GOD HEEFT DE PLANNEN UITGETEKEND

God Drew the PlansLes 17

Je weet waarschijnlijk dat op de top van Mt. Sinaï, God Mozes de Tien Geboden heeft gegeven. Maar wist u ook dat de Heer Mozes tegelijkertijd blauwdrukken gaf voor een van de meest mysterieuze bouwwerken die ooit zijn gebouwd? Het heet het heiligdom, een unieke tempel die Gods verblijfplaats onder Zijn volk vertegenwoordigde. Het algemene ontwerp en de diensten ervan toonden deze natie van bevrijde slaven een driedimensionaal panorama van het heilsplan. Een zorgvuldige blik op de geheimen van het heiligdom zal uw begrip van hoe Jezus de verlorenen redt en de kerk leidt, verstevigen en versterken. Het heiligdom is ook een sleutel tot het begrijpen van verschillende verbazingwekkende profetieën. Er staat je een spannend avontuur te wachten terwijl deze studiegids het heiligdom en zijn verborgen betekenissen verkent!

1. What did God ask Moses to build?

 

 

1. Wat heeft God aan Mozes gevraagd om te bouwen?

“Laat hen Mij een heiligdom maken, opdat Ik onder hen mag wonen” (Exodus 25:8).
Antwoord: De Heer vertelde Mozes om een heiligdom te bouwen – een speciaal gebouw dat zou dienen als een verblijfplaats voor de God van de hemel.

Een korte beschrijving van het heiligdom
Het oorspronkelijke heiligdom was een elegant, tentachtig bouwwerk (15 voet bij 45 voet op basis van een kubus van 18 inch) waarin de aanwezigheid van God woonde en speciale diensten werden gehouden. De muren waren gemaakt van rechtopstaande houten planken die in zilveren kassen waren gezet en met goud waren bedekt (Exodus 26:15-19, 29). Het dak was gemaakt van vier bedekkingen: linnengoed, geitenhaar, rammenvel en dassenvel (Exodus 26:1, 7-14). Het had twee kamers: het Heilige en het Heilige der Heiligen. Een dikke, zware sluier (gordijn) scheidde de kamers. De binnenplaats – het gebied rond het heiligdom – was 75 voet bij 150 voet (Exodus 27:18). Het was omheind met fijn linnen doek, ondersteund door 60 pilaren van messing (Exodus 27:9-16).

 

2. What did God expect His people to learn from the sanctuary?

2. Wat verwachtte God dat Zijn volk zou leren van het heiligdom?

“Uw weg, o God, is in het heiligdom; wie is er zo’n grote God als onze God?” (Psalm 77:13).

Antwoord: Gods weg, het heilsplan, is geopenbaard in het aardse heiligdom. De Bijbel leert ons dat alles in het heiligdom – de woning, het meubilair en de diensten – symbolen zijn van iets dat Jezus heeft gedaan om ons te redden. Dit betekent dat we het heilsplan volledig kunnen begrijpen, terwijl we de symboliek die verbonden is met het heiligdom volledig begrijpen. Het belang van deze studiegids kan dus niet worden overschat.

 

3. Uit welke bron heeft Mozes de blauwdrukken voor het heiligdom gekregen? Waarvan was het gebouw een kopie?

“Nu is dit het belangrijkste punt van de dingen die we zeggen. Wij hebben zo’n Hogepriester, die aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen zit, een minister van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, en niet de mens. … Er zijn priesters … die de kopie en de schaduw van de hemelse dingen dienen, zoals Mozes goddelijk werd geïnstrueerd toen hij op het punt stond de tabernakel te maken. Want Hij zei: ‘Zie dat je alle dingen maakt volgens het patroon dat je op de berg ziet’ ” (Hebreeën 8:1, 2, 4, 5).

Antwoord: God zelf gaf Mozes de bouwspecificaties van het heiligdom. Het gebouw was een kopie van het oorspronkelijke heiligdom in de hemel.

