EEN LIEFDE DIE TRANSFORMEERT

A Love that Transforms

Verliefd zijn verandert alles! Toen een jonge dame een groot boek las voor de cursus Engelse literatuur van haar universiteit, vond ze het erg saai en kon ze zich nauwelijks concentreren tijdens het lezen ervan. Maar toen ontmoette ze een knappe jonge professor op de campus, en die werd al snel verliefd. Kort daarna besefte ze dat haar geliefde de auteur was van het boek waar ze mee geworsteld had. Die nacht bleef ze op en verslond het hele boek, en riep uit: “Dit is het beste boek dat ik ooit heb gelezen! Wat veranderde haar perspectief? De liefde deed dat. Ook vandaag de dag vinden velen de Schrift saai, onaantrekkelijk en zelfs beklemmend. Maar dat verandert allemaal als je verliefd wordt op de auteur. Zie hoe in deze hartverwarmende studiegids!

Jesus is the author of Scripture.

Jezus is de auteur van de Schrift.

 

1. Wie is de auteur van de Schrift?

“De profeten hebben zorgvuldig gevraagd en gezocht (…) naar wat, of wat voor tijd, de Geest van Christus die in hen was, aangaf toen Hij vooraf getuigde van het lijden van Christus en de heerlijkheden die zouden volgen” (1 Petrus 1:10, 11).

Antwoord: Vrijwel elk boek van de Bijbel verwijst naar Jezus Christus – zelfs de boeken van het Oude Testament. Jezus schiep de wereld (Johannes 1:1-3, 14; Kolossenzen 1:13-17), schreef de Tien Geboden (Nehemia 9:6, 13), was de God van de Israëlieten (1 Korintiërs 10:1-4), en leidde de geschriften van de profeten (1 Petrus 1:10, 11). Dus, Jezus Christus is de auteur van de Schrift.

Jesus loves the people of earth with an everlasting love.

Jezus houdt van de mensen op aarde met een eeuwige liefde.

 

2. Wat is de houding van Jezus ten opzichte van de mensen op aarde?

“God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Antwoord: Jezus houdt van ons allemaal met een onfeilbare liefde die het begrip voorbijgaat.

Schriftgedeelte uit de New King James Version®. Copyright © 1982 door Thomas Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Jesus died for us all, even though none of us deserved it.

Jezus stierf voor ons allen, ook al verdiende niemand van ons het.

 

3. Waarom houden we van Jezus?

“Toen we nog zondaars waren, stierf Christus voor ons” (Romeinen 5:8).

“We houden van Hem omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19).

Antwoord: Wij houden van Hem omdat Hij ons genoeg heeft liefgehad om voor ons te sterven – terwijl wij nog Zijn vijanden waren.

4. In what respects are a successful marriage and the Christian life similar?

 

4. In welke opzichten zijn een succesvol huwelijk en het christelijke leven vergelijkbaar?

“Wat we ook van Hem vragen, we houden ons aan Zijn geboden en doen die dingen die Hem behagen” (1 Johannes 3:22).

Antwoord: In een goed huwelijk zijn bepaalde dingen noodzakelijk, zoals trouw aan de echtgenoot. Andere dingen lijken misschien niet belangrijk, maar als ze een echtgenoot behagen, zijn ze noodzakelijk. Als ze niet bevallen, moeten ze worden stopgezet. Zo is het met het christelijke leven. De bevelen van Jezus zijn noodzakelijk. Maar in de Schrift heeft Jezus voor ons ook gedragsprincipes geschetst die Hem behagen. Net als in een goed huwelijk zullen christenen het een vreugde vinden om de dingen te doen die Jezus, degene die we liefhebben, gelukkig maken. We zullen ook dingen vermijden die Hem niet bevallen.

5. What does Jesus say are the results of doing the things that please Him?

 

5. Wat zegt Jezus dat het resultaat is van de dingen die Hem behagen?

“Als jullie je aan Mijn geboden houden, zullen jullie in Mijn Liefde blijven”. … Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat Mijn vreugde in jullie blijft en jullie vreugde vol is” (Johannes 15:10, 11).

Antwoord: De duivel beweert dat het volgen van christelijke principes saai, saai, vernederend en legalistisch is. Maar Jezus zegt dat het volheid van vreugde brengt en een overvloediger leven (Johannes 10:10). Geloven dat de leugens van de duivel hartzeer met zich meebrengen en mensen beroven van een leven dat “echt leeft”.

Bible principles for Christian living protect us from Satan’s danger zones.

Bijbelse principes voor het christelijke leven beschermen ons tegen de gevarenzones van Satan.

