GESCHREVEN IN STEEN!

Written in Stone!Les 6

Als misdaad en geweld onze steden en huizen overspoelen, is het dan niet logisch dat we ons allemaal aan de wetten van het land moeten houden om vrede en veiligheid te verzekeren? Welnu, eeuwen geleden schreef God Zijn eigen wet in steen – en de Bijbel zegt dat we die nu nog steeds moeten houden. Het overtreden van enig deel van Gods wet heeft altijd negatieve gevolgen. Maar het allerbelangrijkste: het naleven van de hele wet van God verzekert onze vrede en veiligheid. Aangezien er zoveel op het spel staat, is het dan niet de moeite waard om een ​​paar minuten de tijd te nemen om serieus na te denken over de plaats die Gods tien geboden in uw leven innemen?

1. Did God really write the Ten Commandments Himself?

 

1. Heeft God echt Zelf de Tien Geboden geschreven?

‘Hij gaf Mozes twee tafelen van het getuigenis, stenen tafelen, geschreven met de vinger van God. … Nu waren de tafelen het werk van God, en het schrift was het schrift van God, gegraveerd op de tafelen ”(Exodus 31:18; 32:16).

Antwoord: Ja! De God des hemels schreef met Zijn eigen vinger de Tien Geboden op stenen tafelen.

 

2. What is God’s definition of sin?

2. Wat is Gods definitie van zonde?

“Zonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3: 4).

Antwoord: Zonde is het overtreden van Gods wet van de Tien Geboden. De wet van God is perfect (Psalm 19: 7), en de principes ervan dekken elke denkbare zonde. De geboden omvatten “alles van de mens [de hele plicht van de mens]” (Prediker 12:13). Niets wordt weggelaten.

 

3. Waarom gaf God ons de tien geboden?

“Gelukkig is hij die de wet houdt” (Spreuken 29:18).

“Uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.”(Spreuken 3: 1, 2).

 

Answer

Antwoord:

A: Als gids voor een gelukkig, overvloedig leven.

God heeft ons geschapen om geluk, vrede, een lang leven, tevredenheid, prestatie en alle andere grote zegeningen te ervaren waar ons hart naar verlangt. Gods wet is een routekaart die de juiste paden aangeeft die moeten worden gevolgd om dit ware, allerhoogste geluk te vinden. ” want wet doet zonde kennen ” (Romeinen 3:20). “ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. ’ (Romeinen 7: 7).

Antwoord B:
Om ons het verschil tussen goed en kwaad te laten zien. Gods wet is als een spiegel (Jakobus 1: 23-25). Het wijst op wangedrag in ons leven, net zoals een spiegel op vuil op ons gezicht wijst. De enige manier waarop we kunnen weten dat we zondigen, is door ons leven zorgvuldig te controleren aan de hand van de spiegel van Gods wet. Vrede voor een verwarde wereld is te vinden in Gods Tien Geboden. Het vertelt ons waar we de grens moeten trekken!

‘De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan ‘ (Deuteronomium 6:24).

“Ondersteun mij, opdat ik verlost worde, dan zal ik mij in uw inzettingen bestendig verlustigen. Gij verwerpt allen die van uw inzettingen afdwalen ”(Psalm 119: 117, 118).

 

Antwoord C:
Om ons te beschermen tegen gevaar en tragedie. Gods wet is als een sterke kooi in de dierentuin die ons beschermt tegen woeste, vernietigende dieren. Het beschermt ons tegen valsheid, moord, afgoderij, diefstal en vele andere kwaden die het leven, vrede en geluk vernietigen. Alle goede wetten beschermen, en Gods wet vormt daarop geen uitzondering.

‘Hierdoor weten we dat we Hem kennen, als we zijn geboden onderhouden’ (1 Johannes 2: 3).

Antwoord D:
Het helpt ons om God te kennen.