 

4. Welk meubilair stond in het voorhof?

Altar of burnt offeringAntwoord: Brandoffer altaar

A. Het Brandoffer altaar waar de dieren werden geofferd, bevond zich net binnen de ingang (Exodus 27:1-8). Dit altaar stelt het kruis van Christus voor. Het dier stelt Jezus voor, het ultieme offer (Johannes 1:29).

The laver of water
B. Het wasvat, gelegen tussen het altaar en de ingang van het heiligdom, was een grote messing wastafel. Hier wasten de priesters hun handen en voeten alvorens een offer te brengen of het heiligdom te betreden (Exodus 30:17-21; 38:8). Het water staat voor reiniging van de zonde en de nieuwe geboorte (Titus 3:5).

 

5. Welk meubilair was er in het heilige?

 

Table of ShewbreadAntwoord: Tafel van met toonbrood

A. De tafel met toonbroden (Exodus 25:23-30) stelt Jezus voor, het levende brood (Johannes 6:51).

Seven-branch candlestick
B. De zevenarmige kandelaar  (Exodus 25:31-40) stelt ook Jezus voor, het licht van de wereld (Johannes 9:5; 1:9). De olie vertegenwoordigt de Heilige Geest (Zacharia 4:1-6; Openbaring 4:5).

Altar of incense
C. Het reukofferaltaar (Exodus 30:7, 8) vertegenwoordigt de gebeden van Gods volk (Openbaring 5:8).

 

6. Welk meubilair stond in het heilige der heilige?

 

 

Answer

Antwoord: De Ark van het Verbond, het enige meubelstuk in het Heilige der Heiligen (Exodus 25:10-22), was een kist van acaciahout bedekt met goud. Bovenop de kist stonden twee engelen van massief goud. Tussen deze twee engelen bevond zich de verzoendeksel (Exodus 25:17-22), waar de aanwezigheid van God woonde. Dit symboliseerde Gods troon in de hemel, die zich eveneens tussen twee engelen bevindt (Psalm 80:1).

 

7. Wat zat er in de ark?

 

Answer

Antwoord: De Tien Geboden, die God op stenen tafels schreef en die Zijn volk altijd zal gehoorzamen (Openbaring 14:12), bevonden zich in de ark (Deuteronomium 10:4, 5). Maar de barmhartige zetel was boven hen, wat betekent dat zolang God’s volk de zonde belijdt en verzaakt (Spreuken 28:13), de barmhartigheid tot hen zou worden uitgebreid door het bloed dat door de priester op de barmhartige zetel werd gestrooid (Leviticus 16:15, 16). Het bloed van het dier stelde het bloed van Jezus voor dat zou worden vergoten om ons vergeving van de zonde te brengen (Mattheüs 26:28; Hebreeën 9:22).

 

8. Why did animals need to be sacrificed in the sanctuary services?

8. Waarom moesten er dieren geofferd worden in de heiligdomsdiensten?

“Volgens de wet worden bijna alle dingen gezuiverd met bloed, en zonder bloedvergieten is er geen vergeving” (Hebreeën 9:22). “Dit is Mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen wordt vergoten voor de vergeving van de zonden” (Mattheüs 26:28).

Antwoord: Het offeren van dieren was nodig om mensen te helpen begrijpen dat zonder het vergieten van Jezus’ bloed, hun zonden nooit vergeven zouden kunnen worden. De lelijke, schokkende waarheid is dat het loon voor de zonde de eeuwige dood is (Romeinen 6:23). Omdat we allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal de dood verdiend. Toen Adam en Eva zondigden, zouden ze meteen zijn gestorven, behalve Jezus, die naar voren kwam en aanbood om Zijn volmaakte leven te geven als een offer om de doodstraf voor alle mensen te betalen (Johannes 3:16; Openbaring 13:8). Na de zonde eiste God van de zondaar dat hij een dierlijk offer bracht (Genesis 4:3-7). De zondaar moest het dier met zijn eigen hand doden (Leviticus 1:4, 5). Het was bloedig en schokkend, en het maakte onuitwisbaar indruk op de zondaar met de plechtige realiteit van de vreselijke gevolgen van de zonde (de eeuwige dood) en de wanhopige behoefte aan een Redder en een Vervanger. Zonder een Heiland heeft niemand hoop op verlossing. Het offersysteem leerde, door middel van het symbool van het gedode dier, dat God zijn eigen Zoon zou geven om te sterven voor hun zonden (1 Korintiërs 15:3). Jezus zou niet alleen hun Verlosser worden, maar ook hun Plaatsvervanger (Hebreeën 9:28). Toen Johannes de Doper Jezus ontmoette, zei hij: “Zie! Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29). In het Oude Testament keek men uit naar het kruis voor de redding. We kijken terug naar Golgotha voor de verlossing. Er is geen andere bron van verlossing (Handelingen 4:12).