 

6. Waarom geeft Jezus ons specifieke principes voor het christelijk leven?

Antwoord:  Omdat ze:

A. Zijn “altijd voor ons goed” (Deuteronomium 6:24). Zoals goede ouders goede principes aan hun kinderen leren, zo leert Jezus goede principes aan zijn kinderen.

B. Stel ons veilig voor de zonde (Psalm 119:11). De principes van Jezus beschermen ons tegen het betreden van de gevarenzones van Satan en de zonde.

C. Laat ons zien hoe we in de voetsporen van Christus kunnen treden (1 Petrus 2:21).

D. Breng ons ware vreugde (Johannes 13:17).

E. Geef ons de gelegenheid om onze liefde voor Hem te uiten (Johannes 15:10).

F. Help ons om een goed voorbeeld voor anderen te zijn (1 Korintiërs 10:31-33; Matteüs 5:16).

7. According to Jesus, how should Christians relate to the evil of the world and to worldliness?

 

7. Hoe moeten christenen zich volgens Jezus verhouden tot het kwaad van de wereld en tot wereldsgezindheid?

Antwoord: Zijn bevelen en raadgevingen zijn duidelijk en specifiek:

A. Houd niet van de wereld of de dingen van de wereld. Dit omvat (1) de lust van het vlees, (2) de lust van de ogen en (3) de hoogmoed van het leven (1 Johannes 2:16). Alle zonde valt in een of meer van deze drie categorieën. Satan gebruikt deze wegen om ons in de liefde van de wereld te lokken. Als we de wereld beginnen lief te hebben, worden we een vijand van God (1 Johannes 2:15, 16; Jakobus 4:4).

B. We moeten onszelf ongezien van de wereld houden (Jakobus 1:27).

A Christian must firmly resist the things of the world, or he will be led astray by Satan.

Een christen moet zich stevig verzetten tegen de dingen van de wereld, of hij zal door Satan op een dwaalspoor worden gebracht.

 

8. Welke dringende waarschuwing geeft God ons met betrekking tot de wereld?

Antwoord: Jezus waarschuwt: “Wees niet gelijkvormig aan deze wereld” (Romeinen 12:2). De duivel is niet neutraal. Hij drukt iedere christen voortdurend. Door Jezus (Filippenzen 4:13) moeten we ons krachtig verzetten tegen de suggesties van de duivel en hij zal van ons wegvluchten (Jakobus 4:7). Op het moment dat we het “knijpen” van een andere factor toestaan om ons gedrag te beïnvloeden, beginnen we, misschien ongemerkt, uit te glijden naar afvalligheid. Christelijk gedrag wordt niet bepaald door gevoelens en het gedrag van de meerderheid, maar door de woorden van Jezus.

We must carefully guard our thoughts, because thoughts become actions.

We moeten onze gedachten zorgvuldig bewaken, want gedachten worden daden.

 

9. Waarom moeten we onze gedachten bewaken?

“Zoals Hij denkt in zijn hart, zo is Hij” (Spreuken 23:7).

Antwoord: We moeten onze gedachten bewaken, omdat gedachten ons gedrag dicteren. God wil ons helpen om “elke gedachte in gevangenschap te brengen in de gehoorzaamheid van Christus” (2 Korintiërs 10:5). Maar Satan wil “de wereld” wanhopig in onze gedachten brengen. Hij kan dit alleen doen door onze vijf zintuigen – vooral door het zien en horen. Hij drukt zijn zicht en zijn geluid op ons en, tenzij we consequent weigeren wat hij aanbiedt, zal hij ons leiden naar de brede weg die leidt naar de vernietiging. De Bijbel is duidelijk: we worden zoals de dingen die we herhaaldelijk zien en horen (2 Korintiërs 3:18).

Christians must avoid any music that erodes the desire for godly living.

Christenen moeten elke muziek vermijden die het verlangen naar goddelijk leven uitholt.

 

10. Wat zijn enkele principes voor het christelijk leven?

“Wat er ook waar is, wat er ook nobel is, wat er ook rechtvaardig is, wat er ook zuiver is, wat er ook mooi is, wat er ook goed is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is aan deze dingen” (Filippenzen 4:8).

Answer

Antwoord: Christenen moeten zich losmaken van alle dingen die niet waar zijn, eerlijk, rechtvaardig, zuiver, lieflijk en van goed verslag. Ze zullen het vermijden:

A. Oneerlijkheid van elke vorm van bedrog, liegen, stelen, oneerlijk zijn, de bedoeling hebben om te bedriegen, lasteren en verraden.

B. Onzuiverheid van elke vorm van vervloeking, overspel, incest, homoseksualiteit, pornografie, godslastering, smerige praatjes, grapjes die niet in kleur zijn, ontaarde liedjes, muziek, dans, en het grootste deel van wat er op televisie en in de bioscoop te zien is.

