ZIJN DE DODEN ECHT DOOD?

Are the Dead Really Dead?Les 10

De dood is misschien wel een van de meest verkeerd begrepen onderwerpen van vandaag. De dood is voor velen gehuld in mysterie en roept angst, onzekerheid en hopeloosheid op. Anderen geloven dat hun overleden dierbaren helemaal niet dood zijn, maar in plaats daarvan bij hen of in andere rijken wonen. Miljoenen zijn in verwarring over de relatie tussen lichaam, geest en ziel. Maar maakt het echt uit wat u gelooft? Ja absoluut! Wat u over de doden gelooft, zal een grote invloed hebben op wat er in de nabije toekomst met u gebeurt. Er is geen ruimte om te raden! Deze studiegids geeft je precies wat God over dit onderwerp zegt. Maak je klaar voor een echte eye-opener!

Adam was created by God in the beginning.

Adam is in het begin door God geschapen.

1. Hoe zijn wij mensen ontstaan?

‘toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen (levende ziel). ”(Genesis 2: 7).

Antwoord: God heeft ons in het begin uit stof gemaakt.

 

2. What happens when a person dies?

2. Wat gebeurt er als iemand sterft?

“en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.” (Prediker 12: 7).

Antwoord: Het lichaam verandert weer in stof en de geest gaat terug naar God, die het gaf. De geest van elke persoon die sterft – of hij nu gered of niet gered is – keert bij de dood terug naar God.

 

3. Wat is de “geest” die bij de dood tot God terugkeert?

“Het lichaam zonder geest is dood” (Jakobus 2:26).
“De geest van God is in mijn neusgaten” (Job 27: 3 KJV).

Antwoord: De geest die bij de dood naar God terugkeert, is de levensadem. Nergens in het hele boek van God heeft de “geest” enig leven, wijsheid of gevoel nadat een persoon is gestorven. Het is de “levensadem” en niets meer.

 

These four people are four souls.

Deze vier mensen zijn vier zielen.

4. Wat is een “ziel”?

‘toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen (levende ziel). ”(Genesis 2: 7 KJV).

Antwoord: Een ziel is een levend wezen. Een ziel is altijd een combinatie van twee dingen: lichaam plus adem. Een ziel kan niet bestaan ​​tenzij lichaam en adem worden gecombineerd. Gods Woord leert dat we zielen zijn – niet dat we zielen hebben.

 

Body(Dust) - Breath(Spirit) = Death (No Soul)

Lichaam (stof) – adem (geest) = dood (geen ziel)

5. Gaan zielen dood?

“De ziel die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:20 KJV).

“Elke levende ziel in de zee stierf” (Openbaring 16: 3 KJV).

Antwoord: Volgens Gods Woord gaan zielen dood! We zijn zielen en zielen sterven. De mens is sterfelijk (Job 4:17).

Alleen God is onsterfelijk (1 Timoteüs 6:15, 16). Het concept van een onsterfelijke, eeuwig levende ziel wordt niet gevonden in de Bijbel, die leert dat zielen onderworpen zijn aan de dood.

 

 

The Bible suggests that King David will be in God’s kingdom, but that he is in his grave now, where he awaits the resurrection.

De Bijbel suggereert dat koning David in Gods koninkrijk zal zijn, maar dat hij nu in zijn graf is, waar hij op de opstanding wacht.

 

6. Gaan goede mensen naar de hemel als ze sterven?

“Allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen en tevoorschijn komen” (Johannes 5:28, 29).
“David… is zowel dood als begraven, en zijn graf is tot op de dag van vandaag bij ons. … Want David is niet opgevaren naar de hemelen ”(Handelingen 2:29, 34).
“Als ik wacht, is het graf mijn huis” (Job 17:13 KJV).

Antwoord: Nee. Mensen gaan bij hun dood niet naar de hemel of de hel. Ze gaan nergens heen, maar ze wachten in hun graven op de opstanding.