 

9. How were animals sacrificed in the sanctuary services, and with what meaning?

9. Hoe werden dieren geofferd in de heiligdomsdiensten, en met welke betekenis?

“Hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, en het zal voor hem worden aangenomen om boetedoening voor hem te doen. … Hij zal het doden aan de noordkant van het altaar” (Leviticus 1:4, 11).

Antwoord: Toen een zondaar een offerdier naar de deur van de binnenplaats bracht, gaf een priester hem een mes en een bekken. De zondaar legde zijn handen op het hoofd van het dier en bekende zijn zonden. Dit symboliseerde de overdracht van de zonde van de zondaar naar het dier. Op dat moment werd de zondaar als onschuldig beschouwd en was het dier schuldig. Omdat het dier nu symbolisch schuldig was, moest het de loondood van de zonde betalen. Door het dier met zijn eigen hand te doden, werd de zondaar dus grafisch geleerd dat de zonde de dood van het onschuldige dier veroorzaakte en dat zijn zonde de dood van de onschuldige Messias zou veroorzaken.

 

10. When a sacrificial animal was offered for the entire congregation, what did the priest do with the blood? What does this symbolize?

10. Wanneer een offerdier werd geofferd voor de hele gemeente, wat deed de priester dan met het bloed? Wat symboliseert dit?

“De gezalfde priester zal een deel van het bloed van de stier naar het tabernakel van de samenkomst brengen. Dan zal de priester zijn vinger in het bloed dopen en zeven keer voor het aangezicht des Heren, voor het voorhangsel, strooien” (Leviticus 4:16, 17).

Antwoord: Toen er een offer werd gebracht voor de zonden van de hele gemeente, werd het bloed door de priester, die Jezus vertegenwoordigde (Hebreeën 3:1), in het heiligdom genomen en voor het voorhangsel dat de twee kamers van elkaar scheidde, gestrooid. De aanwezigheid van God woonde aan de andere kant van het voorhangsel. Zo werden de zonden van het volk verwijderd en symbolisch overgebracht naar het heiligdom. Deze bediening van het bloed door de priester was een voorbode van Jezus’ huidige bediening voor ons in de hemel. Nadat Jezus stierf aan het kruis als een offer voor de zonde, stond Hij op en ging Hij naar de hemel als onze priester om Zijn bloed te dienen in het hemelse heiligdom (Hebreeën 9:11, 12). Het bloed dat door de aardse priester wordt gediend vertegenwoordigt Jezus die Zijn bloed toepast op ons verslag van de zonden in het bovenstaande heiligdom, waaruit blijkt dat ze vergeven zijn als we ze in Zijn naam belijden (1 Johannes 1:9).

 

As our Sacrifice, Jesus brings us a completely transformed life with all sins forgiven.

Als ons Offer brengt Jezus ons een volledig getransformeerd leven met alle vergeven zonden.

11. Gebaseerd op de heiligdom diensten, in welke twee belangrijke hoedanigheden dient Jezus zijn volk? Welke fantastische voordelen ontvangen we van Zijn liefdevolle bediening?

“Christus, ons Pesach, is voor ons geofferd” (1 Korintiërs 5:7). “Laten we, nu we zien dat we een grote Hogepriester hebben die door de hemel is gegaan, Jezus de Zoon van God, onze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen Hogepriester die niet met onze zwakheden kan meevoelen, maar op alle punten in verzoeking is gebracht zoals we zijn, maar dan zonder zonde. Laten we daarom moedig naar de troon der genade komen, opdat we barmhartigheid krijgen en genade vinden om te helpen in tijden van nood” (Hebreeën 4:14-16).