C. Plaatsen waar we Jezus nooit zouden uitnodigen om ons te vergezellen, zoals nachtclubs, tavernes, casino’s, renbanen, enz.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om de gevaren van populaire muziek en dans, televisie en het theater te begrijpen.

Muziek en Lied

Veel soorten wereldlijke muziek (rap, country, pop, rock, heavy metal en dansmuziek) zijn grotendeels door Satan vastgelegd. De teksten verheerlijken vaak de ondeugd en vernietigen een verlangen naar spirituele dingen. Onderzoekers hebben een aantal interessante feiten ontdekt met betrekking tot de kracht van muziek – (1) Het komt de hersenen binnen via de emoties en omzeilt zo de redeneringskracht; (2) Het beïnvloedt elke functie van het lichaam; (3) Het verandert de polsslag, de ademsnelheid en de reflexen zonder dat de luisteraars het beseffen; (4) Gesynchroniseerde ritmes veranderen stemmingen en creëren een soort hypnose in de luisteraar. Zelfs zonder tekst heeft muziek de kracht om iemands gevoelens, verlangens en gedachten te ontzenuwen. De meest populaire rocksterren geven dit openlijk toe. Rolling Stones leider Mick Jagger zei: “Je kunt de adrenaline door je lichaam voelen gaan. Het is een soort van sexueel. ” 1 John Oates of Hall en Oates faam verklaarde dat “Rock ‘n’ Roll 99% sex is. ” 2 Zou zulke muziek Jezus bevallen? Bekeerde heidenen uit het buitenland vertellen ons dat onze moderne wereldlijke muziek dezelfde soort is die ze gebruikten in hekserij en duivelsaanbidding! Vraag jezelf af: “Als Jezus op bezoek zou komen, welke muziek zou ik dan comfortabel vinden om Hem te vragen om met mij te luisteren?” Alle muziek waar je niet zeker van bent, moet je in de steek laten. (Voor een diepgaande analyse van seculiere muziek, koop Drums, Rock en Worship van Karl Tsatalbasidis van Amazing Facts). Als we verliefd worden op Jezus, verandert Hij onze muzikale verlangens. “Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gestopt – een lofzang op onze God; velen zullen het zien en vrezen, en zullen op de Heer vertrouwen” (Psalm 40:3). God heeft voor Zijn volk genoeg goede muziek voorzien die de christelijke ervaring inspireert, verfrist, verheft en versterkt. Degenen die de vernederende muziek van de duivel als vervanger accepteren, missen een van de grootste zegeningen van het leven.

 

Wereldse Dans

Het wereldse, seksueel suggestieve dansen leidt ons onvermijdelijk weg van Jezus en de ware spiritualiteit. Toen de Israëlieten rond het gouden kalf dansten, was het afgoderij omdat ze God vergeten waren (Exodus 32:17-24). Toen de dochter van Herodias voor een dronken koning Herodes danste, werd Johannes de Doper onthoofd (Matteüs 14:6-10).

 

TV, Video’s en het Theater

Spreken de dingen die je op TV, in de bioscoop en op het internet bekijkt je lagere of hogere natuur aan? Leiden ze je naar een grotere liefde voor Jezus of voor de wereld? Verheerlijken ze Jezus of satanische ondeugden? Zelfs niet-christenen spreken zich uit tegen veel tv- en filmproducties. Satan heeft de ogen en oren van miljarden mensen veroverd en maakt daardoor de wereld in hoog tempo tot een beerput van immoraliteit, misdaad en hopeloosheid. Een studie zei dat er zonder TV “10.000 minder moorden per jaar zouden zijn in de Verenigde Staten, 70.000 minder verkrachtingen en 700.000 minder mishandelingen”. 3 Jezus, die van je houdt, vraagt je om je ogen van Satans gedachtebepalers af te houden en ze op Hem te richten. “Kijk naar Mij, en wees gered, jullie zijn allemaal aan het einde van de aarde!” (Jesaja 45:22).

 

1 Newsweek, “Mick Jagger and the Future of Rock”, 4 januari 1971, p. 47.

2 Circus magazine, 31 januari 1976, p. 39.

3 Nieuwsweek, “Violence, Reel to Reel”, 11 dec. 1995, p. 47.

A safe guideline for viewing anything is to ask, “Would I feel comfortable inviting Jesus to watch the program with me?”

Een veilige richtlijn om iets te bekijken is te vragen: “Zou ik me op mijn gemak voelen om Jezus uit te nodigen om met mij naar het programma te kijken?”