Speciale opmerking: de eeuwige principes binnen Gods wet zijn diep in ieders aard geschreven door de God die ons heeft geschapen. Het schrift is misschien vaag en vlekkerig, maar het is er nog steeds. We zijn gemaakt om in harmonie met hen te leven. Als we ze negeren, is het resultaat altijd spanning, onrust en tragedie – net zoals het negeren van de regels voor veilig rijden kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

 

4. Why is God’s law exceedingly important to you personally?

4. Waarom is Gods wet buitengewoon belangrijk voor jou persoonlijk?

“Spreek en doe zo als degenen die geoordeeld zullen worden door de wet van vrijheid” (Jakobus 2:12).

Antwoord: Omdat de wet van de Tien Geboden de norm is waarmee God mensen onderzoekt in het hemelse oordeel.

 

5. Kan Gods wet (de tien geboden) ooit worden gewijzigd of afgeschaft?

” Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel zou vallen. ” (Lucas 16:17).

“Ik zal mijn verbond niet verbreken, noch het woord veranderen dat over mijn lippen is gegaan” (Psalm 89:34).

‘Al zijn voorschriften [geboden] zijn zeker. Ze staan ​​vast voor altijd en eeuwig ”(Psalm 111: 7, 8).

Antwoord: Nee. De Bijbel is duidelijk dat de wet van God niet veranderd kan worden. De geboden zijn geopenbaarde principes van Gods heilige karakter en vormen het fundament van Zijn koninkrijk. Ze zullen waar zijn zolang God bestaat.

 

Deze tabel laat ons zien dat God en Zijn wet exact dezelfde kenmerken hebben, en onthult dat de wet van de Tien Geboden in feite Gods karakter in geschreven vorm is – geschreven zodat we God beter kunnen begrijpen. Het is net zoonmogelijk om Gods wet te veranderen dan om God uit de hemel te trekken en Hem te veranderen. Jezus heeft ons laten zien hoe de wet – dat wil zeggen, het patroon voor een heilig leven – eruitziet wanneer deze in menselijke vorm wordt uitgedrukt. Gods karakter kan niet veranderen; daarom kan Zijn wet dat ook niet.

GOD IS THE WET IS
Goed Lucas 18:19 1 Timoteüs 1:8
Heilige Jesaja 5:16 Romeinen 7:12
Perfect Mattheüs 5:48 Psalmen 19:7
Zuiver 1 Johannes 3:2,3 Psalmen 19:8
juist Deuteronomium 32:4 Romeinen 7:12
Waarachtig Johannes 3:33 Psalmen 19:9
Geestelijk 1 Korintiërs 10:4 Romeinen 7:14
Gerechtigheid Jeremia 23:6 Psalmen 119:172
Getrouw 1 Korintiërs 1:9 Psalmen 119:86
Liefde 1 Johannes 4:8 Romeinen 13:10
Onveranderlijk James 1:17 Matthew 5:18
Eeuwige Genesis 21:33 Psalmen 111:7,8

 

6. Heeft Jezus Gods wet afgeschaft terwijl Hij hier op aarde was?

‘ Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. ”(Mattheüs 5:17, 18).

 

Answer

Antwoord: Nee, inderdaad! Jezus beweerde specifiek dat Hij niet kwam om de wet te vernietigen, maar om haar te vervullen (of te houden). In plaats van de wet af te schaffen, verheerlijkte Jezus deze (Jesaja 42:21) als de perfecte gids voor een heilig leven. Jezus wees er bijvoorbeeld op dat ‘gij niet zult doodslaan’ boosheid zonder oorzaak veroordeelt(Mattheüs 5:21, 22) en haat (1 Johannes 3:15) veroordeelt, en dat lust een vorm van overspel is (Mattheüs 5: 27, 28). Hij zei: “Als je Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden” (Johannes 14:15).

 

7. Will people who knowingly continue to break God’s commandments be saved?

7. Zullen mensen die willens en wetens doorgaan met het overtreden van Gods geboden, behouden worden?

“Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23).

“Hij zal zijn zondaars vernietigen” (Jesaja 13: 9).

” Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).” (Jakobus 2:10).