 

As our High Priest, Jesus gives us the power to live right in the present and in the future.

Als onze Hogepriester geeft Jezus ons de kracht om goed te leven in het heden en in de toekomst.

Antwoord: Jezus dient als offer voor onze zonden en als onze hemelse Hogepriester. De dood van Jezus als ons Offerlam en Plaatsvervanger, en zijn voortdurende machtige bediening als onze hemelse Priester, volbrengen twee ongelooflijke wonderen voor ons:

A. Een volledige levensverandering die de nieuwe geboorte wordt genoemd, met alle zonden van het verleden vergeven (Johannes 3:3-6; Romeinen 3:25).

B. Macht om in het heden en de toekomst te leven (Titus 2:14; Filippenzen 2:13).
Deze twee wonderen maken een persoon rechtvaardig – wat betekent dat er een juiste relatie bestaat tussen de persoon en God. Er is geen mogelijke manier voor een persoon om rechtvaardig te worden door werken (zijn eigen inspanningen), omdat gerechtigheid wonderen vereist die alleen Jezus kan volbrengen (Handelingen 4:12). Een persoon wordt rechtvaardig door op de Heiland te vertrouwen om voor hem te doen wat hij niet voor zichzelf kan doen. Dit is wat bedoeld wordt met de Bijbelse term “gerechtigheid door geloof”. We vragen Jezus om de heerser van ons leven te worden en vertrouwen op Hem om de nodige wonderen te verrichten terwijl we volledig met Hem samenwerken. Deze gerechtigheid, die voor ons en in ons door Christus op miraculeuze wijze tot stand is gekomen, is de enige echte gerechtigheid die bestaat. Elke andere soort is een vervalsing.

 

12. What six promises does the Bible give about the righteousness offered to us through Jesus?

12.Welke zes beloften geeft de Bijbel over de gerechtigheid die ons door Jezus wordt aangeboden?

Antwoord:

A. Hij zal onze vroegere zonden bedekken en ons als onschuldig tellen (Jesaja 44:22; 1 Johannes 1:9).

B. Wij zijn in den beginne naar Gods beeld geschapen (Genesis 1:26, 27). Jezus belooft ons te herstellen naar Gods beeld (Romeinen 8:29).

C. Jezus geeft ons het verlangen om rechtvaardig te leven en schenkt ons vervolgens Zijn kracht om dat ook daadwerkelijk te doen (Filippenzen 2:13).

D. Jezus zal er door Zijn wonderbaarlijke kracht voor zorgen dat wij gelukkig alleen de dingen doen die God behagen (Hebreeën 13:20, 21; Johannes 15:11).

E. Hij neemt het doodvonnis van ons weg door ons Zijn zondeloze leven en verzoenende dood toe te kennen (2 Korintiërs 5:21).

F. Jezus neemt de verantwoordelijkheid op zich om ons trouw te houden totdat Hij terugkeert om ons naar de hemel te brengen (Filippenzen 1:6; Judas 1:24).

Jezus is bereid om al deze glorieuze beloften in je leven te vervullen! Ben je klaar?

 

13. Does a person have any role at all to play in becoming righteous by faith?

13. Heeft een persoon überhaupt een rol te spelen in het rechtvaardig worden door het geloof?

“Niet iedereen die tegen Mij zegt: ‘Heer, Heer,’ zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet” (Mattheüs 7:21).