 

11. Welke lijst geeft Jezus ons die we kunnen gebruiken als leidraad voor het kijken naar televisie?

“De werken van het vlees zijn duidelijk, die zijn: overspel, ontucht, onreinheid, ontucht, afgoderij, tovenarij, haat, stellingen, jaloezie, woede-uitbarstingen, egoïstische ambities, onenigheid, ketterij, afgunst, moorden, dronkenschap, openbaringen en dergelijke; waarvan ik u van tevoren vertel … wie zulke dingen beoefent, zal het koninkrijk van God niet beërven” (Galaten 5:19-21).

Antwoord: De Schrift is te duidelijk om verkeerd te begrijpen. Als een familie alle Tv-programma’s zou verbieden die een van de bovengenoemde zonden vertonen of door de vingers zien, zou er weinig te zien zijn. Als Jezus op bezoek zou komen, welke Tv-programma’s zou je dan op je gemak stellen door Hem te vragen om met je mee te kijken? Alle andere programma’s zijn waarschijnlijk ongeschikt voor Christelijke kijkers.

 

12. Velen voelen zich vandaag de dag in staat om spirituele beslissingen te nemen zonder de inbreng van iemand, inclusief Jezus. Wat zegt Jezus over zulke mensen?

Antwoord: Luister naar de ondubbelzinnige uitspraken van Jezus:

“Gij zult helemaal niet doen wat wij hier vandaag doen – ieder mens doet wat in zijn eigen ogen goed is” (Deuteronomium 12:8).

“Er is een weg die voor een mens juist lijkt, maar het einde ervan is de weg van de dood” (Spreuken 16:25).

“De weg van een dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie raadzaam is, is wijs” (Spreuken 12:15).

“Hij die vertrouwt op zijn eigen hart [geest] is een dwaas” (Spreuken 28:26).

13. What solemn warnings does Jesus give about the example and influence of our lives?

 

13. Welke plechtige waarschuwingen geeft Jezus over het voorbeeld en de invloed van ons leven?

“Wie één van deze kleintjes die in Mij geloven tot zonde brengt, zou het beter voor hem zijn als er een molensteen om zijn nek zou hangen en hij zou verdrinken in de diepte van de zee” (Mattheüs 18:6). Laat niemand “een struikelblok of een reden om te vallen in de weg van onze broeder” (Romeinen 14:13). “Niemand van ons leeft voor zichzelf” (Romeinen 14:7).

Antwoord: We verwachten allemaal dat leiders, mensen met invloed en beroemdheden het goede voorbeeld geven en hun invloed verstandig gebruiken. Maar in de wereld van vandaag zijn we vaak gedesillusioneerd door de weerzinwekkende, onverantwoordelijke acties van deze prominente personen. Evenzo waarschuwt Jezus plechtig dat christenen die hun eigen invloed en voorbeeld veronachtzamen, het gevaar lopen om mensen weg te leiden van Zijn koninkrijk!

God asks His people to put ornaments and jewelry aside.

God vraagt Zijn volk om ornamenten en sieraden aan de kant te zetten.

 

14.Wat zijn Jezus’ gedragsprincipes met betrekking tot kleding en sieraden?

Answer

Antwoord: A. Kleed je bescheiden. Kleed je bescheiden. Zie 1 Timothy 2:9, 10. Vergeet niet dat de ondeugden van de wereld in ons leven worden gebracht door de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven. (1 Johannes 2:16). De onbescheidenheid van de jurk heeft betrekking op alle drie en is verboden voor een christen.

B. Leg de ornamenten en sieraden aan de kant. Trots op het leven” is hier aan de orde. De volgelingen van Jezus moeten er anders uitzien. Hun verschijning stuurt licht naar anderen (Matteüs 5:16). Sieraden trekken de aandacht en verheffen zichzelf. In de Bijbel is het vaak een symbool van achteruitgang en afvalligheid. Bijvoorbeeld, toen Jacobs’ familie hun leven aan God wijdden, begroeven zij hun sieraden (Genesis 35:1, 2, 4). Voordat de Israëlieten het Beloofde Land binnenkwamen, beval de Heer hen om hun sieraden te verwijderen (Exodus 33:5, 6). God zegt, in Jesaja hoofdstuk 3, dat in het dragen van sieraden (armbanden, ringen, oorbellen, etc., zoals vermeld in verzen 19-23), Zijn volk aan het zondigen was (vers 9). In Hosea 2:13 zegt de Heer dat toen Israël Hem verloor, ze sieraden begonnen te dragen. In 1 Timoteüs 2:9, 10 en 1 Petrus 3:3 delen de apostelen Paulus en Petrus dat Gods volk zich niet zal tooien met goud, parels en kostbare sieraden. Merk op dat Petrus en Paulus spreken over de sieraden die God wil dat zijn volk draagt: “Een zachte en stille geest” (1 Petrus 3:4) en “goede werken” (1 Timoteüs 2:10). Jezus vat het samen door Zijn ware kerk te symboliseren in Openbaring 12:1 als een reine vrouw gekleed in de zon (Jezus’ helderheid en gerechtigheid) en de afvallige kerk als een hoer die bedekt is met goud, edelstenen en parels (Openbaring 17:3, 4). God vraagt Zijn volk om zich af te scheiden van Babylon (Openbaring 18:2-4) en dit alles staat voor, inclusief de juwelen die de aandacht vestigen op zichzelf en zich in plaats daarvan kleden met de gerechtigheid van Jezus. Wanneer we van Jezus houden, is het een pure vreugde en plezier om Zijn levenswijze te leven.

