ZUIVERHEID EN KRACHT

Purity & Power!Les 9

Bent u het beu om uw dierbaren pijn te doen? Heb je constant spijt van je fouten uit het verleden? Heb je ooit gewenst dat je van binnen en van buiten schoon gewassen kon worden? Dan hebben we goed nieuws: dat kan! God heeft een plan dat al je zonden volledig kan wegwassen en je karakter een boost kan geven. Belachelijk? Helemaal niet! De Bijbel zegt: “Wij zijn met [Christus] begraven door de doop” (Romeinen 6: 4). Als je Christus aanneemt, sterft het oude leven en belooft de Heer al je zonden te vergeten! Niet alleen dat, Hij kan u helpen om elke zondige gewoonte te overwinnen. Wist u dat terwijl het kruis 28 keer in de Bijbel wordt genoemd, de doop 97 keer wordt genoemd? Het moet behoorlijk belangrijk zijn – en geen wonder, het betekent een nieuw leven met het  zondige verleden begraven en vergeten. Lees de verbazingwekkende feiten van de Bijbel!

 

1. Is baptism really essential?

1. Is de doop echt essentieel?

‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.”(Marcus 16:16).

Antwoord: Ja! Hoe kan het nog duidelijker worden gemaakt?

 

2. Maar de dief aan het kruis werd niet gedoopt, dus waarom zouden we dat wel zijn?

‘Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. ”(Psalm 103: 14).

Antwoord: Evenmin herstelde de dief aan het kruis wat hij had gestolen, zoals de Heer Zijn volk in Ezechiël 33:15 leidt. God houdt ons verantwoordelijk voor wat we kunnen doen, maar Hij erkent ook de beperkingen van “stof”. Hij heeft geen fysieke onmogelijkheid nodig. Als de dief van het kruis was gekomen, zou hij zijn gedoopt. Iedereen die daartoe in staat is, moet gedoopt worden.

 

3. Er zijn veel vormen die ‘doop’ worden genoemd. Is een van deze niet acceptabel, op voorwaarde dat iemand er oprecht over is?

“Eén Heer, één geloof, één doop” (Efeziërs 4: 5).

Antwoord: Nee. Er is maar één echte doop. Alle andere zogenaamde dopen zijn vervalsingen. Het woord “doop” komt van het Griekse woord “baptisma”. Het betekent “onderdompelen of onderdompelen onder.” Er zijn acht Griekse woorden in het Nieuwe Testament die worden gebruikt om de toepassing van vloeistoffen te beschrijven. Maar van deze verschillende woorden – die besprenkelen, gieten of onderdompelen – wordt alleen de term die ‘onderdompelen’ (baptizo) betekent, gebruikt om de doop te beschrijven.

Opmerking: het ‘buffet’-plan van de duivel voor de doop zegt:’ Maak je keuze. De methode van de doop doet er niet toe. Het is de geest die telt. ” Maar de Bijbel zegt: “Eén Heer, één geloof, één doop.” Er staat ook: “Gehoorzaam de stem van de Heer die ik tot u spreek” (Jeremia 38:20).

 

4. How was Jesus baptized?

4. Hoe werd Jezus gedoopt?

“Jezus… liet Zich door Johannes in de Jordaan dopen. En terstond, toen Hij uit het water opsteeg…. ”(Markus 1: 9, 10).

Antwoord: Jezus werd gedoopt door onderdompeling. Merk op dat Hij na de doop ‘uit het water’ kwam. Jezus werd “in de Jordaan” gedoopt, niet op de oever, zoals velen geloven. Johannes de Doper vond altijd een plek om te dopen waar “veel water was” (Johannes 3:23), dus het zou diep genoeg zijn.

De Bijbel zegt dat we geroepen zijn om het voorbeeld van Jezus te volgen (1 Petrus 2:21).

 

5. But didn’t the early church leaders change the method of baptism?

5. Maar veranderden de vroege kerkleiders de methode van de doop niet?

‘En beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg ”(Handelingen 8:38, 39).

Antwoord: Nee. Merk op dat Filippus, een leider in de vroeg-christelijke kerk, de penningmeester van Ethiopië doopte door onderdompeling, precies zoals Johannes de Doper Jezus doopte. Niemand, ongeacht zijn of haar positie in de kerk, is bevoegd om de directe opdrachten van God te veranderen.