Antwoord: De wet van de tien geboden leidt ons naar een heilig leven. Als we zelfs maar één van de geboden negeren, negeren we een essentieel onderdeel van de goddelijke blauwdruk. Als slechts één schakel van een ketting wordt verbroken, is het hele doel ervan ongedaan gemaakt. De Bijbel zegt dat als we willens en wetens een gebod van God overtreden, we zondigen (Jakobus 4:17) omdat we Zijn wil voor ons hebben afgewezen. Alleen degenen die zijn wil doen, kunnen het koninkrijk der hemelen binnengaan. Natuurlijk zal God iedereen vergeven die oprecht berouw heeft en de macht van Christus aanvaardt om hem of haar te veranderen.

 

8. Can anyone be saved by keeping the law?

8. Kan iemand worden gered door de wet te houden?

“Door de daden van de wet zal geen vlees in Zijn ogen gerechtvaardigd worden” (Romeinen 3:20).

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand roeme.”(Efeziërs 2: 8, 9).

Antwoord: Nee! Het antwoord is te duidelijk om te missen. Niemand kan worden gered door de wet te houden. Verlossing komt alleen door genade, als een vrije gave van Jezus Christus, en we ontvangen deze gave door geloof, niet door onze werken. De wet dient als een spiegel die wijst op de zonde in ons leven. Net zoals een spiegel je vuil op je gezicht kan laten zien, maar je gezicht niet kan reinigen, zo komen reiniging en vergeving van die zonde alleen door Christus.

 

9. Why, then, is the law essential for improving a Christian’s character?

9. Waarom is de wet dan essentieel om het karakter van een christen te verbeteren?

“Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit is de hele [plicht] van de mens” (Prediker 12:13).

“Want De wet doet zonde kennen.” (Romeinen 3:20).

Antwoord: Omdat het volledige patroon, of “hele plicht”, voor een christelijk leven vervat is in Gods wet. Zoals een zesjarige die zijn eigen meetlat maakte, zichzelf meette en zijn moeder vertelde dat hij drie meter lang was, zo zijn onze eigen maatstaven nooit veilig. We kunnen niet weten of we zondaars zijn, tenzij we zorgvuldig kijken naar de volmaakte standaard: Gods wet. Velen denken dat het doen van goede werken hun redding garandeert, zelfs als ze zich niet aan de wet houden (Matteüs 7: 21–23). Daarom denken ze dat ze rechtvaardig en gered zijn, terwijl ze in feite zondig en verloren zijn. “Hierdoor weten we dat we Hem kennen, als we zijn geboden onderhouden” (1 Johannes 2: 3).

10. What enables a truly converted Christian to follow the pattern of God’s law?

10. Wat stelt een werkelijk bekeerde christen in staat het patroon van Gods wet te volgen?

“Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven” (Hebreeën 8:10).

“Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:13).

“God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden… opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons.” (Romeinen 8: 3, 4)

 

Antwoord: Christus vergeeft niet alleen berouwvolle zondaars, Hij herstelt in hen ook het beeld van God. Hij brengt ze in harmonie met Zijn wet door de kracht van Zijn inwonende tegenwoordigheid. “Gij zult niet” wordt een positieve belofte dat de christen niet zal stelen, liegen, vermoorden, enz., Omdat Jezus in ons leeft en de touwtjes in handen heeft. God zal Zijn morele wet niet veranderen, maar Hij heeft door Jezus een voorziening getroffen om de zondaar te veranderen, zodat we aan die wet kunnen voldoen.

 

11. But isn’t a Christian who has faith and is living under grace freed from keeping the law?

11. Maar is een christen die geloof heeft en onder genade leeft niet bevrijd van het houden van de wet?

“Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” (Romeinen 6:14, 15).

“Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Zeker niet! Integendeel, wij stellen de wet vast ”(Romeinen 3:31).

Antwoord: Nee! De Bijbel leert het tegenovergestelde. Genade is als de gratie van een gouverneur aan een gevangene. Het vergeeft hem, maar het geeft hem niet de vrijheid om een andere wet te overtreden. De persoon die vergeven is, leeft onder genade en zal werkelijk Gods wet willen houden in zijn of haar dankbaarheid voor redding. Iemand die weigert zich aan Gods wet te houden en zegt dat hij onder genade leeft, vergist zich ernstig.