Antwoord: Ja. Jezus zei dat we de wil van Zijn Vader moeten doen. In de tijd van het Oude Testament bracht een persoon die zich werkelijk had bekeerd steeds weer lammetjes om te offeren, wat duidde op zijn verdriet om de zonde en op zijn verlangen om de Heer in zijn leven te laten leiden. Vandaag de dag, hoewel we de wonderen die nodig zijn om rechtvaardig te worden niet kunnen verrichten, moeten we ons dagelijks opnieuw tot Jezus richten (1 Korintiërs 15:31) en Hem uitnodigen om ons leven te leiden, zodat die wonderen kunnen plaatsvinden. We moeten bereid zijn om gehoorzaam te zijn en te volgen waar Jezus leidt (Johannes 12:26; Jesaja 1:18-20). Onze zondige natuur zorgt ervoor dat we onze eigen weg willen gaan (Jesaja 53:6) en dus in opstand komen tegen de Heer, net zoals Satan dat in het begin deed (Jesaja 14:12-14). Jezus toestaan om over ons leven te heersen is soms net zo moeilijk als een uitgestoken oog of een afgerukte arm (Mattheüs 5:29, 30), omdat de zonde verslavend is en alleen overwonnen kan worden door God’s wonderbaarlijke kracht (Marcus 10:27). Velen geloven dat Jezus iedereen die slechts de verlossing belijdt naar de hemel zal brengen, ongeacht zijn of haar gedrag. Maar dat is niet zo. Het is een misleiding. Een christen moet het voorbeeld van Jezus volgen (1 Petrus 2:21). Het krachtige bloed van Jezus kan dit voor ons bereiken (Hebreeën 13:12), maar alleen als we Jezus de volledige controle over ons leven geven en volgen waar Hij leidt – zelfs als het pad soms ruw is (Mattheüs 7:13, 14, 21).

 

14. What was the Day of Atonement?

14.Wat was de Grote Verzoendag?

 

Answer

Antwoord: A. Eenmaal per jaar, op de dag van de verzoening, vond in Israël een plechtige dag des oordeels plaats (Leviticus 23:27). Allen moesten elke zonde belijden. Degenen die weigerden waren op die dag voor altijd afgesneden van het kamp van Israël (Leviticus 23:29).
B. Twee geiten werden uitgekozen: De ene, de geit van de Heer, de andere, de zondebok, die Satan vertegenwoordigt (Leviticus 16:8). De geit van de Heer werd gedood en geofferd voor de zonden van het volk (Leviticus 16:9). Maar op deze dag werd het bloed naar de heiligste plaats gebracht en op en voor de verzoendeksel gestrooid (Leviticus 16:14). Pas op deze speciale dag van het oordeel ging de hogepriester de heiligste plaats binnen om God te ontmoeten op de verzoendeksel.
Het besprenkelde bloed (dat het offer van Jezus voorstelt) werd door God aanvaard en de beleden zonden van het volk werden van het heiligdom naar de hogepriester overgebracht. Hij droeg deze beleden zonden over aan de zondebok, die naar de woestijn werd geleid (Leviticus 16:16, 20-22). Op deze manier werd het heiligdom gereinigd van de zonden van het volk, die daar waren overgebracht door het bloed dat voor het voorhangsel was gespoten en zich een jaar lang hadden opgehoopt.

 

15. Did the Day of Atonement symbolize or foreshadow a part of God’s great plan of salvation, as did the other facets of the earthly sanctuary and its services?

15. Symboliseerde de Grote verzoendag een deel van Gods grote heilsplan of was het een voorbode van de andere facetten van het aardse heiligdom en zijn diensten?

“Het was noodzakelijk dat de kopieën van de dingen in de hemel hiermee gezuiverd zouden worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offers dan deze” (Hebreeën 9:23).

Antwoord: Ja. De diensten van die dag wezen erop dat de echte Hogepriester in het hemelse heiligdom de zonde uit de weg ging. Door Zijn vergoten bloed toegepast op degenen die in het boek van het leven zijn geschreven, zou Christus de beslissingen van Zijn volk bevestigen om Hem eeuwig te dienen. Deze speciale dag van het oordeel, zoals die van Israël’s Jom Kippoer, was een voorbode van de laatste verzoening die voor de planeet Aarde moest worden gedaan. Uit het jaarlijkse symbool van de oude dag van verzoening wordt de hele mensheid verzekerd dat onze trouwe Hogepriester, Jezus, nog steeds in de hemel bemiddelt voor Zijn volk en klaar staat om de zonden van allen die het geloof in Zijn vergoten bloed uitoefenen, uit te smeren. De laatste verzoening leidt tot het definitieve oordeel, dat de zondekwestie in het leven van ieder individu regelt, met als resultaat leven of dood.