 

7. How much does one know or comprehend after death?

7. Hoeveel weet of begrijpt iemand na de dood?

“De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets. Ze hebben niets meer te verwachten. Ze zijn vergeten. Hun liefde, hun haat, hun verlangens- alles is verdwenen. De doden doen niet meer mee met de dingen die onder de zon gebeuren. … Doe wat je moet doen en doe dat zo goed mogelijk. Want als je dood bent, is er geen werk, geen gedachte, geen kennis, geen wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. ”(Prediker 9: 5, 6, 10).

“Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald” (Psalm 115: 17).

Antwoord: God zegt dat de doden absoluut niets weten!

 

Though millions think it is possible, the dead cannot communicate with the living.

Hoewel miljoenen denken dat het mogelijk is, kunnen de doden niet communiceren met de levenden.

8. Maar kunnen de doden niet communiceren met de levenden, en zijn ze zich niet bewust van wat de levenden doen?

“Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? zo gaat een mens liggen als hij sterft en staat niet meer op. zolang de hemel blijft bestaan wordt hij niet meer wakker. hij slaapt de slaap van de dood. … misschien gaat het heel erg goed met zijn zonen, maar hij ziet het niet. en als het slecht afloopt met zijn zonen, merkt hij daar ook niets van””(Job 14: 10, 12, 21).

“zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.” (Prediker 9: 6).


Antwoord:
Nee. De doden kunnen geen contact maken met de levenden, noch weten ze wat de levenden doen. Ze zijn dood. Hun gedachten zijn vergaan (Psalm 146: 4 KJV).

 

9. Jesus called the unconscious state of the dead “sleep” in John 11:11–14. How long will they sleep?

9. Jezus noemde de onbewuste toestand van de doden “slaap” in Johannes 11:11–14. Hoe lang zullen ze slapen?

“zo gaat een mens liggen als hij sterft en staat niet meer op. zolang de hemel blijft bestaan wordt hij niet meer wakker. hij slaapt de slaap van de dood.”(Job 14:12).

“De dag van de Heer zal komen … waarin de hemelen zullen voorbijgaan” (2 Petrus 3:10).

Antwoord:
De doden zullen slapen tot de grote dag van de Heer aan het einde van de wereld. Bij de dood zijn mensen totaal onbewust zonder enige activiteit of kennis.

 

10. What happens to the righteous dead at the second coming of Christ?

10. Wat gebeurt er met de rechtvaardige doden bij de wederkomst van Christus?

“Zie, Ik kom spoedig, en Mijn beloning is bij Mij, om een ​​ieder te vergelden naardat zijn werk is” (Openbaring 22:12).

“ Want de Heere Zelf zal met een geroep neerdalen uit de hemel, … en de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven,  … zullen het eerst opstaan. … En zo zullen we altijd bij de Heer zijn ”(1 Tessalonicenzen 4:16, 17).

“We zullen allemaal veranderd worden – in een ogenblik, in een oogwenk… en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. … Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen ‘(1 Korintiërs 15: 51–53).

Antwoord: ze zullen worden beloond. Ze zullen worden opgewekt, onsterfelijke lichamen krijgen en opgenomen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. Een opstanding zou geen doel hebben als mensen bij hun dood al naar de hemel werden gebracht.

 

11. What was the devil’s first lie on Earth?

11. Wat was de eerste leugen van de duivel op aarde?

 

“De slang zei tegen de vrouw:‘ Je zult zeker niet sterven ’” (Genesis 3: 4).

“Die oude slang, genaamd de Duivel en Satan” (Openbaring 12: 9).

 

Antwoord: je gaat niet dood.

12. Waarom loog de duivel tegen Eva over de dood? Zou dit onderwerp belangrijker kunnen zijn dan we denken?

 

Antwoord: De leugen van de duivel dat we niet zullen sterven, is een van de pijlers van zijn leringen. Duizenden jaren lang heeft hij krachtige, misleidende wonderen verricht om mensen te laten denken dat ze berichten ontvangen van de geesten van de doden. (Voorbeelden: Magiërs van Egypte – Exodus 7:11; Vrouw van Endor – 1 Samuël 28: 3–25; Tovenaars – Daniël 2: 2; Een slavin – Handelingen 16: 16–18.)