Anything that lessens my love for spiritual things becomes an idol.

Alles wat mijn liefde voor spirituele dingen vermindert, wordt een afgod.

 

 1. Hoe verhouden gedrag en gehoorzaamheid zich tot de verlossing?

Answer:   Christian obedience and conduct are the evidences that we have been saved by Jesus Christ (James 2:20–26). The fact is that unless one’s lifestyle changes, the conversion most likely was not genuine. Converted people will find their greatest joy in discovering Jesus’ will in everything and in joyously following where He leads.

Beware of Idolatry
The first epistle of John talks about Christian conduct. At its close (1 John 5:21), Jesus warns us through His servant John to keep ourselves from idols. The Master here is referring to anything that interferes with or lessens our love for Him—such as fashion, possessions, adornment, evil forms of entertainment, etc. The natural fruit, or result, of a true conversion is to follow Jesus happily and adopt His lifestyle.

People who have not fully given themselves to Jesus will never understand a Christian's lifestyle, and we should not expect them to.

People who have not fully given themselves to Jesus will never understand a Christian’s lifestyle, and we should not expect them to.

 

16. Should we expect everyone to look with approval upon the Christian lifestyle?

Answer:    No. Jesus said that the things of God are foolishness to the world because people lack spiritual discernment (1 Corinthians 2:14). When Jesus refers to conduct, He is laying down principles for those who are seeking to be led by His Spirit. His people will be grateful and will joyously follow His counsel. Others may not understand or approve.

17. How would a person who rejects Jesus’ standards for conduct view heaven?

Answer:   Such people would be miserable in heaven. They would complain that there were no nightclubs, liquor, pornographic material, prostitutes, sensual music, profanity, nor gambling. Heaven would be “hell” for those who have not formed a true love relationship with Jesus. Christian standards simply make no sense to them
(2 Corinthians 6:14–17).

18. How can I follow these Bible guidelines without appearing judgmental or legalistic?

 

18. How can I follow these Bible guidelines without appearing judgmental or legalistic?

Answer:   All that we do should be with one motivation: to express love for Jesus (1 John 3:22). When Jesus is exalted and revealed to people through our lives (John 12:32), many will be drawn to Him. Our one question should always be, “Will this [music, drink, TV show, movie, book, etc.] honor Jesus?” We must sense Jesus’ presence in every facet and activity of our lives. When we spend time with Him, we become like Him (2 Corinthians 3:18)—and the people we’re around will respond to us as they did to the disciples of old: “They marveled. And they realized that they had been with Jesus” (Acts 4:13). Christians who live like that will never become pharisaical, judgmental, or legalistic. In Old Testament days, God’s people were in almost constant apostasy because they chose to live as their heathen neighbors rather than follow the distinctive lifestyle God outlined for them (Deuteronomy 31:16; Judges 2:17; 1 Chronicles 5:25; Ezekiel 23:30). It is true today as well. No one can serve two masters (Matthew 6:24). Those who cling to the world and its lifestyle will be slowly molded by Satan to adopt his desires and thus be programmed to reject heaven and be lost. In contrast, those who follow Jesus’ principles for conduct will be changed into His image and prepared for heaven. There is no middle ground.

19. Do you want to love Christ so much that to follow His principles for Christian living will be a joy and delight?

Answer:


Thought Questions


1. Ik weet wat God me wil laten doen met betrekking tot mijn levensstijl, maar ik denk niet dat ik er klaar voor ben om het te gaan doen. Wat stel je voor?

Begin er vandaag mee! Nooit afhankelijk zijn van gevoelens. God leidt door de woorden van de Schrift (Jesaja 8:20). Gevoelens leiden ons vaak op een dwaalspoor. De Joodse leiders vonden dat ze Jezus moesten kruisigen, maar ze hadden het mis. Velen zullen zich gered voelen voor Jezus’ tweede komst, maar ze zullen in plaats daarvan verloren gaan (Mattheüs 7:21-23). De duivel beïnvloedt de gevoelens. Als we afhankelijk zijn van onze gevoelens, zal hij ons naar de ondergang leiden.