 

12. Are the Ten Commandments of God also affirmed in the New Testament?

12. Worden de tien geboden van God ook bevestigd in het Nieuwe Testament?

Antwoord: Ja – en heel duidelijk. Bekijk het volgende zeer zorgvuldig.

De wet van God in het Nieuwe Testament.

 1. “U zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen zult u dienen” (Matteüs 4:10).
 2. “Kleine kinderen, bewaar u voor afgoden” (1 Johannes 5:21). ” Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht.” (Handelingen 17:29).
 3. “Opdat de naam Gods en de leer geen smaad lijden ” (1 Timoteüs 6: 1).
 4. “Hij heeft op een bepaalde plaats van de zevende dag op deze manier gesproken: ‘En God rustte op de zevende dag van al Zijn werken.’ Er blijft daarom een ​​rust [“het houden van een sabbat”, marge] over voor het volk van God. Want hij die tot Zijn rust is gekomen, heeft zelf ook opgehouden van zijn werken zoals God deed van de Zijne “(Hebreeën 4: 4, 9, 10). ).
 5. “Eer uw vader en uw moeder” (Mattheüs 19:19).
 6. “U zult niet moorden” (Romeinen 13: 9).
 7. “Pleeg geen overspel” (Mattheüs 19:18).
 8. “Gij zult niet stelen” (Romeinen 13: 9).
 9. “U zult geen valse getuigenis afleggen” (Romeinen 13: 9).
 10. “Gij zult niet begeren” (Romeinen 7: 7).

 

 

De wet van God in het Oude Testament.

 1. “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Exodus 20: 3).
 2. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.'(Exodus 20: 4–6).
 3. “Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. ” (Exodus 20: 7).
 4. “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die. ‘(Exodus 20: 8–11).
 1. “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.” (Exodus 20:12).
 2. “Gij zult niet doodslaan.” (Exodus 20:13).
 3. “Gij zult niet echtbreken. ” (Exodus 20:14).
 4. “Gij zult niet stelen” (Exodus 20:15).
 5. “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. ” (Exodus 20:16).
 6. “Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.” (Exodus 20:17) .

 

13. Are God’s law and Moses’ law the same?

13. Zijn Gods wet en de wet van Mozes hetzelfde?

Antwoord: Nee – ze zijn niet hetzelfde. Bestudeer de volgende contrasten:

Mozes ‘wet bevatte de tijdelijke, ceremoniële wet van het Oude Testament. Het regelde het priesterschap, offers, rituelen, vlees- en drankoffers, enz., Die allemaal het kruis voorafschaduwden. Deze wet werd toegevoegd “totdat het zaad zou komen”, en dat zaad was Christus (Galaten 3:16, 19). Het ritueel en de ceremonie van de wet van Mozes wezen vooruit naar het offer van Christus. Toen Hij stierf, kwam er een einde aan deze wet, maar de Tien Geboden (Gods wet) “staan ​​voor eeuwig vast” (Psalm 111: 8). Dat er twee wetten zijn, wordt duidelijk gemaakt in Daniël 9:10, 11.

Opmerking: Gods wet bestaat tenminste zolang de zonde bestaat. De Bijbel zegt: “Waar geen wet is, is geen overtreding [zonde]” (Romeinen 4:15). De wet van de tien geboden van God bestond dus vanaf het begin. Mensen overtraden die wet (zondigden – 1 Johannes 3: 4). Vanwege de zonde (of het overtreden van Gods wet), werd de wet van Mozes gegeven (of “toegevoegd” – Galaten 3:16, 19) totdat Christus zou komen en sterven. Er zijn twee afzonderlijke wetten bij betrokken: de wet van God en de wet van Mozes.