 

6. Since Jesus and the disciples baptized by immersion, who introduced the other so-called baptisms that exist today?

6. Sinds Jezus en de discipelen doopten door onderdompeling, wie introduceerde de andere zogenaamde dopen die tegenwoordig bestaan?

“Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn” (Matteüs 15: 9).

Antwoord: Misleide mensen hebben andere vormen van doop geïntroduceerd die in directe tegenspraak zijn met Gods Woord. Jezus zei: “Waarom overtreedt u ook het gebod van God vanwege uw traditie? (…) Aldus hebt u het gebod van God krachteloos gemaakt door uw traditie ”(Matteüs 15: 3, 6). Aanbidding die volgt op menselijke leerstellingen is ijdel. Denk er eens over na! Mensen hebben met de heilige verordening van de doop geknoeid in een poging deze van weinig belang te maken. Geen wonder dat de Bijbel ons aanspoort “vurig te strijden voor het geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd” (Judas 1: 3).

 

 

7. What must a person do to prepare for baptism?

7. Wat moet iemand doen om zich op de doop voor te bereiden?

 

Antwoord:
A. Leer Gods vereisten kennen. “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen… en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. ” (Matteüs 28:19, 20).

B. Geloof de waarheid van Gods Woord. “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden” (Marcus 16:16).

C. Bekeer u en keer u af van uw zonden en ervaar bekering. “Bekeert u, en laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden” (Handelingen 2:38).

“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, ” (Handelingen 3:19).

 

 

When I am baptized, I affirm my belief in Jesus' death, burial, and resurrection.

Als ik me laat dopen, bevestig ik mijn geloof in Jezus ‘dood, begrafenis en opstanding.

 

8. Wat is de betekenis van de doop?

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;  ‘(Romeinen 6: 4–6).

Antwoord: De doop vertegenwoordigt de gelovige die zich met Christus verenigt in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Deze symboliek is gevuld met een diepe betekenis. Bij de doop zijn de ogen gesloten en wordt de adem opgeschort als bij de dood. Dan komt de begrafenis in het water en de opstanding uit het watergraf tot een nieuw leven in Christus. Wanneer ze uit het water worden opgewekt, gaan de ogen open en begint de gelovige weer te ademen en mengt zich met vrienden – een gelijkenis van opstanding. Het grote verschil tussen het christendom en elke andere religie is de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Door deze drie handelingen wordt alles mogelijk gemaakt wat God voor ons wil doen. Om deze drie essentiële handelingen tot het einde der tijden in de geest van christenen levend te houden, stelde de Heer de doop door onderdompeling in als een herinnering. Er is geen symboliek van dood, begrafenis en opstanding in de andere vormen van doop. Alleen onderdompeling vervult de betekenis van Romeinen 6:4-6.

 

New Christians are like toddlers learning to walk. They sometimes slip and fall.

Nieuwe christenen zijn als peuters die leren lopen. Ze glijden soms uit en vallen.

 

9. Maar iemand mag niet gedoopt worden voordat hij zeker weet dat hij nooit meer zal uitglijden en zondigen, nietwaar?

“Mijn lieve kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige ”(1 Johannes 2: 1).

Antwoord: Dit is hetzelfde als zeggen dat een baby nooit mag proberen te lopen totdat hij zeker weet dat ze nooit zal uitglijden en vallen. Een christen is een pasgeboren “baby” in Christus. Dit is waarom de ervaring van bekering “wedergeboren worden” wordt genoemd. Het zondige verleden van een persoon wordt bij bekering door God vergeven en vergeten. En de doop symboliseert het begraven van de verlangens van dat oude leven. We beginnen het christelijke leven als baby’s, in plaats van als volwassenen, en God beoordeelt ons op onze houding en de ontwikkeling van ons leven, in plaats van op een paar misstappen en vallen die we kunnen ervaren als onvolwassen christenen.

 

 

10. Why is baptism an urgent matter for a converted sinner?

10. Waarom is de doop een dringende zaak voor een bekeerde zondaar?

“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.”(Handelingen 22:16).