2.Ik wil heel graag iets doen. Ik realiseer me echter dat sommigen door zijn uiterlijk het gevoel hebben dat ik kwaad doe. Wat moet ik doen?

De Bijbel zegt: “Onthoud elke vorm van kwaad” (1 Thessalonicenzen 5:22). En de apostel Paulus zei dat als zijn eten van voedsel dat aan afgoden werd aangeboden iemand beledigde, hij dat voedsel nooit meer zou aanraken (1 Korintiërs 8:13). Hij zei ook dat als hij de gevoelens van de beledigde persoon negeerde en doorging met het eten van vlees eten, hij zou zondigen.

 

3. Het lijkt mij dat de kerken te veel dingen opsommen die ik moet doen en te veel dingen die ik niet moet doen. Het drijft me de muur op. Is het niet belangrijk om Jezus te volgen?

Ja, het gaat om het volgen van Jezus. Maar het volgen van Jezus betekent één ding voor de ene persoon en iets heel anders voor de andere. De enige veilige manier om te weten wat het volgen van Jezus betekent is om te ontdekken wat Jezus in de Bijbel zegt over welke vraag dan ook. Degenen die de bevelen van Jezus liefdevol opvolgen zullen op een dag zijn koninkrijk binnengaan (Openbaring 22:14). Degenen die de regels van de mensheid volgen zouden uit Zijn koninkrijk kunnen worden weggeleid (Mattheüs 15:3-9).

 

4. Een paar van God’s eisen lijken onredelijk en onnodig. Waarom zijn ze zo belangrijk?

Kinderen hebben vaak het gevoel dat sommige eisen van hun ouders (bijv. “Speel niet op straat”) onredelijk zijn. Maar in latere jaren zal het kind de ouders bedanken voor de eis! Wij zijn “kinderen” in de omgang met God, omdat Zijn gedachten even hoog boven de onze staan als de hemelen boven de aarde (Jesaja 55:8, 9). We moeten onze liefdevolle hemelse Vader vertrouwen in de weinige gebieden die we misschien niet begrijpen en stoppen met “spelen op straat” als Hij dat nodig heeft. Hij zal ons nooit iets goeds onthouden (Psalm 84:11). Als we Jezus werkelijk liefhebben, zullen we Hem het voordeel van de twijfel geven en Zijn wil doen, zelfs als we niet altijd begrijpen waarom. De nieuwe geboorte is de sleutel. De Bijbel zegt dat wanneer we opnieuw geboren worden, het overwinnen van de wereld geen probleem zal zijn omdat een bekeerd persoon het vertrouwen zal hebben om Jezus in alles gelukkig te volgen (1 Johannes 5:4). Weigeren om Hem te volgen omdat we niet duidelijk zijn over Zijn redenen toont een gebrek aan vertrouwen in onze Verlosser.

 

5.Zal ik profiteren van de liefdevolle principes, wetten en geboden van Jezus?

Absoluut! Elk principe, regel, wet of bevel van Jezus geeft ongelofelijke zegeningen. De grootste loterijwinst in de geschiedenis verbleekt in onbeduidendheid in vergelijking met Gods rijke zegeningen voor zijn gehoorzame kinderen. Hier zijn slechts enkele voordelen die voortkomen uit het volgen van Jezus’ regels:

 1. Jezus als persoonlijke vriend
 2. Jezus als partner in het bedrijfsleven
 3. Vrijheid van schuldgevoelens
 4. Gemoedsrust
 5. Vrijheid van angst
 6. Onbeschrijflijke vreugde
 7. Langere levensduur
 8. Zekerheid van een huis in de hemel
 9. Betere gezondheid
 10. Geen kater.

Praat over rijkdom! De ware christen ontvangt voordelen van zijn hemelse Vader die zelfs de rijkste mensen op aarde nooit kunnen kopen.

 

6. Heb ik met betrekking tot de normen en de levensstijl de verantwoordelijkheid om andere mensen te veroordelen?

De beste regel voor ons is om ons zorgen te maken over onze eigen levensstijl. “Onderzoek jezelf,” zegt de Bijbel in 2 Korintiërs 13:5. Als onze levensstijl is zoals die zou moeten zijn, dient ons voorbeeld als een stille getuige en hoeven we niemand de les te lezen. Natuurlijk hebben ouders een speciale verantwoordelijkheid om hun kinderen te helpen begrijpen hoe ze Jezus moeten volgen.

 

7. Wat zijn enkele van de grootste gevaren voor christenen vandaag de dag?

Onder de grootste gevaren zijn de verdeelde loyaliteit. Veel christenen hebben twee liefdes die het hart verdelen: een liefde voor Jezus en een liefde voor de wereld en haar zondige praktijken. Velen wensen te zien hoe nauw ze de wereld kunnen volgen en toch als christenen kunnen worden beschouwd. Het zal niet werken. Jezus waarschuwde dat niemand “twee meesters kan dienen” (Mattheüs 6:24).