Een plechtige waarschuwing
In de nabije toekomst zal Satan opnieuw tovenarij gebruiken – zoals hij deed in de tijd van de profeet Daniël – om de wereld te misleiden (Openbaring 18:23). Tovenarij is een bovennatuurlijk orgaan dat beweert zijn kracht en wijsheid te ontvangen van de geesten van de doden.

Zich voordoen als Jezus ‘discipelen

Zich voordoen als godsvruchtige geliefden die zijn gestorven, heilige geestelijken die nu dood zijn, Bijbelse profeten of zelfs de apostelen van Christus (2 Korintiërs 11:13), zullen Satan en zijn engelen miljarden misleiden. Degenen die geloven dat de doden leven, in welke vorm dan ook, zullen waarschijnlijk worden misleid.

 

All miracle working is not from God, because devils also work miracles.

Alle wonderen zijn  niet van God, want duivels doen ook wonderen.

 

13. Werken duivels echt wonderen?

“Want zij zijn de geesten van duivels, die wonderen verrichten” (Openbaring 16:14).
“Valse christussen en valse profeten zullen opstaan ​​en grote tekenen en wonderen tonen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden” (Mattheüs 24:24).

Antwoord: Ja inderdaad! Duivels verrichten ongelooflijk overtuigende wonderen (Openbaring 13:13, 14). Satan zal verschijnen als een engel des lichts (2 Korintiërs 11:14) en, nog schokkender, als Christus zelf (Mattheüs 24:23, 24). Het universele gevoel zal zijn dat Christus en zijn engelen naar buiten leiden in een fantastische wereldwijde opwekking. De hele nadruk zal zo spiritueel en bovennatuurlijk lijken dat alleen Gods uitverkorenen niet zullen worden misleid

 

14. Why will God's people not be deceived?

14. Waarom zal Gods volk niet worden misleid?

“Ze namen het woord met alle bereidheid aan en bestudeerden dagelijks de Schrift om erachter te komen of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11).
“Als ze niet naar dit woord spreken, is dat omdat er geen licht in hen is” (Jesaja 8:20).

Antwoord:
Gods volk zal door hun studie van Zijn boek weten dat de doden dood zijn, niet levend. Ze zullen weten dat een “geest” die beweert een overleden geliefde te zijn, in werkelijkheid een duivel is! Gods volk zal alle leraren en wonderdoeners afwijzen die beweren speciaal “licht” te ontvangen of wonderen te verrichten door in contact te komen met de geesten van de doden. En Gods volk zal eveneens alle leringen die beweren dat de doden in welke vorm dan ook en waar dan ook leven, als gevaarlijk en vals verwerpen.

 

15. Back in Moses’ day, what did God command should be done to people who taught that the dead were alive?

15. Wat gebood God in Mozes ‘tijd aan mensen die leerden dat de doden leefden?

‘Een man of vrouw die een medium is of een vertrouwde geest heeft, zal zeker ter dood worden gebracht; zij zullen hen met stenen stenigen ”(Leviticus 20:27).

Antwoord:
God stond erop dat mediums en anderen met “vertrouwde geesten” (die beweerden in staat te zijn contact te kunnen opnemen met de doden) dood zouden worden gestenigd. Dit laat zien hoe God de valse leer beschouwt dat de doden leven.

 

16. Will the righteous people who are raised in the resurrection ever die again?

16. Zullen de rechtvaardige mensen die in de opstanding worden opgewekt ooit weer sterven?

” Maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden,… en ze kunnen ook niet meer sterven” (Lucas 20:35, 36).

“en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”(Openbaring 21: 4).

 

Answer

Antwoord: Nee! Dood, verdriet, huilen en tragedie zullen nooit Gods nieuwe koninkrijk binnengaan. “Wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan, en dit sterfelijke onsterfelijkheid heeft aangedaan, dan zal het gezegde gebeuren dat geschreven staat:‘ De dood is verzwolgen in de overwinning ’” (1 Korintiërs 15:54).

 

17. Belief in reincarnation is expanding rapidly today. Is this teaching biblical?

17. Het geloof in reïncarnatie breidt zich vandaag snel uit. Is deze leer bijbels?

“De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets… De doden doen niet meer mee met de dingen die onder de zon gebeuren.  ”(Prediker 9: 5, 6).