Antwoord: De doop is een openbaar getuigenis dat een berouwvolle zondaar door Jezus is vergeven en gereinigd (1 Johannes 1: 9) en dat haar zondige verleden achter haar ligt. Na bekering bestaat er geen belastend bewijs tegen een persoon. Mannen en vrouwen worstelen tegenwoordig onder zware ladingen van zonde en schuld, en deze besmetting en last is zo verwoestend voor de menselijke persoonlijkheid dat mensen bijna tot het uiterste zullen gaan om een ​​gevoel van vergeving en reiniging te bereiken. Maar echte hulp wordt alleen gevonden door tot Christus te komen, die tot allen die tot Hem naderen zegt: “Ik ben gewillig; word gereinigd ”(Matteüs 8: 3). Hij reinigt niet alleen, maar Hij begint ook de oude natuur van zonde in jou te kruisigen. De doop is van het grootste belang omdat het onze publieke aanvaarding is van Jezus ‘verbazingwekkende voorziening voor ons!

Bij bekering, God:
1. Vergeeft en vergeet ons verleden.
2. Begint ons op wonderbaarlijke wijze te transformeren in nieuwe spirituele wezens.
3. adopteert ons als zijn eigen zoons en dochters.

Zeker, geen bekeerd persoon zou de doop willen uitstellen, die Jezus in het openbaar eert voor het verrichten van al deze wonderen.

 

11. Hoe lang duurt de voorbereiding op de doop?

 

Antwoord: dat hangt af van de persoon. Sommige vatten dingen sneller op dan andere. Maar in de meeste gevallen kan de voorbereiding in korte tijd worden gemaakt. Hier zijn enkele Bijbelse voorbeelden:

A. Ethiopische penningmeester (Handelingen 8: 26–39) gedoopt op dezelfde dag dat hij de waarheid hoorde.

B. De gevangenbewaarder van Philippian en zijn gezin (Handelingen 16: 23–34) doopten dezelfde avond dat ze de waarheid hoorden.

C. Saulus van Tarsus (Handelingen 9: 1–18) doopte drie dagen nadat Jezus onderweg met hem had gesproken naar Damascus.

D. Cornelius (Handelingen 10: 1–48) doopte op dezelfde dag dat hij de waarheid hoorde.

 

12. How does God feel about the baptism of a converted person?

12. Hoe denkt God over de doop van een bekeerd persoon?

 

Antwoord: Hij zei bij de doop van zijn Zoon: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb” (Mattheüs 3:17). Degenen die de Heer liefhebben, zullen er altijd naar streven om Hem te behagen (1 Johannes 3:22; 1 Tessalonicenzen 4: 1). Er is vreugde in de hemel over een werkelijk bekeerde ziel!

 

13. Can a person experience true baptism without becoming a member of God’s church?

13. Kan iemand de ware doop ervaren zonder een lid van Gods kerk te worden?

 

Antwoord: Nee. God schetst dit duidelijk:

A. Allen worden in één lichaam geroepen. “U werd in één lichaam geroepen” (Kolossenzen 3:15).

B. De kerk is het lichaam. “Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk” (Kolossenzen 1:18).

C. We gaan dat lichaam binnen door de doop. “Door één Geest zijn wij allemaal tot één lichaam gedoopt” (1 Korintiërs 12:13).

D. Gods bekeerde mensen worden aan de kerk toegevoegd. “De Heer voegde dagelijks aan de kerk degenen toe die werden gered” (Handelingen 2:47).

 

 

If Jesus is speaking to you about baptism, do not put it off.

Als Jezus het over de doop heeft, stel het dan niet uit.

 

14. Let op vier dingen die de doop niet doet:

 

Antwoord:

Eerste
De doop zelf verandert het hart niet; het is een symbool van een verandering die heeft plaatsgevonden. Iemand kan worden gedoopt zonder geloof, zonder berouw en zonder een nieuw hart. Hij zou zelfs kunnen worden ondergedompeld naar het voorbeeld van Jezus, maar hij zou gewoon een natte zondaar zijn in plaats van een droge – nog steeds zonder geloof, zonder berouw, zonder een nieuw hart. De doop kan geen nieuwe persoon maken. Evenmin kan het iemand veranderen of regenereren. Het is de transformerende kracht van de Heilige Geest die het hart verandert. Men moet zowel uit de Geest geboren zijn als uit water (Johannes 3: 5).

Tweede
De doop zorgt er niet noodzakelijk voor dat iemand zich beter voelt. Het hoeft niet per se onze gevoelens te veranderen. Sommige mensen zijn teleurgesteld omdat ze zich na de doop niet anders voelen. Verlossing is geen kwestie van emotie, maar van geloof en gehoorzaamheid.