 

8. Maar is het geen legalisme om deze gedragsregels te volgen?

Niet tenzij iemand het doet om gered te worden. De redding komt alleen als een wonderbaarlijk, gratis geschenk van Jezus. Verlossing door werken (of gedrag) is helemaal geen redding. Echter, het volgen van Jezus’ gedragsregels omdat we gered zijn en Hem liefhebben is nooit legalisme.

 

9. Zijn er christelijke normen betrokken bij het bevel van Jezus om onze lichten te laten schijnen?

Absoluut! Jezus zei dat een ware christen een licht is (Mattheüs 5:14). Hij zei: “Laat je licht zo schijnen voor de mensen, zodat zij je goede werken zien en je Vader in de hemel verheerlijken” (Mattheüs 5:16). Je hoort geen licht, je ziet het! Mensen zullen een christelijke glans zien door zijn of haar gedrags-kleding, dieet, gesprek, houding, sympathie, reinheid, vriendelijkheid en eerlijkheid – en zullen vaak vragen stellen over zo’n levensstijl en zelfs tot Christus worden geleid.

 

10. Zijn christelijke normen niet cultureel? Moeten ze niet veranderen met de tijd?

De gewoontes kunnen veranderen, maar de Bijbelse normen houden stand. “Het woord van onze God staat voor altijd” (Jesaja 40:8). De kerk van Christus moet leiden, niet volgen. Het moet niet geprogrammeerd worden door de cultuur, het humanisme of de trends van de dag. Wij moeten de kerk niet verlagen tot een menselijke standaard, maar tot de zuivere standaard van Jezus. Als een kerk leeft, spreekt, kijkt en zich gedraagt als de wereld, wie zou er dan ooit naartoe gaan voor hulp? Jezus stuurt een klaroenoproep naar zijn volk en kerk en zegt: “Kom uit hun midden en wees gescheiden. … Raak niet aan wat onrein is, en ik zal je ontvangen” (2 Korintiërs 6:17). De kerk van Jezus is niet om de wereld na te bootsen, maar om haar te overwinnen. De “wereld” heeft miljarden mensen geteisterd. De kerk moet zich niet aansluiten bij haar chaos. De kerk moet rechtop staan en met een genadige stem de mensen oproepen om naar Jezus te luisteren en naar Zijn maatstaven te komen. Wanneer een toehoorder verliefd wordt op Jezus en hem vraagt om zijn leven onder controle te houden, zal de Heiland de wonderen verrichten die nodig zijn om hem te veranderen en hem veilig naar Gods eeuwige koninkrijk te begeleiden. Er is geen andere weg naar de hemel.

 

11. Niet alle dansen zijn slecht. Heeft David niet voor de Heer gedanst?

Waarlijk, niet alle dansen zijn slecht. David sprong en danste voor de Heer als een uitdrukking van lof voor zijn zegeningen (2 Samuël 6:14, 15). Hij danste ook alleen. David’s dans was vergelijkbaar met die van de kreupele man die van vreugde sprong nadat hij door Petrus in Jezus’ naam was genezen (Handelingen 3:8-10). Deze dans, of deze sprong, wordt door Jezus aangemoedigd aan hen die vervolgd worden (Lucas 6:22, 23). Dansen met mensen van het andere geslacht (wat kan leiden tot immoraliteit en gebroken huizen) en onzedelijk dansen (zoals strippers) zijn de soorten dansen die door de Bijbel worden veroordeeld.

 

12. Wat zegt de Bijbel over mensen die elkaar veroordelen en beoordelen?

Oordeel niet, dat je niet beoordeeld wordt. Want met welk oordeel u oordeelt, zult u beoordeeld worden” (Mattheüs 7:1, 2). “Daarom bent u onvergeeflijk, o mens, wie u ook bent die oordeelt, want in wat u oordeelt, veroordeelt u zelf; voor u die oordeelt, oefent u dezelfde dingen uit” (Romeinen 2:1). Hoe kan dit duidelijker zijn? Er is geen excuus of rechtvaardiging voor christenen om over iemand te oordelen. Jezus is de Rechter (Johannes 5:22). Wanneer we een oordeel vellen over anderen, nemen we de rol van Christus als rechter over en worden we een miniatuur antichrist (1 Johannes 2:18) – een plechtige gedachte, inderdaad!