DE WET VAN MOZES DE WET VAN GOD
Genaamd “de wet van Mozes” (Lucas 2:22). Genaamd “de wet van de Heer” (Jesaja 5:24).
Genaamd “wet … vervat in verordeningen” (Efeziërs 2:15). Genaamd “de koninklijke wet” (Jakobus 2: 8).
Geschreven door Mozes in een boek (2 Kronieken 35:12). Geschreven door God op steen (Exodus 31:18 32:16).
Geplaatst in de zijkant van de ark (Deuteronomium 31:26). Geplaatst in de ark (Exodus 40:20).
Eindigde bij het kruis (Efeziërs 2:15). Zal voor altijd standhouden (Lucas 16:17).
Toegevoegd vanwege zonde (Galaten 3:19). Wijst op zonde (Romeinen 7: 7 3:20).
In tegenstelling tot ons, tegen ons (Kolossenzen 2:14). geen zware last (1 Johannes 5: 3).
Oordeelt niemand (Kolossenzen 2: 14-16). Oordeelt over alle mensen (Jakobus 2: 10-12).
Vleselijk (Hebreeën 7:16). Geestelijk (Romeinen 7:14).
Heeft niets perfect gemaakt (Hebreeën 7:19). Is perfect (Psalm 19: 7)

 

14. Hoe denkt de duivel over mensen die hun leven vormgeven volgens Gods tien geboden?

“De draak [de duivel] werd woedend op de vrouw [ware kerk], en hij ging heenom oorlog te voeren met de rest van haar nageslacht, die de geboden van God onderhouden ”(Openbaring 12:17).

“Hier is het geduld van de heiligen; hier zijn zij die de geboden van God onderhouden ”(Openbaring 14:12).

Antwoord: De duivel haat degenen die Gods wet handhaven, omdat de wet een voorbeeld is van juist leven, dus het is niet verwonderlijk dat hij zich bitter verzet tegen allen die Gods wet handhaven. In zijn oorlog tegen Gods heilige standaard gaat hij zo ver dat hij religieuze leiders gebruikt om de Tien Geboden te ontkennen en tegelijkertijd de tradities van mensen hoog te houden. Geen wonder dat Jezus zei: “Waarom overtreedt u ook het gebod van God vanwege uw traditie? […] Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn ”(Matteüs 15: 3, 9). En David zei: “Het is tijd dat U handelt, o Heer, want zij hebben Uw wet als ongeldig beschouwd” (Psalm 119: 126). Christenen moeten wakker worden en Gods wet herstellen op de rechtmatige plaats in hun hart en leven.

 

15. Do you believe it is essential for a Christian to obey the Ten Commandments?

15. Gelooft u dat het voor een christen essentieel is om de tien geboden te gehoorzamen?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Zegt de Bijbel niet dat de wet defect was (of is)?

Nee. De Bijbel zegt dat de mensen fout waren. God vond “schuld bij hen” (Hebreeën 8: 8). En in Romeinen 8: 3 zegt de Bijbel dat de wet “zwak was door het vlees”. Het is altijd hetzelfde verhaal. De wet is perfect, maar de mensen zijn defect of zwak. God wil dus dat Zijn Zoon in Zijn volk leeft “opdat de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld zou worden” (Romeinen 8: 4) door de inwonende Christus.

 

2. Wat betekent het als Galaten 3:13 zegt dat we verlost zijn van de vloek van de wet?

De vloek van de wet is de dood (Romeinen 6:23). Christus proefde “de dood voor iedereen” (Hebreeën 2: 9). Zo verloste Hij alles van de vloek van de wet (dood) en in plaats daarvan voorzag Hij in eeuwig leven.

 

3. Leren Kolossenzen 2: 14–17 en Efeziërs 2:15 niet dat Gods wet eindigde aan het kruis?

Nee. Deze passages verwijzen beide naar de wet die ‘verordeningen’ bevat, of de wet van Mozes, die een ceremoniële wet was die het opofferingssysteem en het priesterschap beheerste. Al deze ceremonie en ritueel waren een voorafschaduwing van het kruis en eindigden bij de dood van Christus, zoals God had bedoeld. De wet van Mozes werd toegevoegd totdat het “zaad zou komen” en dat “zaad … is Christus” (Galaten 3:16, 19). Gods wet kon hier niet bij betrokken zijn, want Paulus sprak er vele jaren na het kruis over als heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 7: 7, 12).