Derde
De doop verwijdert verleidingen niet. De duivel is nog niet klaar met een persoon wanneer hij gedoopt wordt. Aan de andere kant, Jezus ook niet, die beloofde: “Ik zal u nooit verlaten noch verlaten” (Hebreeën 13: 5). Geen verleiding zal komen zonder een manier om te ontsnappen. Dit is de belofte van de Schrift (1 Korintiërs 10:13).

Vierde
De doop is niet een of ander magisch ritueel dat verlossing garandeert. Verlossing komt alleen als een gratis geschenk van Jezus Christus wanneer iemand de wedergeboorte ervaart. De doop is een symbool van ware bekering, en tenzij bekering voorafgaat aan de doop, is de ceremonie zinloos.

 

15. Jezus vraagt ​​je om je te laten dopen als een symbool dat je zonden zijn weggewassen. Wilt u binnenkort plannen maken voor deze heilige verordening?

 

Antwoord:

 


Gedachte vragen


 

1. Is het ooit gepast om meer dan eens gedoopt te worden?

Ja. Handelingen 19: 1–5 laat zien dat de Bijbel herdoop in bepaalde gevallen goedkeurt.

2. Moeten baby’s worden gedoopt?

Niemand mag gedoopt worden tenzij hij of zij (1) de waarheid van God kent, (2) het gelooft, (3) zich heeft bekeerd en (4) de bekering heeft ervaren. Geen enkele baby kan hier in aanmerking komen. Niemand heeft het recht om een ​​baby te dopen. Hierbij negeert u Gods directe geboden met betrekking tot de doop. Misleide mannen in de kerk hebben jaren geleden verordend dat niet-gedoopte baby’s verloren gingen, maar dit is bijbels niet waar. Het belastert God als een onrechtvaardige tiran die onschuldige kinderen zou vernietigen, simpelweg omdat hun ouders niet gedoopt werden. Een dergelijke leerstelling is tragisch.

3. Is de doop niet een kwestie van persoonlijke mening?

Ja – maar niet jouw mening of de mijne. Het is de mening van Christus die telt. Christus zegt dat de doop belangrijk voor Hem is. “Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan” (Johannes 3: 5). De doop weigeren is de directe raad van God weigeren (Lucas 7:29, 30).

 

4. Hoe oud moet iemand zijn om voor de doop in aanmerking te komen?

Oud genoeg om het verschil tussen goed en kwaad te begrijpen en om een ​​verstandige beslissing te nemen om je aan Christus over te geven en Hem te volgen. Veel kinderen zijn klaar om gedoopt te worden op de leeftijd van 10 of 11 jaar, sommigen op 8 of 9 jaar. En sommige zijn nog niet klaar om 12 of 13 jaar oud te zijn. Er wordt geen leeftijdsniveau gespecificeerd in de Bijbel. Kinderen hebben verschillende niveaus van ervaring en begrip. Sommigen zijn eerder klaar voor de doop dan anderen.

 

5. Kan de doop op zichzelf u redden?

Nee. Maar als je de doop weigert, kan iemand verloren gaan, want het betekent ongehoorzaamheid. Redding is voor “allen die Hem gehoorzamen” (Hebreeën 5: 9).

 

6. Is de doop met de Heilige Geest niet alles wat nodig is?

Nee. De Bijbel laat in Handelingen 10: 44–48 zien dat de waterdoop noodzakelijk is, zelfs als de doop met de Heilige Geest eraan vooraf is gegaan.

 

7. Zouden we ons niet alleen in Jezus ‘naam moeten laten dopen?

In Mattheüs 28:19 wordt ons verteld om gedoopt te worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit zijn de heilige woorden van Jezus. In het boek Handelingen zien we dat de nieuwe gelovigen werden gedoopt in de naam van Jezus. Jezus identificeren als de Messias was een bijzonder cruciale stap voor de mensen van die tijd; daarom werd gespecificeerd dat ze in zijn naam moesten worden gedoopt. Wij vinden het ook voor vandaag erg belangrijk. Door de getuigenissen van Matteüs te combineren met het boek Handelingen, dopen we mensen in de naam van de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Door deze methode te volgen, wordt voorkomen dat de ene Schriftplaats boven de andere wordt verheven.