Antwoord: Bijna de helft van de mensen op aarde gelooft in reïncarnatie, een leerstelling dat de ziel nooit sterft, maar in plaats daarvan voortdurend wordt herboren in een ander soort lichaam bij elke volgende generatie. Deze leerstelling is echter in strijd met de Schrift.

De Bijbel zegt
Na de dood keert een persoon terug tot stof (Psalm 104: 29), weet niets (Prediker 9: 5), bezit geen mentale vermogens (Psalm 146: 4), heeft niets te maken met iets op aarde (Prediker 9: 6), leeft niet (2 Koningen 20: 1), wacht in het graf (Job 17:13), en gaat niet verder (Job 14: 1, 2).

Satans uitvinding

We leerden in vraag 11 en 12 dat Satan de leerstelling heeft uitgevonden dat de doden leven. Reïncarnatie, toelaten van geesten, communicatie met geesten, geestenaanbidding en de “onsterfelijke ziel” zijn allemaal uitvindingen van Satan, met als doel mensen ervan te overtuigen dat wanneer je sterft, je niet echt dood bent. Wanneer mensen geloven dat de doden leven, zullen “geesten van duivels, die wonderen verrichten” (Openbaring 16:14) en zich voordoen als geesten van de doden, in staat zijn om hen bijna 100 procent van de tijd te misleiden en op een dwaalspoor te brengen (Mattheüs 24:24).

 

18. Are you thankful for the Bible, which tells us the truth on this sensitive subject of death?

18. Bent u dankbaar voor de Bijbel, die ons de waarheid vertelt over dit gevoelige onderwerp van de dood?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Ging de dief aan het kruis niet met Christus naar het paradijs op de dag dat Hij stierf?

Nee. Jezus zei op zondagmorgen tegen Maria: “Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader” (Johannes 20:17). Dit toont aan dat Christus bij zijn dood niet naar de hemel ging. Het is belangrijk op te merken dat de interpunctie die we tegenwoordig in de Bijbel zien, niet origineel is, maar eeuwen later door vertalers is toegevoegd. De komma in Lukas 23:43 zou beter achter het woord “vandaag” geplaatst kunnen worden dan ervoor, zodat de passage luidt: “Voorwaar, Ik zeg je vandaag, je zult met Mij in het Paradijs zijn.” Een andere manier om deze zinvolle vers in de onmiddellijke context te plaatsen, is: “Ik vertel je vandaag – al lijkt het alsof ik niemand kan redden, omdat ik zelf als crimineel wordt gekruisigd – geef ik je vandaag de zekerheid dat je bij mij in het paradijs zult zijn. ” Christus ‘koninkrijk van heerlijkheid zal opgericht worden bij Zijn wederkomst (Matteüs 25:31), en de rechtvaardigen van alle leeftijden zullen het op dat moment binnengaan (1 Tessalonicenzen 4: 15–17) en niet bij de dood.

 

2. Spreekt de Bijbel niet over de “eeuwige”, “onsterfelijke” ziel?

Nee. De onsterfelijke ziel wordt niet genoemd in de Bijbel. Het woord “onsterfelijk” komt maar één keer in de Bijbel voor, en het verwijst naar God (1 Timoteüs 1:17).

 

3. Bij de dood keert het lichaam terug tot stof en keert de geest (of adem) terug naar God. Maar waar gaat de ziel heen?

Het gaat nergens heen. In plaats daarvan houdt het gewoon op te bestaan. Twee dingen moeten worden gecombineerd om een ​​ziel te maken: lichaam en adem. Wanneer de ademhaling vertrekt, houdt de ziel op te bestaan ​​omdat het een combinatie van twee dingen is. Als je een licht uitdoet, waar gaat het licht dan heen? Het gaat nergens heen. Het houdt gewoon op te bestaan. Twee dingen moeten gecombineerd worden om licht te maken: een lamp en elektriciteit. Zonder de combinatie is licht maken onmogelijk. Dus met de ziel; tenzij lichaam en adem worden gecombineerd, kan er geen ziel zijn. Er bestaat niet zoiets als een “lichaamloze ziel”.