 

4. De Bijbel zegt “liefde is de vervulling van de wet” (Romeinen 13:10). Matteüs 22: 37–40 gebiedt ons om God lief te hebben en onze naasten lief te hebben, eindigend met de woorden: “Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.” Vervangen deze commando’s de tien geboden?

Nee. De Tien Geboden hangen aan deze twee bevelen zoals onze 10 vingers aan onze twee handen hangen. Ze zijn onafscheidelijk. Liefde tot God maakt het onderhouden van de eerste vier geboden (die God aangaan) een plezier, en liefde jegens onze naaste maakt het een vreugde om de laatste zes (die onze naaste aangaan) te houden. Liefde vervult de wet door de sleur van louter gehoorzaamheid weg te nemen en door het houden van de wet tot een genoegen te maken (Psalm 40: 8). Als we echt van iemand houden, wordt het een plezier om aan zijn of haar verzoeken te voldoen. Jezus zei: “Als je Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden” (Johannes 14:15). Het is onmogelijk om de Heer lief te hebben en zijn geboden niet te onderhouden, omdat de Bijbel zegt: “Dit is de liefde van God, dat we zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar ”(1 Johannes 5: 3). “Hij die zegt:‘ Ik ken Hem ’en zijn geboden niet onderhoudt, is een leugenaar, en de waarheid is niet in hem” (1 Johannes 2: 4).

 

5. Leert 2 Korintiërs 3: 7 niet dat de wet in steen gegraveerd moest worden afgeschaft?

Nee. De passage zegt dat de “glorie” van Mozes ‘bediening van de wet moest worden afgeschaft, maar niet de wet. Lees de hele passage van 2 Korintiërs 3: 3–9 zorgvuldig door. Het onderwerp is niet het afschaffen van de wet of de instelling ervan, maar eerder de verandering van de plaats van de wet van stenen tafelen naar de tafelen van het hart. Onder Mozes ‘bediening was de wet op stenen. Onder de bediening van de Heilige Geest, door Christus, wordt de wet op het hart geschreven (Hebreeën 8:10). Een regel die op het prikbord van een school wordt gepost, wordt pas van kracht wanneer deze het hart van een leerling binnendringt. Evenzo wordt het houden van Gods wet een verrukking en een vreugdevolle manier van leven, omdat de christen ware liefde voor zowel God als de mens heeft.

6. Romeinen 10:4 zegt dat “Christus het einde van de wet is.” Het is dus afgelopen, nietwaar?

“Einde” in deze vers betekent doel of object, zoals in Jakobus 5:11. De betekenis is duidelijk. Mensen naar Christus leiden – waar ze gerechtigheid vinden – is het doel, het doel of het einde van de wet.

 

7. Waarom ontkennen zoveel mensen de bindende aanspraken van Gods wet?

‘Omdat het vleselijke denken vijandschap is tegen God; want het is niet onderworpen aan de wet van God, en kan dat ook niet zijn. Dus dan kunnen degenen die in het vlees zijn God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest. Als de Geest van God inderdaad in u woont. Als iemand de Geest van Christus nu niet heeft, is hij niet de Zijne ”(Romeinen 8: 7–9).

 

8. Werden de rechtvaardige mensen van het Oude Testament gered door de wet?

Niemand is ooit gered door de wet. Allen die in alle tijden zijn gered, zijn door genade gered. Deze “genade… werd ons gegeven in Christus Jezus voordat de tijd begon” (2 Timoteüs 1: 9). De wet wijst alleen op zonde. Alleen Christus kan redden. Noach “vond genade” (Genesis 6: 8); Mozes vond genade (Exodus 33:17); de Israëlieten in de woestijn vonden genade (Jeremia 31: 2); en Abel, Henoch, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en vele andere oudtestamentische karakters werden gered “door geloof” volgens Hebreeën 11. Ze werden gered door vooruit te kijken naar het kruis, en wij door ernaar terug te kijken. De wet is nodig omdat het, als een spiegel, het ‘vuil’ in ons leven onthult. Zonder dit zijn mensen zondaars, maar zijn ze zich er niet van bewust. De wet heeft echter geen kracht om te redden. Het kan alleen maar wijzen op zonde. Jezus, en Hij alleen, kan een persoon van zonde redden. Dit is altijd waar geweest, zelfs in oudtestamentische tijden (Handelingen 4:10, 12; 2 Timoteüs 1: 9).