 

8. Er is een zonde die ik met moeite wil overgeven. Moet ik me laten dopen?

Soms worstelen we met een bepaalde zonde en hebben we het gevoel dat we die niet kunnen overwinnen. Wanhoop niet! God wil dat u “elk gewicht en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, opzij legt, en laat ons met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt” (Hebreeën 12: 1). God kan je de overwinning geven over elke zonde! Maar u bent niet klaar om in doopwater te worden begraven, tenzij u zich kunt overgeven, want het oude leven van de zonde is niet dood. Alleen als we aan onszelf sterven, kunnen we voor Christus leven.

 

9. Kun je Galaten 3:27 uitleggen?

Hier vergelijkt God in wezen de doop met het huwelijk. De persoon die gedoopt is, erkent publiekelijk dat hij of zij Christus ‘naam (christen) heeft aangenomen, net zoals veel bruiden in het openbaar aankondigen dat de naam van hun echtgenoot wordt aangenomen op het moment van de bruiloft. Bij de doop, zoals bij het huwelijk zijn verschillende principes van toepassing:

A. Het mag nooit worden aangegaan tenzij ware liefde heerst.

B. Het mag nooit worden aangegaan tenzij de kandidaat door dik en dun trouw wil zijn.

C. Het moet met volledig begrip worden benaderd.

D. Het mag niet voorbarig of onnodig vertraagd zijn/worden.


Quizvragen


1. De Bijbel vertelt ons dat er één Heer is, één geloof, en (1)

_____ 15 dopen.
_____ 5 dopen.
_____ 12 dopen.
_____ 1 doop.

2. Leerde Jezus de noodzaak van de doop? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

3. Jezus werd gedoopt door (1)

_____ Gieten.
_____ Besprenkelen.
_____ Onderdompeling.

4. Het woord “dopen” betekent tot (1)

_____ Gelukkig zijn.
_____ Strooi.
_____ Giet.
_____ Onderdompelen of onderdompelen onder.

5. De vele vervalste dopen van tegenwoordig zijn ons gegeven door (1)

_____ Christus.
_____ De apostelen.
_____ Misleide mannen.

6. Markeer de dingen die iemand moet doen om zich op de doop voor te bereiden: (4)

_____ Lees de Bijbel vijf keer door.
_____ Geloof de waarheid.
_____ Ervaar bekering.
_____ Bid 10 dagen achter elkaar.
_____ 40 dagen vasten.
_____ Leer Gods vereisten.
_____ Bekeer u van en verlaat de zonde.

7. De doop is een symbool van (1)

_____ De schepping van de wereld.
_____ De Bijbel.
_____ Hemel.
_____ Christus ‘dood, begrafenis en opstanding.
_____ De engelen.

8. Een pasgedoopte christen is een (1)

_____ Spirituele baby.
_____ Geestelijke volwassene.

9. De doop, wanneer aangegaan met gebed, oprechtheid en begrip (1)

_____ erkent publiekelijk bekering.
_____ Betekent niet meer dan zwemmen.
_____ verzekert een persoon dat hij nooit meer in de verleiding zal komen.

10. Is de kinderdoop bijbels? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

11. Sommige kinderen zijn eerder klaar voor de doop dan andere. (1)

_____ Waar.
_____ Niet waar.

12. Welke van de volgende uitspraken zijn waar over de bijbelse doop? (6)

_____ De Bijbel vergelijkt de doop met het huwelijk.
_____ De doop met de Heilige Geest is alles wat je nodig hebt.
_____ Gods leringen zijn superieur aan de leringen van de mens.
_____ Jezus werd gedoopt als een voorbeeld voor ons.
_____ Er is een voorbeeld van herdoop in de Schrift.
_____ De doop is een teken van een nieuwe geboorte.
_____ Het oude leven wordt begraven in de doop.
_____ Je zou zeven keer gedoopt moeten worden.

13. Is het altijd nodig dat iemand vele weken of maanden nodig heeft om zich op de doop voor te bereiden? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

14. Kan iemand de ware doop ervaren zonder lid van de kerk te worden? (1)

_____ Ja.
_____ Nee.

15. Ik wil zo snel mogelijk gedoopt worden door onderdompeling.

_____ Ja.
_____ Nee.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.