Is vandaag niet meer van kracht.
_____ Kan nooit veranderen. Het is nog steeds bindend.
_____ Eindigde bij de dood van Christus.

6. De bekeerde heidenen en de apostelen In de nieuwtestamentische kerk (1)

_____ zagen de zondag als een heilige dag.

_____ leerden dat elke dag voldoende is als een heilige dag als je oprecht bent.

_____ namen de sabbat in acht.

7. De sabbat (1)

_____ Eindigde bij het kruis.
_____ Zal eindigen bij de tweede komst van Jezus.
_____ Zal in Gods nieuwe eeuwige koninkrijk worden bewaard door de verlosten van alle leeftijden.

8. Aangezien de sabbat deel uitmaakt van Gods wet, is het overtreden van de sabbat (1)

_____ Niets om je zorgen over te maken sinds Christus ‘dood.
_____ Een gevaarlijke zonde omdat het heilige dingen vertrappelt.
_____ Vandaag de dag niet belangrijk.

9. Allen die Jezus echt liefhebben en volgen, zullen (1)

_____ de sabbat in acht nemen, zoals Jezus deed.

_____ De sabbatdag heilig houden.

_____ De zondag als een heilige dag houden.

10. De sabbat is (1)

_____ Zondag, de eerste dag van de week.
_____ Zaterdag, de zevende dag van de week (vrijdagavond tot zaterdagavond).
_____ Elke dag die we aan God wijden.

11. Zondagviering (1)

_____ Is een uitvinding van mannen die in de Bijbel werd voorspeld.
_____ Is Gods plan voor vandaag.
_____ Ontstaan ​​bij de opstanding van Christus en werd goedgekeurd met Pinksteren.

12. Het houden van de sabbat is (1)

_____ Een teken van wetticisme.
_____ Alleen belangrijk voor de Joden.
_____ Gods tweevoudige teken van schepping en verlossing.

13. Ik ben bereid om Jezus ‘voorbeeld van het houden van de sabbat te volgen.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.