 

9. Waarom zou u zich zorgen maken over de wet? Is het geweten geen veilige gids?

Nee! De Bijbel spreekt over een slecht geweten, een verontreinigd geweten en een beschadigd geweten – geen van deze is veilig. “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” (Spreuken 14:12). God zegt: “Wie op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas” (Spreuken 28:26).


Quizvragen


1. De tien geboden zijn geschreven door (1)

_____ God.
_____ Mozes.
_____ Een onbekende persoon.

2. Volgens de Bijbel is zonde (1)

_____ Een persoonlijkheidsstoornis.

_____ Overtreden van Gods wet.

_____ Wat er ook verkeerd lijkt.

3. Controleer de uitspraken die de waarheid vertellen over Gods wet: (4)

_____ Het is een perfecte gids voor een gelukkig leven.
_____ Als een spiegel wijst het op zonde.
_____ Het is zwaar en benauwend.
_____ Het kan me tegen het kwaad beschermen.
_____ Het heeft dezelfde kenmerken als God.
_____ Het werd geannuleerd in het Nieuwe Testament.
_____ Het is een vloek.

4. Gods wet van tien geboden (1)

_____ Was alleen voor oudtestamentische tijden.
_____ Werd afgeschaft door Jezus aan het kruis.
_____ Is onveranderlijk.

5. Op de oordeelsdag zal ik worden gered als (1)

_____ Ik een uitstekende staat van dienst van goede werken onderhoud.

_____ Ik de Heer lief heb, ongeacht of ik de Tien Geboden gehoorzaam of niet.

_____ Mijn persoonlijke liefdesrelatie met Jezus me ertoe brengt al zijn geboden te

6. Mensen worden gered door (1)

_____ De wet te houden.

_____   De wet  te overtreden.

_____ Jezus Christus alleen.

7. Echt bekeerde christenen (1)

_____ Houden Gods wet door de kracht van Christus.

_____ Negeren de wet omdat deze is afgeschaft.

_____ Overwegen om geboden overbodig te houden.

8. Een persoon die onder genade leeft (1)

_____ Kan de tien geboden overtreden zonder te zondigen.
_____ Is bevrijd van het houden van de wet.
_____ Zal graag Gods geboden onderhouden.

9. Liefde vervult de wet omdat (1)

_____ Liefde schaft de wet af.
_____ Ware liefde voor God en mensen maakt het een vreugde om de wet te houden.
_____ Liefde is belangrijker dan gehoorzaamheid.

10. De wet van Mozes bevat (1)

_____ Hetzelfde als Gods wet.
_____ De wet van ceremoniën en offers, die vooruit wees naar Christus en eindigde bij het kruis.
_____ Een vereiste om voor altijd te bewaren.

11. Mensen die de tien geboden gehoorzamen (1)

_____ Zijn allemaal wetticisten.

_____ Zullen worden tegengewerkt door de duivel, die God en Zijn wet haat.

_____ Worden gered door de wet te houden.

12. Controleer de uitspraken die waar zijn over Christus en de wet: (4)

_____ Jezus overtrad de wet.
_____ Jezus is het perfecte menselijke voorbeeld van het houden van de wet.
_____ Jezus schafte de wet af.
_____ Jezus zei: “Als u mij liefhebt, onderhoud dan mijn geboden.”
_____ Jezus verheerlijkte de wet en toonde aan dat deze alle zonde dekt.
_____ Jezus zei dat de wet niet veranderd kan worden.

13. Ik geloof dat een christen graag Gods tien geboden zal gehoorzamen, en ik vraag Jezus mij te helpen mijn leven ermee in harmonie te brengen.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.