Gebeurtenissen van formaat

U zult in de volgende twee studiegidsen ontdekken dat de symboliek van het aardse heiligdom en vooral de Grote verzoendag een voorbode was van gedenkwaardige gebeurtenissen in de eindtijd, die God vanuit het hemelse heiligdom zal laten plaatsvinden.

Datum voor het Oordeel

In de volgende Studiegids zullen we een cruciale Bijbelse profetie onderzoeken waarin God een datum vaststelt waarop het hemelse oordeel begint. Inderdaad spannend!

 

16. Ben je bereid om de waarheid te accepteren die nieuw voor je zou kunnen zijn, zoals God het openbaart?

Antwoord:

 


Quiz Vragen


 

1. Welke meubels stonden op de binnenplaats van het heiligdom? (2)

_____ De barmhartige zetel.
_____ Het wasvat.
_____ Stoelen.
_____ Het altaar van de brandoffers.

2. Gods aanwezigheid woonde op de genadestoel. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

3. De zeven-takt kandelaar vertegenwoordigd (1)

_____ Jezus, het licht van de wereld.
_____ De tweede komst van Christus.
_____ De glinsterende muren van het nieuwe Jeruzalem.

4. Het doel van het heiligdom en zijn diensten was (1)

_____ Help de mensen de engelen te begrijpen.
_____ Zorg voor vleesvoer voor het volk.
_____ Symboliseer het heilsplan.

5. Wie heeft de plannen voor het heiligdom getekend? (1)

_____ Noah.
_____ Een engel.
_____ Aaron.
_____ God.

6. De Tien Geboden zaten in de ark van het verbond. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

7. De gedode offerdieren vertegenwoordigen (1)

_____ De Heilige Geest.
_____ Oorlogsvoering.
_____ Jezus.

8. Op basis van het heiligdom, in welke twee hoedanigheden dient Jezus ons? (2)

_____ King.
_____ Opoffering.
_____ Hogepriester.
_____ Heerser van het universum.

9. Welke van de volgende waren waar van het aardse heiligdom? (2)

_____ Het had drie kamers.
_____ Het was een tent-achtige structuur.
_____ Het was 500 voet bij 1.000 voet groot.
_____ De binnenplaats was gemaakt van messing pilaren en linnen doeken.
_____ Het dak was gemaakt van Egyptische tegels.
_____ Laver was op de meest heilige plaats.

10. Gerechtigheid door geloof is de enige echte gerechtigheid. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

11. Rechtvaardigheid door geloof komt van (1)

_____ Mannenwerk.
_____ Gedoopt worden.
_____ Geloof in Jezus Christus alleen.

12. Wie doodde het offerdier dat een zondaar meebracht? (1)

_____ God.
_____ De priester.
_____ De zondaar.

13. Welke uitspraken zijn waar over de gerechtigheid die Jezus biedt? (3)

_____ Het zal ons terugbrengen naar het beeld van God.
_____ Het is geen wonder.
_____ Onze goede werken zijn er een groot deel van.
_____ Het omvat onze vroegere zonden.
_____ Het geeft ons het verlangen om goed te leven.
_____ Het bedekt de zonden die we niet willen opgeven.

14. Welke van de volgende zaken zijn waar met betrekking tot de dag van de boetedoening? (4)

_____ Het gebeurde maandelijks.
_____ Het was een dag des oordeels.
_____ Het was een dag van spelletjes en veel plezier.
_____ Het symboliseerde het eindoordeel.
_____ De zondebok symboliseerde Satan.
_____ Het bloed werd naar de meest heilige plaats gebracht.

15. Rechtvaardigheid betekent een juiste relatie met God. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

16. Het doden van een dier hielp het volk te beseffen dat de zonde de doodstraf op alle mensen bracht. (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

17. Bent u bereid om de gerechtigheid van Christus te aanvaarden, die vergeving, reiniging van de zonde en de kracht om in het heden en de toekomst te leven omvat?

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.