 

4. Betekent het woord “ziel” ooit iets anders dan een levend wezen?

Ja. Het kan ook (1) het leven zelf betekenen, of (2) de geest of het intellect. Welke betekenis er ook bedoeld is, de ziel is nog steeds een combinatie van twee dingen (lichaam en adem), en he houdt op te bestaan ​​bij overlijden.

 

5. Kun je Johannes 11:26 uitleggen: “Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven”?

Dit verwijst niet naar de eerste dood, die alle mensen sterven (Hebreeën 9:27), maar naar de tweede dood, die alleen de goddelozen sterven en waaruit geen opstanding is (Openbaring 2:11; 21: 8).

 

6. Mattheüs 10:28 zegt: “Wees niet bang voor degenen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden.” Bewijst dit niet dat de ziel onsterfelijk is?

Nee. Het bewijst het tegendeel. De laatste helft van dezelfde vers bewijst dat zielen sterven. Er staat: “Wees liever bang voor Hem die in staat is zowel ziel als lichaam in de hel te vernietigen.” Het woord “ziel” betekent hier leven en verwijst naar eeuwig leven, wat een geschenk is (Romeinen 6:23) dat op de laatste dag aan de rechtvaardigen zal worden gegeven (Johannes 6:54). Niemand kan het eeuwige leven wegnemen dat God schenkt. (Zie ook Lukas 12: 4, 5.)

 

7. Zegt 1 Petrus 4: 6 niet dat het evangelie aan dode mensen werd gepredikt?

Nee. Er staat dat het evangelie “werd” gepredikt aan degenen die “dood” zijn. Ze zijn nu dood, maar het evangelie “werd” tot hen gepredikt terwijl ze nog leefden.


Quizvragen


1. De Bijbel spreekt over de dood als (1)

_____ In slaap.
_____ Een verandering naar een andere levensvorm.
_____ Een onverklaarbaar mysterie.

2. De “geest” die bij de dood terugkeert naar God is (1)

_____ Het echte innerlijke zelf van een persoon.

_____   De ziel.

_____ De levensadem.

3. Een persoon die sterft gaat naar (1)

_____   De hemel of hel.

_____   Het graf.

_____Het vagevuur.

4. Een ziel is (1)

_____ De spirituele aard van een persoon.
_____ Het onsterfelijke deel van een persoon.
_____ Een levend wezen.

5. Gaan zielen dood? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

6. Wanneer worden de rechtvaardigen beloond? (1)

_____ In dit leven.
_____ Bij overlijden.
_____ Bij de wederkomst van Christus.

7. Waarom probeert Satan mensen te misleiden door hen te vertellen dat de doden niet dood zijn? (1)

_____ Zodat ze zijn wonderen zullen geloven en bedrogen en verloren gaan.
_____ Omdat hij medelijden met ze heeft.
_____ Omdat hij gewoon gemeen en slecht is.

8. Individuen die “communiceren” met de doden zijn in feite in gesprek met (1)

_____ Onsterfelijke zielen.
_____ Heilige engelen.
_____ Boze geesten die zich voordoen als de overledene.

9. In de tijd van Mozes gebood God dat allen die leerden dat de doden leven (1)

_____ Tot priester gemaakt moesten worden.

_____ Geëerd moesten worden om hun wijsheid.

_____ Gedood moetsen worden.

10. Hoe kan iemand er zeker van zijn dat hij veilig is en het juiste doet? (1)

_____ Vraag God om een ​​speciaal teken uit de hemel.

_____ Doe wat de dominee of predikant je zegt om te doen.

_____ Bestudeer de Bijbel onder gebed en deze zorgvuldig op.

11. Als een persoon sterft (1)

_____ Blijft zijn geest of ziel in leven.

_____ Is deze  in staat om de levenden te observeren en contact met hen op te nemen.

_____ Is deze in alle opzichten dood – het lichaam sterft, de ziel houdt op te bestaan ​​en er is geen contact met de levenden mogelijk.

12. Zijn wonderen het bewijs dat iets van God is? (1)

_____ Ja. Alleen God kan wonderen verrichten.
_____ Nee. De duivel verricht ook grote wonderen.

13. Ik ben dankbaar voor de Bijbel, die ons de waarheid vertelt over dit gevoelige onderwerp.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.