Quiz Vragen


 

1. De liefdevolle gedragsprincipes van Jezus worden een plezier om te volgen als ik verliefd op Hem word. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

2. Het volgen van Jezus’ gedragsnormen omdat ik gered ben en van Hem hou is legalisme. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

3. De echte auteur van de Bijbel is Jezus. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

4. “Hou niet van de wereld” betekent dat we niet moeten liefhebben (1)

_____ Ons land.

_____ De wereld als onze planeet.

_____ De zondige, slechte en goddeloze manieren en dingen van deze wereld.

 

5. Waarom geeft Jezus ons specifieke bevelen, wetten en regels? (5)

_____ Voor ons welzijn altijd.

_____ We zullen dus weten hoe we het goede voorbeeld kunnen geven aan anderen.

_____ Om onze vrijheid weg te nemen.

_____ Zodat we in Christus’ voetsporen kunnen treden.

_____ Om ons te beschermen tegen de zonde.

_____ Om ons onder zijn duim te houden.

_____ Om ons ware vreugde te brengen.

 

6. Twee goede regels om te beslissen wat goed christelijk gedrag is, zijn de volgende: (2)

_____ Ontdek wat de Bijbel zegt.

_____ Kijk wat de kerkleden doen.

_____ Raadpleeg een ouija bord.

_____ Ga op je gevoel af.

_____ Vraag jezelf af wat Jezus zou doen.

 

7. Satan heeft alleen toegang tot ons door onze vijf zintuigen. (1)

_____   Ja.
_____   Nee.

8. Voor welke facetten van christelijk gedrag geeft Jezus enkele specifieke adviezen en richtlijnen? (5)

_____ Hoe we ons kleden.

_____ Gezond leven.

_____ Ornamenteren van het lichaam.

_____ Olympisch skiën.

_____ Eten en drinken.

_____ Vliegen met een vliegtuig.

_____ Een huis kopen.

_____ Voorbeeld en invloed.

 

9. Hoe verhouden gedrag en gehoorzaamheid zich tot de verlossing? (1)

_____ We worden gered door ons gedrag en onze gehoorzaamheid.

_____ Een geredde persoon kan gedrag en gehoorzaamheid negeren en toch klaar zijn voor de hemel.

_____ Gedrag en gehoorzaamheid zijn het bewijs dat men zich heeft bekeerd, of opnieuw is geboren.

 

10. Als ik weiger om iets te verzaken dat Jezus me vraagt om te verzaken – zoals juwelen, rockmuziek of het kijken naar slechte tv-shows – beschouwt God dat onverhoopte ding als een afgod. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

11. Een christelijk leven is als een goed huwelijk in dat succes komt wanneer ons doel is om degene die we liefhebben te plezieren. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

12. Satan leidt mensen in zonde door welke drie van de onderstaande wegen? (3)

_____ Het verbergen van hun Bijbels voor hen.

_____ Trots op het leven.

_____ Het schrijven van berichten in de lucht.

_____ Lust van het vlees.

_____ Lust van de ogen.

 

13. Het bewaken van onze gedachten is cruciaal, want gedachten worden daden. (1)

_____ Ja.

_____ Nee.

 

14. Enkele beloofde voordelen van het trouw volgen van Jezus zijn als volgt: (7)

_____ U zult weten hoe u kunt profeteren.

_____ U zult een langer leven leiden.

_____ U zult genieten van onbeschrijflijk geluk.

_____ U zult een betere gezondheid hebben.

_____ Uw haar zal niet grijs worden.

_____ U zult een miljonair zijn.

_____ U zult verzekerd zijn van een thuis in de hemel.

_____ U zult vrij zijn van angst.

_____ Je zult Jezus als een persoonlijke vriend hebben.

_____ Je zult genieten van gemoedsrust.

 

15. Als mijn gedrag een christelijke broeder beledigt, wat moet ik dan doen? (1)

_____ Negeer het. Niemand kan iedereen tevreden stellen.

_____ Vecht het uit, één tegen één.

_____ Probeer de broeder te ontmaskeren.

_____ Vertel het iedereen, zodat de kerkleden een kant kunnen kiezen.

_____ Stop met dat beledigende ding.

 

16. Hoe noemt Jezus iemand die vastbesloten is om zijn eigen weg te gaan in plaats van te luisteren naar de Bijbelse raad? (1)

_____ Een onafhankelijke denker.

_____ Een wijs persoon.

_____ Een dwaas.

 

17. Iemand die de normen van Jezus voor het christelijk leven verwerpt, zou (1)

_____ Plotseling begint hij van spirituele dingen te houden als hij in de hemel komt.

_____ Heb berouw voor zijn hardheid van hart na een paar dagen in de heilige stad.

_____ Wees ellendig in de hemel.

 

18. Ik wil Christus zo graag liefhebben dat het volgen van zijn principes voor het christelijk leven een vreugde en verrukking zal zijn.

_____   Ja.
_____   Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.